Rhagor o help i deithio ar drafnidiaeth gyhoeddus

Rhagor o help i deithio ar drafnidiaeth gyhoeddus

Os oes angen rhagor o help arnoch i deithio ar drafnidiaeth gyhoeddus, mae rhywfaint o wybodaeth ddefnyddiol i’w chael isod am y gwasanaethau a’r cyrff eraill a all eich helpu i ddiwallu eich anghenion o ran trafnidiaeth.

 

Trafnidiaeth gymunedol a thrafnidiaeth sy’n ymateb i’r galw

Mae gwasanaethau trafnidiaeth gymunedol a thrafnidiaeth sy’n ymateb i’r galw yn wasanaethau bws lleol a gaiff eu teilwra i anghenion y teithiwr. Mae’r gwasanaethau yn darparu trafnidiaeth i bobl a fyddai, fel arall, dan anfantais oherwydd eu hoedran, eu hanawsterau symud, eu hanabledd neu’u lleoliad, ac maent yn cynnig gwasanaeth o ddrws i ddrws a gaiff ei deilwra.

I gael rhagor o wybodaeth am drafnidiaeth gymunedol a thrafnidiaeth sy’n ymateb i’r galw yng Nghymru, cliciwch yma.

 

Gwasanaethau Fflecsi

Cynllun peilot newydd yw Fflecsi, sy’n cael ei weithredu gan Trafnidiaeth Cymru mewn partneriaeth â chynghorau a gweithredwyr bysiau lleol, a bydd yn cymryd lle nifer o wasanaethau bws sydd wedi’u hamserlennu.

Mae Fflecsi yn wasanaeth bws sydd â mannau cychwyn a gorffen sefydlog, a gall addasu ei lwybr i gasglu a gollwng teithwyr rywle o fewn ei barth fflecsi. Yn hytrach na bod teithwyr yn aros i fws gyrraedd wrth arhosfan bysiau, gallant drefnu taith ymlaen llaw drwy ddefnyddio ap newydd, mynd i wefan fflecsi neu ffonio 0300 234 0300. Bydd y teithwyr yn cael gwybod ble y byddant yn cael eu casglu, a fydd yn agos i’r fan lle maent, a byddant yn cael gwybod pryd y bydd y bws yn cyrraedd.

Mae gwybod ymlaen llaw faint o deithwyr sy’n cael eu casglu’n golygu bod modd anfon cerbyd o’r maint cywir, a fydd yn sicrhau sedd i bob teithiwr ac yn sicrhau eu bod yn gallu cadw pellter cymdeithasol.

Mae’r gwasanaeth peilot wrthi’n gweithredu ar hyn o bryd yng Nghasnewydd, Gogledd Caerdydd, y Rhondda, Dinbych, Conwy a Phrestatyn. Mae’r gwasanaeth ar gael drwy gydol yr wythnos. Ewch i wefan fflecsi i gael gwybod mwy.

 

Bus Users UK

Sefydliad dielw yw Bus Users UK sy’n gweithio ar ran pawb sy’n defnyddio bysiau, er mwyn sicrhau bod gweithredwyr yn diwallu eu hanghenion. Os oes gennych unrhyw gwynion am wasanaeth neu os ydych am rannu eich barn a’ch profiadau, ewch i wefan Bus Users UK i gael rhagor o wybodaeth.

 

Teithio gydag anabledd

Os hoffech gael rhagor o wybodaeth am deithio gydag anabledd, ewch i’n tudalen Teithio gydag anabledd.

 

Dolenni defnyddiol

Bay Trans – Teithio ym Mae Abertawe, y Mwmbwls a Gŵyr
Gwasanaeth Traffig a Theithio BBC Cymru 
Y Cyngor Prydeinig-Gwyddelig
Bus Users UK 
Bwcabus
Maes Awyr Caerdydd 
Cymdeithas Cludiant Cymunedol Cymru 
Y Cydffederasiwn Cludiant Teithwyr
CTC Cycling
Trafnidiaeth Gymunedol a Thrafnidiaeth sy’n Ymateb i’r Galw
Yr Adran Drafnidiaeth
Eurostar
Cadw Caerdydd i Symud
National Rail 
Parcio a Theithio
Passenger Focus
Lonydd Glas Sir Benfro 
Plus Bus
Sustrans 
Traffig Cymru 
Trainline 
TrawsCymru 
Llywodraeth Cymru