Maint y testun: A A A
Cyferbynnedd:
Gwrando: More about BrowseAloud
Teithio hygyrch

Teithio hygyrch

 

Nod y dudalen hon yw rhoi cyngor defnyddiol i’r rheini ohonoch sydd ag anghenion o ran hygyrchedd, er mwyn helpu i wneud eich taith mor ddiogel ac mor gyffyrddus ag sy’n bosibl. Mae dolenni cyswllt â gwybodaeth gan weithredwyr ac awdurdodau lleol i’w gweld isod.

I gael gwybodaeth gynhwysfawr gan Lywodraeth Cymru am y gwasanaethau sydd ar gael i deithwyr ag anawsterau symud, ewch i wefan y Cyngor Prydeinig-Gwyddelig.

I gael rhagor o gyngor a chymorth, ffoniwch ni ar Radffôn 0800 464 0000; mae’r llinell ar agor rhwng 7:00 ac 20:00 bob dydd.

 

Hygyrchedd ar wasanaethau

Pan fyddwch yn defnyddio’r cynlluniwr taith, fe welwch chi fod logo hygyrchedd glas yn cael ei ddangos gyda’r canlyniadau, sy’n nodi a yw’r gwasanaeth hwn yn hygyrch i gwsmeriaid sy’n cael anhawster symud ac sydd â chadair olwyn, cadair wthio, bygi ac ati.

Mae’r wybodaeth hon ar gael ar gyfer y gwasanaethau yr ydym wedi cael gwybodaeth yn eu cylch, ac mae’n gywir hyd y gwyddom ni. Er ein bod yn gwneud pob ymdrech i ddarparu gwybodaeth ar ran cwmnïau bysiau a threnau yng Nghymru, ni allwn sicrhau y bydd gennym yr holl wybodaeth, a gallai newid ar fyr rybudd. Byddem yn cynghori teithwyr i gysylltu â’r cwmni bysiau neu’r cwmni trenau cyn teithio, er mwyn cadarnhau unrhyw wybodaeth. Isod ceir dolenni cyswllt â gwefannau gweithredwyr.

Logo Glas: Ar sail y wybodaeth yr ydym wedi’i chael, dylai’r gwasanaeth hwn fod yn hygyrch i bob teithiwr.

Logo Croes: Ar sail y wybodaeth yr ydym wedi’i chael efallai na fydd y gwasanaeth hwn yn hygyrch i gwsmeriaid sy’n cael anhawster symud.

 

Cael gafael ar wybodaeth Traveline Cymru

Cynhelir profion ar y wefan hon i sicrhau ei bod yn cydymffurfio â lefel AA Canllawiau Hygyrchedd Cynnwys y We.

Mae Canolfan Gyswllt Traveline Cymru yn defnyddio system ‘BT Typetalk’, ac mae’r holl asiantiaid wedi’u hyfforddi i ddefnyddio’r cyfleuster.

Os oes gwybodaeth am hygyrchedd arosfannau a gwasanaethau ar gael, bydd y Ganolfan Gyswllt yn gallu ei rhoi i chi.

 

Gwybodaeth am hygyrchedd i bobl anabl sy’n defnyddio bysiau

Gweler y dolenni isod i gael gwybodaeth am hygyrchedd i bobl anabl gan y gweithredwyr canlynol:

Bysiau Arriva
Bws Caerdydd

First Cymru
Newport Bus

Stagecoach

 

Pobl sy’n defnyddio sgwteri i bobl anabl

Mae’r Cydffederasiwn Cludiant Teithwyr wedi cyhoeddi canllawiau ar gyfer teithwyr sy’n defnyddio sgwteri i bobl anabl ac sy’n dymuno defnyddio trafnidiaeth gyhoeddus, a gallwch weld y canllawiau yn y fan hon.

Cysylltwch â’ch gweithredwr o flaen llaw er mwyn gwneud yn siŵr y bydd cerbydau â llawr isel yn cael eu defnyddio ar gyfer eich taith. Gellir gweld manylion cyswllt y gweithredwyr yma.

I gael gwybodaeth am ddefnyddio sgwteri i bobl anabl ar wasanaethau Trafnidiaeth Cymru, cliciwch yma.

 

Teithwyr â nam ar eu golwg

Mae’r elusen sy’n ymwneud â cholli golwg, RNIB Cymru, wedi cynhyrchu’r canllaw ‘Dewch gyda ni’ sy’n ymdrin â’r ystod eang o broblemau y mae pobl â nam ar eu golwg yn dod ar eu traws yn rheolaidd. I gael rhagor o wybodaeth am y canllaw ‘Dewch gyda ni’, ewch i wefan RNIB Cymru.

 

Teithio â Chymorth gyda Trafnidiaeth Cymru

Mae Trafnidiaeth Cymru wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth ardderchog i’w holl gwsmeriaid. Mae’n argymell y dylech archebu cymorth o leiaf 24 awr cyn i chi deithio (gallwch archebu cymorth ymhellach ymlaen llaw os yw’n well gennych).

Gallwch drefnu cymorth:

 • Ar-lein pan fyddwch yn archebu eich tocynnau: dewiswch yr help y mae arnoch ei angen o’r ystod o opsiynau
 • Ar-lein ar wefan Passenger Assist
 • Dros y ffôn: ffoniwch y tîm Passenger Assist ar 03330 050 501 (0800-2000)
 • Dros ffôn testun: 08457 585 469 (ar gyfer pobl sydd â nam ar eu clyw

Mae’r adnodd rhyngweithiol ‘Stations Made Easy’ gan National Rail yn cynnwys cynlluniau llawr, ffotograffau a gwybodaeth am hygyrchedd yn ein gorsafoedd. Gallwch wirio oriau agor, gweld a oes toiledau hygyrch ar gael a gweld a oes staff wrth law i’ch helpu.

Yn rhai o’n gorsafoedd, dim ond pan fydd staff ar y platfform y bydd y lifftiau’n gweithio.

I gael rhagor o wybodaeth, ewch i wefan Trafnidiaeth Cymru.

 

Mae Trafnidiaeth Cymru hefyd yn cynnig y mentrau canlynol:

 • Cynllun Waled Oren- Mae ar gyfer unrhyw un a fyddai’n hoffi cael cymorth i gyfathrebu â staff wrth deithio ar fws neu drên.
 • Canllaw Sain- Mae’r canllaw sain dwyieithog yn cynorthwyo cwsmeriaid sydd â phroblemau gweld i gynllunio eu teithiau ar drên.  
 • Cynllun Teithio â Chŵn Cymorth- Mewn partneriaeth ag Assistance Dogs (UK).
 • Sgyrsiau Ymwybyddiaeth o Gymorth wrth Deithio- Gall Trafnidiaeth Cymru drefnu ymweliad codi ymwybyddiaeth i grwpiau lleol er mwyn trafod pa gymorth sydd ar gael yn eu gorsafoedd ac ar ein trenau, sut mae prynu tocyn a threfnu cymorth, pa gyfleusterau sydd gan orsafoedd a threnau a pha fathau o ddisgownt sydd ar gael
 • Laniard Blodau’r Haul- Mae Laniard Blodau’r Haul yn galluogi’r sawl sy’n ei wisgo i ddangos yn dawel bach y gallai fod ganddynt anghenion ychwanegol nad ydynt yn amlwg yn syth. Nid oes yn rhaid i gwsmeriaid ddweud beth yw eu hanabledd; caiff y staff i gyd eu hyfforddi i adnabod y laniard a sylweddoli y gallai fod angen help ychwanegol arnoch. Gellir anfon laniard atoch yn uniongyrchol drwy’r post.

 

Toiledau hygyrch yng Nghymru

I gael gwybodaeth am doiledau hygyrch wrth ymyl gorsafoedd bysiau, gorsafoedd trenau a’r prif gyfnewidfeydd bysiau:

 • Gallwch edrych ar-lein i weld lleoliad y toiledau cyhoeddus sy’n perthyn i RADAR/Y Cynllun Allwedd Cenedlaethol.
 • Os ydych yn teithio ar y trên, gallwch edrych ar dudalen National Rail Enquiries ar gyfer gorsafoedd a chyrchfannau a nodi enw neu god tair llythyren yr orsaf yr ydych yn galw ynddi, er mwyn cael manylion y cyfleusterau sydd ar gael yn yr orsaf honno.

 

Dolenni defnyddiol

Y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol
Anabledd Cymru
Y Cydffederasiwn Cludiant Teithwyr
Yr Adran Drafnidiaeth
Y Gymdeithas Cludiant Cymunedol
Cerdyn Rheilffordd Person Anabl
Epilepsy Action
You’re Able
Pembrokeshire Access
RNIB Cymru
Bus Users UK
Bwcabus