Maint y testun: A A A
Cyferbynnedd:
Gwrando: More about BrowseAloud
Newyddion

Latest Tweets

@TravelineCymru RT *** SERVICE UPDATE *** The 34 service will now operate via Skewen to St Christophers and follow the 38 route to Ll… https://t.co/6f7lbtHimD
@TravelineCymru RT As part of their ‘Be Safe, Be Seen’ campaign with @NationRadio, @TravelineCymru are working to help children and yo… https://t.co/UmIKODWAP1
@TravelineCymru RT Yn rhan o’i ymgyrch ‘Byddwch yn Amlwg, Byddwch yn Ddiogel’ gyda @NationRadio, mae @TravelineCymru wrthi’n helpu pla… https://t.co/P3SJRJyyWl
@TravelineCymru RT #M4 : Now clear : Eastbound : J33 Capel Llanilltern #TrafficWalesAlert
@TravelineCymru RT #Blackwood Service update: Due to congestion around the Coryton Interchange, we are seeing delays of around 20 minu… https://t.co/pFBDIw44ah
Cyfle i ddweud eich dweud am Strategaeth Drafnidiaeth Caerdydd

Cyfle i ddweud eich dweud am Strategaeth Drafnidiaeth Caerdydd

10 Ionawr 2017

Wedi i’r Cabinet gymeradwyo Strategaeth Drafnidiaeth Caerdydd, mae’r Awdurdod am gael barn y cyhoedd ynghylch a ddeallwyd y strategaeth yn llawn.

Gellir cael mynediad i’r arolwg byr yn Gymraeg ac yn Saesneg drwy’r dolenni cyswllt canlynol:

https://www.snapsurveys.com/wh/s.asp?k=148119156864 (Cymraeg) neu https://www.snapsurveys.com/wh/s.asp?k=148000232274 (Saesneg).

Fel arall, gellir gofyn am gopi caled o’r arolwg drwy e-bostio travelplans@cardiff.gov.uk

Gellir gweld y strategaeth yma: http://www.cadwcaerdyddisymud.co.uk/transport-strategy  

Dylid cyflwyno ymatebion erbyn 17 Chwefror 2017.

 

Mae’r strategaeth yn amlinellu blaenoriaethau Cyngor y Ddinas i annog pobl i gerdded a beicio, gwella’r dewisiadau sydd ar gael o ran trafnidiaeth gyhoeddus, a chefnogi gwaith Llywodraeth Cymru o ddatblygu system Fetro yn y dyfodol.

Bwriad y ddogfen newydd yw esbonio dyfodol trafnidiaeth yng Nghaerdydd wrth i’r ddinas geisio bod y brifddinas orau yn Ewrop i fyw ynddi.

Mae’n egluro’r prif brosiectau a chamau gweithredu y bydd y Cyngor yn ymgymryd â nhw wrth iddo geisio gwella rhwydwaith trafnidiaeth Caerdydd ac annog preswylwyr, cymudwyr ac ymwelwyr i roi’r gorau i deithio mewn car preifat a dechrau defnyddio dulliau mwy cynaliadwy o deithio – drwy gerdded, beicio neu ddefnyddio trafnidiaeth gyhoeddus.

Mae’r blaenoriaethau o ran trafnidiaeth a gaiff eu hegluro yn y ddogfen hon yn cynnwys y canlynol:

 • Prosiect METRO Llywodraeth Cymru
 • Datblygu system dramiau ar y stryd sy’n gysylltiedig â’r rhwydwaith Metro rhanbarthol ehangach
 • Gwell llwybrau a gwasanaethau bysiau yng Nghaerdydd ac ar lwybrau sy’n croesi ffiniau
 • Rhwydwaith beicio strategol
 • Rheoli’r rhwydwaith priffyrdd yn well
 • Gwella’r rhwydwaith trenau
 • Y gyfnewidfa fysiau newydd yn y Sgwâr Canolog
 • Coridor trafnidiaeth newydd drwy Ogledd-orllewin Caerdydd
 • Gwella llwybrau i gerddwyr
 • Gwella’r seilwaith trafnidiaeth gyhoeddus
 • Gwella cyfleusterau parcio a theithio
 • Cyfnewidfa fysiau a threnau Gorllewin Caerdydd
 • Gwelliannau i dechnoleg a bysiau sy’n garedig i’r amgylchedd.

 

Er mwyn cyflawni’r blaenoriaethau hyn bydd y Cyngor yn gweithio gydag ystod o sefydliadau partner, gan gynnwys datblygwyr, gweithredwyr trafnidiaeth gyhoeddus, cymuned fusnes Caerdydd, awdurdodau lleol cyfagos, Llywodraeth Cymru, y sector iechyd a chyrff cyhoeddus allweddol eraill.

Mae Caerdydd yn parhau i dyfu o ran nifer y bobl sy’n byw yma a nifer y bobl sy’n teithio i’r ddinas i weithio. Ers 2004, gwelwyd cynnydd o 10% yn nifer y bobl sy’n teithio i Gaerdydd i weithio bob dydd o ardaloedd cyfagos – mae’r nifer wedi codi o 74,600 i 81,800. Wrth i’r boblogaeth barhau i dyfu ac wrth i ragor o bobl deithio i Gaerdydd i weithio, mae Cyngor y Ddinas wedi ymrwymo i hybu ac annog dulliau amgen o deithio, heblaw’r car preifat.

DIWEDD

Pob stori newyddion