Newyddion

Diweddariad ynghylch Gwaith Trawsnewid y Metro

Diweddariad ynghylch Gwaith Trawsnewid y Metro

01 Mehefin 2023

Mae Trafnidiaeth Cymru wedi cwblhau cam cyntaf trydaneiddio Metro De Cymru yn llwyddiannus ac wedi symud ymlaen gyda thrawsnewid gorsafoedd a gwaith gosod signalau.

Bydd y rheilffordd rhwng Caerdydd a Phontypridd yn agor ar 5 Mehefin. 

Fodd bynnag, bydd gwaith peirianneg trawsnewidiol ar linellau Aberdâr a Merthyr yn parhau tan 12 Mehefin.

Mae Trafnidiaeth Cymru yn annog pob cwsmer i wirio cyn teithio a chaniatáu digon o amser ar gyfer eu taith, gan y gallai fod newidiadau i'r amserlen a bydd gwasanaethau bws yn lle trên yn parhau i redeg er mwyn cadw cwsmeriaid i symud.

Cyn y gyngerdd Coldplay yng Nghaerdydd ar 6 a 7 Mehefin, hysbysir cwsmeriaid na fydd trenau yn teithio i’r gogledd o Bontypridd (Llinellau Treherbert a Merthyr Tudful) ac Aberpennar (Llinell Aberdâr).  Gan y bydd y gwasanaethau bws yn lle trên yn brysur, dylai cwsmeriaid gynllunio ymlaen llaw.

Bydd gwasanaethau bws yn lle trên ar waith, gyda newidiadau i wasanaethau rheilffordd ym Mhontypridd / Aberpennar.  Cytunwyd hefyd y bws cwmni bws Stagecoach yn derbyn tocynnau ar y gwasanaethau isod: 

  • T4 Merthyr – Caerdydd
  • 60/61 – Aberdâr i Bontypridd
  • 120 -130 – Treherbert - Pontypridd
  • 132 – Pontypridd - Porth

I gael yr wybodaeth ddiweddaraf, defnyddiwch   Journey Checker neu ewch i'n gwefan   www.trc.cymru

Hefyd, o 5 Mehefin, bydd newidiadau i amserlen y gwasanaeth bws yn lle trên newydd yn Nhreherbert ac anogir cwsmeriaid unwaith eto i gynllunio ymlaen llaw a gwirio cyn teithio.

Dywedodd Marie Daly, Prif Swyddog Cwsmeriaid a Diwylliant Trafnidiaeth Cymru:

“Rydym wedi cymryd cam enfawr ymlaen yn darparu Metro De Cymru ac wedi trydaneiddio'r rheilffordd yn y cymoedd.  Yn y dyfodol agos, bydd hyn yn ein galluogi i redeg gwasanaethau cyflymach, glanach a mwy effeithlon.

“Byddwn hefyd yn ailagor y llinell rhwng Caerdydd a Phontypridd ar 5 Mehefin.

“Yn anffodus, mae dal rhywfaint o waith peirianneg i'w wneud o hyd wrth i ni gwblhau'r holl wiriadau sy'n angenrheidiol er mwyn ein galluogi i ailagor y seilwaith yn ddiogel.

“Rydym yn deall y bydd y ffaith ein bod yn gorfod ymestyn y gwasanaethau bws yn lle tren ymhellach yn rhwystredig i deithwyr, yn enwedig gyda digwyddiad mawr yn cael ei gynnal yng Nghaerdydd yr wythnos nesaf.

“Mae'n bwysig bod cwsmeriaid yn ymgyfarwyddo ag amserlenni'r gwasanaethau bws yn lle trên fel y gallan nhw fynd i’r digwyddiad a mynd adref yn ddiogel.  Mae gennym hefyd drefniant gyda gwasanaethau bysiau lle byddant yn derbyn tocynnau trên; rydym yn cynghori cwsmeriaid i fanteisio ar y trefniant lle bo'n bosibl."

“Mae ein holl dimau yn gweithio'n galed i sicrhau ein bod yn cynnig y gwasanaeth gorau posibl i'n cwsmeriaid.”

I gael yr wybodaeth ddiweddaraf, defnyddiwch  Journey Checker neu ewch i'n gwefan   www.trc.cymru

 

 
Ffynhonnell y wybodaeth: TrC
Pob stori newyddion Rhannwch y neges hon