Prisiau tocynnau

Prisiau tocynnau bysiau

Mae ein hadnodd ‘Tocynnau rhataf’ newydd bellach ar gael ar dudalen Canlyniadau ein Cynlluniwr Taith!

Ar gyfer y rhan fwyaf o deithiau ar fws, mae modd yn awr i chi weld pa docyn sydd rataf, yn dibynnu ar y math o daith y byddwch yn ei gwneud. Mae’r opsiynau yn cynnwys tocynnau unffordd a dwyffordd, tocynnau dyddiol, wythnosol a misol, teithiau a wneir gan ddefnyddio fyngherdynteithio, a mwy.

Defnyddiwch ein Cynlluniwr Taith i chwilio am yr opsiynau posibl ar gyfer teithio rhwng y ddau le a nodwyd gennych, yna cliciwch ar y botwm ‘Gweld prisiau tocynnau ar gyfer y gwasanaeth hwn’ sydd ar waelod y blwch Canlyniadau. Byddwch wedyn yn gallu gweld pa docyn sy’n cynnig y gwerth gorau am arian ar gyfer eich taith ar fws. Mae’n cynnwys teithiau sy’n golygu defnyddio mwy nag un bws.

Caiff y wybodaeth hon am brisiau tocynnau ei darparu gan y gweithredwyr bysiau a chynghorau lleol ac rydym yn ceisio sicrhau ei bod yn cael ei diweddaru’n rheolaidd. Os ydych yn credu bod angen diweddaru unrhyw beth yn ein gwybodaeth am brisiau tocynnau, cysylltwch â ni drwy anfon ebost i feedback@traveline.cymru ac fe geisiwn ni ei ddiweddaru cyn gynted ag sy’n bosibl.

Os hoffech gael rhagor o wybodaeth am brisiau tocynnau gweithredwr bysiau penodol, ewch i wefan y gweithredwr. Gellir gweld y dolenni cyswllt ar ein tudalen dolenni cyswllt defnyddiol.

 

Prynu tocynnau bysiau

Caiff tocynnau ar gyfer pob gwasanaeth bws lleol a gwasanaethau teithiau pell yng Nghymru eu gwerthu gan yrrwr y bws. Fodd bynnag, ar gyfer rhai gwasanaethau bws megis y National Express a Megabus rydym yn eich cynghori i brynu tocynnau o flaen llaw drwy wefan y cwmni, gan fod modd cadw pob sedd.

Ar hyn o bryd nid ydym yn gallu eich cyfeirio at gyfleuster prynu tocynnau bysiau ar-lein – fodd bynnag rydym wrthi’n gweithio ar y prosiect hwn. Yn y cyfamser mae’r cyfleuster hwn ar gael gan rai o’r gweithredwyr bysiau mwyaf, a gallwch ddod o hyd iddynt yma.

 

Tocynnau sy’n berthnasol i fwy nag un gweithredwr

Os oes gennych ddiddordeb mewn prynu tocynnau sy’n berthnasol i fwy nag un gweithredwr, cliciwch ar y dolenni isod i gael rhagor o wybodaeth am yr hyn sydd ar gael:

Rovers a Rangers

Tocyn Crwydro Coch

Plus Bus

Sherpa’r Wyddfa

Pas Fflecsi Crwydro Cymru

Tocyn Rhwydwaith De-ddwyrain Cymru

Caiff Tocyn Rhwydwaith De-ddwyrain Cymru ei ddarparu gan nifer o weithredwyr bysiau yn y de-ddwyrain, ac mae’r holl weithredwyr sy’n darparu’r tocyn hefyd yn derbyn Tocynnau Rhwydwaith gweithredwyr eraill.

 

Tocynnau Wythnos ar gyfer y Rhwydwaith

Gallwch eu prynu a’u defnyddio ar unrhyw fws yn y de-ddwyrain (Pen-y-bont ar Ogwr neu’r Barri, Aberhonddu neu Gasnewydd, Caerdydd, Cas-gwent, Hirwaun neu’r Fenni)

Gellir prynu a defnyddio’r tocynnau ar fysiau Stagecoach, New Adventure Travel, First Cymru, Bws Caerdydd, Newport Bus, Harris Coaches, Edwards Coaches, Phil Anslow Coaches. Easyway a Watts Coaches.

Nid ydynt yn ddilys ar wasanaeth X10 First Cymru rhwng Abertawe a Chaerdydd nac ar wasanaeth X7 First West of England rhwng Casnewydd a Chas-gwent.

 

Stagecoach yn Ne Cymru:

Tocynnau diwrnod Network Rider y gellir eu prynu ar y bws:

  • Oedolyn £9.00
  • Tocyn Teithio Rhatach (h.y. i’r sawl sydd â cherdyn teithio rhatach Lloegr/Yr Alban neu’r sawl a all brofi eu bod dros 60 oed e.e. drwy ddangos eu pasport) £6.00
  • Plentyn (dan 16 oed) £6.00
  • Deiliad fyngherdynteithio (rhwng 16 a than 22 oed) £6.00
  • Teulu neu Grŵp (1 oedolyn a hyd at 4 plentyn neu 2 oedolyn a hyd at 3 phlentyn) £18.00

Tocynnau wythnos Network Rider y gellir eu prynu ar y bws:

  • Oedolyn £28.00
  • Tocyn Teithio Rhatach (h.y. i’r sawl sydd â cherdyn teithio rhatach Lloegr/Yr Alban neu’r sawl a all brofi eu bod dros 60 oed e.e. drwy ddangos eu pasport) £18.60
  • Plentyn (dan 16 oed) £18.60
  • Deiliad fyngherdynteithio (rhwng 16 a than 22 oed) £18.60

Sylwer: Gallai prisiau gweithredwyr eraill fod yn wahanol.

 

Y gweithredwyr sy’n cymryd rhan yn y Cynllun Tocynnau Rhwydwaith:-

Mae pob un ohonynt yn gallu rhoi a derbyn Tocynnau Diwrnod ac Wythnos. Mae’n bosibl y bydd prisiau tocynnau’n amrywio rhwng y gweithredwyr. Nid yw rhai ohonynt yn gallu rhoi Tocynnau Teithio Rhatach ond maent yn fodlon eu derbyn

Bws Caerdydd

Newport Bus

Connect 2 gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili

Cyngor Sir Fynwy

Easyway o Ben-y-bont ar Ogwr

Peyton Travel o Ben-y-bont ar Ogwr

Edwards Coaches o Lantrisant

Phil Anslow Coaches o’r Darren Widdon

Globe Coaches o Aberdâr

Rees Travel o’r Fenni

First Cymru

Yn ddilys dim ond ar fysiau First Cymru Pen-y-bont ar Ogwr yn siroedd Caerdydd, Bro Morgannwg a Phen-y-bont ar Ogwr

(DDIM yn ddilys ar wasanaeth T1C TrawsCymru Caerdydd – Aberystwyth nac ar wasanaeth X10 Caerdydd – M4 – Abertawe)

Harris Coaches o Goed-duon

Thomas o’r Rhondda

Henley's o Abertyleri

Watts Coaches o Dresimwn

N. A. T. Group (Comfort Del Gro)

Yn ddilys ar fysiau NAT gan gynnwys sir Pen-y-bont ar Ogwr a de-ddwyrain Cymru, DDIM yn ddilys i’r gorllewin o sir Pen-y-bont ar Ogwr nac ym Mhowys. (DDIM yn ddilys ar wasanaeth T6 TrawsCymru Abertawe – Aberhonddu nac ar wasanaeth T9 TrawsCymru Caerdydd – Maes Awyr Caerdydd)

Stagecoach yn Ne Cymru

Yn ddilys ar bob un o fysiau Stagecoach, rhan o wasanaeth T4 TrawsCymru, pob rhan o wasanaeth T14 TrawsCymru a gwasanaeth 43/X43 Cyswllt TrawsCymru (DDIM yn ddilys yn y canolbarth ar wasanaeth T4 TrawsCymru ym Mhowys i’r gogledd o Felin-fach/Aberllynfi)

 

fyngherdynteithio

fyngherdynteithio yw’r cynllun teithio rhatach a ariennir gan Lywodraeth Cymru ar gyfer pob person ifanc 16-21 oed sy’n byw yng Nghymru. Mae modd cael gostyngiad o 1/3 oddi ar bris tocynnau bws wrth ddangos fyngherdynteithio. 

Cliciwch yma i gael rhagor o wybodaeth a gwneud cais am gerdyn

 

Prisiau tocynnau trenau

Am resymau technegol nid oes modd i ni ddangos prisiau tocynnau trenau yn yr un modd ag yr ydym yn ei wneud ar gyfer bysiau; fodd bynnag pan fyddwch yn cynllunio taith sy’n cynnwys mynd ar drên byddwch yn gweld dewis ar gyfer ‘Prynu Tocynnau Trên’; wrth glicio ar y botwm hwn gallwch nodi’r daith ar Trafnidiaeth Cymru wefan a dod o hyd i bris tocyn, gyda’r opsiwn o brynu tocyn wedyn.

 
Gardiau Rheilffordd Trafnidiaeth Cymru 

Oherwydd y pandemig, bydd pob un o gardiau rheilffordd Trafnidiaeth Cymru yn ddilys am 6 mis ychwanegol.

Ewch i wefan Gwasanaethau Rheilffyrdd Trafnidiaeth Cymru i gael rhagor o wybodaeth am y cyfnod ychwanegol a fydd yn berthnasol i’r cardiau rheilffordd hyn a chardiau rheilffordd eraill.