Canllawiau gweithredwyr bysiau ynghylch teithio yn ystod y pandemig coronafeirws

Bwriad y dudalen hon yw rhannu’r wybodaeth ddiweddaraf â chi am y mesurau diogelwch sy’n cael eu rhoi ar waith ar hyn o bryd gan weithredwyr bysiau ledled Cymru, yn ogystal â rhannu canllawiau diweddaraf Llywodraeth Cymru ynghylch defnyddio trafnidiaeth gyhoeddus.

Dylech barhau i ddilyn y cyngor diweddaraf gan Iechyd Cyhoeddus Cymru ynghylch atal y feirws rhag ymledu, adnabod yr arwyddion a’r symptomau a defnyddio trafnidiaeth gyhoeddus.

Dolenni cyswllt defnyddiol eraill:

Coronafeirws – Y wybodaeth ddiweddaraf am wasanaethau trafnidiaeth

Canllawiau Trafnidiaeth Cymru ynghylch teithio yn ystod y pandemig coronafeirws 

Trafnidiaeth Cymru – Teithio’n Saffach

 

Er mwyn ymateb i’r galw cynyddol am wasanaethau teithio yn dilyn llacio cyfyngiadau’r llywodraeth, o ddydd Llun 21 Mehefin 2021 ymlaen bydd yn bosibl defnyddio pob sedd sy’n wynebu tuag ymlaen ar fysiau yng Nghymru:

 • Ar lwybrau prysur yn ystod cyfnodau prysur, lle na fydd efallai’n bosibl cadw pellter cymdeithasol bob amser, mae’n golygu y gallai fod angen i chi eistedd wrth ymyl rhywun arall.

 • Mae’r penderfyniad hwn yn dilyn archwiliad ar sail risg o ystod o ffactorau. Roedd y ffactorau hynny’n cynnwys y mesurau diogelwch sydd wedi’u cyflwyno gan weithredwyr, y graddau y cydymffurfir â’r rheidrwydd i wisgo gorchudd wyneb, niferoedd y bobl sydd wedi’u heintio â Covid-19, a chyfraddau brechu.

 • Caiff teithwyr eu hannog o hyd i gynllunio eu taith ymlaen llaw a theithio yn ystod cyfnodau llai prysur os oes modd.

Mae gwisgo gorchudd wyneb yn parhau’n orfodol ar bob gwasanaeth trafnidiaeth gyhoeddus yng Nghymru, oni bai eich bod wedi eich eithrio. Dylech fynd i wefan Llywodraeth Cymru i weld y manylion ynghylch pwy y mae’r gofyniad yn berthnasol iddynt, pwy all gael eu heithrio a sut y caiff y gofyniad ei orfodi.

 

Bws- Cliciwch ar enw pob gweithredwr i gael gwybod mwy.

1st Choice

AAA Taxis

Arriva Midlands

Berwyn Coaches

Briggs Coach Hire

Brodyr James

Brodyr Williams

Bwcabus

Bws Caerdydd

Bysiau Arriva Cymru

Caelloi

Caring Coaches

Capital Hire

Celtic Travel

Cen ap Tomos

Clynnog & Trefor

Connect2

Cyngor Dinas Abertawe

Cyngor Sir Ddinbych

Cyngor Sir Penfro

DANSA

Davies Coaches

Dilwyns Coaches

E Jones and Sons

Easyway

Edwards Brothers

Edwards Coaches

Eifion's Coaches

Evans Coaches

First Cymru

Globe

Glyn Evans

Goodsir Coaches

Gwynfor Coaches

Gwynne Price Transport

Harris Coaches

Henleys Bus Services

James Bevan

Jones Login

Llew Jones

Lloyds Coaches

M&H Coaches

Midway Motors

Mid Wales Travel

Morris Travel

Nefyn Coaches

New Adventure Travel

Newport Bus

O R Jones

Owens of Oswestry

P&O Lloyd

Pats Coaches

Peyton Travel

Phoenix Transport

Phil Anslow

R J Jones

Richard Bros

Ridgway Coaches

Sarah Bell Minibus

Sargeant

South Wales Transport

Stagecoach yn Ne Cymru

Stagecoach in Chester

Stagecoach Merseyside & South Lancashire

Stagecoach Wye and Dean

Taf Valley Coaches

Tanat Valley Coaches

Thomas of Rhondda

Townlynx

Trafnidiaeth Gymunedol Greenlinks

Veol Coaches

Watts Coaches

Windy Corner Coaches

Yeomans Canyon

 

 


1st Choice

AAA Taxis

 

 

Arriva Midlands

Ewch i dudalen Cwestiynau Cyffredin Bysiau Arriva i gael canllawiau pellach ynghylch defnyddio gorchudd wyneb, talu gan ddefnyddio technoleg ddigyffwrdd, a mwy.

Yng Nghymru neu ar wasanaethau ar draws y ffin i mewn i Gymru: 

 • Rhaid i chi wisgo gorchudd wyneb bob amser wrth deithio (oni bai eich bod wedi eich eithrio). Rhaid i chi wisgo gorchudd wyneb hefyd pan fyddwch y tu mewn i ganolfannau trafnidiaeth, gan gynnwys gorsafoedd bysiau, cyfnewidfeydd neu siopau teithio.
 • Dylech eistedd ar eich pen eich hun os oes modd, ond nodwch y gallai fod angen i chi eistedd wrth ymyl cwsmer arall ar deithiau prysur.
 • Os oes modd, dylech ddefnyddio technoleg ddigyffwrdd i dalu neu ddefnyddio ap Arriva UK Bus.
 • Os ydych yn defnyddio arian parod i dalu, dylech sicrhau bod yr arian cywir gennych os yn bosibl.

Mae gan Arriva amrywiaeth o gardiau Cymorth i Deithio hefyd, sydd ar gael i bobl y mae angen help arnynt wrth deithio. Yn eu plith y mae dau gerdyn newydd â’r negeseuon canlynol:

 • Byddwch yn gefnogol, os gwelwch yn dda. Mae gen i anabledd a does dim rhaid i fi wisgo gorchudd wyneb. Diolch!
 • Byddwch yn gefnogol, os gwelwch yn dda. Mae gen i anhwylder iechyd a does dim rhaid i fi wisgo gorchudd wyneb. Diolch!

Gallwch lawrlwytho’r cardiau yma.

 

 

Berwyn Coaches

 • Rhaid i bobl wisgo gorchudd wyneb – ni chaniateir i bobl deithio heb orchudd wyneb. Dylech wisgo eich gorchudd cyn mynd i mewn i’r bws ac ni ddylech ei dynnu i ffwrdd yn ystod eich taith. Gallwch brynu gorchudd wyneb gan y gyrrwr am 50c.
 • Ni chaniateir i neb sefyll.
 • Ni chaniateir i neb ddefnyddio eu ffôn symudol i wneud galwadau ffôn, oni bai bod argyfwng. 
 • Ni chaniateir i neb fwyta nac yfed tra byddant ar y bws.
 • Dylech fynd â’ch sbwriel gyda chi pan fyddwch yn gadael y bws.
 • Rhaid i’r ffenestri gael eu gadael ar agor.
 • Dylech barchu ein gyrwyr bob amser.

At hynny, mae’r mesurau diogelwch canlynol wedi’u cyflwyno:

 • Caiff pob cerbyd ei lanhau’n drwyadl bob dydd
 • Mae hylif diheintio’r dwylo ar gael i deithwyr ei ddefnyddio
 • Mae sgrîn bersbecs wedi’i gosod o amgylch ardal y gyrrwr
 • Caiff taliadau drwy ddulliau talu digyffwrdd eu derbyn yn awr
 • Caiff poster (gan Gyngor Gwynedd) ei arddangos ar gerbydau, sy’n annog pobl i wisgo gorchudd wyneb wrth deithio.

 

Briggs Coach Hire

Brodyr James

Brodyr Williams

 

 

Bwcabus

Wrth i wasanaethau bws ddechrau dychwelyd i’w trefn arferol, hoffai Bwcabus rannu gwybodaeth â theithwyr hen a newydd am yr hyn y gallant ei ddisgwyl gan eu gwasanaethau:

Mae tîm Bwcabus ochr yn ochr â’r gweithredwr bysiau, sef Brodyr Richards, wedi cyflwyno rhai newidiadau ar y bysiau er mwyn sicrhau diogelwch ein teithwyr a’n gyrwyr.

 • Mae peiriannau awtomatig sy’n cyflenwi hylif diheintio’r dwylo wedi’u gosod ar bob cerbyd.
 • Mae sgriniau diogelu wedi’u gosod o amgylch ardal y gyrrwr er mwyn sicrhau bod rhwystr rhwng y teithwyr a’r gyrwyr.
 • Caiff pob un o’n cerbydau eu glanhau’n drwyadl.

Gair bach i’ch atgoffa

 • Rhaid i chi beidio â theithio os oes gennych unrhyw symptomau’r coronafeirws neu os ydych yn hunanynysu.
 • Dylech olchi eich dwylo’n rheolaidd.
 • Rhaid i chi wisgo gorchudd wyneb, oni bai eich bod wedi eich eithrio am resymau meddygol neu’ch bod dan 11 oed.
 • Ceisiwch beidio â chyffwrdd arwynebau megis meinciau, botymau a drysau a cheisiwch beidio â chyffwrdd eich wyneb.
 • Peidiwch â bwyta nac yfed tra byddwch ar y bws.
 • Defnyddiwch hances i orchuddio eich ceg a’ch trwyn pan fyddwch yn peswch neu’n tisian, a rhowch yr hances mewn bin.
 • Defnyddiwch dechnoleg ddigyffwrdd i dalu os oes modd.
 • Dewch i mewn i’r bws ac ewch allan ohono un ar y tro. Cyn ceisio mynd i mewn i’r bws, sefwch yn ôl wrth arosfannau bysiau er mwyn rhoi digon o le i deithwyr sy’n dod allan ohono.

 

 

Bws Caerdydd

Ewch i wefan Bws Caerdydd i gael rhagor o ganllawiau ynghylch defnyddio gwasanaethau’r cwmni yn ystod y pandemig coronafeirws.

Cofiwch fod mwy o bobl yn teithio ac yn dod ynghyd yn ddiogel wrth i gyfyngiadau’r llywodraeth gael eu llacio. Felly, pan fydd y bws yn brysur, ni fydd modd bob amser i chi eistedd ar wahân i bobl eraill ac mae’n bosibl y bydd rhywun yn eistedd wrth eich ymyl.

Caiff yr holl fysiau sydd ar gael eu defnyddio ond gallwch ein helpu ni a helpu cwsmeriaid eraill drwy deithio y tu allan i oriau brig, os oes modd, a defnyddio’r gwiriwr capasiti sydd ar ein gwefan a’n ap i weld a yw eich bws yn brysur cyn iddo gyrraedd. At hynny:

 • Wrth yr arhosfan bysiau, dylech sefyll/eistedd ar wahân i gwsmeriaid eraill.
 • Gallwch barhau i dalu ag arian parod ond bydd angen yr arian cywir arnoch gan nad ydym yn rhoi newid. Gallwch ddefnyddio ein ap ar gyfer dyfeisiau symudol, technoleg ddigyffwrdd neu gerdyn iff i dalu hefyd.
 • Rhaid i chi wisgo gorchudd wyneb bob amser, oni bai eich bod wedi eich eithrio.
 • Dylech ddod o hyd i sedd cyn gynted ag sy’n bosibl. Nid yw’n bosibl mwyach i gwsmeriaid aros ar eu traed wrth deithio.
 • Dylech eistedd wrth ymyl y ffenest ac eistedd mor bell ag sy’n bosibl oddi wrth bobl eraill. Pan fydd y bws yn brysur, ni fydd modd bob amser i chi eistedd ar wahân i bobl eraill ac mae’n bosibl y bydd rhywun yn eistedd wrth eich ymyl.

I helpu i’ch cadw yn ddiogel, mae Bws Caerdydd:

 • Wedi cyflwyno trefniadau glanhau trwyadl sy’n cynnwys defnyddio cynnyrch glanhau gwrthfeirysol
 • Wedi rhoi cyfarpar diogelu personol i’r gyrwyr
 • Wedi rhoi hylif diheintio’r dwylo ar fysiau
 • Wedi lleihau capasiti ar fysiau yn unol â chanllawiau Llywodraeth Cymru
 • Wedi ychwanegu gwybodaeth ac arwyddion ynghylch beth y dylech ei wneud ar y bysiau
 • Wedi gosod sgrîn ddiogelu rhwng y gyrwyr a’r teithwyr
 • Wedi diweddaru ein ap a’n gwefan er mwyn i chi allu gweld a yw’r bws yr ydych yn aros amdano’n brysur neu beidio
 • Wedi sicrhau bod staff diogelwch yn cynnal archwiliadau ar hap ar fysiau er mwyn gwneud yn siŵr bod ein cwsmeriaid yn gwisgo gorchudd wyneb, oni bai eu bod wedi’u heithrio.

 

 

Bysiau Arriva Cymru

Ewch i dudalen Cwestiynau Cyffredin Bysiau Arriva i gael canllawiau pellach ynghylch defnyddio gorchudd wyneb, talu gan ddefnyddio technoleg ddigyffwrdd, a mwy.

Yng Nghymru neu ar wasanaethau ar draws y ffin i mewn i Gymru: 

 • Rhaid i chi wisgo gorchudd wyneb bob amser wrth deithio (oni bai eich bod wedi eich eithrio). Rhaid i chi wisgo gorchudd wyneb hefyd pan fyddwch y tu mewn i ganolfannau trafnidiaeth, gan gynnwys gorsafoedd bysiau, cyfnewidfeydd neu siopau teithio.
 • Dylech eistedd ar eich pen eich hun os oes modd, ond nodwch y gallai fod angen i chi eistedd wrth ymyl cwsmer arall ar deithiau prysur.
 • Os oes modd, dylech ddefnyddio technoleg ddigyffwrdd i dalu neu ddefnyddio ap Arriva UK Bus.
 • Os ydych yn defnyddio arian parod i dalu, dylech sicrhau bod yr arian cywir gennych os yn bosibl.

Mae gan Arriva amrywiaeth o gardiau Cymorth i Deithio hefyd, sydd ar gael i bobl y mae angen help arnynt wrth deithio. Yn eu plith y mae dau gerdyn newydd â’r negeseuon canlynol:

 • Byddwch yn gefnogol, os gwelwch yn dda. Mae gen i anabledd a does dim rhaid i fi wisgo gorchudd wyneb. Diolch!
 • Byddwch yn gefnogol, os gwelwch yn dda. Mae gen i anhwylder iechyd a does dim rhaid i fi wisgo gorchudd wyneb. Diolch!

Gallwch lawrlwytho’r cardiau yma.

 

 

Caelloi

 • Mae cwmni Caelloi yn glanhau ei fysiau’n drwyadl ar ôl eu defnyddio bob dydd.
 • Bydd hylif diheintio’r dwylo ar gael i deithwyr ei ddefnyddio.

 

 

Caring Coaches

Capital Hire

 

 

Celtic Travel

Cen ap Tomos

Clynnog & Trefor

Connect2

Cyngor Dinas Abertawe

Cyngor Sir Ddinbych

 

 

Cyngor Sir Penfro

Mae yna gyfarwyddiadau pwysig ynghylch diogelwch y dylai teithwyr eu dilyn wrth deithio ar drafnidiaeth gyhoeddus. Bydd y cyfarwyddiadau’n cael eu rhannu drwy hysbysiadau a gaiff eu harddangos ar y bysiau:

 • PEIDIWCH Â THEITHIO ONI BAI BOD EICH TAITH YN HANFODOL AC NAD OES GENNYCH DDEWIS ARALL
 • Dylech lynu bob amser wrth y rheolau a nodwyd ynghylch cadw pellter cymdeithasol
 • Er mwynbod yn ystyriol o deithwyr eraill, caiff teithwyr eu hannog i wisgo masg neu orchudd wyneb wrth deithio ar drafnidiaeth gyhoeddus
 • Pryd bynnag y bo modd, dylech OSGOI cyffwrdd unrhyw arwynebau wrth gysgodfannau bysiau ac ar fysiau
 • Caiff teithwyr eu cynghori i olchi eu dwylo cyn ac ar ôl pob taith
 • Dylech ddefnyddio dulliau talu digyffwrdd neu roi’r arian cywir yn unig
 • OS BYDDWCH YN TISIAN NEU’N PESWCH YN YSTOD EICH TAITH, COFIWCH “EI DDAL, EI DAFLU, EI DDIFA”.

 

 

DANSA

Isod mae rhestr o rai o’r mesurau diogelwch ychwanegol y mae Dansa yn eu cyflwyno er mwyn sicrhau diogelwch teithwyr ar gerbydau:

 • Llai o gapasiti i gludo teithwyr.
 • Yr holl seddi na ddylid eu defnyddio wedi’u marcio yn glir.
 • Y gyrwyr yn gwisgo masg a menig ac yn defnyddio hylif diheintio’r dwylo a chynnyrch glanhau gwrthfacterol.
 • Gwaith glanhau trwyadl yn cael ei gyflawni drwy gydol y dydd.
 • Teithwyr yn cael eu cynghori i wisgo gorchudd wyneb pryd bynnag y bo modd.
 • Gorchuddion wyneb yn orfodol.

 

 

Davies Coaches

 

 

Dilwyns Coaches

O 27 Gorffennaf 2020 ymlaen, bydd yn RHAID i bobl wisgo masg ar drafnidiaeth gyhoeddus yn unol â chanllawiau Llywodraeth Cymru (oni bai eu bod wedi’u heithrio rhag gorfod gwneud hynny am resymau meddygol – rhaid dangos tystiolaeth ysgrifenedig).

Bydd gorchuddion wyneb ar gael i’w prynu gan y gyrrwr am 50c yr un. Rydym wedi dewis gwerthu gorchuddion wyneb ar y bws am y pris y maent yn ei gostio i ni, gan fod gwneud hynny’n well na gorfod gwrthod caniatáu i bobl ddod i mewn i’r cerbyd.

Os byddwch yn gweld teithwyr nad ydynt yn gwisgo gorchudd wyneb, cofiwch mai rhesymau meddygol allai fod yn gyfrifol am hynny.

 

 

E Jones and Sons

Easyway

Edwards Brothers

 

 

Edwards Coaches

Mae gwisgo gorchudd wyneb yn parhau’n orfodol ar bob gwasanaeth trafnidiaeth gyhoeddus yng Nghymru, oni bai eich bod wedi eich eithrio.

Mae’r bobl sydd wedi’u heithrio rhag gwisgo gorchudd wyneb yn cynnwys plant dan 11 oed, ein gyrwyr ac unrhyw rai sydd ag anabledd a allai olygu nad yw’n bosibl iddynt wisgo gorchudd wyneb.

Ni chaniateir i bobl sy’n methu â chydymffurfio â’r gofyniad hwn deithio.

Yn ogystal â glanhau’r bysiau yn drwyadl, mae Edwards Coaches wedi rhoi’r mesurau canlynol ar waith:

 • Llai o gapasiti ar gerbydau, i’r graddau y bo’n bosibl, a neb yn cael sefyll. 
 • Taliadau â cherdyn yn unig, dim arian parod (ond ni fyddwn yn gadael neb ar ôl os nad oes modd iddynt dalu â cherdyn).
 • Sgriniau wedi’u gosod o amgylch ardal y gyrrwr. 
 • Byddwn yn monitro nifer y teithwyr yn barhaus ac yn cynyddu’r gwasanaeth gymaint ag sy’n bosibl pan fo angen. 
 • Glanhau’n fwy trwyadl ar ddiwedd y dydd; mae gan y gyrwyr ddeunyddiau glanhau a chyfarpar diogelu personol, felly byddant yn sychu’r holl reiliau rhwng teithiau.
 • Mae gan y gyrwyr fasgiau wyneb, menig, hylif diheintio’r dwylo a deunyddiau glanhau, a chânt eu hannog i’w defnyddio gymaint ag sy’n bosibl.

 

 

Eifion's Coaches

 

 

Evans Coaches

Rydym wedi cael achrediad newydd gan y diwydiant, sy’n ardystio ein bod yn dilyn canllawiau’r llywodraeth a’r diwydiant ynghylch COVID-19.

Yn ogystal â’n safonau glanhau sydd eisoes yn uchel, rydym wedi ychwanegu cyfleusterau ar gyfer diheintio’r dwylo a’r cerbydau ac wedi ychwanegu arwyddion a marciau clir, hawdd eu gweld er mwyn i bobl allu cadw pellter cymdeithasol ar ein cerbydau. 

 

 

First Cymru

Ewch i wefan First Cymru i gael rhagor o ganllawiau ynghylch teithio ar wasanaethau’r cwmni.

 • Cofiwch ddod â masg neu orchudd wyneb gyda chi ar gyfer eich taith. Bydd angen iddo ffitio’n dda a gorchuddio eich ceg a’ch trwyn.
 • Gwisgwch eich gorchudd wyneb cyn mynd i mewn i’r bws. 
 • Os ydych wedi eich eithrio rhag gorfod gwisgo gorchudd wyneb ac na allwch wneud hynny, byddwch yn barod i ddweud wrth y gyrrwr neu dangoswch gerdyn Help Ychwanegol i Deithio (Cerdyn Cymorth i Deithio). Gallwch lawrlwytho cerdyn yma.
 • Ewch â’ch gorchudd wyneb gyda chi ar ddiwedd eich taith.

Er mwyn helpu i’ch cadw yn ddiogel, mae First Cymru hefyd yn cymryd y camau gweithredu canlynol:

 • Wrth i gyfyngiadau’r llywodraeth gael eu llacio, byddwch yn sylwi bod mwy o bobl yn teithio ac yn dod ynghyd yn ddiogel. Mae hynny’n golygu bod lleoedd a bysiau’n fwy prysur nag arfer. Pan fyddwch yn mynd ar fws, felly, mae’n bosibl y gwelwch fod yn rhaid i chi eistedd wrth ymyl rhywun. Er mwyn helpu i ymdopi â’r nifer fwy o deithwyr, rydym wedi cynyddu capasiti ein bysiau.

 • Caiff teithwyr eu hannog i ddefnyddio technoleg ddigyffwrdd i dalu, ac osgoi defnyddio arian parod.

 • Glanhau’r cerbydau yn drwyadl, sy’n cynnwys diheintio’n rheolaidd yr holl reiliau cydio a’r polion, dolenni’r drysau, siliau’r ffenestri a’r prif fannau eraill y mae cwsmeriaid yn eu cyffwrdd
 • Annog ein staff i lynu wrth arferion da o safbwynt hylendid dwylo
 • Arddangos cyngor y GIG ar ein bysiau pryd bynnag y mae’n ymarferol gwneud hynny.

 

 

Globe

Glyn Evans

Goodsir Coaches

Gwynfor Coaches

Gwynne Price Transport

Harris Coaches

Henleys Bus Services

James Bevan

Jones Login

 

 

Llew Jones

Mae gwisgo gorchudd wyneb yn parhau’n orfodol ar bob gwasanaeth trafnidiaeth gyhoeddus yng Nghymru, oni bai eich bod wedi eich eithrio.

Byddganeingyrwyr ni gyflenwadbach o fasgiaui’wgwerthu am £1 yr un ondbyddem yn pwyso ar deithwyr i beidio â dibynnu ar brynumasggan y gyrrwr.

Bydd unrhyw rai nad oes ganddynt fasg priodol neu sy’n gwrthod gwisgo masg yn cael eu HATAL rhag teithio.

Mae cwmni Llew Jones wedi cyflwyno’r mesurau canlynol i sicrhau bod eich taith mor ddiogel ag sy’n bosibl:

 • Glanhau’r cerbydau yn drwyadl bob nos ar ôl iddynt orffen gweithredu
 • Sychu drwy gydol y dydd y mannau y mae pobl yn eu cyffwrdd yn aml
 • Rhoi sgrîn bersbecs o amgylch ardal y gyrrwr i’w warchod
 • Annog teithwyr i dalu gan ddefnyddio cyfleusterau talu digyffwrdd, lle bynnag y bo’n bosibl
 • Gweithredu polisi o beidio â rhoi newid pan fydd pobl yn talu ag arian parod, er mwyn lleihau’r graddau y mae arian parod yn cael ei drafod

 

 

Lloyds Coaches

Rydym yn chwarae ein rhan ni i atal y feirws rhag ymledu ac rydym wedi cyflwyno trefniadau i lanhau ein bysiau’n fwy trwyadl fyth, sy’n cynnwys defnyddio mwg diheintio gwrthfeirysol a sychu’n rheolaidd y prif fannau y mae cwsmeriaid yn eu cyffwrdd, megis rheiliau cydio, botymau canu’r gloch a pheiriannau tocynnau.

Rydym yn ffafrio dulliau talu digyffwrdd, ond byddwn yn derbyn arian parod os dyna’r unig ddull o dalu sy’n bosibl (byddem yn ddiolchgar pe baech yn rhoi’r arian cywir gan ein bod yn awr yn gweithredu polisi o beidio â rhoi newid, er mwyn lleihau cyswllt rhwng pobl).

 

 

M&H Coaches

Mae M&H Coaches yn gofyn i deithwyr sicrhau bod ganddynt eu masg wyneb eu hunain cyn iddynt fynd ar y bws. Bydd gan y gyrwyr fasgiau wyneb i’w gwerthu am £1 yr un, ond rydym yn gofyn i deithwyr beidio â dibynnu ar brynu masg gan y gyrrwr.

Rhaid i bob cwsmer wisgo gorchudd wyneb ar y bysiau, oni bai eu bod wedi’u heithrio. Diogelwch ein cwsmeriaid a’n gweithwyr yw ein prif flaenoriaeth. Peidiwch â theithio os ydych yn teimlo’n anhwylus, os oes gwres arnoch, os oes gennych beswch parhaus newydd neu os ydych wedi colli eich gallu i flasu neu arogli. 

Mae’r mesurau hyn yn cael eu hyrwyddo ar wefan M&H Coaches, ei gyfrifon ar gyfryngau cymdeithasol, a phosteri ar fysiau. At hynny:

 • Mae’r gyrwyr i gyd wedi cael cyfarpar diogelu personol (masgiau wyneb, menig latecs a hylif diheintio’r dwylo).
 • Rydym yn gweithredu trefn o lanhau bysiau ddwywaith y dydd, gan roi sylw arbennig i’r mannau penodol y mae teithwyr yn eu cyffwrdd, megis rheiliau cydio a botymau aros. Mae’r arwynebau mewn cerbydau’n cael eu diheintio cyn dechrau darparu gwasanaeth yn lleol ac ar ôl dychwelyd i’r iard.   
 • Rydym yn gweithredu trefn o lanhau bysiau’n drwyadl ddwywaith yr wythnos. Mae ein tîm o lanhawyr yn glanhau’r cerbydau yn fwy trwyadl bob dydd Mercher a dydd Sul. Caiff yr holl banelau, seddi ac arwynebau, gan gynnwys y to, eu diheintio.

 

 

Midway Motors

 

 

Mid Wales Travel

O ddydd Llun 27 Gorffennaf ymlaen, rhaid i deithwyr wisgo gorchudd wyneb ar ein bysiau.

 

 

Morris Travel

Gallwch ddefnyddio technoleg ddigyffwrdd neu arian parod i dalu ar wasanaethau Morris Travel.

Dylech wisgo gorchudd wyneb wrth deithio, fel y nodir yn y canllawiau hyn.

 • Dylai gorchudd wyneb orchuddio eich ceg a’ch trwyn heb rwystro eich gallu i anadlu’n gyffyrddus. Mae’n bwysig defnyddio gorchudd wyneb yn gywir a golchi eich dwylo cyn ei roi ymlaen ac ar ôl ei dynnu i ffwrdd.
 • Rydym yn deall na fydd rhai pobl efallai’n gallu gwisgo gorchudd wyneb, er enghraifft plant ifanc iawn, pobl ag anawsterau anadlu a phobl y mae eu hanableddau’n golygu ei bod yn anodd iddynt wisgo gorchudd wyneb.
 • Mae gorchudd wyneb yn wahanol i’r masgiau llawfeddygol neu’r anadlyddion a ddefnyddir gan weithwyr gofal iechyd a gweithwyr eraill, yn rhan o’u cyfarpar diogelu personol. Dylid sicrhau o hyd bod y rhain yn cael eu cadw ar gyfer y bobl y mae arnynt eu hangen er mwyn eu diogelu eu hunain rhag risgiau yn y gweithle – pobl megis gweithwyr iechyd a gofal, a gweithwyr sy’n dod i gysylltiad â llwch peryglus mewn lleoliadau diwydiannol.
 • Mae’r dystiolaeth yn awgrymu nad yw gwisgo gorchudd wyneb yn eich diogelu chi’n bersonol, ond y gallai ddiogelu pobl eraill os ydych chi wedi eich heintio ond nad ydych wedi datblygu symptomau eto.
 • Ni chaniateir i bobl fwyta nac yfed o gwbl ar gerbydau Morris Travel.

 

 

Nefyn Coaches

 

 

New Adventure Travel

Mae gwisgo gorchudd wyneb yn parhau’n orfodol ar bob gwasanaeth trafnidiaeth gyhoeddus yng Nghymru, oni bai eich bod wedi eich eithrio.

Os ydych yn credu eich bod wedi eich eithrio am reswm meddygol, bydd angen i chi ddarparu tystiolaeth o hynny i’r gyrrwr, er enghraifft llythyr gan eich meddyg teulu neu bàs a roddwyd gan Lywodraeth Cymru. Gallwch gael gwybod mwy am eithriadau meddygol yma.

Mae NAT Group wedi cyflwyno’r mesurau diogelwch canlynol:

 • Wrth addasu i fesurau diogelwch sy’n datblygu ac wrth gynyddu niferoedd teithwyr yn raddol, mae NAT wedi cyflwyno rhagor o weithdrefnau glanhau llym ar gyfer tu mewn a thu allan pob un o gerbydau’r cwmni ac ar gyfer ei ddepos, ei swyddfeydd a’i ardaloedd allanol.
 • Cafodd y cwmni gyngor i ddefnyddio cynnyrch diheintio gwrthfeirysol penodol bob mis ar bob arwyneb y mae modd ei gyffwrdd, ond bydd yn ei ddefnyddio bob wythnos yn lle hynny. Yn ogystal, bydd ewyn diheintio’r dwylo ar gael i deithwyr ar bob cerbyd, a fydd yn cael ei fonitro’n rheolaidd.
 • Mae NAT wedi dewis cyfuniad o gynnyrch diheintio arwynebau gan Zoono (Microbe Shield Surface Sanitiser) a chynnyrch diheintio’r dwylo gan Deb, sy’n cynnwys alcohol.
 • Cash payments will resume on board NAT Group services from Monday 15th March. Customers are asked to use exact change where possible. Contactless payment methods are available.
 • Mae sgriniau diogelu o amgylch ardal y gyrrwr.

 

 

Newport Bus

Ewch i wefan Newport Bus i weld mwy o fanylion ynghylch ymrwymiad y cwmni i ddiogelwch a lles ei staff a’i deithwyr. For further guidance on the use of face coverings, please visit the Newport Bus 'Face Coverings FAQ' page.

Mae’r trefniadau sydd gennym ar gyfer glanhau ein cerbydau wedi’u hen sefydlu ac rydym yn parhau i wella’r mesurau sydd gennym ar waith er mwyn ymateb i’r sefyllfa sy’n datblygu. Rydym yn glanhau’n fwy rheolaidd y prif fannau y mae cwsmeriaid yn eu cyffwrdd, megis polion a rheiliau cydio, ac yn darparu deunyddiau glanhau ychwanegol ar gyfer y depo a mannau gwaith eraill. Rydym hefyd yn rhoi cyfarwyddiadau manwl a rheolaidd i atgoffa ein timau am arferion da o ran hylendid. 

At hynny:

 • Cyn mynd ar fws, dylech adael i gwsmeriaid ddod oddi ar y bws a chadw pellter o 2 fetr rhyngoch.
 • Rhaid i chi wisgo gorchudd wyneb â 3 haen tra byddwch ar y bws (oni bai bod eithriadau am resymau meddygol yn berthnasol).
 • Dylech dalu gan ddefnyddio technoleg ddigyffwrdd pryd bynnag y bo modd.
 • Dylech ddefnyddio’r hylif diheintio dwylo sydd wedi’i ddarparu.
 • Ni chaniateir i unrhyw deithwyr sefyll; dim ond pan fyddwch yn barod i fynd oddi ar y bws y dylech sefyll.
 • Dylech ddefnyddio’r seddi sy’n wynebu tuag ymlaen yn unig, ac eistedd ar eich pen eich hun os oes modd. Ar wasanaethau prysur, mae’n bosibl y bydd rhywun yn eistedd wrth eich ymyl.
 • Dylech gadw’r ffenestri ar agor er mwyn helpu gyda’r awyru.
 • Mae tâp wedi’i osod o amgylch y seddi ar gyfer y sawl sy’n defnyddio cadair olwyn, sydd o fewn 2 fetr i’r gyrrwr. Fodd bynnag, bydd lleoedd ar gael bob amser i bobl sy’n defnyddio cadair olwyn.
 • Bws yn Llawn: Pan fydd yr holl seddi y cynghorir pobl i’w defnyddio wedi’u cymryd, ni fydd y gyrrwr yn stopio oni bai bod cwsmeriaid am fynd oddi ar y bws. Bydd arwydd ‘Bws yn Llawn’ i’w weld ar du allan y bws hefyd.

Gallwch gymryd y camau canlynol hefyd i wella diogelwch wrth deithio:

 • Peidio â theithio os ydych yn teimlo’nanhwylus, hyd yn oed os yw eichsymptomau’nrhaiysgafn
 • Osgoi cyfnodau prysur os yw hynny’n bosibl
 • Osgoicyffwrddarwynebaugymaint ag sy’nbosibl
 • Peidio â defnyddioeichffônsymudol i ffoniorhywunonibaibodargyfwng
 • Peidio â bwyta nac yfed tra byddwch ar y bws
 • Teithio heb siarad rhyw lawer.

 

 

O R Jones

Owens of Oswestry

 

 

P&O Lloyd

Mae P&O Lloyd wedi cyflwyno’r mesurau canlynol ar wasanaethau’r cwmni:

 • Yn ogystal â’n trefniadau arferol ar gyfer glanhau’r bysiau yn drwyadl, rydym wedi cyflwyno trefniadau ar gyfer glanhau’r bysiau yn fwy trwyadl fyth ar ddiwedd pob dydd. Caiff ein bysiau eu glanhau gan ddefnyddio mwg diheintio gwrthfeirysol, ac mae gan y gyrwyr ddeunyddiau glanhau a chyfarpar diogelu personol. Byddant felly yn sychu’n rheolaidd y prif fannau y mae cwsmeriaid yn eu cyffwrdd, megis rheiliau cydio, botymau canu’r gloch a pheiriannau tocynnau.
 • Byddwn yn lleihau capasiti gymaint ag sy’n bosibl ar gerbydau, ac ni fyddwn yn caniatáu i bobl sefyll.
 • Rydym yn ffafrio dulliau talu digyffwrdd ond byddwn yn derbyn arian parod. 
 • Mae sgriniau wedi’u gosod o amgylch ardal y gyrrwr.
 • Byddwn yn monitro niferoedd teithwyr yn gyson a byddwn yn ehangu ein gwasanaeth pan fo angen.

 

 

Pats Coaches

Peyton Travel

Phoenix Transport

 

 

Phil Anslow

Mae gwisgo gorchudd wyneb yn parhau’n orfodol ar bob gwasanaeth trafnidiaeth gyhoeddus yng Nghymru, oni bai eich bod wedi eich eithrio. Mae’n bosibl y bydd rhai cwsmeriaid wedi’u heithrio rhag gorfod gwisgo gorchudd wyneb. Mae’r cwsmeriaid hynny’n cynnwys plant dan 11 oed, pobl sydd ag anawsterau anadlu a phobl sydd ag anabledd neu gyflyrau iechyd a allai olygu ei bod yn anodd iddynt wisgo gorchudd wyneb.

Cofiwch nad oes angen i’n gyrwyr wisgo gorchudd wyneb tra byddant yn ardal y gyrrwr, oherwydd eu bod yn eistedd y tu ôl i sgrîn.

Dyma ragor o gyngor ynghylch gwisgo gorchudd wyneb:

 • Gall gorchudd wyneb fod yn rhywbeth syml iawn megis sgarff neu fandana a glymir yn gyffyrddus y tu ôl i’r pen. Mae angen iddo orchuddio eich ceg a’ch trwyn yn unig.
 • Dylech wisgo eich gorchudd wyneb cyn mynd i mewn i’r bws, a dylech olchi eich dwylo neu ddefnyddio hylif diheintio’r dwylo cyn ei roi ymlaen.
 • Dylech wisgo eich gorchudd wyneb tra byddwch yn teithio, gan gynnwys tra byddwch yn dod oddi ar y bws.
 • Er mwyn cadw pawb yn ddiogel, dylai gorchudd wyneb sydd wedi’i ddefnyddio gael ei storio mewn bag a dylech fynd ag ef adref gyda chi a’i waredu’n ddiogel.

Mae Phil Anslow Coaches wedi cyflwyno’r mesurau canlynol i wneud eich taith mor ddiogel ag sy’n bosibl:

 • Glanhau’r cerbydau yn drwyadl bob nos ar ôl iddynt orffen gweithredu
 • Sychu drwy gydol y dydd y mannau y mae pobl yn eu cyffwrdd
 • Sicrhau bod sgrîn bersbecs o amgylch ardal y gyrrwr
 • Defnyddio baneri finyl i gau pob yn ail res o seddi er mwyn sicrhau y glynir wrth egwyddorion cadw pellter cymdeithasol drwy gydol y daith
 • Annog teithwyr i dalu gan ddefnyddio cyfleusterau talu digyffwrdd, lle bynnag y bo’n bosibl
 • Y gyrwyr i gyd wedi cael cyfarpar diogelu personol (masgiau wyneb, menig latecs a hylif diheintio’r dwylo).
 • Mynediad wedi’i rwystro i’r seddi sydd y tu ôl i’r gyrrwr, er mwyn diogelu’r gyrrwr ymhellach. 

 

R J Jones

 

 

Richard Bros

Mae gwisgo gorchudd wyneb yn parhau’n orfodol ar bob gwasanaeth trafnidiaeth gyhoeddus yng Nghymru, oni bai eich bod wedi eich eithrio.

Mae cwmni’r Brodyr Richards wedi cyflwyno’r mesurau canlynol:

 • Mae wedi gosod sgriniau diogelu o amgylch ardal y gyrrwr.
 • Mae dau agoriad ar y gwaelod lle gallwch dalu â cherdyn neu ddefnyddio cerdyn teithio rhatach NEU dalu ag arian parod.
 • Mae wedi sicrhau bod hylif diheintio’r dwylo ar gael i’w ddefnyddio gan deithwyr ar bob bws.
 • Mae wedi gosod meddalwedd cyfrif teithwyr ar beiriannau tocynnau, sy’n rhoi gwybod i’r gyrrwr faint o deithwyr sydd ar y bws.
 • Mae wedi sicrhau bod modd i yrwyr gael gafael ar gyfarpar diogelu personol megis menig, masgiau a hylif diheintio’r dwylo.
 • Mae’r holl brif fannau y mae cwsmeriaid yn eu cyffwrdd yn cael eu sychu cyn pob taith ac mae’r glanhawyr yn dilyn gweithdrefnau glanhau llym, sy’n cynnwys mygdarthu ein bysiau â chynnyrch a gymeradwywyd i’w ddefnyddio yn y DU.

Mae rhagor o ganllawiau gan Gyngor Sir Gâr ynghylch defnyddio trafnidiaeth gyhoeddus yn ddiogel i’w gweld yma.

 

 

Ridgway Coaches

Sarah Bell Minibus

 

 

Sargeant

Mae’r mesurau canlynol ar waith ar wasanaethau a gaiff eu gweithredu gan gwmni Sargeant:

 • Mae sgriniau gwarchod wedi’u gosod o amgylch ardal y gyrrwr, mae hylif diheintio’r dwylo ar gael ac mae tâp wedi’i osod o amgylch y seddi sydd y tu ôl i’r gyrrwr ac wrth ei ymyl.
 • Mae gyrwyr yn gwisgo menig ac mae masgiau ar gael iddynt.
 • Caiff y tu mewn i’r bysiau ei lanhau ar ôl dychwelyd i’r depo ar ddiwedd pob taith.

 

 

South Wales Transport

 

 

Stagecoach yn Ne Cymru

Ewch i dudalen cwestiynau cyffredin Stagecoach ynghylch teithio’n ddiogel i gael canllawiau ynghylch cadw pellter cymdeithasol, defnyddio masgiau, a’r cyfyngiadau ar nifer y bobl y caniateir iddynt ddefnyddio un o wasanaethau Stagecoach.

 • Ers 27 Mehefin, gellir defnyddio pob sedd sy’n wynebu tuag ymlaen pan fydd bysiau’n brysur. Os nad yw bysiau’n brysur, dylech gadw pellter oddi wrth bobl eraill.
 • Mae’n bwysig eich bod yn golchi neu’n diheintio eich dwylo’n ofalus cyn ac ar ôl i chi deithio. Os na allwch olchi eich dwylo, defnyddiwch yr hylif diheintio sydd ar y bws.
 • Rhaid i chi wisgo gorchudd wyneb, oni bai eich bod wedi eich eithrio. Mae Stagecoach yn cynnig Cardiau Cymorth i Deithio er mwyn eich helpu i roi gwybod i’n gyrwyr bws pam yr ydych wedi eich eithrio.
 • Mae gan Stagecoach drefniadau glanhau trwyadl ers amser ar gyfer ei fysiau, ac mae’n parhau i wella’r mesurau sydd ar waith drwy ddefnyddio cynnyrch gwrthfeirysol i lanhau’n fwy rheolaidd y mannau y mae cwsmeriaid yn eu cyffwrdd amlaf, megis polion a rheiliau cydio.
 • Rhaid cadw’r ffenestri ar agor er mwyn awyru’r bws.
 • Gallwch ddefnyddio technoleg ddigyffwrdd i dalu ar bob un o fysiau Stagecoach. Os arian parod yn unig sydd gennych, dylech sicrhau bod gennych yr arian cywir.
 • Argymhellir eich bod yn cynllunio eich taith ymlaen llaw er mwyn osgoi cyfnodau prysur.

 

 

Stagecoach in Chester

Ewch i dudalen cwestiynau cyffredin Stagecoach.

 

 

Stagecoach Merseyside & South Lancashire

Ewch i dudalen cwestiynau cyffredin Stagecoach.

 

 

Stagecoach Wye and Dean

Ewch i dudalen cwestiynau cyffredin Stagecoach.

 

 

Taf Valley Coaches

Mae’n rhaid i bawb wisgo masg wrth deithio ar bob gwasanaeth bws cyhoeddus, a dylech dalu gan ddefnyddio technoleg ddigyffwrdd os oes modd. Gofynnwn i chi barchu ein penderfyniadau, oherwydd mae’n bosibl y cewch eich siomi os byddwn yn gwrthod caniatáu i chi deithio.

 

Tanat Valley Coaches

Thomas of Rhondda

Townlynx

Trafnidiaeth Gymunedol Greenlinks

Travel Final Ltd

Veol Coaches

Watts Coaches

Windy Corner Coaches

Yeomans Canyon