Maint y testun: A A A
Cyferbynnedd:
Gwrando: More about BrowseAloud
Prisiau tocynnau

Prisiau tocynnau bysiau

Rydym yn nesáu at ddiwedd proses hir o ychwanegu prisiau tocynnau bysiau i’r wefan fel bod modd i chi weld, wrth gynllunio taith, beth yw pris tocynnau un ffordd a thocynnau dwyffordd i oedolyn a phlentyn, a rhai opsiynau tocynnau ‘dydd’. Ar hyn o bryd caiff prisiau eu dangos ar gyfer oddeutu 80% o’r holl deithiau y gofynnir amdanynt. Rydym yn cael gwybodaeth am brisiau tocynnau gan weithredwyr bysiau a chynghorau lleol, ac rydym yn ymdrechu i sicrhau bod y wybodaeth yn cael ei diweddaru’n rheolaidd. Dylech fod yn ymwybodol na fyddwn yn cael gwybod am newidiadau weithiau felly ni allwn warantu y bydd y prisiau a nodir yn gywir.

Gellir gweld gwybodaeth am brisiau tocynnau bysiau ar gyfer eich taith drwy’r canlyniadau a ddangosir ar y cynlluniwr taith. Dan fanylion y daith fe welwch fotwm ‘Gweld Prisiau Tocynnau’. Cliciwch ar hwn a bydd rhestr o brisiau’r tocynnau sydd ar gael yn ymddangos.

Os hoffech gael rhagor o wybodaeth am brisiau tocynnau gweithredwr bysiau penodol, ewch i wefan y gweithredwr. Gellir gweld y dolenni cyswllt ar ein tudalen dolenni cyswllt defnyddiol.

 

Prynu tocynnau bysiau

Caiff tocynnau ar gyfer pob gwasanaeth bws lleol a gwasanaethau teithiau pell yng Nghymru eu gwerthu gan yrrwr y bws. Fodd bynnag, ar gyfer rhai gwasanaethau bws megis y National Express a Megabus rydym yn eich cynghori i brynu tocynnau o flaen llaw drwy wefan y cwmni, gan fod modd cadw pob sedd.

Ar hyn o bryd nid ydym yn gallu eich cyfeirio at gyfleuster prynu tocynnau bysiau ar-lein – fodd bynnag rydym wrthi’n gweithio ar y prosiect hwn. Yn y cyfamser mae’r cyfleuster hwn ar gael gan rai o’r gweithredwyr bysiau mwyaf, a gallwch ddod o hyd iddynt yma.

 

Tocynnau sy’n berthnasol i fwy nag un gweithredwr

Os oes gennych ddiddordeb mewn prynu tocynnau sy’n berthnasol i fwy nag un gweithredwr, cliciwch ar y dolenni isod i gael rhagor o wybodaeth am yr hyn sydd ar gael:

Rovers a Rangers
Plus Bus
Sherpa’r Wyddfa
Pas Fflecsi Crwydro Cymru

Tocyn Rhwydwaith De-ddwyrain Cymru

Caiff Tocyn Rhwydwaith De-ddwyrain Cymru ei ddarparu gan nifer o weithredwyr bysiau yn y de-ddwyrain, ac mae’r holl weithredwyr sy’n darparu’r tocyn hefyd yn derbyn Tocynnau Rhwydwaith gweithredwyr eraill.

 

Tocynnau Wythnos ar gyfer y Rhwydwaith

Gallwch eu prynu a’u defnyddio ar unrhyw fws yn y de-ddwyrain (Pen-y-bont ar Ogwr neu’r Barri, Aberhonddu neu Gasnewydd, Caerdydd, Cas-gwent, Hirwaun neu’r Fenni)

Gellir prynu a defnyddio’r tocynnau ar fysiau Stagecoach, New Adventure Travel, First Cymru, Bws Caerdydd, Newport Bus, Harris Coaches, Edwards Coaches, Phil Anslow Coaches. Easyway a Watts Coaches.

Nid ydynt yn ddilys ar wasanaeth X10 First Cymru rhwng Abertawe a Chaerdydd nac ar wasanaeth X7 First West of England rhwng Casnewydd a Chas-gwent.

 

Stagecoach yn Ne Cymru:

Newidiadau i brisiau Tocynnau Diwrnod ac Wythnos ar gyfer y Rhwydwaith o 5/8/2019 ymlaen

 

Tocynnau diwrnod Network Rider y gellir eu prynu ar y bws:

 • Oedolyn £8.30
 • Plentyn / Deiliad fyngherdynteithio £5.50
 • Deiliad pasport i rai dros 60 oed / Deiliad cerdyn teithio rhatach Lloegr neu’r Alban £5.50
 • Teulu neu grŵp £16.70

Tocynnau wythnos Network Rider y gellir eu prynu ar y bws:

 • Oedolyn £26.50
 • Plentyn / Deiliad fyngherdynteithio / Tocyn rhatach £17.60

Sylwer: Gallai prisiau gweithredwyr eraill fod yn wahanol.


Gweler isod restr o’r gweithredwyr sy’n cymryd rhan ar hyn o bryd yn y cynllun Tocynnau Rhwydwaith:

Dyma’r gweithredwyr sy’n cymryd rhan ar hyn o bryd yn y cynllun Tocynnau Rhwydwaith:

Tocyn Diwrnod

Tocyn Wythnos

Bws Caerdydd

YDY

YDY

Connect 2

YDY

YDY

Easyway

YDY

YDY

Edwards Coaches

YDY

YDY

First Cymru a Clipiwr Cymru X2 (rhan o X1 a X3)

Dim ond yn ardal cynghorau Caerdydd, Bro Morgannwg a Phen-y-bont ar Ogwr i’r dwyrain o Pyle Cross

(ddim yn ddilys ar wasanaeth T1C TrawsCymru a gwasanaeth X10 rhwng Abertawe a Chaerdydd ar hyd yr M4)

(ddim yn ddilys ar wasanaeth X7 First West of England rhwng Casnewydd a Bryste trwy Gas-gwent)

YDY

YDY

Globe Coaches 

YDY

YDY

Harris Coaches

YDY

YDY

     

Cyngor Sir Fynwy

YDY

YDY

New Adventure Travel Group  (ddim yn ddilys ar wasanaethau T6, T9 TrawsCymru, Powys, Castell-nedd ac Abertawe)

YDY

YDY

Newport Bus

YDY

YDY

Phil Anslow Coaches

YDY

YDY

Stagecoach yn Ne Cymru a Stagecoach Gold 120/130, 132, X24

(ddim yn ddilys ar wasanaeth T4 TrawsCymru ym Mhowys i’r gogledd o Felin-fach/Aberllynfi) 

YDY

YDY

Watts Coaches

YDY

YDY

 

Teithio am ddim ar TrawsCymru bob dydd Sadwrn a dydd Sul

Mae bysiau pellter hir TrawsCymru yn ffordd wych o ddod i adnabod Cymru. Mae Llywodraeth Cymru wedi cyflwyno cynllun teithio am ddim i bawb ar draws rhwydwaith TrawsCymru bob dydd Sadwrn a dydd Sul.

Os oes  Pás Bws gennych sy’n ddilys ar gyfer Cymru, gofynnwn i chi  ei ddangos i’r gyrrwr hyd yn oed ar y Sadwrn a’r Sul.

Mae’r cynllun yn cynnwys y gwasanaethau canlynol:

 • TrawsCymru T1 Aberystwyth – Aberaeron – Llanbedr Pont Steffan – Caerfyrddin;
 • TrawsCymru T1C Aberystwyth – Caerfyrddin – Caerdydd;
 • TrawsCymru T1S Caerfyrddin – Cross Hands – Abertawe;
 • TrawsCymru T2 Bangor – Dolgellau – Aberystwyth;
 • TrawsCymru T3 Wrecsam – Llangollen – Dolgellau – Abermo;
 • TrawsCymru T4 Y Drenewydd – Aberhonddu – Caerdydd;
 • TrawsCymru T5 Aberystwyth – Aberaeron – Aberteifi – Hwlffordd;
 • TrawsCymru T6 Aberhonddu – Ystradgynlais – Castell-nedd – Abertawe;
 • Bws Cyflym Maes Awyr Caerdydd T9 – Canol dinas Caerdydd – Maes Awyr Caerdydd.
 • T12 Cyswllt TrawsCymru -  Machynlleth - Drenewydd - Trallwng - Chroesoswallt - Wrecsam 
 • TrawsCymru T14* Caerdydd – Merthyr  Tudful – Aberhonddu – Y Gelli Gandryll – Henffordd

Mae pawb sy’n cael tocyn yng Nghymru yn cael teithio am ddim bob Sadwrn a Sul – hyd yn oed os ydynt yn teithio ar y gwasanaeth i Loegr. Dylai pawb ddal gafael ar eu tocyn ar gyfer dychwelyd.

 

Cliciwch yma i gael rhagor o wybodaeth

 

fyngherdynteithio

fyngherdynteithio yw’r cynllun teithio rhatach a ariennir gan Lywodraeth Cymru ar gyfer pob person ifanc 16-21 oed sy’n byw yng Nghymru. Mae modd cael gostyngiad o 1/3 oddi ar bris tocynnau bws wrth ddangos fyngherdynteithio. 

Cliciwch yma i gael rhagor o wybodaeth a gwneud cais am gerdyn

 

Prisiau tocynnau trenau

Am resymau technegol nid oes modd i ni ddangos prisiau tocynnau trenau yn yr un modd ag yr ydym yn ei wneud ar gyfer bysiau; fodd bynnag pan fyddwch yn cynllunio taith sy’n cynnwys mynd ar drên byddwch yn gweld dewis ar gyfer ‘Prynu Tocynnau Trên’; wrth glicio ar y botwm hwn gallwch nodi’r daith ar Trafnidiaeth Cymru wefan a dod o hyd i bris tocyn, gyda’r opsiwn o brynu tocyn wedyn.