Canllawiau gweithredwyr bysiau ynghylch teithio yn ystod y pandemig coronafeirws

Bwriad y dudalen hon yw rhannu’r wybodaeth ddiweddaraf â chi am y mesurau diogelwch sy’n cael eu rhoi ar waith ar hyn o bryd gan weithredwyr bysiau ledled Cymru, yn ogystal â rhannu canllawiau diweddaraf Llywodraeth Cymru ynghylch defnyddio trafnidiaeth gyhoeddus.

Dylech barhau i ddilyn y cyngor diweddaraf gan Iechyd Cyhoeddus Cymru ynghylch atal y feirws rhag ymledu, adnabod yr arwyddion a’r symptomau, cadw pellter cymdeithasol a defnyddio trafnidiaeth gyhoeddus.

Dolenni cyswllt defnyddiol eraill:

Coronafeirws – Y wybodaeth ddiweddaraf am wasanaethau trafnidiaeth

Canllawiau Trafnidiaeth Cymru ynghylch teithio yn ystod y pandemig coronafeirws 

Trafnidiaeth Cymru – Teithio’n Saffach

 

O ddydd Llun 12 Ebrill ymlaen, ni fydd unrhyw gyfyngiadau ar deithio yng Nghymru nac ar deithio ar draws ffiniau ledled y DU. Ni chaniateir i bobl deithio dramor heb esgus rhesymol.

 

Gorchuddion wyneb: Bydd yn rhaid i bobl wisgo gorchudd wyneb ar bob math o drafnidiaeth gyhoeddus yng Nghymru. Darllenwch ganllawiau diweddaraf Llywodraeth Cymru i gael rhagor o wybodaeth ynghylch pryd a ble y mae’r gofyniad yn berthnasol, pwy sydd wedi’u heithrio, sut mae profi eich bod wedi eich eithrio, a sut mae’r gofyniad yn cael ei orfodi.  

Nid yw plant dan 11 oed, pobl sydd ag anawsterau anadlu a phobl sydd ag anabledd neu sydd â salwch neu nam corfforol neu feddyliol yn gorfod gwisgo gorchudd wyneb. Rhaid i blant dros 11 oed wisgo gorchudd wyneb oni bai bod ganddynt anabledd neu anawsterau anadlu.

 

Polisi o beidio â rhoi newid: Gan ddechrau ddydd Gwener 17 Ebrill, mae Llywodraeth Cymru wedi gofyn i bob gweithredwr bysiau gyflwyno ar unwaith bolisi o beidio â rhoi newid, sy’n golygu na fydd teithwyr yn cael cynnig newid wrth brynu tocynnau ar fysiau. Diben hynny yw lleihau’r cyswllt rhwng gyrwyr a theithwyr. Caiff teithwyr eu hannog i ddefnyddio cyfleusterau talu digyffwrdd os ydynt ar gael ar wasanaethau, neu ddefnyddio’r arian cywir os nad oes cyfleusterau o’r fath ar gael.

 

 

Bws- Cliciwch ar enw pob gweithredwr i gael gwybod mwy.

1st Choice

AAA Taxis

Arriva Midlands

Berwyn Coaches

Briggs Coach Hire

Brodyr James

Brodyr Williams

Bwcabus

Bws Caerdydd

Bysiau Arriva Cymru

Caelloi

Caring Coaches

Capital Hire

Celtic Travel

Cen ap Tomos

Clynnog & Trefor

Connect2

Cyngor Dinas Abertawe

Cyngor Sir Ddinbych

Cyngor Sir Penfro

DANSA

Davies Coaches

Dilwyns Coaches

E Jones and Sons

Easyway

Edwards Brothers

Edwards Coaches

Eifion's Coaches

Evans Coaches

First Cymru

Globe

Glyn Evans

Goodsir Coaches

Gwynfor Coaches

Gwynne Price Transport

Harris Coaches

Henleys Bus Services

James Bevan

Jones Login

Llew Jones

Lloyds Coaches

M&H Coaches

Midway Motors

Mid Wales Travel

Morris Travel

Nefyn Coaches

New Adventure Travel

Newport Bus

O R Jones

Owens of Oswestry

P&O Lloyd

Pats Coaches

Peyton Travel

Phoenix Transport

Phil Anslow

R J Jones

Richard Bros

Ridgway Coaches

Sarah Bell Minibus

Sargeant

South Wales Transport

Stagecoach yn Ne Cymru

Stagecoach in Chester

Stagecoach Merseyside & South Lancashire

Stagecoach Wye and Dean

Taf Valley Coaches

Tanat Valley Coaches

Thomas of Rhondda

Townlynx

Trafnidiaeth Gymunedol Greenlinks

Veol Coaches

Watts Coaches

Windy Corner Coaches

Yeomans Canyon

 

 


1st Choice

AAA Taxis

 

 

Arriva Midlands

Ewch i dudalen Cwestiynau Cyffredin Bysiau Arriva i gael canllawiau pellach ynghylch defnyddio gorchudd wyneb, cadw pellter cymdeithasol ar wasanaethau’r cwmni ac wrth ymyl arosfannau bysiau, talu gan ddefnyddio technoleg ddigyffwrdd, a mwy.

Mae Arriva Midlands yn gofyn i gwsmeriaid ddilyn canllawiau diweddaraf y llywodraeth wrth ddefnyddio ei wasanaethau, sef:

 • Eistedd wrth ffenest, osgoi sefyll, a gadael bwlch y tu blaen a’r tu ôl i chi.
 • Bod yn amyneddgar ac aros i deithwyr ddod oddi ar y bws cyn i chi fynd i mewn iddo.
 • Peidio â sefyll na ffurfio rhes yn y llwybr i lawr canol y bws, na sefyll wrth ymyl y gyrrwr.
 • Pan fydd yr holl seddi y cynghorir pobl i’w defnyddio wedi’u cymryd, bydd y gyrrwr yn gosod arwydd “bws yn llawn” ac ni fydd yn stopio oni bai bod cwsmeriaid am fynd oddi ar y bws. Yna, bydd yr un nifer o gwsmeriaid sy’n mynd oddi ar y bws yn gallu dod i mewn iddo.
 • Cadwch bellter o 2 fetr rhyngoch chi a phobl eraill wrth arosfannau bysiau.
 • Defnyddiwch dechnoleg ddigyffwrdd i dalu neu defnyddiwch ein ap ‘m-ticket’ – peidiwch â defnyddio arian parod oni bai bod yr arian cywir gennych oherwydd ni fydd y gyrwyr yn gallu rhoi newid i chi.

O ddydd Llun 15 Mehefin 2020 ymlaen, rhaid i bob cwsmer wisgo gorchudd wyneb pan fyddant yn defnyddio un o wasanaethau Arriva, oni bai bod nam neu gyflwr penodol yn eu heithrio rhag gorfod gwneud hynny. Mae rhagor o fanylion ynghylch pwy sy’n cael eu heithrio rhag gorfod gwisgo gorchudd wyneb i’w cael yma.

Mae gan Arriva amrywiaeth o gardiau Cymorth i Deithio hefyd, sydd ar gael i bobl y mae angen help arnynt wrth deithio. Yn eu plith y mae dau gerdyn newydd â’r negeseuon canlynol:

 • Byddwch yn gefnogol, os gwelwch yn dda. Mae gen i anabledd a does dim rhaid i fi wisgo gorchudd wyneb. Diolch!
 • Byddwch yn gefnogol, os gwelwch yn dda. Mae gen i anhwylder iechyd a does dim rhaid i fi wisgo gorchudd wyneb. Diolch!

Gallwch lawrlwytho’r cardiau yma.

 

 

Berwyn Coaches

O ddydd Llun 27 Gorffennaf ymlaen, rydym yn gofyn i gwsmeriaid lynu wrth y canllawiau canlynol:

 • Rhaid i bobl wisgo gorchudd wyneb – ni chaniateir i bobl deithio heb orchudd wyneb. Dylech wisgo eich gorchudd cyn mynd i mewn i’r bws ac ni ddylech ei dynnu i ffwrdd yn ystod eich taith. Gallwch brynu gorchudd wyneb gan y gyrrwr am 50c.
 • Ni chaniateir i neb sefyll.
 • Ni chaniateir i neb ddefnyddio eu ffôn symudol i wneud galwadau ffôn, oni bai bod argyfwng. 
 • Ni chaniateir i neb fwyta nac yfed tra byddant ar y bws.
 • Dylech fynd â’ch sbwriel gyda chi pan fyddwch yn gadael y bws.
 • Rhaid i’r ffenestri gael eu gadael ar agor.
 • Dylech barchu ein gyrwyr bob amser.

At hynny, mae’r mesurau diogelwch canlynol wedi’u cyflwyno:

 • Caiff pob cerbyd ei lanhau’n drwyadl bob dydd
 • Sicrheir bod pobl yn cadw pellter cymdeithasol ar bob cerbyd drwy arddangos posteri a thrwy roi tâp o amgylch y seddi na ddylai teithwyr eu defnyddio
 • Mae hylif diheintio’r dwylo ar gael i deithwyr ei ddefnyddio
 • Mae sgrîn bersbecs wedi’i gosod o amgylch ardal y gyrrwr
 • Caiff taliadau drwy ddulliau talu digyffwrdd eu derbyn yn awr
 • Caiff poster (gan Gyngor Gwynedd) ei arddangos ar gerbydau, sy’n annog pobl i wisgo gorchudd wyneb wrth deithio.

 

Briggs Coach Hire

Ar gyfer cludiant o’r cartref i’r ysgol, a ailddechreuodd ddydd Llun 29 Mehefin:

 • Ni ellir cludo mwy nag 17 o deithwyr yn ôl ac ymlaen i’r ysgol.
 • Rhaid i bob disgybl ddefnyddio hylif diheintio’r dwylo wrth fynd i mewn i’r bws.
 • Rhaid i’r disgyblion eistedd yn y seddi sydd wedi’u dynodi, a’r seddi hynny’n unig, ac ni chaniateir i neb sefyll.
 • Rhaid talu ag arian parod a rhaid rhoi’r arian cywir.
 • Bydd pob bws yn cael ei ddiheintio ar ôl pob taith.
 • Rhaid i bawb dros 11 oed wisgo gorchudd wyneb bob amser ar gerbydau cludiant i’r ysgol ac ar gerbydau llwybr gwasanaeth. Nodwch na fyddwch yn cael teithio heb fasg.

 

 

Brodyr James

Brodyr Williams

 

 

Bwcabus

 • Dim ond 50% o gapasiti arferol y bysiau sy’n cael ei ddefnyddio (nid yw llwybrau sefydlog Bwcabus yn gweithredu o hyd).
 • Rydym yn gofyn yn garedig i deithwyr sy’n dychwelyd at Bwcabus i osgoi cyfnodau prysur. Bydd gweithwyr allweddol yn cael blaenoriaeth.
 • Cofiwch wisgo eich gorchudd wyneb oni bai eich bod wedi eich eithrio am resymau’n ymwneud ag oedran neu anhwylderau iechyd.

 

Bws Caerdydd

Ewch i wefan Bws Caerdydd i gael rhagor o ganllawiau ynghylch defnyddio gwasanaethau’r cwmni yn ystod y pandemig coronafeirws.

O ddydd Llun 27 Gorffennaf ymlaen, bydd yn rhaid i bobl wisgo gorchudd wyneb ar drafnidiaeth gyhoeddus yng Nghymru.

Bydd angen i chi sicrhau eich bod yn gwisgo eich gorchudd wyneb cyn i chi fynd i mewn i’r bws, ac ni ddylech ei dynnu i ffwrdd nes eich bod wedi cyrraedd pen eich taith ac wedi dod oddi ar y bws. Os yw eich arhosfan bysiau’n brysur, dylech ystyried gwisgo’r gorchudd wyneb tra byddwch yn aros i’ch bws gyrraedd.

Ewch i wefan Bws Caerdydd i gael rhagor o ganllawiau ynghylch defnyddio gorchudd wyneb ar wasanaethau’r cwmni.

Teithiau hanfodol

Rydym yn cynghori cwsmeriaid i beidio â theithio oni bai bod eu taith yn hanfodol, am y rhesymau a roddwyd gan y Llywodraeth.
 
Cadw pellter cymdeithasol

Rydym yn dilyn canllawiau Llywodraeth Cymru ynghylch capasiti ac yn defnyddio ein bysiau mwy o faint, gan gynnwys pob un o’n bysiau deulawr, er mwyn ei gwneud yn haws i bobl gadw pellter cymdeithasol.

Rydym yn gofyn am gydweithrediad ein cwsmeriaid ac yn gofyn iddynt barchu ein gyrwyr a chwsmeriaid eraill a helpu i atal y coronafeirws rhag ymledu trwy ddilyn y camau isod:

 • sefyll o leiaf 2 fetr ar wahân wrth aros am y bws
 • mynd un ar y tro i mewni’rbws
 • eistedd mor bell ag sy’n bosibl oddi wrth deithwyr eraill. Ni ddylech eistedd wrth ymyl rhywun arall oni bai bod y sawl dan sylw’n byw yn yr un cartref â chi. Dylech adael rhes o seddi rhyngoch chi a theithwyr eraill os yn bosibl
 • peidio â theithio os ydych yn teimlo’n sâl
 • peidio â theithio oni bai bod eich taith yn hanfodol.

Rydym yn monitro nifer y cwsmeriaid ar bob bws yn barhaus. Yn ystod yr oriau brig, rydym yn aml yn anfon dau fws ar hyd llwybrau mwy prysur er mwyn sicrhau bod modd i bobl gadw pellter cymdeithasol.

Rydym yn arddangos hysbysiadau dros dro ynghylch capasiti ar ein bysiau. Fodd bynnag, yn ystod cyfnodau mwy prysur gellir cludo mwy o deithwyr na’r nifer a nodir, er mwyn sicrhau na chaiff neb eu gadael ar ôl. Ni fydd bysiau’n cludo mwy na 50% o’u capasiti arferol ar unrhyw adeg. 
 
Hysbysiadau ar fysiau

Mae gennym hysbysiadau ar ein bysiau’n gofyn i gwsmeriaid ystyried pobl eraill wrth ddewis eu sedd, ac eistedd mor bell ag sy’n bosibl oddi wrth bobl eraill.
 
Glanhau’r cerbydau

Mae’r bysiau yn cael eu glanhau bob nos ac mae’r arwynebau i gyd yn cael eu glanhau â chynnyrch glanhau gwrthfeirysol. Nid yw’r bysiau yn cael gadael y depo oni bai eu bod wedi cael eu glanhau’n briodol.

Yn ystod y dydd, wrth i bob bws ddychwelyd i ganol y ddinas ar ddiwedd ei daith, mae tîm o lanhawyr yn mynd i mewn i’r bws ac yn sychu’r arwynebau â chynnyrch glanhau gwrthfeirysol cyn i’r bws ddechrau ar ei daith nesaf.

At hynny’n awr, gallwch ddefnyddio’r nodwedd tracio bysiau mewn amser real, sydd ar wefan Bws Caerdydd neu yn ei ap, i weld a yw’r bws yr ydych yn aros amdano’n cludo llawer neu ychydig o deithwyr. Gallwch gael gwybod mwy am y nodwedd hon yma.

 

 

Bysiau Arriva Cymru

Ewch i dudalen Cwestiynau Cyffredin Bysiau Arriva i gael canllawiau pellach ynghylch defnyddio gorchudd wyneb, cadw pellter cymdeithasol ar wasanaethau’r cwmni ac wrth ymyl arosfannau bysiau, talu gan ddefnyddio technoleg ddigyffwrdd, a mwy.

Mae Bysiau Arriva Cymru yn gofyn i gwsmeriaid ddilyn canllawiau diweddaraf y llywodraeth wrth ddefnyddio ei wasanaethau, sef:

 • Eistedd wrth ffenest, osgoi sefyll, a gadael bwlch y tu blaen a’r tu ôl i chi.
 • Bod yn amyneddgar ac aros i deithwyr ddod oddi ar y bws cyn i chi fynd i mewn iddo.
 • Peidio â sefyll na ffurfio rhes yn y llwybr i lawr canol y bws, na sefyll wrth ymyl y gyrrwr.
 • Pan fydd yr holl seddi y cynghorir pobl i’w defnyddio wedi’u cymryd, bydd y gyrrwr yn gosod arwydd “bws yn llawn” ac ni fydd yn stopio oni bai bod cwsmeriaid am fynd oddi ar y bws. Yna, bydd yr un nifer o gwsmeriaid sy’n mynd oddi ar y bws yn gallu dod i mewn iddo.
 • Cadwch bellter o 2 fetr rhyngoch chi a phobl eraill wrth arosfannau bysiau.
 • Defnyddiwch dechnoleg ddigyffwrdd i dalu neu defnyddiwch ein ap ‘m-ticket’ – peidiwch â defnyddio arian parod oni bai bod yr arian cywir gennych oherwydd ni fydd y gyrwyr yn gallu rhoi newid i chi.
 • Sicrhau mai dim ond un person sy’n eistedd mewn rhes oni bai eich bod yn teithio gyda rhywun sy’n byw yn yr un cartref â chi.

O ddydd Llun 15 Mehefin 2020 ymlaen, rhaid i bob cwsmer wisgo gorchudd wyneb pan fyddant yn defnyddio un o wasanaethau Arriva, oni bai bod nam neu gyflwr penodol yn eu heithrio rhag gorfod gwneud hynny. Mae rhagor o fanylion ynghylch pwy sy’n cael eu heithrio rhag gorfod gwisgo gorchudd wyneb i’w cael yma.

Mae gan Arriva amrywiaeth o gardiau Cymorth i Deithio hefyd, sydd ar gael i bobl y mae angen help arnynt wrth deithio. Yn eu plith y mae dau gerdyn newydd â’r negeseuon canlynol:

 • Byddwch yn gefnogol, os gwelwch yn dda. Mae gen i anabledd a does dim rhaid i fi wisgo gorchudd wyneb. Diolch!
 • Byddwch yn gefnogol, os gwelwch yn dda. Mae gen i anhwylder iechyd a does dim rhaid i fi wisgo gorchudd wyneb. Diolch!

Gallwch lawrlwytho’r cardiau yma.

 

 

Caelloi

Mae cwmni Caelloi yn glanhau ei fysiau’n drwyadl ar ôl eu defnyddio bob dydd, ac mae’n annog ei holl deithwyr i gadw pellter cymdeithasol.

Bydd hylif diheintio’r dwylo ar gael i deithwyr ei ddefnyddio.

 

 

Caring Coaches

Capital Hire

 

 

Celtic Travel

O ddydd Llun 27 Gorffennaf 2020 ymlaen, bydd yn rhaid i bobl wisgo MASGIAU Â 3 HAEN (nid sgarffiau ac ati) ar bob math o drafnidiaeth gyhoeddus yng Nghymru. Dylech sicrhau bod gennych fasg cyn eich bod yn mynd ar ein bysiau. Gofynnir i chi ddarparu llythyr meddygol os na allwch wisgo masg.

Mae’r polisi ynghylch peidio â rhoi newid ar waith o hyd, felly dylech sicrhau bod gennych yr arian cywir. Gallwch ffonio ein swyddfa 01686 412231 i gael gwybodaeth am brisiau tocynnau (gorau oll os gallwch ffonio yn ystod y bore o ddydd Mawrth i ddydd Iau) neu gallwch ofyn i unrhyw un o’n gyrwyr.

Rydym yn gwneud popeth o fewn y canllawiau i sicrhau bod eich taith mor ddiogel ag sy’n bosibl, sy’n cynnwys glanhau/mygdarthu pob un o’n bysiau. Dylech ddefnyddio’r unedau awtomatig ar gyfer hylif diheintio’r dwylo, sydd wedi’u gosod gennym ar bob un o’n bysiau. Rydym yn gofyn hefyd i chi ddilyn y canllawiau a pharchu ein gyrwyr a phobl eraill sy’n teithio.

 

 

Cen ap Tomos

Clynnog & Trefor

Connect2

Cyngor Dinas Abertawe

Cyngor Sir Ddinbych

 

 

Cyngor Sir Penfro

Mae yna gyfarwyddiadau pwysig ynghylch diogelwch y dylai teithwyr eu dilyn wrth deithio ar drafnidiaeth gyhoeddus. Bydd y cyfarwyddiadau’n cael eu rhannu drwy hysbysiadau a gaiff eu harddangos ar y bysiau:

 • PEIDIWCH Â THEITHIO ONI BAI BOD EICH TAITH YN HANFODOL AC NAD OES GENNYCH DDEWIS ARALL
 • Dylech osgoi teithio yn ystod y cyfnodau mwyaf prysur: 7am – 9:30am a 3pm – 6pm
 • NI DDYLECH deithio:
  - os oes gennych unrhyw un o symptomau’r coronafeirws
  - os ydych yn hunanynysu oherwydd symptomau’r coronafeirws neu os ydych yn byw yn yr un cartref â rhywun sydd â’r symptomau
  - os ydych yn cael eich ystyried yn eithriadol o agored i niwed o safbwynt clinigol
  - os ydych yn cael eich gwarchod oherwydd eich oedran neu oherwydd anhwylder meddygol
 • Dylech lynu bob amser wrth y rheolau a nodwyd ynghylch cadw pellter cymdeithasol
 • Er mwynbod yn ystyriol o deithwyr eraill, caiff teithwyr eu hannog i wisgo masg neu orchudd wyneb wrth deithio ar drafnidiaeth gyhoeddus
 • Pryd bynnag y bo modd, dylech OSGOI cyffwrdd unrhyw arwynebau wrth gysgodfannau bysiau ac ar fysiau
 • Caiff teithwyr eu cynghori i olchi eu dwylo cyn ac ar ôl pob taith
 • Dylech ddefnyddio dulliau talu digyffwrdd neu roi’r arian cywir yn unig
 • OS BYDDWCH YN TISIAN NEU’N PESWCH YN YSTOD EICH TAITH, COFIWCH “EI DDAL, EI DAFLU, EI DDIFA”.

 

 

DANSA

Isod mae rhestr o rai o’r mesurau diogelwch ychwanegol y mae Dansa yn eu cyflwyno er mwyn sicrhau diogelwch teithwyr ar gerbydau:

 • Llai o gapasiti i gludo teithwyr.
 • Yr holl seddi na ddylid eu defnyddio wedi’u marcio yn glir.
 • Y gyrwyr yn gwisgo masg a menig ac yn defnyddio hylif diheintio’r dwylo a chynnyrch glanhau gwrthfacterol.
 • Gwaith glanhau trwyadl yn cael ei gyflawni drwy gydol y dydd.
 • Arwyddion yn cael eu harddangos am yr angen i gadw pellter cymdeithasol.
 • Teithwyr yn cael eu cynghori i wisgo gorchudd wyneb pryd bynnag y bo modd.
 • Gorchuddion wyneb yn orfodol o ddydd Llun 27 Gorffennaf ymlaen.

 

 

Davies Coaches

 

 

Dilwyns Coaches

O 27 Gorffennaf 2020 ymlaen, bydd yn RHAID i bobl wisgo masg ar drafnidiaeth gyhoeddus yn unol â chanllawiau Llywodraeth Cymru (oni bai eu bod wedi’u heithrio rhag gorfod gwneud hynny am resymau meddygol – rhaid dangos tystiolaeth ysgrifenedig).

Bydd gorchuddion wyneb ar gael i’w prynu gan y gyrrwr am 50c yr un. Rydym wedi dewis gwerthu gorchuddion wyneb ar y bws am y pris y maent yn ei gostio i ni, gan fod gwneud hynny’n well na gorfod gwrthod caniatáu i bobl ddod i mewn i’r cerbyd.

Os byddwch yn gweld teithwyr nad ydynt yn gwisgo gorchudd wyneb, cofiwch mai rhesymau meddygol allai fod yn gyfrifol am hynny.

 

 

E Jones and Sons

Easyway

Edwards Brothers

 

 

Edwards Coaches

O ddydd Llun 27 Gorffennaf ymlaen, bydd yn rhaid i bobl wisgo gorchudd wyneb â 3 haen. Mae hynny’n golygu y bydd yn rhaid i chi gael gafael ar eich masg eich hun a’i wisgo, gan barhau i gadw pellter cymdeithasol ar yr un pryd.

Mae’r bobl sydd wedi’u heithrio rhag gwisgo gorchudd wyneb yn cynnwys plant dan 11 oed, ein gyrwyr ac unrhyw rai sydd ag anabledd a allai olygu nad yw’n bosibl iddynt wisgo gorchudd wyneb.

Ni chaniateir i bobl sy’n methu â chydymffurfio â’r gofyniad hwn deithio.

Yn ogystal â glanhau’r bysiau yn drwyadl, mae Edwards Coaches wedi rhoi’r mesurau canlynol ar waith:

 • Llai o gapasiti ar gerbydau, i’r graddau y bo’n bosibl, a neb yn cael sefyll. 
 • Taliadau â cherdyn yn unig, dim arian parod (ond ni fyddwn yn gadael neb ar ôl os nad oes modd iddynt dalu â cherdyn).
 • Sgriniau wedi’u gosod o amgylch ardal y gyrrwr. 
 • Byddwn yn monitro nifer y teithwyr yn barhaus ac yn cynyddu’r gwasanaeth gymaint ag sy’n bosibl pan fo angen. 
 • Glanhau’n fwy trwyadl ar ddiwedd y dydd; mae gan y gyrwyr ddeunyddiau glanhau a chyfarpar diogelu personol, felly byddant yn sychu’r holl reiliau rhwng teithiau.
 • Mae gan y gyrwyr fasgiau wyneb, menig, hylif diheintio’r dwylo a deunyddiau glanhau, a chânt eu hannog i’w defnyddio gymaint ag sy’n bosibl.
 • Arwyddion ar gerbydau’n cynghori teithwyr i gadw pellter cymdeithasol. 

 

 

Eifion's Coaches

 

 

Evans Coaches

Rydym wedi cael achrediad newydd gan y diwydiant, sy’n ardystio ein bod yn dilyn canllawiau’r llywodraeth a’r diwydiant ynghylch COVID-19.

Yn ogystal â’n safonau glanhau sydd eisoes yn uchel, rydym wedi ychwanegu cyfleusterau ar gyfer diheintio’r dwylo a’r cerbydau ac wedi ychwanegu arwyddion a marciau clir, hawdd eu gweld er mwyn i bobl allu cadw pellter cymdeithasol ar ein cerbydau. 

 

 

First Cymru

Ewch i wefan First Cymru i gael rhagor o ganllawiau ynghylch teithio ar wasanaethau’r cwmni.

O ddydd Llun 27 Gorffennaf ymlaen, bydd yn rhaid i bobl wisgo gorchudd wyneb ar drafnidiaeth gyhoeddus yng Nghymru. Dylech wisgo masg neu orchudd wyneb cyn mynd i mewn i’r bws ac ni ddylech ei dynnu i ffwrdd nes eich bod wedi cyrraedd pen eich taith. Dim ond pan fyddwch wedi gadael y cerbyd ar ddiwedd eich taith y dylech ei dynnu i ffwrdd.

 • Cofiwch ddod â masg neu orchudd wyneb gyda chi ar gyfer eich taith. Bydd angen iddo ffitio’n dda a gorchuddio eich ceg a’ch trwyn.
 • Gwisgwch eich gorchudd wyneb cyn mynd i mewn i’r bws. 
 • Os ydych wedi eich eithrio rhag gorfod gwisgo gorchudd wyneb ac na allwch wneud hynny, byddwch yn barod i ddweud wrth y gyrrwr neu dangoswch gerdyn Help Ychwanegol i Deithio (Cerdyn Cymorth i Deithio). Gallwch lawrlwytho cerdyn yma.
 • Ewch â’ch gorchudd wyneb gyda chi ar ddiwedd eich taith.

Mae First Bus wedi ymateb i gyngor y llywodraeth ynghylch cadw pellter cymdeithasol ar drafnidiaeth gyhoeddus, a byddwch yn dechrau sylwi ar unwaith ar gamau ychwanegol sy’n cael eu cymryd i’ch diogelu i gyd. Bydd llai o deithwyr yn cael teithio ar ein bysiau; tua 1 o bob 4 sedd fydd ar gael. I gynorthwyo gyda hynny, caiff ein bysiau deulawr eu neilltuo ar gyfer rhai o’n llwybrau prysuraf, gwasanaethau 4, 25, 36, 87 ac X6. Byddwn yn parhau i fonitro niferoedd cwsmeriaid ac yn ymateb yn briodol iddynt.Mae’n debygol, felly, y byddwch yn dechrau gweld arwyddion ‘Bws yn Llawn’ wrth i rai gwasanaethau gyrraedd eu capasiti newydd yn gynt.

Os bydd gyrrwr yn gyrru heibio pan fyddwch yn aros wrth arhosfan bysiau, mae’n debygol y bydd y nifer lai o seddi sydd ar gael yn llawn. Os bydd y bws yn aros ond ei fod bron yn llawn, dim ond un person fydd yn cael mynd ar y bws yn lle pob person sy’n dod oddi arno. Felly, mae’n bosibl y bydd angen i chi ganiatáu mwy o amser ar gyfer eich taith a bod yn barod i aros.

At hynny, byddwch yn gweld mesurau eraill ar waith i’ch helpu i lynu wrth y canllawiau ynghylch cadw pellter cymdeithasol. Mae’r rhain yn cynnwys:

 • Arwyddion wrth fynedfa pob bws, sy’n nodi’r capasiti newydd
 • Arwyddion a thâp i ddangos yn glir ble y dylech / na ddylech eistedd er mwyn cadw pellter diogel
 • Arwyddion i’ch atgoffa i fod yn ystyriol o deithwyr eraill
 • Neb yn cael sefyll

Er mwyn helpu i’ch cadw yn ddiogel, mae First Cymru hefyd yn cymryd y camau gweithredu canlynol:

 • Glanhau’r cerbydau yn drwyadl, sy’n cynnwys diheintio’n rheolaidd yr holl reiliau cydio a’r polion, dolenni’r drysau, siliau’r ffenestri a’r prif fannau eraill y mae cwsmeriaid yn eu cyffwrdd
 • Annog ein staff i lynu wrth arferion da o safbwynt hylendid dwylo
 • Sicrhau bod cadw pellter cymdeithasol yn rhan annatod o’r trefniadau, a bod pob un o’n gyrwyr yn cael cyfarpar diogelu personol megismenig a hylif diheintio’r dwylo
 • Arddangos cyngor y GIG ar ein bysiau pryd bynnag y mae’n ymarferol gwneud hynny.

 

 

Globe

Glyn Evans

Goodsir Coaches

 

 

Gwynfor Coaches

Mae cwmni Gwynfor Coaches wedi cyflwyno nifer o fesurau yn ystod y ddau fis diwethaf er mwyn ceisio sicrhau diogelwch gyrwyr a theithwyr. Mae hon yn broses barhaus ac mae’r mesurau yn cael eu huwchraddio/diweddaru bob dydd:

 • Masgiau / Gorchuddion wyneb ‘Virustatic Shield’ – mae’r rhain ar gael i BOB GYRRWR sy’n gyrru ein bysiau. Cafodd y rhain eu prynu ar y we a’u datblygu yn lleol ym Mharc Gwyddoniaeth Menai, Gaerwen. Gallwch weld llun o’r masgiau/gorchuddion yma.
 • Rydym wedi prynu miloedd o fenig i’r staff eu gwisgo os ydynt yn dymuno.
 • Rydym wedi gwario cannoedd o bunnoedd ar gyflenwadau wythnosol o hylif diheintio’r dwylo.
 • Mae’r bysiau yr ydym yn eu defnyddio ar hyn o bryd wedi bod at gwmni DP Welding and Fabrication, Amlwch er mwyn gosod sgriniau rhwng ardal y gyrrwr a’r teithwyr wrth iddynt ddod i mewn i’r bws. Cawsom ein cynghori i ddefnyddio polycarbonad Makroclear yn hytrach na phersbecs oherwydd ei fod yn cydymffurfio â rheoliadau EN1350+1 a’i fod 10 gwaith yn gryfach na phersbecs. Gallwch weld llun o’r sgriniau yma.
 • Yn ddiweddar, rydym wedi gwario cannoedd o bunnoedd ar arwyddion ar gyfer ffenestri, grisiau blaen, ardal y gyrrwr a seddi’r cerbydau (gallwch weld llun yma). Unwaith eto, mae hon yn broses barhaus yr ydym yn ei monitro ac yn ei diweddaru wrth fynd.
 • Mae arferion glanhau ychwanegol yn cynnwys sychu’r HOLL arwynebau (seddi, siliau ffenestri, rheiliau cydio ac ati) yn drylwyr bob dydd â chynnyrch glanhau gwrthfacterol. 
 • Oherwydd y rheolau sydd wedi’u pennu gan y llywodraeth ynghylch cadw pellter cymdeithasol o 2 fetr, mae’n rhaid ar hyn o bryd i ni ofyn i bobl blygu unrhyw bramiau / bygis cyn iddynt ddod i mewn i’r bws. Mae’r lle ar gyfer pramiau ar fysiau o fewn 2 fetr i’r gyrrwr a seddi eraill ar y bws, felly nid oes gennym ddewis. Nid yw cadeiriau cario ac ati’n achosi unrhyw broblemau i ni.

Rydym hefyd wedi gwario cannoedd o bunnoedd ar fomiau mwg gwrthfacterol sy’n cael eu cynnau a’u gadael yn y cerbydau am ddwy awr. Yna, mae’r mwg yn disgyn ar yr arwynebau i gyd ac yn lladd pob bacteria (gallwch weld llun yma).

Mae’r glanhawyr wedi bod yn gwneud gwaith gwych i ni, a’r prawf gorau o hynny yw’r ffaith nad ydym wedi cael yr un gŵyn am unrhyw un o’n bysiau ers dechrau’r pandemig.

 • Oherwydd ein bod yn gwasanaethu ardaloedd gwledig Ynys Môn a Gwynedd yn bennaf, ac oherwydd bod nifer y teithwyr yn fach iawn, nid ydym yn cael unrhyw anhawster sicrhau bod pobl yn gallu cadw pellter diogel ar ein bysiau (rydym yn ffodus o gymharu â’r sawl sy’n gweithredu mewn dinasoedd). Fodd bynnag, i gynorthwyo gyda hynny rydym yn defnyddio cerbydau mwy o lawer o faint nag sydd arnom eu hangen, er mwyn sicrhau cyn lleied ag sy’n bosibl o broblemau o ran cadw pellter diogel.
 • Rydym yn cadw mewn cysylltiad yn rheolaidd â Chyngor Gwynedd a Chyngor Sir Ynys Môn, gan roi adborth ynghylch gofynion teithwyr, gwybodaeth am nifer y teithwyr a gludir, gofynion gweithwyr allweddol ac ati er mwyn sicrhau ein bod yn darparu’r gwasanaeth gorau posibl yn ystod y cyfnod anodd hwn.

Os bydd nifer y teithwyr yn cynyddu yn ystod yr ychydig ddiwrnodau / wythnosau nesaf, byddwn yn monitro’r sefyllfa ac yn newid yr amserlen / yn defnyddio mwy o gerbydau yn ôl yr angen.

 • Mae cyfarpar diogelu personol wedi bod yn brin ar draws y wlad ar adegau yn ystod y ddau fis diwethaf. Felly, rydym wedi ysgrifennu at ein gyrwyr i ddweud wrthynt bod croeso iddynt brynu unrhyw eitemau o gyfarpar diogelu personol y maent yn dymuno eu cael, a chadw’r dderbynneb er mwyn i ni eu had-dalu’n syth. (Weithiau, mae’n haws iddyn nhw gael gafael ar eitemau’n unigol nag ydyw i ni brynu cyflenwad mawr.)
 • Rydym wedi sicrhau bod yr holl deithwyr yn cael y wybodaeth ddiweddaraf yn rheolaidd am unrhyw newidiadau i’n hamserlenni, trwy roi’r wybodaeth ar ein tudalen Facebook. Mae’r dudalen wedi cynyddu’n gyflym mewn poblogrwydd yn ystod y ddwy flynedd ddiwethaf ac mae ganddi ymhell dros 3,000 o ddilynwyr erbyn hyn. Mae Cyngor Gwynedd a Chyngor Sir Ynys Môn hefyd yn dda iawn am rannu gwybodaeth ar-lein â’r cyhoedd am unrhyw newidiadau.

 

 

Gwynne Price Transport

 

 

Harris Coaches

O ddydd Llun 27 Gorffennaf ymlaen, rhaid i deithwyr wisgo gorchudd wyneb ar ein bysiau.

 

 

Henleys Bus Services

James Bevan

Jones Login

 

 

Llew Jones

O ddydd Llun 27 Gorffennaf ymlaen, bydd yn rhaid i bobl wisgo gorchudd wyneb ar drafnidiaeth gyhoeddus yng Nghymru. Mae hynny’n berthnasol i bob un o’n gwasanaethau bws a phob un o’n gwasanaethau bws sy’n cymryd lle gwasanaethau trên.

Gofynnwn yn garedig i deithwyr wisgo eu gorchudd wyneb eu hunain cyn dod i mewn i’r cerbyd. Bydd gan ein gyrwyr ni gyflenwad bach o fasgiau i’w gwerthu am £1 yr un ond byddem yn pwyso ar deithwyr i beidio â dibynnu ar brynu masg gan y gyrrwr.

Bydd unrhyw rai nad oes ganddynt fasg priodol neu sy’n gwrthod gwisgo masg yn cael eu HATAL rhag teithio.

Mae cwmni Llew Jones wedi cyflwyno’r mesurau canlynol i sicrhau bod eich taith mor ddiogel ag sy’n bosibl:

 • Glanhau’r cerbydau yn drwyadl bob nos ar ôl iddynt orffen gweithredu
 • Sychu drwy gydol y dydd y mannau y mae pobl yn eu cyffwrdd yn aml
 • Rhoi sgrîn bersbecs o amgylch ardal y gyrrwr i’w warchod
 • Cau pob yn ail res o seddi er mwyn sicrhau y glynir wrth egwyddorion cadw pellter cymdeithasol drwy gydol y daith
 • Annog teithwyr i dalu gan ddefnyddio cyfleusterau talu digyffwrdd, lle bynnag y bo’n bosibl
 • Gweithredu polisi o beidio â rhoi newid pan fydd pobl yn talu ag arian parod, er mwyn lleihau’r graddau y mae arian parod yn cael ei drafod

 

 

Lloyds Coaches

O 27 Gorffennaf ymlaen, bydd yn rhaid i bobl wisgo masg ar drafnidiaeth gyhoeddus, oni bai am bobl sydd wedi’u heithrio rhag gorfod gwneud hynny am resymau meddygol yn unol â chanllawiau Llywodraeth Cymru.

O ganlyniad i newidiadau yn y canllawiau ynghylch gwisgo masgiau ar drafnidiaeth gyhoeddus, rydym bellach yn gallu defnyddio hyd at 50% o gapasiti pob cerbyd. Mae yna farciau ar y cerbydau i’ch helpu i wybod ble mae eistedd. Dylai teithwyr eistedd ar y seddi sydd wrth ymyl y ffenestr, gan adael y seddi ar hyd yr eil yn wag, oni bai eu bod yn byw yn yr un cartref.

Rydym yn chwarae ein rhan ni i atal y feirws rhag ymledu ac rydym wedi cyflwyno trefniadau i lanhau ein bysiau’n fwy trwyadl fyth, sy’n cynnwys defnyddio mwg diheintio gwrthfeirysol a sychu’n rheolaidd y prif fannau y mae cwsmeriaid yn eu cyffwrdd, megis rheiliau cydio, botymau canu’r gloch a pheiriannau tocynnau.

Rydym yn ffafrio dulliau talu digyffwrdd, ond byddwn yn derbyn arian parod os dyna’r unig ddull o dalu sy’n bosibl (byddem yn ddiolchgar pe baech yn rhoi’r arian cywir gan ein bod yn awr yn gweithredu polisi o beidio â rhoi newid, er mwyn lleihau cyswllt rhwng pobl).

O ganlyniad i newidiadau yn y canllawiau ynghylch gwisgo masgiau wyneb ar drafnidiaeth gyhoeddus, rydym bellach yn gallu defnyddio hyd at 50% o gapasiti pob cerbyd. Mae yna farciau ar y cerbydau i’ch helpu i wybod ble mae eistedd. Dylai teithwyr eistedd ar y seddi sydd wrth ymyl y ffenestr gan adael y seddi ar hyd yr eil yn wag, oni bai eu bod yn byw yn yr un cartref.

Pan fydd bysiau’n llawn, bydd y gyrwyr yn rhoi arwydd ‘Bws yn llawn’ ar y panel sy’n dangos i ble y mae’r bws yn teithio.

Rydym yn monitro’n ofalus faint o deithwyr sy’n defnyddio pob gwasanaeth ac rydym yn addasu gwasanaethau pryd bynnag y bo modd er mwyn ymateb i’r galw gan gwsmeriaid.

 

 

M&H Coaches

Isod fe welwch y mesurau teithio cyfredol sydd ar waith ar wasanaethau yng Nghonwy, Sir Ddinbych a Sir y Fflint yn ystod y pandemig coronafeirws.

 1. Rheolau cadw pellter cymdeithasol ar waith. Rydym yn gofyn i deithwyr ddefnyddio’r bws cyfan a gadael un rhes yn wag rhyngddyn nhw a theithwyr eraill lle bo’n bosibl. Nid ydym wedi gosod tâp o amgylch rhai seddi gan ein bod yn gofyn i deithwyr eistedd wrth ymyl ffenest lle bo’n bosibl.
 2. Polisi o beidio â rhoi newid. Rydym wedi cyflwyno polisi o BEIDIO Â RHOI NEWID er mwyn lleihau’r risg o ledaenu haint.
 3. Tocynnau un darn o arian. Rydym wedi cyflwyno tocynnau y gellir talu amdanynt ag un darn o arian, megis £1.00 neu £2.00, er mwyn lleihau’r graddau y mae ein gyrwyr yn gorfod trafod arian mân.

Mae’r mesurau hyn yn cael eu hyrwyddo ar wefan M&H Coaches, ei gyfrifon ar gyfryngau cymdeithasol, a phosteri ar fysiau. At hynny:

 • Mae’r gyrwyr i gyd wedi cael cyfarpar diogelu personol (masgiau wyneb, menig latecs a hylif diheintio’r dwylo).
 • Rydym yn gweithredu trefn o lanhau bysiau ddwywaith y dydd, gan roi sylw arbennig i’r mannau penodol y mae teithwyr yn eu cyffwrdd, megis rheiliau cydio a botymau aros. Mae’r arwynebau mewn cerbydau’n cael eu diheintio cyn dechrau darparu gwasanaeth yn lleol ac ar ôl dychwelyd i’r iard.   
 • Rydym yn gweithredu trefn o lanhau bysiau’n drwyadl ddwywaith yr wythnos. Mae ein tîm o lanhawyr yn glanhau’r cerbydau yn fwy trwyadl bob dydd Mercher a dydd Sul. Caiff yr holl banelau, seddi ac arwynebau, gan gynnwys y to, eu diheintio.

 

 

Midway Motors

 

 

Mid Wales Travel

O ddydd Llun 27 Gorffennaf ymlaen, rhaid i deithwyr wisgo gorchudd wyneb ar ein bysiau.

 

 

Morris Travel

O ddydd 24 Mawrth 2020 ymlaen, fel cam ychwanegol i ddiogelu pobl, dim ond taliadau drwy ddulliau talu digyffwrdd y byddwn yn eu derbyn hyd y gellir rhagweld.

Oherwydd bod y feirws yn gallu cael ei drosglwyddo’n hawdd iawn, dylech nodi bod gan yrrwr y bws ryddid llwyr i wrthod gadael i deithwyr deithio ar y bws os yw’n teimlo eu bod yn peryglu ei iechyd a’i ddiogelwch ef ac iechyd a diogelwch teithwyr eraill.

O ddydd Llun 15 Mehefin 2020 ymlaen: Dylech wisgo gorchudd wyneb wrth deithio, fel y nodir yn y canllawiau hyn.

 • Dylai gorchudd wyneb orchuddio eich ceg a’ch trwyn heb rwystro eich gallu i anadlu’n gyffyrddus. Mae’n bwysig defnyddio gorchudd wyneb yn gywir a golchi eich dwylo cyn ei roi ymlaen ac ar ôl ei dynnu i ffwrdd.
 • Rydym yn deall na fydd rhai pobl efallai’n gallu gwisgo gorchudd wyneb, er enghraifft plant ifanc iawn, pobl ag anawsterau anadlu a phobl y mae eu hanableddau’n golygu ei bod yn anodd iddynt wisgo gorchudd wyneb.
 • Mae gorchudd wyneb yn wahanol i’r masgiau llawfeddygol neu’r anadlyddion a ddefnyddir gan weithwyr gofal iechyd a gweithwyr eraill, yn rhan o’u cyfarpar diogelu personol. Dylid sicrhau o hyd bod y rhain yn cael eu cadw ar gyfer y bobl y mae arnynt eu hangen er mwyn eu diogelu eu hunain rhag risgiau yn y gweithle – pobl megis gweithwyr iechyd a gofal, a gweithwyr sy’n dod i gysylltiad â llwch peryglus mewn lleoliadau diwydiannol.
 • Mae’r dystiolaeth yn awgrymu nad yw gwisgo gorchudd wyneb yn eich diogelu chi’n bersonol, ond y gallai ddiogelu pobl eraill os ydych chi wedi eich heintio ond nad ydych wedi datblygu symptomau eto.
 • Ni chaniateir i bobl fwyta nac yfed o gwbl ar gerbydau Morris Travel.

 

 

Nefyn Coaches

 

 

New Adventure Travel

Ewch i dudalen Cwestiynau Cyffredin NAT am y coronafeirws i gael rhagor o ganllawiau.

Erbyn hyn mae’n rhaid i bawb wisgo masg ar drafnidiaeth gyhoeddus yng Nghymru, ac os byddwch yn ceisio mynd ar fws heb un mae’n bosibl y bydd y gyrrwr yn gofyn i chi gael gafael ar fasg cyn dod i mewn i’r cerbyd. Mae plant dan 11 oed wedi’u heithrio rhag gorfod gwisgo masg.

Os ydych yn credu eich bod wedi eich eithrio am reswm meddygol, bydd angen i chi ddarparu tystiolaeth o hynny i’r gyrrwr, er enghraifft llythyr gan eich meddyg teulu neu bàs a roddwyd gan Lywodraeth Cymru. Gallwch gael gwybod mwy am eithriadau meddygol yma.

Mae NAT Group wedi cyflwyno’r mesurau diogelwch canlynol:

 • Wrth addasu i fesurau diogelwch sy’n datblygu ac wrth gynyddu niferoedd teithwyr yn raddol, mae NAT wedi cyflwyno rhagor o weithdrefnau glanhau llym ar gyfer tu mewn a thu allan pob un o gerbydau’r cwmni ac ar gyfer ei ddepos, ei swyddfeydd a’i ardaloedd allanol.
 • Cafodd y cwmni gyngor i ddefnyddio cynnyrch diheintio gwrthfeirysol penodol bob mis ar bob arwyneb y mae modd ei gyffwrdd, ond bydd yn ei ddefnyddio bob wythnos yn lle hynny. Yn ogystal, bydd ewyn diheintio’r dwylo ar gael i deithwyr ar bob cerbyd, a fydd yn cael ei fonitro’n rheolaidd.
 • Mae NAT wedi dewis cyfuniad o gynnyrch diheintio arwynebau gan Zoono (Microbe Shield Surface Sanitiser) a chynnyrch diheintio’r dwylo gan Deb, sy’n cynnwys alcohol.
 • Cash payments will resume on board NAT Group services from Monday 15th March. Customers are asked to use exact change where possible. Contactless payment methods are available.
 • Nifer gyfyngedig o seddi sydd ar gael ar bob taith er mwyn ei gwneud yn hawdd i deithwyr gadw pellter cymdeithasol (dim ond 50% o gapasiti arferol cerbydau sy’n cael ei ddefnyddio, er mwyn sicrhau pellter o 2 fetr rhwng teithwyr).
 • Mae mwy o arwyddion ar fysiau ynghyd â rhwystrau o amgylch seddi y dylid eu gadael yn wag.
 • Mae sgriniau diogelu o amgylch ardal y gyrrwr.

 

 

Newport Bus

Ewch i wefan Newport Bus i weld mwy o fanylion ynghylch ymrwymiad y cwmni i ddiogelwch a lles ei staff a’i deithwyr. For further guidance on the use of face coverings, please visit the Newport Bus 'Face Coverings FAQ' page.

Mae’r trefniadau sydd gennym ar gyfer glanhau ein cerbydau wedi’u hen sefydlu ac rydym yn parhau i wella’r mesurau sydd gennym ar waith er mwyn ymateb i’r sefyllfa sy’n datblygu. Rydym yn glanhau’n fwy rheolaidd y prif fannau y mae cwsmeriaid yn eu cyffwrdd, megis polion a rheiliau cydio, ac yn darparu deunyddiau glanhau ychwanegol ar gyfer y depo a mannau gwaith eraill. Rydym hefyd yn rhoi cyfarwyddiadau manwl a rheolaidd i atgoffa ein timau am arferion da o ran hylendid. 

At hynny:

 • Cyn mynd ar fws, dylech adael i gwsmeriaid ddod oddi ar y bws a chadw pellter o 2 fetr rhyngoch.
 • Rhaid i chi wisgo gorchudd wyneb â 3 haen tra byddwch ar y bws (oni bai bod eithriadau am resymau meddygol yn berthnasol).
 • Dylech dalu gan ddefnyddio technoleg ddigyffwrdd pryd bynnag y bo modd.
 • Dylech ddefnyddio’r hylif diheintio dwylo sydd wedi’i ddarparu.
 • Ni chaniateir i unrhyw deithwyr sefyll; dim ond pan fyddwch yn barod i fynd oddi ar y bws y dylech sefyll.
 • Dim ond y seddi wrth ymyl y ffenestri y dylech eu defnyddio. Yr unig bobl a gaiff ddefnyddio’r seddi ar hyd yr eil yw pobl sy’n byw yn yr un cartref neu sy’n perthyn i’r un swigen â’r sawl sydd wrth eu hymyl.
 • Ni ddylech eistedd wyneb yn wyneb â theithwyr eraill – dylech eistedd yn y seddi sy’n wynebu tuag ymlaen yn unig.
 • Dylech gadw’r ffenestri ar agor er mwyn helpu gyda’r awyru.
 • Mae tâp wedi’i osod o amgylch y seddi ar gyfer y sawl sy’n defnyddio cadair olwyn, sydd o fewn 2 fetr i’r gyrrwr. Fodd bynnag, bydd lleoedd ar gael bob amser i bobl sy’n defnyddio cadair olwyn.
 • Bws yn Llawn: Pan fydd yr holl seddi y cynghorir pobl i’w defnyddio wedi’u cymryd, ni fydd y gyrrwr yn stopio oni bai bod cwsmeriaid am fynd oddi ar y bws. Bydd arwydd ‘Bws yn Llawn’ i’w weld ar du allan y bws hefyd.

Gallwch gymryd y camau canlynol hefyd i wella diogelwch wrth deithio:

 • Peidio â theithio os ydych yn teimlo’nanhwylus, hyd yn oed os yw eichsymptomau’nrhaiysgafn
 • Osgoi cyfnodau prysur os yw hynny’n bosibl
 • Osgoicyffwrddarwynebaugymaint ag sy’nbosibl
 • Peidio â defnyddioeichffônsymudol i ffoniorhywunonibaibodargyfwng
 • Peidio â bwyta nac yfed tra byddwch ar y bws
 • Teithio heb siarad rhyw lawer.

 

 

O R Jones

Owens of Oswestry

 

 

P&O Lloyd

Mae P&O Lloyd wedi cyflwyno’r mesurau canlynol ar wasanaethau’r cwmni:

 • Yn ogystal â’n trefniadau arferol ar gyfer glanhau’r bysiau yn drwyadl, rydym wedi cyflwyno trefniadau ar gyfer glanhau’r bysiau yn fwy trwyadl fyth ar ddiwedd pob dydd. Caiff ein bysiau eu glanhau gan ddefnyddio mwg diheintio gwrthfeirysol, ac mae gan y gyrwyr ddeunyddiau glanhau a chyfarpar diogelu personol. Byddant felly yn sychu’n rheolaidd y prif fannau y mae cwsmeriaid yn eu cyffwrdd, megis rheiliau cydio, botymau canu’r gloch a pheiriannau tocynnau.
 • Byddwn yn lleihau capasiti gymaint ag sy’n bosibl ar gerbydau, ac ni fyddwn yn caniatáu i bobl sefyll.
 • Rydym yn ffafrio dulliau talu digyffwrdd ond byddwn yn derbyn arian parod. 
 • Mae sgriniau wedi’u gosod o amgylch ardal y gyrrwr.
 • Byddwn yn monitro niferoedd teithwyr yn gyson a byddwn yn ehangu ein gwasanaeth pan fo angen.
 • Mesurau cadw pellter cymdeithasol – Mae hysbysiadau ar ein cerbydau, sy’n dweud wrth bobl am gadw pellter cymdeithasol.

 

 

Pats Coaches

Peyton Travel

Phoenix Transport

 

 

Phil Anslow

Rhaid i bob cwsmer wisgo gorchudd wyneb ar ein bysiau o ddydd Llun 27 Gorffennaf ymlaen. Mae’n bosibl y bydd rhai cwsmeriaid wedi’u heithrio rhag gorfod gwisgo gorchudd wyneb. Mae’r cwsmeriaid hynny’n cynnwys plant dan 11 oed, pobl sydd ag anawsterau anadlu a phobl sydd ag anabledd neu gyflyrau iechyd a allai olygu ei bod yn anodd iddynt wisgo gorchudd wyneb.

Cofiwch nad oes angen i’n gyrwyr wisgo gorchudd wyneb tra byddant yn ardal y gyrrwr, oherwydd eu bod yn eistedd y tu ôl i sgrîn.

Dyma ragor o gyngor ynghylch gwisgo gorchudd wyneb:

 • Gall gorchudd wyneb fod yn rhywbeth syml iawn megis sgarff neu fandana a glymir yn gyffyrddus y tu ôl i’r pen. Mae angen iddo orchuddio eich ceg a’ch trwyn yn unig.
 • Dylech wisgo eich gorchudd wyneb cyn mynd i mewn i’r bws, a dylech olchi eich dwylo neu ddefnyddio hylif diheintio’r dwylo cyn ei roi ymlaen.
 • Dylech wisgo eich gorchudd wyneb tra byddwch yn teithio, gan gynnwys tra byddwch yn dod oddi ar y bws.
 • Os oes angen i chi gael diod neu gymryd meddyginiaeth tra byddwch yn teithio, dylech wneud hynny’n gyflym gan ystyried pobl eraill.
 • Er mwyn cadw pawb yn ddiogel, dylai gorchudd wyneb sydd wedi’i ddefnyddio gael ei storio mewn bag a dylech fynd ag ef adref gyda chi a’i waredu’n ddiogel.

Mae Phil Anslow Coaches wedi cyflwyno’r mesurau canlynol i wneud eich taith mor ddiogel ag sy’n bosibl:

 • Glanhau’r cerbydau yn drwyadl bob nos ar ôl iddynt orffen gweithredu
 • Sychu drwy gydol y dydd y mannau y mae pobl yn eu cyffwrdd
 • Sicrhau bod sgrîn bersbecs o amgylch ardal y gyrrwr
 • Defnyddio baneri finyl i gau pob yn ail res o seddi er mwyn sicrhau y glynir wrth egwyddorion cadw pellter cymdeithasol drwy gydol y daith
 • Annog teithwyr i dalu gan ddefnyddio cyfleusterau talu digyffwrdd, lle bynnag y bo’n bosibl
 • Y gyrwyr i gyd wedi cael cyfarpar diogelu personol (masgiau wyneb, menig latecs a hylif diheintio’r dwylo).
 • Mynediad wedi’i rwystro i’r seddi sydd y tu ôl i’r gyrrwr, er mwyn diogelu’r gyrrwr ymhellach. 

 

R J Jones

 

 

Richard Bros

Bydd yn rhaid i bobl wisgo gorchudd wyneb â 3 haen ar drafnidiaeth gyhoeddus o ddydd Llun 27 Gorffennaf ymlaen. Gallwch weld y canllawiau cam wrth gam a gyhoeddwyd gan Lywodraeth Cymru ar gyfer creu eich gorchudd 3 haen anfeddygol eich hun yma.

Mae cwmni’r Brodyr Richards wedi cyflwyno’r mesurau canlynol:

 • Mae wedi gosod sgriniau diogelu o amgylch ardal y gyrrwr.
 • Mae dau agoriad ar y gwaelod lle gallwch dalu â cherdyn neu ddefnyddio cerdyn teithio rhatach NEU dalu ag arian parod.
 • Mae wedi sicrhau bod hylif diheintio’r dwylo ar gael i’w ddefnyddio gan deithwyr ar bob bws.
 • Mae wedi cyfyngu ar gapasiti pob gwasanaeth er mwyn cyfyngu ar nifer y teithwyr sydd ar bob bws, oherwydd bod yn rhaid i deithwyr gadw pellter cymdeithasol yn unol â chanllawiau’r llywodraeth.
 • Mae wedi gosod meddalwedd cyfrif teithwyr ar beiriannau tocynnau, sy’n rhoi gwybod i’r gyrrwr faint o deithwyr sydd ar y bws.
 • Mae wedi sicrhau bod modd i yrwyr gael gafael ar gyfarpar diogelu personol megis menig, masgiau a hylif diheintio’r dwylo.
 • Mae’r holl brif fannau y mae cwsmeriaid yn eu cyffwrdd yn cael eu sychu cyn pob taith ac mae’r glanhawyr yn dilyn gweithdrefnau glanhau llym, sy’n cynnwys mygdarthu ein bysiau â chynnyrch a gymeradwywyd i’w ddefnyddio yn y DU.

Mae rhagor o ganllawiau gan Gyngor Sir Gâr ynghylch defnyddio trafnidiaeth gyhoeddus yn ddiogel i’w gweld yma.

 

 

Ridgway Coaches

Sarah Bell Minibus

 

 

Sargeant

Mae’r mesurau canlynol ar waith ar wasanaethau a gaiff eu gweithredu gan gwmni Sargeant:

 • Mae sgriniau gwarchod wedi’u gosod o amgylch ardal y gyrrwr, mae hylif diheintio’r dwylo ar gael ac mae tâp wedi’i osod o amgylch y seddi sydd y tu ôl i’r gyrrwr ac wrth ei ymyl.
 • Mae arwyddion ar y bysiau hefyd sy’n gofyn i deithwyr gadw pellter cymdeithasol a gadael sedd yn wag o flaen pob teithiwr, y tu ôl i bob teithiwr ac wrth ymyl pob teithiwr.
 • Mae gyrwyr yn gwisgo menig ac mae masgiau ar gael iddynt.
 • Caiff y tu mewn i’r bysiau ei lanhau ar ôl dychwelyd i’r depo ar ddiwedd pob taith.

 

 

South Wales Transport

O 27 Gorffennaf ymlaen, bydd yn ofynnol yn ôl y gyfraith i bawb wisgo gorchudd wyneb ar bob math o drafnidiaeth gyhoeddus yng Nghymru. O ganlyniad, byddwn yn cynyddu capasiti ein bysiau o’r dyddiad hwnnw ymlaen. Cofiwch gymryd sylw o’r arwyddion sydd wrth ymyl y seddi.

Rydym yn parhau i weithredu gwasanaethau cyfyngedig ar gyfer teithiau hanfodol yn unig, ac rydym wedi rhoi’r gorau dros dro i ddarparu rhai gwasanaethau dan gontract i Awdurdodau Lleol.

Rydym wedi rhoi arwyddion ar rai o’r seddi nad oes modd eistedd arnynt, er mwyn sicrhau bod pobl yn gallu cadw pellter cymdeithasol, ac mae hynny wedi arwain at lai o gapasiti. Rydym yn gofyn i’n cwsmeriaid ystyried pobl eraill sy’n dibynnu ar ein gwasanaethau bws, wrth gynllunio i deithio, ac rydym yn gofyn iddynt ystyried a yw eu taith yn hollol angenrheidiol.

Rhaid i bawb dros 11 oed ar gludiant i’r ysgol neu’r coleg wisgo gorchudd wyneb oni bai eu bod wedi’u heithrio am resymau meddygol. Mae’r gwasanaethau dan sylw’n cynnwys gwasanaethau rhif S12, S13, S14, S37, S50, S51 ac S52.

 

 

Stagecoach yn Ne Cymru

Ewch i dudalen cwestiynau cyffredin Stagecoach ynghylch teithio’n ddiogel i gael canllawiau ynghylch cadw pellter cymdeithasol, defnyddio masgiau, a’r cyfyngiadau ar nifer y bobl y caniateir iddynt ddefnyddio un o wasanaethau Stagecoach.

O ddydd Llun 27 Gorffennaf ymlaen

 • Bydd yn rhaid i bawb wisgo gorchudd wyneb â 3 haen ar drafnidiaeth gyhoeddus yng Nghymru. Mae yna rai eithriadau. I gael gwybod a ydych chi wedi eich eithrio, ewch i www.llyw.cymru.
 • Rydym yn cynnig Cardiau Cymorth i Deithio ychwanegol er mwyn eich helpu i roi gwybod i’n gyrwyr bws pam rydych wedi eich eithrio.
 • Rydym yn newid y gofynion o ran cadw pellter ar fysiau yn ne Cymru, gan ddilyn canllawiau’r Llywodraeth. Wrth i’r cyfyngiadau symud barhau i gael eu llacio ac wrth i fwy o bobl deithio, rydym wedi adolygu ein canllawiau ynghylch eistedd er mwyn i ni allu cludo rhagor o deithwyr yn ddiogel:
   - Dim ond un person sy’n cael eistedd mewn sedd ddwbl
   - Bydd gennym fwy o gapasiti, sy’n golygu y bydd modd i un person eistedd ym mhob sedd ddwbl oni bai eich bod gyda rhywun sy’n byw yn yr un cartref â chi neu sydd yn yr un swigen gymdeithasol â chi. Rhaid i chi eistedd mewn llinell groeslin (diagonal) â’r person sydd yn y rhes o’ch blaen a’r rhes y tu ôl i chi. Dylech adael y sedd sydd y tu ôl i’r person hwnnw ac wrth ei ymyl yn wag.

Mae gennym bosteri ar ein bysiau i gyd ac rydym yn parhau i rannu negeseuon ar gyfryngau cymdeithasol, sy’n annog ein holl gwsmeriaid i:

 • Gadw pellter rhyngddynt a phobl eraill, lle bynnag y bo’n bosibl
 • Defnyddio dulliau talu digyffwrdd neu docynnau ar ddyfeisiau symudol os yw’n bosibl
 • Defnyddio’r arian cywir wrth dalu am docyn ar y bws; bydd unrhyw newid dros ben yn cael ei roi i apêl #COVID19 y GIG
 • Mynd â’u papur newydd adref gyda nhw.
 • Os oes arwydd BWS YN LLAWN ar eich bws chi, byddwch yn barod i aros am y bws nesaf. Mae gan fysiau lai o gapasiti ar hyn o bryd er mwyn ei gwneud yn bosibl i bobl gadw pellter cymdeithasol.
 • Wrth arosfannau bysiau, ceisiwch gadw pellter o 2 fetr rhyngoch chi ac unrhyw un arall sydd yn y ciw.

At hynny:

 • Fel mater o drefn, mae gennym drefniadau glanhau trwyadl ar waith ar gyfer ein gwasanaethau trafnidiaeth gyhoeddus. Mae hynny’n cynnwys glanhau o leiaf unwaith y dydd y mannau y mae cwsmeriaid yn eu cyffwrdd amlaf, megis rheiliau cydio, rheiliau ar risiau, polion a chefnau seddau.
 • Rydym wedi rhoi cyfarwyddiadau manwl i atgoffa ein timau am arferion da o ran hylendid, yn enwedig yng nghyswllt golchi dwylo.
 • Rydym hefyd yn darparu deunyddiau glanhau ychwanegol megis hylif diheintio’r dwylo ar gyfer depos a mannau gwaith.
 • Rydym yn parhau i rannu’r newyddion diweddaraf â’n timau er mwyn sicrhau eu bod yn cael y cyngor a’r cymorth diweddaraf.
 • Mae ein gyrwyr yn cael eu gwarchod gan sgriniau diogelwch sydd wedi’u gosod o amgylch ardal y gyrrwr.
 • Caiff gyrwyr wisgo masgiau os ydynt yn dymuno.

 

 

Stagecoach in Chester

Ewch i dudalen cwestiynau cyffredin Stagecoach ynghylch teithio’n ddiogel i gael canllawiau ynghylch cadw pellter cymdeithasol, defnyddio masgiau, a’r cyfyngiadau ar nifer y bobl y caniateir iddynt ddefnyddio un o wasanaethau Stagecoach.

 

 

Stagecoach Merseyside & South Lancashire

Ewch i dudalen cwestiynau cyffredin Stagecoach ynghylch teithio’n ddiogel i gael canllawiau ynghylch cadw pellter cymdeithasol, defnyddio masgiau, a’r cyfyngiadau ar nifer y bobl y caniateir iddynt ddefnyddio un o wasanaethau Stagecoach.

 

 

Stagecoach Wye and Dean

Ewch i dudalen cwestiynau cyffredin Stagecoach ynghylch teithio’n ddiogel i gael canllawiau ynghylch cadw pellter cymdeithasol, defnyddio masgiau, a’r cyfyngiadau ar nifer y bobl y caniateir iddynt ddefnyddio un o wasanaethau Stagecoach.

 

 

Taf Valley Coaches

Mae’n rhaid i bawb wisgo masg wrth deithio ar bob gwasanaeth bws cyhoeddus, a dylech dalu gan ddefnyddio technoleg ddigyffwrdd os oes modd. Gofynnwn i chi barchu ein penderfyniadau, oherwydd mae’n bosibl y cewch eich siomi os byddwn yn gwrthod caniatáu i chi deithio. Mae’r penderfyniadau wedi’u gwneud i ddiogelu ein gyrwyr a’n teithwyr ac maent yn cyd-fynd ag argymhellion Llywodraeth Cymru.

 

 

Tanat Valley Coaches

Thomas of Rhondda

Townlynx

Trafnidiaeth Gymunedol Greenlinks

Travel Final Ltd

Veol Coaches

Watts Coaches

Windy Corner Coaches

Yeomans Canyon