Maint y testun: A A A
Cyferbynnedd:
Gwrando: More about BrowseAloud
Digwyddiadau

Latest Tweets

@TravelineCymru RT 🚌 Due to the Speedway Grand Prix at the Principality Stadium today there will be bus diversions within Cardiff 🚌 Pl… https://t.co/0mEwJckEGf
@TravelineCymru RT SERVICE UPDATES: Due to RTI in #Britannia, Service 12 #Blackwood - #NewTredegar will divert via ST Davids RD and Co… https://t.co/hjwqXO1WR2
@TravelineCymru RT Speedway returns to @principalitysta tomorrow. As a result of road closures, buses will divert in the city centre… https://t.co/N0byDQXoKA
@TravelineCymru RT Heading to the @SpeedwayGP this weekend at the @principalitysta ? Check out the information here regarding the bus… https://t.co/uWl5HpfxNB
@TravelineCymru RT Ar eich ffordd i’r @SpeedwayGP y penwythnos yma? Cymerwch olwg ar y wybodaeth yma ynglŷn ar drenau mwyaf prysur a… https://t.co/3z8qzEBKNh
Beth sy’n digwydd yng Nghymru adeg y Pasg eleni

Beth sy’n digwydd yng Nghymru adeg y Pasg eleni

Mae gwyliau’r Pasg wedi cyrraedd o’r diwedd! Cyn bod y plant yn dechrau ar dymor olaf eu blwyddyn academaidd, rhowch gyfle iddynt fwynhau rhai o’r gweithgareddau Pasg g-WY-ch (sori!) sy’n cael eu cynnal ledled Cymru. Dyma rai o’n ffefrynnau ni:

 

‘Llwybr y Pasg’ a ‘Cwrdd â’r Marchogion’ yng Nghastell Caerdydd o ddydd Sadwrn 13 Ebrill tan ddydd Sul 28 Ebrill

O ddydd Sadwrn 13 Ebrill tan ddydd Sul 28 Ebrill, gall ymwelwyr grwydro o amgylch tir hardd Castell Caerdydd (sydd yng nghanol y ddinas) a chwilio am atebion i gliwiau cryptig sy’n ymwneud â’r Pasg. Bydd pawb sy’n llwyddo i ddod o hyd i’r cliwiau i gyd yn ennill gwobr arbennig, a byddant yn cael cyfle i gymryd rhan mewn cystadleuaeth i ennill tocyn teulu ar gyfer Joust! a gynhelir yng Nghastell Caerdydd yn ystod yr haf! Gellir prynu tocynnau ar gyfer Llwybr y Pasg o Swyddfa Docynnau neu Siop Anrhegion y Castell am £1; bydd yn rhaid talu’r ffïoedd mynediad arferol hefyd.

Ydych chi erioed wedi meddwl sut fywyd oedd gan Farchog yn y Canol Oesoedd? Wel, dyma eich cyfle i gael gwybod mwy! Teithiwch yn ôl mewn amser gyda Syr Jay a Syr Lewis ar ddydd Sul a dydd Llun y Pasg i weld dulliau ymladd canoloesol, gwrando ar straeon a dysgu am saethyddiaeth! Gall y plant hyd yn oed gymryd rhan mewn gêm Rholio Wyau a rasys Ŵy ar Lwy drwy gydol y dydd.

Ewch i wefan Castell Caerdydd i gael rhagor o wybodaeth am y digwyddiadau hyn. Bydd Amgueddfa Genedlaethol y Glannau yn Abertawe ac Amgueddfa Werin Cymru yn Sain Ffagan hefyd yn trefnu eu helfeydd wyau Pasg eu hunain.

 

Mae Castell Caerdydd o fewn pellter cerdded i Orsaf Reilffordd Caerdydd Canolog. Yn ogystal, mae nifer o wasanaethau bws yn aros y tu allan i’r gât ffrynt. Mae gwasanaeth bws rhif X2 yn gwasanaethu Gerddi Dyffryn, ac mae’r bws yn aros tua milltir o fynedfa’r gerddi. 

 

 

‘Hud Anifeiliaid y Pasg’ yn yr Ardd Fotaneg Genedlaethol o ddydd Sadwrn 13 Ebrill tan ddydd Sul 28 Ebrill

Byddwch yn barod i gael eich swyno yn yr Ardd Fotaneg Genedlaethol dros y Pasg pan fydd Hud Anifeiliaid y Pasg yn cael y prif sylw drwy gydol y gwyliau. Gall ymwelwyr gwrdd ag anifeiliaid ifanc Huw’r Ffermwr (a fydd yn cynnwys cywion ac ŵyn bach!) a bydd gweithgareddau celf a chrefft a gemau ar gael ar gyfer plant o bob oed.

Bydd Tropical Inc. yn dychwelyd i’r Ardd gyda’u sioe wych, dan ofal Steve Rowland, a fydd at ddant y teulu cyfan. Ble arall y gallwch chi weld mirgath, neidr, porciwpein a pharot gyda’i gilydd ar yr un llwyfan? Bydd perfformiadau’n cael eu cynnal o 13 Ebrill tan 16 Ebrill ac o 24 Ebrill tan 25 Ebrill am 11am, 12.30pm, 2pm a 3.30pm ym Mhabell Fawr yr Ardd.

Ewch i wefan yr Ardd i gael rhagor o wybodaeth am y digwyddiadau hyn.

 

Mae modd cyrraedd yr Ardd ar fysiau uniongyrchol o Abertawe a Chaerfyrddin. O Abertawe, gall ymwelwyr ddal gwasanaeth T1S o’r tu allan i Orsaf Drenau Abertawe. Mae’r gwasanaeth hwn yn teithio i’r Ardd unwaith y dydd o ddydd Llun i ddydd Sadwrn am 12:20, ac mae’r daith yn cymryd rhyw 40 munud. Mae’r bws yn ôl i Abertawe yn gadael am 16:24.

O Gaerfyrddin, gallwch ddal bws rhif 297 yn yr orsaf drenau. Mae’r daith yn cymryd 20 munud ac yn mynd â chi i fynedfa’r Ardd.

 

 

Gwyliau’r Pasg yn Nhŷ Tredegar, Casnewydd o ddydd Mawrth 9 Ebrill tan ddydd Iau 25 Ebrill

Does yna’r un ffordd well o archwilio coetir hyfryd yr ystâd hon, sy’n eiddo i’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol, na thrwy chwilio am blanhigion ac anifeiliaid gyda’ch taflen ‘Rwy’n gweld gyda’m llygad bach i’. Dyma gyfle i weld y gwenyn a’r ieir bach yr haf yn hedfan fyny fry, gweld y draenogod yn deffro ar ôl bod yn cysgu drwy’r gaeaf, a gweld blodau’r gwanwyn yn blodeuo ac yn arddangos eu lliwiau coch, melyn a phinc llachar. Yna, gallwch ddefnyddio eich taflen i ddangos faint o’r planhigion, y blodau a’r anifeiliaid hyn yr ydych wedi llwyddo i’w gweld!

Mae’r Pasg hefyd yn gyfle gwych i’r plant ddechrau gwneud yr 50 o bethau y dylent eu gwneud cyn eu bod yn 11¾ oed, yn ôl yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol. Casglwch lyfr lloffion o’r dderbynfa ac ewch drwy’r rhestr o bethau i’w gwneud; efallai yr hoffech ddechrau â rhif 47 (coginio ar dân agored) a rhif 43 (adeiladu rafft) oherwydd bydd Tŷ Tredegar yn cynnal y ddau weithgaredd hyn yn ystod gwyliau’r Pasg.

Ewch i wefan Tŷ Tredegar i gael gwybod mwy am y gweithgareddau hyn a chael gwybod sut y gallwch gymryd rhan yn yr Helfa Wyau Pasg Cadbury.

 

Mae gwasanaethau bws lleol rhif 30 a rhif 36 yn aros o fewn 5 munud o waith cerdded i Dŷ Tredegar. Mae Gorsaf Reilffordd Casnewydd 2 filltir i ffwrdd.

 

 

Gwyliau’r Pasg yn Llanerchaeron, Ceredigion o ddydd Sadwrn 13 Ebrill tan ddydd Sul 28 Ebrill

Mae gwyliau’r Pasg yn Llanerchaeron yn orlawn o weithgareddau difyr i’r teulu cyfan, a fydd yn cael eu cynnal bob dydd o ddydd Sadwrn 13 Ebrill tan ddydd Sul 28 Ebrill – peidiwch â cholli’r cyfle i’w mwynhau!

Rhwng 13 Ebrill a 28 Ebrill (heblaw penwythnos Gŵyl y Banc), gall ymwelwyr roi cynnig ar fwydo ŵyn swci Llanerchaeron! Bydd dwy sesiwn bob dydd, felly bydd digon o gyfle i chi dorchi llewys a dysgu sgil newydd.

Drwy gydol y gwyliau, bydd llawer o weithgareddau celf a chrefft yn ymwneud â’r Pasg ar gael i’r plant eu mwynhau, a bydd cyfle hefyd i weld y Fila a’r tir o’i hamgylch. Beth am ddilyn llwybr ar eich pen eich hun o amgylch y Fila neu greu hetiau Pasg y gellir eu bwyta? Beth am i’r plant wneud rhai o’r 50 o bethau y dylent eu gwneud cyn eu bod yn 11¾ oed, gyda help un o dywyswyr Llanerchaeron? Neu beth am helpu’r garddwr i blannu hadau pwmpenni’n barod ar gyfer Calan Gaeaf? Dewch draw am dro!

 

Mae gwasanaeth T1, a weithredir gan First Cymru, yn rhedeg rhwng Aberystwyth a Chaerfyrddin. Mae’r gwasanaeth yn rhedeg bob awr ar ddiwrnodau’r wythnos ac mae’n aros ½ milltir i ffwrdd o fynedfa Llanerchaeron, wrth ymyl y New Forge Inn. Mae gwasanaeth i’w gael ar benwythnosau hefyd.

 

 

Llwybr y Goeden Hoffus yng Nghastell y Waun, Wrecsam o ddydd Sadwrn 30 Mawrth tan ddydd Sul 28 Ebrill

Dewch i weld natur mewn gwedd wahanol yng Nghastell y Waun dros y Pasg drwy ddilyn Llwybr y Goeden Hoffus. Gall ymwelwyr archwilio’r hyn sydd i’w weld, ei arogleuo a’i deimlo yng nghoetir eang y Castell, sy’n gartref i amrywiaeth o rywogaethau coed sydd wedi bod yn tyfu yno ers canrifoedd. Gallwch hefyd gwrdd â chreaduriaid y coetir, y byddwch yn dod ar eu traws wrth i chi ddilyn y llwybr.

Hoffech chi wybod mwy am fywyd yng Nghastell y Waun? Ymunwch â thaith gerdded dan arweiniad un o dywyswyr gwirfoddol y Castell am 11am drwy gydol y gwyliau i ddysgu cymaint ag a fynnwch gan y sawl sy’n adnabod y Castell orau!

Yn ogystal, bydd Castell y Waun yn cynnal Helfa Wyau Pasg Cadbury yn ystod penwythnos y Pasg; mae’r cliwiau eleni i gyd yn ymwneud â hoff arwyddion y gwanwyn Cwningen y Pasg! Mae’r tocynnau ar gyfer y llwybr yn costio £2.50 y plentyn a bydd yn rhaid talu’r ffïoedd mynediad arferol.

 

Os hoffech deithio ar y bws, mae gwasanaeth 2/2A Arriva o Wrecsam i Groesoswallt yn aros ym mhentref y Waun wrth ymyl yr orsaf drenau. Mae’r orsaf ¼ milltir o gatiau’r ystâd, ac 1½ filltir o’r castell.

 

 

Hwyl y Pasg yng Ngardd Bodnant, Conwy o ddydd Sadwrn 6 Ebrill tan ddydd Sul 28 Ebrill

Dewch i weld casgliad trawiadol Gardd Bodnant o adar, ieir bach yr haf a gwenyn wrth i chi grwydro ar hyd y llwybr natur ‘Adenydd ac Ati’ sydd yn yr Ardd. Pwy a ŵyr pa greaduriaid eraill y gallech ddod ar eu traws ar hyd y ffordd? Dyma lwybr y gallwch ei ddilyn ar eich pen eich hun, a fydd ar agor drwy gydol gwyliau’r Pasg; nid oes angen cadw lle ymlaen llaw a bydd yn rhaid talu’r ffïoedd mynediad arferol i’r Ardd.

Os nad yw un llwybr yn ddigon, gallwch gymryd rhan hefyd yn yr Helfa Wyau Pasg Cadbury sydd bob amser yn boblogaidd. Dilynwch y cliwiau y bydd Cwningen y Pasg wedi’u gadael ar eich cyfer, a chofiwch gasglu eich siocled blasus ar ddiwedd yr helfa. Rhaid i’r tocynnau ar gyfer y digwyddiad hwn gael eu harchebu ymlaen llaw – maent yn costio £2 y plentyn. Ewch i wefan Gardd Bodnant i gael gwybod mwy.

 

Mae gwasanaethau bws rhif 25 a rhif X19 yn stopio o flaen prif fynedfa’r ardd. Yn ogystal, gallwch fynd ar y trên i Orsaf Reilffordd Cyffordd Llandudno a defnyddio un o’r bysiau hyn i gysylltu â’r trên. Mae’r daith ar y bws yn cymryd 20 munud.

 

 

Ras 5 Cilomedr y Pasg ar Bromenâd Llandudno – Dydd Sul 20 Ebrill

Os ydych chi a’ch teulu wedi bod yn bwyta gormod o wyau siocled dros wyliau’r Pasg, Ras 5 Cilomedr y Pasg ar Bromenâd Llandudno yw’r cyfle perffaith i chi fynd allan a chael ychydig o ymarfer corff! Gwisgwch eich esgidiau rhedeg ac ewch i redeg, loncian neu gerdded ar hyd y cwrs cyflym a gwastad hwn ar hyd Promenâd trawiadol Llandudno.

Mae’r ras yn addas i bobl o bob gallu, ac mae’r digwyddiad hefyd yn cynnwys ras fer i blant ar ddechrau’r diwrnod. Bydd pawb sy’n cystadlu (plant ac oedolion!) yn cael anrheg ar gyfer y Pasg, bag o nwyddau a medal ar ôl croesi’r llinell derfyn.

Ewch i wefan y digwyddiad os hoffech gymryd rhan.

 

Bydd Ras 5 Cilomedr y Pasg Llandudno yn cael ei chynnal ar y promenâd wrth ymyl Gwesty’r Iris, o fewn pellter cerdded byr i orsaf Reilffordd Llandudno. Mae nifer o fysiau hefyd yn aros bellter byr o brif swyddfa’r ras.

 

 

Trafnidiaeth gyhoeddus

Os ydych am deithio ar drafnidiaeth gyhoeddus, defnyddiwch ein Cynlluniwr Taith i ddod o hyd i’r llwybr mwyaf cyfleus, manylion y gwasanaethau sy’n rhedeg a’u hamseroedd.

Os hoffech ddod o hyd i amserlen fysiau, ewch i’n tudalen Amserlenni. Yma, gallwch chwilio am lwybr bysiau penodol neu’ch lleoliad er mwyn gweld amserlenni gwasanaethau yn eich ardal. Yn ogystal, byddwch yn gallu argraffu’r amserlen er mwyn mynd â hi gyda chi ar eich taith.

 

Cerdded a beicio

Gallwch hefyd ddefnyddio ein cynlluniwr taith i ddod o hyd i lwybrau cerdded a beicio er  mwyn cyrraedd eich digwyddiad. Os ydych yn byw’n agos, gall cerdded fod yn ffordd wych o weld y golygfeydd a mwynhau’r awyrgylch cyn y digwyddiad!

Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar ein tudalen Beicio a Cherdded.

 

Rydym yn cynnig gwasanaeth rhadffôn hefyd. Bydd un o’n cynghorwyr cyfeillgar wrth law i ateb unrhyw ymholiadau sydd gennych am drafnidiaeth gyhoeddus ac i’ch helpu i gynllunio eich taith. Ffoniwch ni ar 0800 464 00 00 yn rhad ac am ddim!

< Pob digwyddiad