Maint y testun: A A A
Cyferbynnedd:
Gwrando: More about BrowseAloud

Ffoniwch ni: 0800 464 00 00

Prisiau tocynnau

Prisiau tocynnau bysiau

Rydym yn nesáu at ddiwedd proses hir o ychwanegu prisiau tocynnau bysiau i’r wefan fel bod modd i chi weld, wrth gynllunio taith, beth yw pris tocynnau un ffordd a thocynnau dwyffordd i oedolyn a phlentyn, a rhai opsiynau tocynnau ‘dydd’. Ar hyn o bryd caiff prisiau eu dangos ar gyfer oddeutu 80% o’r holl deithiau y gofynnir amdanynt. Rydym yn cael gwybodaeth am brisiau tocynnau gan weithredwyr bysiau a chynghorau lleol, ac rydym yn ymdrechu i sicrhau bod y wybodaeth yn cael ei diweddaru’n rheolaidd. Dylech fod yn ymwybodol na fyddwn yn cael gwybod am newidiadau weithiau felly ni allwn warantu y bydd y prisiau a nodir yn gywir.

Gellir gweld gwybodaeth am brisiau tocynnau bysiau ar gyfer eich taith drwy’r canlyniadau a ddangosir ar y cynlluniwr taith. Dan fanylion y daith fe welwch fotwm ‘Gweld Prisiau Tocynnau’. Cliciwch ar hwn a bydd rhestr o brisiau’r tocynnau sydd ar gael yn ymddangos.

Os hoffech gael rhagor o wybodaeth am brisiau tocynnau gweithredwr bysiau penodol, ewch i wefan y gweithredwr. Gellir gweld y dolenni cyswllt ar ein tudalen dolenni cyswllt defnyddiol.

 

Prynu tocynnau bysiau

Caiff tocynnau ar gyfer pob gwasanaeth bws lleol a gwasanaethau teithiau pell yng Nghymru eu gwerthu gan yrrwr y bws. Fodd bynnag, ar gyfer rhai gwasanaethau bws megis y National Express a Megabus rydym yn eich cynghori i brynu tocynnau o flaen llaw drwy wefan y cwmni, gan fod modd cadw pob sedd.

Ar hyn o bryd nid ydym yn gallu eich cyfeirio at gyfleuster prynu tocynnau bysiau ar-lein – fodd bynnag rydym wrthi’n gweithio ar y prosiect hwn. Yn y cyfamser mae’r cyfleuster hwn ar gael gan rai o’r gweithredwyr bysiau mwyaf, a gallwch ddod o hyd iddynt yma.

 

Tocynnau sy’n berthnasol i fwy nag un gweithredwr

Os oes gennych ddiddordeb mewn prynu tocynnau sy’n berthnasol i fwy nag un gweithredwr, cliciwch ar y dolenni isod i gael rhagor o wybodaeth am yr hyn sydd ar gael:

Tocyn Crwydro Coch Gogledd Cymru
Plus Bus
Sherpa’r Wyddfa
Pas Fflecsi Crwydro Cymru

Tocyn Rhwydwaith De-ddwyrain Cymru

Caiff Tocyn Rhwydwaith De-ddwyrain Cymru ei ddarparu gan nifer o weithredwyr bysiau yn y de-ddwyrain, ac mae’r holl weithredwyr sy’n darparu’r tocyn hefyd yn derbyn Tocynnau Rhwydwaith gweithredwyr eraill.

Tocynnau Wythnos ar gyfer y Rhwydwaith

Gallwch eu prynu a’u defnyddio ar unrhyw fws yn y de-ddwyrain (Pen-y-bont ar Ogwr neu’r Barri, Aberhonddu neu Gasnewydd, Caerdydd, Cas-gwent, Hirwaun neu’r Fenni)

Gellir prynu a defnyddio’r tocynnau ar fysiau Stagecoach, New Adventure Travel, First Cymru, Bws Caerdydd, Newport Bus, Harris Coaches, Edwards Coaches, Phil Anslow Coaches. Easyway a Watts Coaches.

Nid ydynt yn ddilys ar wasanaeth X10 First Cymru rhwng Abertawe a Chaerdydd nac ar wasanaeth X7 First West of England rhwng Casnewydd a Chas-gwent.

Stagecoach yn Ne Cymru:

Prisiau newydd o ddydd Llun 8 Ionawr 2018 ymlaen:

Tocynnau diwrnod:

  • Oedolyn £8.30
  • Plentyn / Deiliad fyngherdynteithio £5.50
  • Deiliad pasport i rai dros 60 oed / Deiliad cerdyn teithio rhatach Lloegr neu’r Alban £5.50
  • Teulu neu grŵp £16.60

Tocynnau wythnos:

  • Oedolyn £26.00
  • Plentyn / Deiliad fyngherdynteithio / Tocyn rhatach £17.30
  • Ddim yn ddilys ar Newport Bus, ar wahân i wasanaeth R1

Gweler isod restr o’r gweithredwyr sy’n cymryd rhan ar hyn o bryd yn y cynllun Tocynnau Rhwydwaith:

Dyma’r gweithredwyr sy’n cymryd rhan ar hyn o bryd yn y cynllun Tocynnau Rhwydwaith:

Tocyn Diwrnod

Tocyn Wythnos

Bws Caerdydd

YDY

YDY

Connect 2

YDY

YDY

Easyway

YDY

YDY

Edwards Coaches

YDY

YDY

First Cymru  gan gynnwys Clipiwr Cymru (ardaloedd cynghorau Pen-y-bont ar Ogwr, Caerdydd a Bro Morgannwg yn unig)

YDY

YDY

Globe Coaches 

YDY

YDY

Harris Coaches

YDY

YDY

     

Cyngor Sir Fynwy

YDY

YDY

New Adventure Travel Group  (ddim yn ddilys ar wasanaethau T9 TrawsCymru, Powys, Castell-nedd ac Abertawe)

YDY

YDY

Newport Bus

YDY

NAC YDY

Peakes Town & Country Bus

YDY

YDY

Phil Anslow Coaches

YDY

YDY

Stagecoach yn Ne Cymru gan gynnwys Stagecoach Gold, T4 TrawsCymru Felin-fach/Aberllynfi tua’r de

YDY

YDY

Watts Coaches

YDY

YDY

 

Prisiau tocynnau trenau

Am resymau technegol nid oes modd i ni ddangos prisiau tocynnau trenau yn yr un modd ag yr ydym yn ei wneud ar gyfer bysiau; fodd bynnag pan fyddwch yn cynllunio taith sy’n cynnwys mynd ar drên byddwch yn gweld dewis ar gyfer ‘Prynu Tocynnau Trên’; wrth glicio ar y botwm hwn gallwch nodi’r daith ar wefan Trainline.com a dod o hyd i bris tocyn, gyda’r opsiwn o brynu tocyn wedyn.