Maint y testun: A A A
Cyferbynnedd:
Gwrando: More about BrowseAloud
Cerdyn Teithio Rhatach Cymru 

Cerdyn Teithio Rhatach Cymru 

Gallwch ddefnyddio Cerdyn Teithio Rhatach Cymru ar bob gwasanaeth bws lleol yng Nghymru. Ni allwch ddefnyddio Cerdyn Teithio Rhatach Cymru i deithio yn Lloegr, ac ni allwch ddefnyddio Cerdyn Teithio Rhatach Lloegr i deithio yng Nghymru.

Cofiwch nad oes modd i chi ddefnyddio eich Cerdyn Teithio Rhatach ar wasanaethau bws megis National Express neu Megabus.

 

Newidiadau i Gardiau Teithio Rhatach

Ym mis Medi 2019, cafodd ‘Prosiect Ailddosbarthu Cardiau Teithio Rhatach Newydd’ ei lansio gan Trafnidiaeth Cymru mewn cydweithrediad â holl gynghorau lleol Cymru a Llywodraeth Cymru, er mwyn cyflwyno Cardiau Teithio Rhatach ar eu newydd wedd erbyn diwedd mis Rhagfyr 2019. Bydd y cardiau hyn yn cymryd lle’r ‘pasys bws’ gwyrdd.

Gan nad yw pawb wedi gwneud cais am eu pàs bws newydd eto a bod rhai pobl yn dal i aros am eu cerdyn newydd, daethpwyd i gytundeb â gweithredwyr y bydd cyfnod pontio o ddau fis yn cael ei ganiatáu y tu hwnt i’r dyddiad cau gwreiddiol, sef 31 Rhagfyr.

Yn ystod y cyfnod hwnnw, bydd gyrwyr bysiau’n derbyn yr hen gardiau a’r cardiau newydd gan deithwyr. Cyfnod dros dro fydd y cyfnod dan sylw, ac os hoffech barhau i fwynhau manteision y cerdyn teithio yn 2020 bydd angen i chi wneud cais o’r newydd cyn 31 Ionawr er mwyn gwneud yn siŵr bod gan Trafnidiaeth Cymru ddigon o amser i anfon eich cerdyn atoch cyn 29 Chwefror pan fydd yr estyniad yn dod i ben.

Bydd y cardiau ar eu newydd wedd yn cynnig yr un manteision a’r un hawliau i deithio am ddim â’r cardiau presennol. Mae’r cardiau newydd wedi’u dylunio fel y byddant yn gallu gweithio’n rhan o rwydwaith teithio integredig yn y dyfodol.  

Caiff pobl eu hannog i wneud cais ar-lein neu i ofyn i ffrind, aelod o’r teulu neu rywun y maent yn ymddiried ynddo wneud cais ar-lein ar eu rhan.

Bydd angen y wybodaeth ganlynol arnoch i wneud cais am eich cerdyn:

  • Y rhif hir sydd ar flaen eich cerdyn bws gwyrdd
  • Eich dyddiad geni
  • Y cod post y mae eich cerdyn presennol wedi’i gofrestru iddo
  • Eich rhif yswiriant gwladol

Os oes angen unrhyw help arnoch gyda’ch cais, ffoniwch y tîm cymorth ar 0300 303 4240. Bydd aelodau’r tîm yn gallu ateb eich ymholiadau a’ch rhoi chi ar y trywydd iawn os oes angen cymorth pellach arnoch. Dylid nodi nad oes modd gwneud cais am y cerdyn dros y ffôn.

Mae mwy o wybodaeth ar gael yma.

 

 

Cliciwch ar y dolenni cyswllt isod i gael gwybodaeth am Gardiau Teithio Rhatach gan y cynghorau lleol canlynol:

Blaenau Gwent

Pen-y-bont ar Ogwr

Caerffili

Caerdydd

Sir Gaerfyrddin

Ceredigion

Conwy

Sir Ddinbych

Sir y Fflint

Gwynedd

Ynys Môn

Merthyr Tudful

Castell-nedd Port Talbot

Casnewydd

Sir Penfro

Powys

Rhondda Cynon Taf

Abertawe

Torfaen

Bro Morgannwg

Wrecsam

 

Os hoffech gael rhagor o wybodaeth am y Cerdyn Teithio Rhatach, ewch i wefan Llywodraeth Cymru yma.

Isod ceir gwybodaeth am gardiau teithio rhatach gan weithredwyr ledled Cymru.

 

Arriva Midlands

Gall pobl dros 60 oed a phobl anabl sy’n byw yng Nghymru deithio’n rhad ac am ddim ar fysiau lleol yng Nghymru unrhyw bryd gyda’u Cerdyn Teithio Rhatach – nid oes unrhyw derfynau amser. Yn ogystal, gall pobl sy’n byw yng Nghymru ddefnyddio eu cerdyn i deithio’n rhad ac am ddim i mewn ac allan o Loegr, cyhyd â bod y daith yn dechrau neu’n gorffen yng Nghymru.

Trafnidiaeth Cymru 

Os ydych wedi cael tocyn teithio rhatach gan awdurdod lleol yng Nghymru, gallwch deithio yn rhad ac am ddim ar lawer o drenau Trafnidiaeth Cymru.

Gallwch deithio ar y llwybrau canlynol:

Wrecsam – Pont Penarlâg


Machynlleth – Pwllheli (Rheilffordd Arfordir y Cambrian) – mis Hydref i fis Mawrth yn unig


Llandudno – Blaenau Ffestiniog (Rheilffordd Dyffryn Conwy)


Amwythig a Llanelli/Abertawe (Rheilffordd Calon Cymru) – mis Hydref i fis Mawrth yn unig


Bydd angen i chi godi tocyn rhad ac am ddim o’r swyddfa docynnau cyn i chi deithio, neu gan gasglwr tocynnau ar y trên os na cheir swyddfa docynnau.

Bydd modd i chi hefyd gael tocynnau rhatach (gostyngiad o 1/3) ar rwydwaith Caerdydd a’r cymoedd ar ôl 9:30 o ddydd Llun i ddydd Gwener ac unrhyw adeg ar benwythnosau a gwyliau banc.

I gael rhagor o wybodaeth, ewch i wefan Trafnidiaeth Cymru.

James Bevan

Gall teithwyr ar wasanaethau 755 a 761 deithio hyd at Gas-gwent gan ddefnyddio cerdyn teithio ar gyfer Lloegr. Gall teithwyr o Gymru deithio o Gas-gwent (755) hyd at Lydney (lle mae’r gwasanaeth yn gorffen) neu Beachley (761). Fodd bynnag, ni allant ddefnyddio eu cerdyn wedyn ar wasanaeth arall sy’n gweithredu yn Lloegr, dim ond ar wasanaeth sy’n dychwelyd o Loegr i Gymru.

Sargeant

O ran cardiau teithio rhatach ar draws y ffin, rydym yn caniatáu i ddeiliaid cerdyn a ddosbarthwyd ym Mhowys deithio ar ein gwasanaeth rhif 461 i Henffordd, ac rydym yn caniatáu i ddeiliaid cerdyn a ddosbarthwyd yn Swydd Henffordd deithio i Landrindod.

Stagecoach

Gallwch deithio’n rhad ac am ddim ar bob gwasanaeth bws lleol unrhyw le yng Nghymru. Gallwch ei ddefnyddio hefyd ar rai o deithiau Stagecoach sy’n croesi’r ffin â Lloegr:

 

Rhwng Henffordd a Phontrilas ar lwybrau X3 ac X4

Rhwng Henffordd a Harewood Turn ar lwybr 39

Rhwng Bryste ac Aust ar lwybr X14

Rhwng Redbrook a Bigsweir Bridge ar lwybr 69

 

At hynny os ydych yn byw yn yr ardaloedd canlynol, bydd gennych chi (a’ch cydymaith os yn berthnasol) hawl i deithio’n rhad ac am ddim yn lleol o 0900 ymlaen o ddydd Llun i ddydd Gwener yn yr ardaloedd a restrir ac ar deithiau sy’n croesi’r ffin ac yn mynd i Gymru, cyhyd â bod eich taith naill ai’n cychwyn neu’n gorffen ym Mryste neu Dde Swydd Gaerloyw ac nad oes angen i chi newid bws. Os byddwch yn parhau â’ch taith (h.y. yn teithio i Gasnewydd neu Gaerdydd) bydd yn rhaid i chi dalu pris y tocyn unffordd neu’r tocyn unffordd rhatach cyfatebol. Mae’r gwelliannau hyn ar gael ar lwybr X14 i ddeiliaid cerdyn teithio o’r pedwar awdurdod lleol a restrir isod yn unig:

 

De Swydd Gaerloyw

Dinas Bryste

Caerfaddon a Gogledd-ddwyrain Gwlad yr Haf

Gogledd Gwlad yr Haf

 

Yr unig docyn rhatach sydd ar gael i bobl o’r tu allan i Gymru (ar wahân i ddeiliad cerdyn Swydd Henffordd) yw’r Tocyn Rhwydwaith Dyddiol neu Wythnosol.

 

Dim ond deiliaid cerdyn Swydd Henffordd all deithio’n rhad ac am ddim ar draws y ffin. Gallan nhw deithio’n rhad ac am ddim rhwng Henffordd a Phontrilas, ond bydd yn rhaid iddynt dalu am y daith rhwng Pontrilas a’r Fenni.