Coronafeirws – Canllawiau ynghylch teithio ar fysiau a threnau

Mae’r Coronafeirws ar led o hyd, felly mae’n bwysig dilyn y canllawiau isod er mwyn eich cadw eich hun, eich cyd-deithwyr a staff trafnidiaeth yn ddiogel.

 

Mae gweithredwyr yn dal i newid eu hamserlenni ar fyr rybudd, sy’n golygu ei bod yn bosibl na fydd ein Cynlluniwr Taith a’n tudalen Amserlenni yn cynnwys y wybodaeth ddiweddaraf. Bydd unrhyw amserlenni a gawn ar fyr rybudd yn cael eu hychwanegu at ein tudalen problemau teithio ‘Diweddariadau am Wasanaethau’ ac yn cael eu tagio wrth eich canlyniadau yn y Cynlluniwr Taith neu wrth y dudalen Amserlenni.

 

Gorchuddion wyneb

Yng Nghymru, argymhellir y dylech wisgo gorchudd wyneb drwy gydol eich taith ar drafnidiaeth gyhoeddus, oni bai eich bod wedi eich eithrio. Mae hwn yn fesur pwysig er mwyn helpu i amddiffyn y sawl sy’n agored i niwed o hyd.

Cewch eich cynghori i wisgo gorchudd wyneb:

 • Pan fyddwch yn teithio ar unrhyw fath o drafnidiaeth gyhoeddus (gan gynnwys mewn tacsi)
 • Pan fyddwch yn mynd i mewn i faes parcio gorsaf, sydd dan do
 • Pan fyddwch yn mynd i mewn i orsaf fysiau/gorsaf drenau neu arhosfan bysiau, sydd dan do
 • Pan fyddwch yn mynd ar blatfform
 • Pan fyddwch yn defnyddio ystafell aros neu doiled.

Nid oes rhaid i blant dan 11 oed, pobl ag anawsterau anadlu, pobl â salwch neu nam corfforol neu feddyliol a phobl ag anabledd wisgo gorchudd wyneb. Gallwch weld rhestr lawn Llywodraeth Cymru o’r sawl sydd wedi’u heithrio rhag gorfod gwisgo gorchudd wyneb yma.

Gallech gael dirwy neu gael eich atal rhag teithio os na fyddwch yn gwisgo gorchudd wyneb, oni bai eich bod wedi eich eithrio. 

 

 

Coronafeirws – Canllawiau ynghylch teithio ar fysiau

 

A yw’n ddiogel teithio ar fws?

Mae gan bob gweithredwr bysiau drefniadau glanhau trylwyr ar gyfer eu bysiau. Caiff y prif fannau y bydd cwsmeriaid yn eu cyffwrdd (megis polion a rheiliau) eu glanhau yn well ac yn amlach, ac mae cynnyrch gwrthfeirysol ar gael i helpu i’ch cadw’n ddiogel.

At hynny:

 • Dylid cadw’r ffenestri ar agor er mwyn helpu i awyru’r bws. Bydd gan rai gweithredwyr bysiau systemau aerdymheru amgen ar waith.
 • Dylech gario hylif diheintio dwylo gyda chi a/neu olchi eich dwylo’n drylwyr cyn ac ar ôl teithio.
 • Peidiwch â bwyta nac yfed yn ystod eich taith (oni bai bod y daith yn hir neu fod gennych resymau meddygol dros wneud hynny).
 • Cynlluniwch eich taith ymlaen llaw er mwyn ceisio osgoi teithio ar adegau mwy prysur.
 • Peidiwch â theithio os ydych yn teimlo’n sâl.

 

A yw’n ofynnol cadw pellter cymdeithasol wrth deithio ar fws?

Mae Cymru ar Lefel Rhybudd 0 ers 28 Ionawr 2022. Gall bysiau weithredu’n unol â’u capasiti llawn ac nid oes unrhyw fesurau cadw pellter cymdeithasol mewn grym. Er hynny, caiff cwsmeriaid eu hannog i barchu eu cyd-deithwyr a chadw pellter pryd bynnag y bo’n bosibl.

 

A oes modd talu gan ddefnyddio dulliau digyffwrdd?

Pryd bynnag y bo’n bosibl, caiff teithwyr eu cynghori i brynu tocynnau ymlaen llaw drwy ap gweithredwr y gwasanaeth (os oes ap ar gael) neu i dalu drwy ddulliau digyffwrdd. Mae dulliau o’r fath yn cynnwys cardiau digyffwrdd, Apple Pay a Google Pay. Dylech gysylltu â’ch gweithredwr bysiau i gael rhagor o wybodaeth am eich opsiynau o ran prynu tocynnau.

Os oes rhaid i chi dalu ag arian parod, fe’ch cynghorir i ddefnyddio’r arian cywir.

 

A oes angen i fi wisgo gorchudd wyneb ar y bws ac wrth yr arhosfan bysiau?

Yng Nghymru, argymhellir y dylech wisgo gorchudd wyneb drwy gydol eich taith ar drafnidiaeth gyhoeddus, oni bai eich bod wedi eich eithrio. Mae hwn yn fesur pwysig er mwyn helpu i amddiffyn y sawl sy’n agored i niwed o hyd.

 

Pam nad yw gwasanaethau bws o hyd yn gweithredu ar yr un lefel ag yr oeddent cyn y pandemig?

Ar hyn o bryd, mae prinder gyrwyr yn cael effaith sylweddol ar y diwydiant trafnidiaeth. Mae hynny’n golygu ei bod yn bosibl y bydd gweithredwyr bysiau yn rhedeg gwasanaethau wedi’u cwtogi o hyd, yn newid eu hamserlenni ar fyr rybudd neu’n canslo gwasanaethau ar y dydd.

O ganlyniad, efallai na fydd ein Cynlluniwr Taith a’n tudalen Amserlenni yn dangos y wybodaeth ddiweddaraf.

 

 

Coronafeirws – Canllawiau ynghylch teithio ar drenau

 

A yw’n ddiogel teithio ar drên?

Mae gan Wasanaethau Rheilffyrdd Trafnidiaeth Cymru a gweithredwyr eraill sy’n rhedeg gwasanaethau yng Nghymru drefniadau glanhau trwyadl ar waith i gadw teithwyr a staff yn ddiogel.

Mae timau o lanhawyr yn glanhau’n drylwyr ac yn rheolaidd unrhyw ardaloedd sy’n cael eu defnyddio’n helaeth, megis byrddau, dolenni, peiriannau tocynnau a mannau eraill y gallai teithwyr fod yn eu cyffwrdd yn aml, gan gynnwys ardaloedd mewn gorsafoedd. 

At hynny, caiff teithwyr eu hatgoffa i:

 • Gadw unrhyw ffenestri ar agor er mwyn helpu i awyru’r trên.
 • Dangos parch at deithwyr eraill a staff trafnidiaeth.
 • Cadw pellter priodol rhyngoch chi a theithwyr eraill os oes modd, er nad yw’n ofynnol cadw pellter cymdeithasol erbyn hyn.
 • Cario hylif diheintio dwylo gyda chi a/neu olchi eich dwylo’n drwyadl cyn ac ar ôl teithio.
 • Gwneud teithiau byrrach ar droed neu ar feic os oes modd.
 • Peidio ag yfed na bwyta yn ystod eich taith (oni bai bod y daith yn hir neu fod gennych resymau meddygol dros wneud hynny).
 • Cynllunio eich taith ymlaen llaw er mwyn ceisio osgoi teithio ar adegau mwy prysur.
 • Peidio â theithio os ydych yn teimlo’n sâl.

 

A yw’n ofynnol cadw pellter cymdeithasol wrth deithio ar drên?

Mae Coronafeirws yn dal i fod yn ein cymunedau, helpwch ni i barhau i Gadw Cymru yn Ddiogel trwy gadw pellter parchus oddi wrth eraill os yn bosib. 

Os ydych yn poeni ynghylch bod mewn man caeëdig gyda llawer o bobl eraill, dylech ystyried teithio ar adegau mwy tawel.

 

A oes angen i fi wisgo gorchudd wyneb ar y trên ac yn yr orsaf drenau?

Argymhellir y dylech wisgo gorchudd wyneb drwy gydol eich taith ar y trên (gan gynnwys ar wasanaethau sy’n croesi’r ffin) yn ogystal ag mewn meysydd parcio a gorsafoedd trenau sydd dan do, ar y platfform a phan fyddwch yn yr ystafell aros neu’r toiledau.

 

A oes modd defnyddio pob sedd ar y trên?

Nid oes cyfyngiadau ar nifer y seddi y gellir eu defnyddio ar wasanaethau trên. Gall gweithredwyr ddefnyddio’r holl seddi sydd ar gael.

 

A oes angen i fi gael prawf Covid negatif i allu teithio?

Nid oes angen i chi wneud prawf Covid i allu teithio ar drafnidiaeth gyhoeddus, ond peidiwch â theithio os ydych yn teimlo’n sâl, hyd yn oed os yw eich symptomau’n ysgafn iawn.

 

Pam nad yw gwasanaethau trên o hyd yn gweithredu ar yr un lefel ag yr oeddent cyn y pandemig?

Ar hyn o bryd, mae prinder gyrwyr yn cael effaith sylweddol ar y diwydiant trafnidiaeth. Mae hynny’n golygu ei bod yn bosibl y bydd gweithredwyr trenau yn rhedeg llai o wasanaethau nag arfer neu’n canslo gwasanaethau ar y dydd.

Caiff cwsmeriaid eu cynghori i wirio cyfleuster gwirio teithiau Gwasanaethau Rheilffyrdd Trafnidiaeth Cymru cyn iddynt deithio.