Maint y testun: A A A
Cyferbynnedd:
Gwrando: More about BrowseAloud
Blog

Latest Tweets

@TravelineCymru RT If you’re walking up Snowdon, make sure to use the official car-parks. The regular Sherpa bus service links the m… https://t.co/wxBAtSTs9o
@TravelineCymru RT Os ydych am gerdded i fyny'r Wyddfa, defnyddiwch y meysydd parcio swyddogol. Mae gwasanaeth bws Sherpa rheolaidd… https://t.co/xMt45NVu7Q
@TravelineCymru RT 🛠️Engineering works: Chester - Crewe Between the Saturday 15 August and Sunday 23 August. 🚌Buses will replace tr… https://t.co/p2lS1abwIg
@TravelineCymru RT 🛠️Gwaith Peirianyddol: Caer - Crewe Rhwng Dydd Sadwrn 15 Awst a Dydd Sul 23 Awst 🚌Bysiau yn rhedeg yn lle trenau… https://t.co/Sq190Ddcys
@TravelineCymru RT The Heads of the valleys road is closed today Saturday 15th August between Brynmawr and Gilwern (Glanbaiden Roundab… https://t.co/jBRjz7zJc3
Traveline Cymru Halloween

Manteisiwch ar bob cyfle i osgoi bwganod ac aros yn ddiogel adeg Calan Gaeaf eleni!

28 Hydref 2016

Mae Calan Gaeaf yn prysur nesáu, ac rydym yma i’ch helpu i gael y wybodaeth ddiweddaraf am drafnidiaeth gyhoeddus wrth i chi fentro allan i’r nos!

Mae’r clociau’n cael eu troi yn ôl, mae’n tywyllu’n gynt ac rydym i gyd yn dechrau gwisgo dillad cynhesach pan fyddwn yn mynd allan. Mae’r tymor dathlu wedi cyrraedd ac ychydig ddiwrnodau’n unig sydd i fynd tan Galan Gaeaf, felly rydym yn edrych ymlaen at fwynhau ychydig o ias a hwyl yr ŵyl!

I’ch paratoi ar gyfer yr wythnos sydd i ddod rydym wedi creu rhestr o’n prif gynghorion ynghylch sut i ymdopi â Chalan Gaeaf eleni, ac mae’n cynnwys yr holl wybodaeth y bydd arnoch ei hangen i deithio’n ddidrafferth a chael penwythnos dychrynllyd o dda.

  1. Gwybod pryd y mae eich bysiau’n mynd

Bydd llawer o weithgareddau a phartïon Calan Gaeaf yn cael eu cynnal yn ystod y penwythnos, felly gall yr ŵyl achosi ymddygiad gwrthgymdeithasol weithiau a gall y strydoedd fod yn llawn o bobl sy’n chwarae ‘cast neu geiniog’ a phobl sy’n mynd allan am y noson. Oherwydd hynny, gall gwasanaethau trafnidiaeth gyhoeddus gael eu newid er mwyn sicrhau diogelwch teithwyr (hyd yn oed y rhai sydd wedi’u gwisgo fel fampirod).

Mae Bws Caerdydd yn bwriadu dargyfeirio rhai o’i wasanaethau ddydd Llun 31 Hydref a dydd Sadwrn 5 Tachwedd. Mae’r manylion llawn i’w gweld yma neu gallwch fynd i wefan Bws Caerdydd i gael rhagor o wybodaeth.

Yn ogystal â’r dargyfeiriadau a fydd ar waith ddydd Sadwrn 5 Tachwedd, cofiwch y bydd canol dinas Caerdydd ar gau’n gyfan gwbl yn ystod y dydd oherwydd gêm Cymru yn erbyn Awstralia yn Stadiwm Principality.

Byddwn yn ychwanegu unrhyw wybodaeth newydd am drefniadau trafnidiaeth, yr ydym yn ymwybodol ohoni, at ein tudalen Problemau teithio yma neu gallwch ein dilyn ar Twitter @TravelineCymru i gael y manylion diweddaraf wrth i chi fynd o le i le!

  1. Oes angen help arnoch? Ffoniwch ni’n rhad ac am ddim ar 0800 464 0000!

Rydym yn falch iawn o fod wedi lansio ein rhif Rhadffôn newydd sbon, sef 0800 464 0000. Gallwch ffonio’r rhif yn rhad ac am ddim, a bydd ein tîm o asiantiaid cyfeillgar yn ein canolfan alwadau ddwyieithog wrth law i ateb unrhyw ymholiadau a allai fod gennych ynglŷn â thrafnidiaeth.

Rydym yn gwybod y gall fod yn anodd weithiau i bobl wybod yn iawn pa drefniadau sydd ar waith, felly mae ein tîm yno i roi’r sicrwydd y mae arnoch ei angen i deithio’n ddiogel.

  1. Arhoswch yn ddiogel drwy fod â’r holl wybodaeth y mae arnoch ei hangen

P’un a ydych yn dal y bws neu’r trên neu’n cymryd tacsi, mae’n bwysig gwneud yn siŵr eich bod yn teithio yn y modd mwyaf diogel posibl.

Edrychwch ar ein tudalen Gwybodaeth am deithio’n ddiogel i weld rhai dolenni cyswllt defnyddiol a chael cyngor ynghylch cymryd gofal wrth deithio. Gallwch fynd drwy’r dudalen i gael gwybodaeth am ddiogelwch ar y ffyrdd a chwmnïau tacsis, a chyngor gan weithredwyr trafnidiaeth, yr Heddlu Trafnidiaeth Prydeinig a mwy.

  1. Cynlluniwch eich taith o flaen llaw

Bydd gofalu bod amseroedd eich bysiau a’ch trenau gennych wrth law cyn i chi deithio’n rhoi hyder i chi, oherwydd byddwch yn gwybod ble mae angen i chi fod.

Beth bynnag yr ydych yn ei wneud i fynd i ysbryd yr ŵyl, gofalwch bod ein rhestr wirio gennych fel eich bod yn barod ar gyfer beth bynnag ddaw. Peidiwch ag anghofio lawrlwytho ein ap rhad ac am ddim i’ch ffôn symudol cyn mynd allan! Mae’r ap ar gael ar ddyfeisiau iPhone ac Android, a gallwch ei ddefnyddio i gynllunio eich taith a dod o hyd i amserlenni ac arosfannau bysiau, waeth ble’r ydych yn mynd yng Nghymru.

  1. Paratowch eich adloniant ar gyfer Calan Gaeaf

Ac yn olaf ond nid yn lleiaf, ni fyddai Calan Gaeaf yr un fath heb gerddoriaeth iasol ar gyfer eich taith. Felly, cofiwch roi eich hoff draciau cerddoriaeth ar eich iPod neu dewch â’ch hoff nofel arswyd gyda chi i fwynhau’r daith.

Beth bynnag fo’ch cynlluniau, cofiwch gael amser dychrynllyd o dda a chofiwch aros yn ddiogel wrth deithio!

Pob blog