Maint y testun: A A A
Cyferbynnedd:
Gwrando: More about BrowseAloud
Newyddion

Latest Tweets

@TravelineCymru RT #Blackwood Service update: Due to the aforementioned incident on the A4048, the road has now been CLOSED for recove… https://t.co/0u1Uy3gKkW
@TravelineCymru RT #Cwmbran - Due to technical problems, we regret that we are currently experiening delays to Services 83 (Abergavenn… https://t.co/GQP0X9Nmx4
@TravelineCymru RT #Blackwood Service update: We have received reports of an overturned vehicle on the A4048, Newport Rd towards Trede… https://t.co/JuvgH6ZCnq
@TravelineCymru RT ⚠️ Defnyddiwch u brêc! Cadwch yn ddiogel ar y platfform ⚠️ Apply the brakes! Stay safe on the platform #RSW19 # https://t.co/XXFAv3RdIj
@TravelineCymru RT 25-Jun (AM): The s46 is stuck in traffic at culverhouse cross. The service is running 25 mins late to its first pick up in barry
Job Opportunity at Bus Users Cymru. Programme Manager

Cyfle i gael swydd gyda Bus Users Cymru. Rheolwr Rhaglenni

20 Mehefin 2018

Rheolwr Rhaglenni
Caerdydd, De Morgannwg
£21,500 y flwyddyn

Mae cyfle cyffrous wedi codi i fod yn aelod o dîm Bus Users UK yng Nghymru. Byddai’r swydd am gyfnod penodol o 6 mis gyda’r posibilrwydd o gael swydd barhaol wedyn.

Rydym yn chwilio am Reolwr Rhaglenni i gynorthwyo’r gwaith o gyflawni strategaeth Bus Users UK yng Nghymru. Bydd deiliad y swydd yn gyfrifol am reoli’r swyddfa yng Nghaerdydd, a’i staff a’i swyddogaethau, a bydd yn gyfrifol am arwain y gwaith o drefnu digwyddiadau a’r gwaith o hybu a datblygu rhwydwaith o grwpiau/canghennau ledled Cymru.

Mae hon yn swydd amser llawn yn y swyddfa yng Nghaerdydd, a’r cyflog yw £21,500.

Prif ddyletswyddau

 1. Hybu a chynorthwyo’r gwaith o ddatblygu a chyflawni nodau ac amcanion Bus Users UK, a chymryd camau rhagweithiol i adnabod cyfleoedd newydd ar gyfer y sefydliad
 2. Cynorthwyo i greu a datblygu grwpiau neu ganghennau newydd, gan dargedu ardaloedd sy’n gweld newid sylweddol yn eu darpariaeth leol o ran gwasanaethau bws
 3. Gweithio gyda’r Cyfarwyddwr a’r tîm i ddatblygu a gweithredu ymgyrchoedd recriwtio cefnogwyr, sy’n ennyn diddordeb pobl, sy’n cael llawer o effaith, sy’n arloesol ac sy’n cyd-fynd â’n hamcanion strategol
 4. Bod yn bwynt cyswllt ac yn ffynhonnell cymorth i grwpiau/canghennau Bus Users UK ledled Cymru, ac amlygu unrhyw gysylltiadau neu gyfleoedd i gefnogi gweithgareddau mewn ardaloedd lleol
 5. Gweithio gyda’r Cyfarwyddwr a’r tîm ehangach i ddatblygu a gweithredu strategaeth sy’n sicrhau’r budd mwyaf i bawb o fod yn gefnogwr, yn gangen neu’n grŵp cysylltiedig
 6. Cyflawni unrhyw ddyletswyddau eraill y gallai eich rheolwr llinell ofyn i chi ymgymryd â nhw o dro i dro, sy’n cyd-fynd â lefel eich gallu ac sy’n cynorthwyo’r tîm
 7. Rheoli’r staff sy’n gweithio i Bus Users Cymru yn ein swyddfa yng Nghaerdydd, a sicrhau bod y swyddfa’n cael ei rheoli a’i rhedeg yn effeithiol
 8. Goruchwylio gwaith a datblygiad y Gweinyddwyr Cwynion yn Bus Users Cymru, gan sicrhau bod gweithdrefnau’n cael eu dilyn, bod adroddiadau’n cael eu llunio a bod amserlenni targedau’n cael eu bodloni
 9. Yn unol â’r cynllun strategol, datblygu digwyddiadau lle gall aelodau’r cyhoedd fynegi eu barn am drafnidiaeth leol
 10. Casglu a dadansoddi data a gesglir drwy amrywiaeth o weithgareddau Bus Users Cymru, gan lunio a rhannu adroddiadau cywir a chraff y mae eu cymhlethdod yn amrywio fel y bo angen a chan sicrhau bod digwyddiadau o bwys yn cael eu dwyn i sylw’r rheolwr (rheolwyr) perthnasol ac yn cael eu cyflwyno i’w hystyried at ddibenion cysylltiadau cyhoeddus a chyfathrebu
 11. Cyfrannu at lefel o broffesiynoldeb ym mhob agwedd ar waith cyfathrebu mewnol ac allanol, sy’n gyson â brand y sefydliad
 12. Cyfrannu’n adeiladol at les a datblygiad y tîm yn Lloegr a chydweithwyr yn swyddfeydd eraill Bus Users UK

Manyleb person

 1. Profiad o reoli swyddfa
 2. Profiad o reoli staff
 3. Profiad o weithredu a datblygu strategaeth
 4. Profiad o drefnu digwyddiadau
 5. Profiad ym maes datblygu sefydliadol
 6. Sgiliau trafod a chyfathrebu
 7. Profiad o ddatblygu cydberthnasau allanol
 8. Profiad ym maes cysylltiadau cyhoeddus/y cyfryngau
 9. Profiad o reoli prosiectau
 10. Sgiliau dadansoddi, sgiliau rhifedd a’r gallu i ddefnyddio TG
 11. Y gallu i’ch cymell eich hun yn hyderus i weithio, a’r gallu i flaenoriaethu a chynllunio
 12. Y gallu i ysgrifennu adroddiadau cryno a chlir a rhoi cyflwyniadau
 13. Profiad o reoli sawl blaenoriaeth sensitif o ran amser
 14. Sgiliau cyfathrebu ardderchog, a phrofiad o ymwneud ag amryw randdeiliaid
 15. Y gallu i roi sylw i fanylion, gweithio’n rhesymegol, a chyflawni gwaith ymarferol
 16. Profiad o wahanol fathau o amgylcheddau TG
 17. Dealltwriaeth dda o’r we a chyfryngau cymdeithasol
 18. Y gallu i reoli a chymell pobl eraill
 19. Dealltwriaeth o ddeddfau/materion sy’n ymwneud â diogelu data a pharchu cyfrinachedd
 20. Dealltwriaeth o’r diwydiant bysiau
 21. Ymrwymiad i sicrhau trafnidiaeth gyhoeddus effeithiol
 22. Parodrwydd i deithio yng Nghymru a theithio weithiau i rannau eraill o’r DU, a’r gallu i weithio y tu allan i oriau swyddfa arferol o gael rhywfaint o rybudd

Dyddiad dechrau: Canol mis Gorffennaf

Caiff y cyfweliadau eu cynnal ddydd Mawrth 17 Gorffennaf 2018.

I ymgeisio am y swydd uchod, dylech anfon eich CV a llythyr eglurhaol sy’n nodi pam yr ydych o’r farn mai chi yw’r person iawn ar gyfer y swydd, nad yw’n fwy na 2 ddalen A4 o hyd.

Fel cyflogwr cyfle cyfartal, mae Bus Users UK wedi ymrwymo i amrywiaeth a chydraddoldeb ac mae’n croesawu ceisiadau gan bawb.

Cliciwch yma i ymgeisio am y swydd.

Pob stori newyddion