Maint y testun: A A A
Cyferbynnedd:
Gwrando: More about BrowseAloud

Ffoniwch ni: 0800 464 00 00

Cerdyn Teithio Rhatach Cymru 

Cerdyn Teithio Rhatach Cymru 

Gallwch ddefnyddio Cerdyn Teithio Rhatach Cymru ar bob gwasanaeth bws lleol yng Nghymru. Ni allwch ddefnyddio Cerdyn Teithio Rhatach Cymru i deithio yn Lloegr, ac ni allwch ddefnyddio Cerdyn Teithio Rhatach Lloegr i deithio yng Nghymru.

Cofiwch nad oes modd i chi ddefnyddio eich Cerdyn Teithio Rhatach ar wasanaethau bws megis National Express neu Megabus.

Caiff y cynllun ei redeg gan awdurdodau lleol ar hyn o bryd. Os hoffech wneud cais am Gerdyn Teithio Rhatach, cysylltwch â’ch awdurdod lleol a fydd yn gallu rhoi cerdyn i chi os ydych yn gymwys i’w gael.

Cliciwch ar y dolenni cyswllt isod i gael gwybodaeth am Gardiau Teithio Rhatach gan y cynghorau lleol canlynol:

Blaenau Gwent
Pen-y-bont ar Ogwr
Caerffili
Caerdydd
Sir Gaerfyrddin
Ceredigion
Conwy
Sir Ddinbych
Sir y Fflint
Gwynedd
Ynys Môn
Merthyr Tudful  
Castell-nedd Port Talbot
Casnewydd
Sir Benfro
Powys
Rhondda Cynon Taf
Abertawe
Torfaen
Bro Morgannwg
Wrecsam

Os hoffech gael rhagor o wybodaeth am y Cerdyn Teithio Rhatach, ewch i wefan Llywodraeth Cymru yma.

Isod ceir gwybodaeth am gardiau teithio rhatach gan weithredwyr ledled Cymru.

Arriva Midlands

Gall pobl dros 60 oed a phobl anabl sy’n byw yng Nghymru deithio’n rhad ac am ddim ar fysiau lleol yng Nghymru unrhyw bryd gyda’u Cerdyn Teithio Rhatach – nid oes unrhyw derfynau amser. Yn ogystal, gall pobl sy’n byw yng Nghymru ddefnyddio eu cerdyn i deithio’n rhad ac am ddim i mewn ac allan o Loegr, cyhyd â bod y daith yn dechrau neu’n gorffen yng Nghymru.

Trafnidiaeth Cymru 

Os ydych wedi cael tocyn teithio rhatach gan awdurdod lleol yng Nghymru, gallwch deithio yn rhad ac am ddim ar lawer o drenau Trafnidiaeth Cymru.

Gallwch deithio ar y llwybrau canlynol:

Wrecsam – Pont Penarlâg


Machynlleth – Pwllheli (Rheilffordd Arfordir y Cambrian) – mis Hydref i fis Mawrth yn unig


Llandudno – Blaenau Ffestiniog (Rheilffordd Dyffryn Conwy)


Amwythig a Llanelli/Abertawe (Rheilffordd Calon Cymru) – mis Hydref i fis Mawrth yn unig


Bydd angen i chi godi tocyn rhad ac am ddim o’r swyddfa docynnau cyn i chi deithio, neu gan gasglwr tocynnau ar y trên os na cheir swyddfa docynnau.

Bydd modd i chi hefyd gael tocynnau rhatach (gostyngiad o 1/3) ar rwydwaith Caerdydd a’r cymoedd ar ôl 9:30 o ddydd Llun i ddydd Gwener ac unrhyw adeg ar benwythnosau a gwyliau banc.

I gael rhagor o wybodaeth, ewch i wefan Trafnidiaeth Cymru.

James Bevan

Gall teithwyr ar wasanaethau 755 a 761 deithio hyd at Gas-gwent gan ddefnyddio cerdyn teithio ar gyfer Lloegr. Gall teithwyr o Gymru deithio o Gas-gwent (755) hyd at Lydney (lle mae’r gwasanaeth yn gorffen) neu Beachley (761). Fodd bynnag, ni allant ddefnyddio eu cerdyn wedyn ar wasanaeth arall sy’n gweithredu yn Lloegr, dim ond ar wasanaeth sy’n dychwelyd o Loegr i Gymru.

Sargeant

O ran cardiau teithio rhatach ar draws y ffin, rydym yn caniatáu i ddeiliaid cerdyn a ddosbarthwyd ym Mhowys deithio ar ein gwasanaeth rhif 461 i Henffordd, ac rydym yn caniatáu i ddeiliaid cerdyn a ddosbarthwyd yn Swydd Henffordd deithio i Landrindod.

Stagecoach

Mae’r cardiau teithio rhatach yn ddilys ar wasanaethau canlynol Stagecoach yn Ne Cymru, rhwng y mannau a nodwyd YN UNIG:

 

Rhwng Henffordd a Phontrilas ar lwybrau X3 ac X4

Rhwng Henffordd a Harewood Turn ar lwybr 39

Rhwng Bryste ac Aust ar lwybr X14

Rhwng Redbrook a Bigsweir Bridge ar lwybr 69

 

At hynny os ydych yn byw yn yr ardaloedd canlynol, bydd gennych chi (a’ch cydymaith os yn berthnasol) hawl i deithio’n rhad ac am ddim yn lleol o 0900 ymlaen o ddydd Llun i ddydd Gwener yn yr ardaloedd a restrir ac ar deithiau sy’n croesi’r ffin ac yn mynd i Gymru, cyhyd â bod eich taith naill ai’n cychwyn neu’n gorffen ym Mryste neu Dde Swydd Gaerloyw ac nad oes angen i chi newid bws. Os byddwch yn parhau â’ch taith (h.y. yn teithio i Gasnewydd neu Gaerdydd) bydd yn rhaid i chi dalu pris y tocyn unffordd neu’r tocyn unffordd rhatach cyfatebol. Mae’r gwelliannau hyn ar gael ar lwybr X14 i ddeiliaid cerdyn teithio o’r pedwar awdurdod lleol a restrir isod yn unig:

 

De Swydd Gaerloyw

Dinas Bryste

Caerfaddon a Gogledd-ddwyrain Gwlad yr Haf

Gogledd Gwlad yr Haf

 

Yr unig docyn rhatach sydd ar gael i bobl o’r tu allan i Gymru (ar wahân i ddeiliad cerdyn Swydd Henffordd) yw’r Tocyn Rhwydwaith Dyddiol neu Wythnosol.

 

Dim ond deiliaid cerdyn Swydd Henffordd all deithio’n rhad ac am ddim ar draws y ffin. Gallan nhw deithio’n rhad ac am ddim rhwng Henffordd a Phontrilas, ond bydd yn rhaid iddynt dalu am y daith rhwng Pontrilas a’r Fenni (os bydd y gyrrwr yn cofio!).