Maint y testun: A A A
Cyferbynnedd:
Gwrando: More about BrowseAloud
Canllawiau Trafnidiaeth Cymru ynghylch teithio yn ystod y pandemig coronafeirws

Mae Trafnidiaeth Cymru wedi llunio’r rhestr isod o gwestiynau cyffredin ynghylch defnyddio trafnidiaeth gyhoeddus yn ystod yr argyfwng coronafeirws presennol yn unol â chanllawiau diweddaraf Llywodraeth Cymru. Mae’n cynnwys gwybodaeth am ddefnyddio gwasanaethau bws a thrên, dulliau llesol o deithio, mesurau diogelwch a gwybodaeth ddefnyddiol arall.

O ddydd Llun 27 Gorffennaf ymlaen, bydd yn rhaid i bobl wisgo gorchudd wyneb ar bob math o drafnidiaeth gyhoeddus yng Nghymru. Darllenwch ganllawiau diweddaraf Llywodraeth Cymru i gael rhagor o wybodaeth ynghylch pryd a ble y mae’r gofyniad yn berthnasol, pwy sydd wedi’u heithrio, sut mae profi eich bod wedi eich eithrio, a sut mae’r gofyniad yn cael ei orfodi.

Ewch i’n tudalen ‘Canllawiau gweithredwyr bysiau ynghylch teithio yn ystod y pandemig coronafeirws’ i gael manylion am fesurau diogelwch sydd wedi’u cyflwyno gan weithredwyr bysiau ledled Cymru.

Gallwch weld y newidiadau diweddaraf i amserlenni gwasanaethau trafnidiaeth ledled Cymru drwy fynd i’n tudalen ‘Coronafeirws – Y wybodaeth ddiweddaraf am wasanaethau trafnidiaeth’.

 

Ga i ddefnyddio trafnidiaeth gyhoeddus?

Sut alla i gael gwybod pryd mae trafnidiaeth gyhoeddus yn rhedeg?

Ydy hi’n ddiogel teithio ar drafnidiaeth gyhoeddus?

Beth sydd angen i mi ei wneud cyn gwneud fy nhaith hanfodol?

Beth yw ystyr teithiau ‘hanfodol’

Dydw i ddim yn weithiwr allweddol, ond rydw i angen mynd i’r gwaith. Ga i ddefnyddio trafnidiaeth gyhoeddus?

Trafnidiaeth gyhoeddus yw fy unig opsiwn, pa gyngor ydych chi’n ei roi i deithio’n saffach?

Rydw i angen help wrth deithio – ydw i dal yn gallu defnyddio trafnidiaeth gyhoeddus?

Ydy cludiant i'r ysgol yn rhedeg?

Ydw i’n gallu defnyddio trafnidiaeth gyhoeddus i ymweld â’m hwyrion

Gan fod siopau canol trefi a dinasoedd wedi ailagor, ga i ddefnyddio trafnidiaeth gyhoeddus?

Rydw i’n cwrdd â ffrind gan gadw pellter cymdeithasol, ga i ddefnyddio trafnidiaeth gyhoeddus?

Ga i ddefnyddio trafnidiaeth gyhoeddus i ymweld â chyrchfannau twristiaeth dros wyliau’r haf?

Pam fod cyfyngiad ar gapasiti o hyd ar drafnidiaeth gyhoeddus?

Ga i deithio i fy swydd yn Lloegr ar Drafnidiaeth Gyhoeddus?

Fydd yn rhaid i mi wisgo gorchudd wyneb wrth deithio ar drafnidiaeth gyhoeddus? 

Ble mae’r rhestr lawn o eithriadau ar gyfer gorchuddion wyneb?

Oes angen i’r gorchudd wyneb fod â 3 haen?

Fydda i’n gallu codi gorchudd wyneb o’r orsaf drenau neu ar y bws?

Fydd angen i fy mhlant wisgo gorchudd wyneb ar drafnidiaeth gyhoeddus?

Fydd angen i fy mhlentyn wisgo gorchudd wyneb ar y bws ysgol ym mis Medi?

Mae gan fy ngwraig dementia, fydd angen iddi wisgo gorchudd wyneb wrth deithio?

Rwy’n dioddef o bryder, oes angen i mi wisgo gorchudd wyneb?

Mae gen i anawsterau anadlu; oes raid i mi wisgo gorchudd wyneb?

Fydd angen i mi wisgo gorchudd wyneb wrth aros yn y safle bws?

Rwy’n teithio mewn tacsi, fydd angen i mi wisgo gorchudd wyneb?

Mae fy ngŵr yn fyddar, fydda i’n cael tynnu fy ngorchudd wyneb i gyfathrebu ag ef?

Fydda i’n cael tynnu fy ngorchudd wyneb i fwyta neu yfed?

Beth os byddaf yn dechrau teimlo’n sâl wrth deithio, fydda i’n cael tynnu fy ngorchudd wyneb?

Beth os byddaf yn dioddef ymddygiad gwrthgymdeithasol am beidio â gwisgo gorchudd wyneb?

Ble galla i gael laniard blodau'r haul?

Fydd staff trafnidiaeth gyhoeddus yn gwisgo gorchudd wyneb?

Fyddwch chi’n fy stopio rhag teithio os na fydda i’n gwisgo gorchudd wyneb?

Beth sy’n digwydd os ydw i’n teithio i mewn i Loegr?

Pa fath o orchudd wyneb sy’n cael ei argymell?

Beth ddylwn i ei wneud i sicrhau fy mod yn defnyddio fy ngorchudd wyneb yn iawn?

Sut mae cadw fy ngorchudd wyneb yn lân?

Ydw i’n gallu mynd â fy meic ar drafnidiaeth gyhoeddus fel rhan o fy nhaith hanfodol?

Ga i fynd a phram ar drafnidiaeth gyhoeddus?

Ga i ddod a beic neu sgwter fy mhlentyn ar drafnidiaeth gyhoeddus?

Rydw i’n fyfyriwr; ga i ddal defnyddio Fy Ngherdyn Teithio i deithio?

Ydw i’n dal yn gallu defnyddio fy ngherdyn bws?

Mae gen i cerdyn bws cydymaith ychwanegol gan fod angen cymorth arnaf wrth deithio, a fydd fy ngofalwr yn cael teithio gyda mi?

Pa fathau o deithio ydych chi’n eu hargymell yn lle bysiau neu drenau?

Ble alla i gael help i gynllunio fy nhaith teithio llesol?

Does gen i ddim beic ond fe hoffwn i feicio, oes unrhyw help ar gael?

Dydw i ddim yn gallu defnyddio Teithio Llesol, ga i ddefnyddio fy nghar?

Dydw i ddim yn gyrru, ond mae fy nghydweithiwr wedi cynnig lifft i’r gwaith – ydy rhannu car yn cael ei ganiatáu?

Ydy’r Gymdeithas Cludiant Cymunedol yn dal i redeg ei wasanaethau?

Ydy’r gwasanaeth fflecsi ar gael?

Sut alla i gadw pellter cymdeithasol ar drafnidiaeth gyhoeddus?

Pam na allwch chi redeg rhagor o drenau i helpu i fynd i’r afael â chadw pellter cymdeithasol?

Sut allai i fod yn siŵr bod gwasanaethau trafnidiaeth gyhoeddus yn lân?

Pa gynhyrchion glanhau sy’n cael eu defnyddio ar drafnidiaeth gyhoeddus?

Fydd angen i mi wisgo menig wrth deithio ar drafnidiaeth gyhoeddus?

Fydd fy nhymheredd yn cael ei gymryd cyn teithio?

Pa fesurau diogelwch sydd ar waith ar drafnidiaeth gyhoeddus?

Pa gymorth ychwanegol sydd ar gael i staff trafnidiaeth gyhoeddus?

Hoffwn i newid fy oriau gwaith – sut alla i gynllunio fy nheithiau?

Pryd fydd yr amserlenni arferol yn dychwelyd?

Oes unrhyw newidiadau i brisiau tocynnau?

Ga i ddal defnyddio fy ngherdyn bws i deithio?

Mae gen i Gerdyn Bws Cyd-deithiwr gan fod angen help arna i wrth deithio, fydd fy ngofalwr yn cael teithio gyda mi?

Ai taliadau digyswllt yw’r unig ffordd o dalu am docynnau? 

Ydy’r swyddfeydd tocynnau ar agor?

Pa mor bell ymlaen llaw alla i chwilio am daith?

Ga i ad-daliad ar fy nhocyn tymor?

Fydd siopau a chaffis gorsafoedd ar agor a fydd yna wasanaeth arlwyo ar drenau?

Fydd toiledau ac ystafelloedd aros ar agor mewn gorsafoedd?

Ble fydd pobl yn aros os bydd tarfu mawr ar y gwasanaeth?

Beth fydd yn digwydd os oes oedi neu darfu ar y gwasanaethau?

Ga i ddal deithio mewn tacsi?

Rwy’n teimlo’n bryderus iawn ac yn unig. Ble galla i gael cymorth?

Nid yw fy nghartref yn ddiogel, ble alla i fynd am help gyda thrais yn y cartref?

 

 

Ga i ddefnyddio trafnidiaeth gyhoeddus?

Gallwch, ond dim ond ar gyfer siwrneiau hanfodol y dylech wneud hynny neu os mai dyna yw eich unig opsiwn i deithio. Rydym yn dal i gael llai o wasanaethau ac rydym am gynnig y posibilrwydd o deithio mor ddiogel â phosibl i bobl nad oes ganddynt ddull arall o gludo.

Gyda gwasanaethau cyfyngedig, defnyddiwch drafnidiaeth gyhoeddus ar gyfer teithiau hanfodol yn unig.
 

 

Sut alla i gael gwybod pryd mae trafnidiaeth gyhoeddus yn rhedeg?

Rydyn ni wedi ymrwymo i gadw’r rhwydwaith trafnidiaeth gyhoeddus i symud er mwyn sicrhau bod y rheini sydd heb opsiwn arall yn gallu gwneud teithiau hanfodol mor ddiogel â phosib, gyda rhagor o lanhau a mesurau diogelwch ar waith.

I gael yr wybodaeth ddiweddaraf am amserlenni ar gyfer:

Dylech chi ganiatáu amser ychwanegol a gwneud eich gwaith cartref ar fanylion y daith cyn teithio.

 

 
Ydy hi’n ddiogel teithio ar drafnidiaeth gyhoeddus?

Eich diogelwch yw ein prif flaenoriaeth ar rydyn ni wedi gwneud ymrwymiadau pwysig er mwyn eich cadw chi a’n pobl yn ddiogel yn ystod y cyfnod anodd hwn.  

Rydyn ni’n addo: 

 • blaenoriaethu eich iechyd, eich diogelwch a’ch lles chi yn ein holl benderfyniadau
 • rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf i chi i sicrhau eich bod chi’n gallu gwneud y penderfyniadau cywir yng nghyswllt eich lles
 • cadw ein gwasanaethau mor lân â phosib a sicrhau bod rhagor o waith glanhau yn digwydd
 • galluogi cadw pellter corfforol
 • rhoi cymorth ychwanegol i’n pobl er mwyn eu diogelu nhw tra byddan nhw’n eich helpu chi

Dilynwch ein cyngor Teithio'n Saffach a helpu pawb i gael siwrnai ddiogel

Gwyliwch – profiad o deithio ar drên yma.
 

Beth alla i wneud i helpu?

Teithio'n Saffach drwy gytuno i’n cyngor teithio syml yn ystod y cyfnod anodd hwn.

Cadw’n saff – peidiwch â theithio oni bai bod rhaid fel eich bod yn helpu pobl eraill nad oes ganddyn nhw unrhyw ddewis arall a pheidiwch â theithio os ydych chi’n teimlo’n sâl

Ceisiwch osgoi cyfnodau prysur os oes rhaid i chi deithio a pheidiwch â chyffwrdd arwynebau, botymau, drysau, eich wyneb na bwyta tra rydych chi’n teithio lle bynnag y bo hynny’n bosibl

Dilynwch ein cyngor diweddaraf ar deithio a gadw’n ddigon pell oddi wrth bobl eraill un enwedig pan fyddwch yn dewis eich sedd, golchwch eich dwylo’n rheolaidd a gwisgwch rywbeth i guddio eich wyneb

Cadwch yn heini wrth deithio – os yw eich taith yn fyr, ceisiwch gerdded neu feicio os gallwch chi

Parchwch ein staff a theithwyr eraill pan fyddwch chi’n teithio

Gallwch chi ein helpu drwy ddod â hylif diheintio gyda chi a’i ddefnyddio’n rheolaidd.

Dilynwch ganllawiau Iechyd Cyhoeddus Cymru i helpu i stopio lledaeniad y coronafeirws

 • Ei ddal – defnyddiwch hancesi papur i ddal eich peswch neu disiad
 • Ei daflu – taflwch eich hancesi papur cyn gynted â phosib
 • Ei ddifa – glanhewch eich dwylo cyn gynted â phosib

 

 

Beth sydd angen i mi ei wneud cyn gwneud fy nhaith hanfodol?

Mae Llywodraeth Cymru wedi creu rhestr ddefnyddiol i bobl cyn iddyn nhw gychwyn ar eu teithiau.

Cynlluniwch eich taith

 • Ydw i angen teithio ar drafnidiaeth gyhoeddus?
 • Alla i gerdded neu seiclo i le rydw i’n mynd?
 • Ydw i wedi edrych ar y cyngor teithio diweddaraf gyn fy ngweithredwr cludiant?
 • Ydw i wedi gofyn am unrhyw gymorth bydd ei angen arna i?
 • Ydw i wedi archebu fy nhocyn teithio ar lein neu wedi gwneud yn siŵr bod talu digyswllt yn bosib?
 • Ydw i wedi cynllunio fy nhaith i osgoi ardaloedd prysur ac wedi ystyried oedi?
 • Ydw i’n cymryd y llwybr mwyaf uniongyrchol i le rydw i’n mynd?

Beth ddylech chi fynd gyda chi:

 • Cynllun ar gyfer fy nhaith
 • Cerdyn talu digyswllt
 • Ffôn (os oes ei hangen ar gyfer diweddariadau teithio, tocynnau, taliadau digyswllt)
 • Tocynnau
 • Diheintydd
 • Meddyginiaethau hanfodol
 • Hancesi papur
 • Gorchudd wyneb
 

 


Beth yw ystyr teithiau ‘hanfodol’

Mae canllawiau Llywodraeth Cymru yn cadarnhau bod y rhesymau canlynol yn cael eu hystyried yn hanfodol i chi deithio ar drafnidiaeth gyhoeddus:

 • i fynd yn ôl ac ymlaen i’ch gwaith, os na allwch chi weithio gartref neu os mai dyma eich unig fodd o deithio
 • i nôl bwyd hanfodol neu gyflenwadau meddygol
 • i gynorthwyo rhywun bregus os nag oes rhywun arall yn gallu gwneud hynny
 • Gallwch chi ddysgu mwy yma Ystyriwch yn ofalus yr amseroedd, y llwybrau a’r ffyrdd rydych chi’n teithio i helpu i leihau’r straen ar drafnidiaeth gyhoeddus, lle bynnag y bo hynny’n bosib.

Ddylech chi ddim teisio os ydych chi’n:

Cyn i chi deithio, ystyriwch a yw eich taith yn hanfodol. Ceisiwch leihau eich teithiau. Bydd hyn yn sicrhau bod y rhwydwaith trafnidiaeth yn gallu parhau i redeg ac yn gadael i’r rheini sydd angen gwneud teithiau hanfod deithio. Gallwch chi leihau eich teithiau drwy:

 

Dydw i ddim yn weithiwr allweddol, ond rydw i angen mynd i’r gwaith. Ga i ddefnyddio trafnidiaeth gyhoeddus?

Gallwch, ond dim ond os yw eich taith yn hanfodol neu os mai dyna eich unig opsiwn. Ystyriwch gerdded neu feicio lle y bo'n bosibl er mwyn ein helpu i gadw'r lle cyfyngedig sydd ar gael ar drafnidiaeth gyhoeddus ar gyfer gweithwyr allweddol y mae angen iddynt deithio yn ôl ac ymlaen i'r gwaith.
 

 

Trafnidiaeth gyhoeddus yw fy unig opsiwn, pa gyngor ydych chi’n ei roi i deithio’n saffach?

Os mai trafnidiaeth gyhoeddus yw eich unig opsiwn, gwnewch yn siŵr eich bod yn dilyn y canllawiau isod ac yn ein helpu ni i’ch cadw chi, a’ch cyd-deithwyr a’n staff mor ddiogel â phosibl:

 • cadw pellter oddi wrth bobl sydd ddim yn byw gyda chi lle bynnag y bo hynny’n bosibl
 • osgoi cyswllt corfforol a threulio cyn lleied o amser â phosib o fewn 2 fetr i bobl eraill
 • wynebu oddi wrth bobl sydd ddim yn byw gyda chi
 • osgoi cyffwrdd arwynebau ar y trên cymaint â phosibl
 • osgoi bwyta ar y trên, os oes modd
 • gwisgo gorchudd wyneb 3-haen addas, oni bai eich bod chi’n dioddef anawsterau anadlu, eich bod chi’n anabl, neu fod eich plentyn o dan 3 oed

I gael yr wybodaeth ddiweddaraf am amserlenni ar gyfer:

Dylech chi ganiatáu amser ychwanegol ar gyfer eich taith a gwirio manylion teithiau eto cyn i chi deithio.
 

 

Rydw i angen help wrth deithio – ydw i dal yn gallu defnyddio trafnidiaeth gyhoeddus?

Gallwch. Yn unol â chyngor y llywodraeth, os oes angen cymorth arnoch chi wrth deithio bydd staff yn dal i allu helpu, lle bynnag y bo hynny’n bosib, i’ch cael chi adref yn ddiogel.  Mae lle dynodedig ar gyfer cadeiriau olwyn dal ar gael ar drenau a bysiau. Mae cŵn tywys yn dal i gael teithio ar drafnidiaeth gyhoeddus gyda’u perchnogion.

Oherwydd yr effaith y mae’r coronafeirws wedi’i gael ar lefelau staffio ar draws y rhwydwaith trafnidiaeth, efallai y bydd hyn yn cyfyngu ar ein gallu i redeg gwasanaeth llawn ond mae’r diwydiant trafnidiaeth wedi ymrwymo i barhau i wneud popeth y gallwn ni i’ch helpu chi i gyrraedd pen y daith.

Er nad oes rhaid i chi archebu ymlaen llaw, rydyn ni’n argymell eich bod chi’n ffonio 0333 3211 202 os ydych chi’n bwriadu teithio ar drên, neu cysylltwch â’ch gweithredwr bysiau i drafod eich taith cyn gynted â phosib neu ffoniwch Traveline Cymru ar 0800 464 0000. 

Defnyddiwch drafnidiaeth gyhoeddus ar gyfer teithiau hanfodol lle bynnag bo hynny’n bosib.
 

 

Ydy cludiant i'r ysgol yn rhedeg?

Cysylltwch â’ch ysgol neu gyngor lleol unigol i weld a ydy gwasanaethau cludiant i'r ysgol ar gael yn eich ardal, neu i weld beth yw’r cynlluniau ar gyfer mis Medi.

Gallwch, ond dim ond os nad oes gennych ddewis arall y dylech wneud hynny. Ar hyn o bryd rydym yn cynnal llai o wasanaethau ar drenau a bysiau ac mae llai o gapasiti o ganlyniad i bellhau cymdeithasol, felly cadwch hyn mewn cof wrth gynllunio eich taith. 

Ystyriwch gerdded neu feicio pan fo'n bosibl er mwyn ein helpu i gadw'r lle cyfyngedig sydd ar gael ar drafnidiaeth gyhoeddus ar gyfer y gweithwyr allweddol sydd angen teithio yn ôl ac ymlaen i’r gwaith.

Os mai trafnidiaeth gyhoeddus yw eich unig opsiwn, gwnewch yn siŵr eich bod chi a’ch plant yn dilyn y canllawiau isod ac yn ein helpu ni i’ch cadw chi, a’ch cyd-deithwyr a’n staff mor ddiogel â phosibl:

 • cadw 2 fetr oddi wrth bobl sydd ddim yn byw gyda chi lle bynnag y bo hynny’n bosibl
 • osgoi cyswllt corfforol a threulio cyn lleied o amser â phosib o fewn 2 fetr i bobl eraill
 • wynebu oddi wrth bobl sydd ddim yn byw gyda chi
 • osgoi cyffwrdd arwynebau ar y trên cymaint â phosibl
 • osgoi bwyta ar y trên, os oes modd
 • golchi eich dwylo’n drwyadl neu ddefnyddio hylif diheintio dwylo cyn ac ar ôl teithio 
 

 
Ydw i’n gallu defnyddio trafnidiaeth gyhoeddus i ymweld â’m hwyrion?

Gallwch, ond dim ond os nad oes gennych ddewis arall y dylech wneud hynny. Ar hyn o bryd rydym yn cynnal llai o wasanaethau ar drenau a bysiau ac mae llai o gapasiti o ganlyniad i bellhau cymdeithasol, felly cadwch hyn mewn cof wrth gynllunio eich taith. 

Dylech ddefnyddio trafnidiaeth gyhoeddus ar gyfer teithiau hanfodol yn unig, neu os mai hynny yw eich unig opsiwn. Ystyriwch gerdded neu feicio pan fo'n bosibl er mwyn ein helpu i gadw'r lle cyfyngedig sydd ar gael ar drafnidiaeth gyhoeddus ar gyfer y gweithwyr allweddol sydd angen teithio yn ôl ac ymlaen i’r gwaith.
 

 

Gan fod siopau canol trefi a dinasoedd wedi ailagor, ga i ddefnyddio trafnidiaeth gyhoeddus?

Gallwch, ond dim ond os nad oes gennych ddewis arall .Fodd bynnag, ar hyn o bryd rydyn ni’n rhedeg llai o wasanaethau ar drenau a bysiau ac mae gennym lai o le ar y trenau yn sgil y mesurau cadw pellter corfforol, felly cofiwch hynny wrth gynllunio eich taith.

Ein cyngor yw defnyddio trafnidiaeth gyhoeddus ar gyfer teithiau hanfodol yn unig, neu os mai hynny yw eich unig opsiwn. Ystyriwch gerdded neu feicio pan fo'n bosibl er mwyn ein helpu i gadw'r lle cyfyngedig sydd ar gael ar drafnidiaeth gyhoeddus ar gyfer y gweithwyr allweddol sydd angen teithio yn ôl ac ymlaen i’r gwaith.
 

 

Rydw i’n cwrdd â ffrind gan gadw pellter cymdeithasol, ga i ddefnyddio trafnidiaeth gyhoeddus?

Gallwch, ond dim ond os nad oes gennych ddewis arall.. Fodd bynnag, ar hyn o bryd rydyn ni’n rhedeg llai o wasanaethau ar drenau a bysiau ac mae gennym lai o le ar y trenau yn sgil y mesurau cadw pellter corfforol, felly cofiwch hynny wrth gynllunio eich taith.

Ein cyngor yw defnyddio trafnidiaeth gyhoeddus ar gyfer teithiau hanfodol yn unig, neu os mai hynny yw eich unig opsiwn. Ystyriwch gerdded neu feicio pan fo'n bosibl er mwyn ein helpu i gadw'r lle cyfyngedig sydd ar gael ar drafnidiaeth gyhoeddus ar gyfer y gweithwyr allweddol sydd angen teithio yn ôl ac ymlaen i’r gwaith.
 

 

Ga i ddefnyddio trafnidiaeth gyhoeddus i ymweld â chyrchfannau twristiaeth dros wyliau’r haf?

Gallwch, ond dim ond os nad oes gennych ddewis arall.. Fodd bynnag, ar hyn o bryd rydyn ni’n rhedeg llai o wasanaethau ar drenau a bysiau ac mae gennym lai o le ar y trenau yn sgil y mesurau cadw pellter corfforol, felly cofiwch hynny wrth gynllunio eich taith.

Dylech ddefnyddio trafnidiaeth gyhoeddus ar gyfer teithiau hanfodol yn unig, neu os mai hynny yw eich unig opsiwn. Ystyriwch gerdded neu feicio pan fo'n bosibl er mwyn ein helpu i gadw'r lle cyfyngedig sydd ar gael ar drafnidiaeth gyhoeddus ar gyfer y gweithwyr allweddol sydd angen teithio yn ôl ac ymlaen i’r gwaith.
 

 

Pam fod cyfyngiad ar gapasiti o hyd ar drafnidiaeth gyhoeddus?

Cynyddodd y capasiti ar drafnidiaeth gyhoeddus o 5 Gorffennaf wrth i’r cyfyngiadau gael eu llacio. Ond, gan fod angen cadw pellter cymdeithasol i helpu i rwystro’r feirws rhag lledaenu, mae nifer y teithwyr y gallwn ni eu caniatáu wedi’i leihau’n sylweddol. Felly, rydyn ni’n dal i ofyn i bobl ddefnyddio trafnidiaeth gyhoeddus ar gyfer teithiau hanfodol yn unig os mai dyma eu hunig opsiwn ar gyfer teithio Bydd hyn yn helpu i leihau’r galw ar y gwasanaeth ac yn helpu i gadw ein teithwyr a’n staff yn ddiogel yn ystod y cyfnod digynsail hwn.

I gael yr wybodaeth ddiweddaraf am amserlenni ar gyfer:

Dylech chi ganiatáu amser ychwanegol ar gyfer eich taith a gwirio manylion teithiau eto cyn i chi deithio.
 

 

Ga i deithio i fy swydd yn Lloegr ar Drafnidiaeth Gyhoeddus?

Cewch, ond dim ond os mai trafnidiaeth gyhoeddus yw eich unig ffordd o deithio. Mae’r rhwydwaith trafnidiaeth gyhoeddus yn parhau i gynnig gwasanaeth cyfyngedig ar draws Cymru a’r gororau i helpu’r rheini sy’n dibynnu ar y gwasanaethau i fynd i ac o’u gwaith.

Rhaid i chi wisgo gorchuddion wyneb ar wasanaethau yn Lloegr, a bydd hyn yn wir yng Nghymru o 27 Gorffennaf 2020.

Gofynnwch i’ch gweithredwr cludiant am amserlenni’r gwasanaeth.

Cofiwch fod y canllawiau yng Nghymru yn dal i ddweud mai dim ond ar gyfer teithiau hanfodol y dylech chi deithio ar drafnidiaeth gyhoeddus.
 

 

Fydd yn rhaid i mi wisgo gorchudd wyneb wrth deithio ar drafnidiaeth gyhoeddus? 

Mae Llywodraeth Cymru wedi cadarnhau y bydd yn rhaid i deithwyr wisgo gorchudd wyneb ar drafnidiaeth gyhoeddus o 27 Gorffennaf ymlaen i helpu i atal lledaenu'r feirws i staff ac i deithwyr eraill.
 
Does dim angen i’r teithwyr canlynol wisgo gorchudd wyneb:

 • plant dan 11 oed
 • y rheini sy’n cael trafferth anadlu
 • y rheini sydd â salwch neu nam corfforol neu feddyliol, neu anabledd 

Gallwch weld rhestr lawn Llywodraeth Cymru o eithriadau yma.

Daliwch ati i ddilyn y mesurau cadw pellter cymdeithasol, ac os oes gennych chi unrhyw symptomau o’r coronafeirws, peidiwch â theithio. Gallwch ddarllen y canllawiau diweddaraf yma.
 

 

Ble mae’r rhestr lawn o eithriadau ar gyfer gorchuddion wyneb?

Gallwch weld rhestr lawn Llywodraeth Cymru o eithriadau yma.
 

 

Oes angen i’r gorchudd wyneb fod â 3 haen?

Nac oes, nid oes angen iddo fod â 3 haen, ond mae Llywodraeth Cymru yn argymell yn gryf y dylid defnyddio’r math hwn o orchudd wyneb pan fo’n bosibl, gan mai dyma’r mwyaf effeithiol o lawer o ran lleihau'r posibilrwydd o ledaenu’r coronafeirws. Rhaid i chi wisgo gorchudd wyneb addas pan fyddwch ar drafnidiaeth gyhoeddus, oni bai eich bod wedi cael eich eithrio rhag gwneud hynny.

GWYLIWCH sut i wneud eich gorchudd wyneb eich hun yma.
 

 

Fydda i’n gallu codi gorchudd wyneb o’r orsaf drenau neu ar y bws?

Efallai y bydd rhai o'r siopau ger gorsafoedd trenau a gorsafoedd bysiau yn gwerthu gorchuddion wyneb, ond bydd disgwyl i chi fod â gorchudd wyneb cyn i chi ddod i’r orsaf neu cyn i chi fynd ar y bws neu’r trên, Ni fydd gweithredwyr cludiant yn darparu gorchuddion wyneb ar y bws neu’r trên.
 

 

Fydd angen i fy mhlant wisgo gorchudd wyneb ar drafnidiaeth gyhoeddus?

Ddylai plant dan 11 oed ddim gwisgo gorchudd wyneb.

Rhaid i blant dros 11 oed wisgo gorchudd wyneb oni bai eu bod yn anabl neu’n dioddef o anawsterau anadlu. Gwnewch yn siŵr eu bod yn gwisgo gorchudd wyneb maint addas i wneud yn siŵr ei fod yn eu diogelu’n iawn.

Ar gyfer anableddau cudd, mae’r laniard blodau’r haul yn gallu dangos i staff a theithwyr y gallai fod angen help a chefnogaeth ychwanegol. Mae rhagor o wybodaeth ar gael yma. 
 

 

Fydd angen i fy mhlentyn wisgo gorchudd wyneb ar y bws ysgol ym mis Medi?

Nid yw cludiant penodedig i’r ysgol yn dod o dan y rheolau hyn, oherwydd bod ganddo risg is o ledaenu’r feirws na thrafnidiaeth sydd ar gael i’r cyhoedd. Bydd angen i blentyn dros 11 oed sy’n teithio ar drafnidiaeth gyhoeddus arferol wisgo gorchudd wyneb.

 

 

Mae gan fy ngwraig dementia, fydd angen iddi wisgo gorchudd wyneb wrth deithio?

Na fydd, ni fydd angen i’ch gwraig wisgo gorchudd wyneb. Mae Llywodraeth Cymru yn cydnabod na fydd pob teithiwr yn gallu gwisgo gorchudd wyneb oherwydd oed, anabledd ac anawsterau anadlu.

Ar gyfer anableddau cudd, mae’r laniard blodau’r haul yn gallu dangos i staff a theithwyr y gallai fod angen help a chefnogaeth ychwanegol.

Mae rhagor o wybodaeth ar gael yma.
 

 

Rwy’n dioddef o bryder, oes angen i mi wisgo gorchudd wyneb?

Nac oes, does dim angen i chi wisgo gorchudd wyneb.  Mae Llywodraeth Cymru wedi cydnabod na fydd rhai teithwyr yn gallu gwisgo gorchudd wyneb oherwydd yr ystyriaethau canlynol - oed, anabledd ac anawsterau anadlu. Mae’r rheini sy’n dioddef o bryder wedi cael eu cynnwys yn y rhestr hon o eithriadau.

Ar gyfer anableddau cudd, mae’r laniard blodau’r haul yn gallu dangos i staff a theithwyr y gallai fod angen help a chefnogaeth ychwanegol. Mae rhagor o wybodaeth ar gael yma. 
 

 

Mae gen i anawsterau anadlu; oes raid i mi wisgo gorchudd wyneb?

Nac oes, rydych chi’n cael eich cynghori i beidio â gwisgo gorchudd wyneb. Mae Llywodraeth Cymru wedi cydnabod na fydd rhai teithwyr yn gallu gwisgo gorchudd wyneb oherwydd yr ystyriaethau canlynol - oed, anabledd ac anawsterau anadlu. Mae’r rheini sy’n dioddef o bryder wedi cael eu cynnwys yn y rhestr hon o eithriadau.
 

 

Fydd angen i mi wisgo gorchudd wyneb wrth aros yn y safle bws?

Na fydd, fydd ddim rhaid i chi wisgo’r gorchudd wyneb nes byddwch chi’n barod i fynd ar y bws. Dim ond wrth deithio ar gerbydau trafnidiaeth gyhoeddus mae’n rhaid gwisgo gorchudd wyneb. Bydd disgwyl i chi ddilyn y canllawiau cadw pellter corfforol a gwneud yn siŵr bod eich dwylo’n lân cyn i chi fynd ar y drafnidiaeth gyhoeddus.

Rydym yn cynghori eich bod yn cymryd digon o amser i roi eich gorchudd wyneb arno’n iawn ac osgoi cyffwrdd blaen eich gorchudd wyneb wrth ei wisgo. 
 

 

Rwy’n teithio mewn tacsi, fydd angen i mi wisgo gorchudd wyneb?

Bydd, bydd angen i chi wisgo gorchudd wyneb oni bai eich bod wedi’ch eithrio. Holwch weithredwr eich tacsi os byddwch chi eisiau rhagor o fanylion.
 

 

Mae fy ngŵr yn fyddar, fydda i’n cael tynnu fy ngorchudd wyneb i gyfathrebu ag ef?

Byddwch, mae Llywodraeth Cymru yn gwerthfawrogi bod sefyllfa pawb yn wahanol ac yn yr achos hwn byddwch chi’n cael tynnu eich gorchudd wyneb os bydd angen i chi gyfathrebu â’ch gŵr yn ystod y siwrnai.
 

 

Fydda i’n cael tynnu fy ngorchudd wyneb i fwyta neu yfed?

Cewch dynnu eich gorchudd wyneb i fwyta neu yfed, os yw hynny’n angenrheidiol - er enghraifft, os ydych chi ar siwrnai hir neu os oes gennych chi anghenion meddygol.

Holwch weithredwr y bws neu’r trên yn gyntaf i weld os yw bwyd a diod yn cael eu caniatáu.
 
 


Beth os byddaf yn dechrau teimlo’n sâl wrth deithio, fydda i’n cael tynnu fy ngorchudd wyneb?

Byddwch, os byddwch chi’n dechrau teimlo’n sâl neu os ydych chi’n poeni am eich iechyd a’ch llesiant neu os bydd angen i chi gymryd meddyginiaeth angenrheidiol. Holwch aelod o staff cyn gynted ag sy’n bosibl os byddwch chi angen cymorth meddygol, ceisiwch gadw pellter corfforol pan fo’n bosibl.

Os ydych chi’n teimlo’n sâl cyn cychwyn eich siwrnai, rydym yn gofyn i chi beidio â theithio.
 

 

Beth os byddaf yn dioddef ymddygiad gwrthgymdeithasol am beidio â gwisgo gorchudd wyneb?

Nid ydym yn goddef ymddygiad gwrthgymdeithasol ar ein rhwydwaith trafnidiaeth gyhoeddus, ac fel rhan o’n hymgyrch ‘Teithio'n Saffach’ rydym yn gofyn i bawb barchu ei gilydd ac yn tynnu sylw at y ffaith na fydd pawb yn gallu gwisgo gorchudd wyneb. Ond, os ydych chi wedi cael eich eithrio rhag gwisgo gorchudd wyneb ac y byddech chi’n hoffi cael hysbysiad i ddangos i bobl rhag ofn, mae rhagor o wybodaeth ar gael yma.

Cofiwch, nid oes angen i chi fod â hwn gyd chi, ond mae ar gael i’r rheini y byddai’n well ganddynt ei gael.
 

 

Ble galla i gael laniard blodau'r haul?

Ar gyfer anableddau cudd, mae’r laniard blodau’r haul yn gallu dangos i staff a theithwyr y gallai fod angen help a chefnogaeth ychwanegol.

Mae rhagor o wybodaeth ar gael yma.
 

 

Fydd staff trafnidiaeth gyhoeddus yn gwisgo gorchudd wyneb?

Bydd rhai staff yn gwisgo gorchudd wyneb a fydd rhai eraill ddim. Y gweithredwr trafnidiaeth gyhoeddus sydd i benderfynu a oes yn rhaid i’w staff wisgo gorchudd wyneb ai peidio ac efallai fod rhai staff wedi cael eu heithrio. Mae hefyd yn dibynnu ar eu rôl a’u dyletswyddau a faint o gyswllt sydd ganddynt â chwsmeriaid, ac oes modd cadw pellter corfforol. Os oes gennych chi unrhyw ymholiadau, cysylltwch yn uniongyrchol â’r gweithredwr.

 

 

Fyddwch chi’n fy stopio rhag teithio os na fydda i’n gwisgo gorchudd wyneb?

O ddydd Llun 27 Gorffennaf, os ydych yn teithio heb orchudd wyneb gallech chi gael eich dirwyo neu eich gwahardd rhag teithio. Dydy hyn ddim yn wir ar gyfer teithwyr sydd wedi’u cynghori i beidio â gwisgo gorchudd wyneb:

 • plant ifanc dan 11 oed
 • y rheini sy’n cael trafferth anadlu
 • pobl anabl

I osgoi hyn, rydyn ni’n gofyn bod teithwyr yn ein helpu drwy ddilyn y canllawiau diweddaraf er mwyn cadw’r rhwydwaith trafnidiaeth mor ddiogel â phosib i gyd-deithwyr a’n staff.

 

 

Beth sy’n digwydd os ydw i’n teithio i mewn i Loegr?

Mae gwisgo gorchudd wyneb yn orfodol ar drafnidiaeth gyhoeddus yn Lloegr. Mae’n rhaid i chi wisgo gorchudd wyneb ar ein gwasanaethau trenau yn Lloegr. Mae rhagor o wybodaeth ar gael yma.

 

 

Pa fath o orchudd wyneb sy’n cael ei argymell?

Mae Llywodraeth Cymru yn argymell bod teithwyr yn gwisgo gorchudd wyneb anfeddygol tair haen. Mae modd i’r gorchuddion wyneb gael eu gwneud o ddefnydd syml sy’n gorchuddio’r trwyn a’r geg. Gellir eu gwneud o nifer o eitemau sydd i’w cael yn y cartref, mae canllawiau ynglŷn â gorchuddion wynebau i’w cael yma

Nid yw eitemau fel sgarffiau a bandanas yn cael eu hargymell fel gorchuddion wyneb addas er mwyn helpu i stopio lledaeniad y feirws.

GWYLIWCH sut i wneud eich gorchudd wyneb eich hun yma.

 

 

Beth ddylwn i ei wneud i sicrhau fy mod yn defnyddio fy ngorchudd wyneb yn iawn?

Mae hi’n bwysig cofio hyd yn oed os ydy eich trwyn a’ch ceg wedi cael eu gorchuddio, ei bod hi’n dal yn bosibl i chi ledaenu’r feirws os nad ydych chi’n golchi eich dwylo’n rheolaidd. Felly rydym yn argymell eich bod yn golchi eich dwylo’n drwyadl cyn ac ar ôl i chi deithio a defnyddio hylif diheintio dwylo addas.

Pan fyddwch chi’n rhoi eich gorchudd wyneb ymlaen:

 • gwnewch yn siŵr bod eich dwylo yn hollol lân
 • peidiwch â chyffwrdd blaen eich gorchudd
 • gwnewch yn siŵr ei fod yn gorchuddio eich trwyn a’ch ceg yn ddiogel
 • rhowch unrhyw ddarnau rhydd o ddefnydd o’r neilltu
 • Ar ôl i chi roi eich gorchudd wyneb ymlaen, peidiwch â chyffwrdd eich wyneb, eich trwyn, eich ceg na’ch llygaid o gwbl, mae hyn yn cynnwys os ydych chi’n gwisgo menig.

Pan fyddwch chi’n tynnu eich gorchudd wyneb i ffwrdd:

 • peidiwch â chyffwrdd blaen eich gorchudd 
 • rhowch y gorchudd mewn bag plastig nes i chi gael cyfle i’w olchi golchwch eich dwylo’n drwyadl am 20 eiliad gyda dŵr a sebon, pan fo’n bosibl neu defnyddiwch hylif diheintio dwylo addas
 • os ydych chi’n defnyddio gorchudd wyneb neu fenig sy’n cael eu defnyddio unwaith, gwnewch yn siŵr eich bod yn cael gwared arnyn nhw’n gyfrifol ac yn ddiogel, gartref os yw’n bosibl. Mae taflu sbwriel yn drosedd ac yn rhoi pobl eraill mewn perygl, yn enwedig gweithwyr allweddol fel pobl sy’n casglu sbwriel a phobl sy’n glanhau strydoedd.

 

 

Sut mae cadw fy ngorchudd wyneb yn lân?

Gallwch chi olchi’r rhan fwyaf o orchuddion wyneb gyda gweddill eich dillad drwy ddefnyddio powdwr golchi dillad arferol. Efallai fod cyfarwyddiadau golchi arbennig ar gyfer rhai gorchuddion wyneb, a dylech gael y rhain gan y cwmni/gwerthwr pan fyddwch yn prynu’r gorchudd wyneb.

Gwnewch yn siŵr eich bod yn golchi eich dwylo’n drwyadl cyn ac ar ôl i chi fod yn defnyddio neu’n gafael mewn gorchudd wyneb a pheidiwch â chyffwrdd eich llygaid a’ch wyneb. Gwnewch yn siŵr eich bod yn glanhau unrhyw le mae’r gorchudd wyneb rydych chi wedi bod yn ei ddefnyddio wedi’u cyffwrdd, fel bwrdd, cadair neu gownter y gegin drwy ddefnyddio cynnyrch glanhau addas.

 

 

Ydw i’n gallu mynd â fy meic ar drafnidiaeth gyhoeddus fel rhan o fy nhaith hanfodol?

Mae lle ar drafnidiaeth gyhoeddus yn parhau i fod yn gyfyngedig iawn oherwydd y mesurau cadw pellter cymdeithasol sydd ar waith, Gwnewch ddefnydd o’n cyfleusterau parcio beiciau (os ydynt ar gael) a cheisiwch osgoi dod â beiciau ar drafnidiaeth gyhoeddus lle bynnag bo hynny’n bosib.

I ddysgu mwy am argaeledd cyfleusterau parcio beiciau yn ein gorsafoedd rheilffordd, ewch i https://trctrenau.cymru/cy/gorsafoedd

 

 

Ga i fynd a phram ar drafnidiaeth gyhoeddus?

Cewch, fe gewch chi fynd â phramiau ar drafnidiaeth gyhoeddus. Ond, gan fod lle yn gyfyngedig iawn oherwydd y mesurau cadw pellter cymdeithasol, ein cyngor yw defnyddio trafnidiaeth gyhoeddus os mai hynny yw eich unig opsiwn, ystyriwch gerdded neu feicio pan fo'n bosibl er mwyn ein helpu i gadw'r lle cyfyngedig sydd ar gael ar drafnidiaeth gyhoeddus ar gyfer y gweithwyr allweddol sydd angen teithio yn ôl ac ymlaen i’r gwaith.
 

 

Ga i ddod a beic neu sgwter fy mhlentyn ar drafnidiaeth gyhoeddus?

Ein cyngor yw peidio â theithio gydag eitemau ychwanegol a dianghenraid, lle bynnag bo hynny’n bosib.

Gan fod lle yn gyfyngedig iawn oherwydd y mesurau cadw pellter cymdeithasol, ein cyngor yw defnyddio trafnidiaeth gyhoeddus os mai hynny yw eich unig opsiwn, ystyriwch gerdded neu feicio pan fo'n bosibl er mwyn ein helpu i gadw'r lle cyfyngedig sydd ar gael ar drafnidiaeth gyhoeddus ar gyfer y gweithwyr allweddol sydd angen teithio yn ôl ac ymlaen i’r gwaith.
 

 

Rydw i’n fyfyriwr; ga i ddal defnyddio Fy Ngherdyn Teithio i deithio?

Cewch, rydyn ni’n dal i dderbyn Fy Ngherdyn Teithio wrth deithio. Ond, ein cyngor yw defnyddio trafnidiaeth gyhoeddus os mai hynny yw eich unig opsiwn, ystyriwch gerdded neu feicio pan fo'n bosibl er mwyn ein helpu i gadw'r lle cyfyngedig sydd ar gael ar drafnidiaeth gyhoeddus ar gyfer y gweithwyr allweddol sydd angen teithio yn ôl ac ymlaen i’r gwaith.

Os mai trafnidiaeth gyhoeddus yw eich unig opsiwn, gwnewch yn siŵr eich bod yn dilyn y canllawiau isod ac yn ein helpu ni i’ch cadw chi, a’ch cyd-deithwyr a’n staff mor ddiogel â phosibl:

 • cadw 2 fetr oddi wrth bobl sydd ddim yn byw gyda chi lle bynnag y bo hynny’n bosibl
 • osgoi cyswllt corfforol a threulio cyn lleied o amser â phosib o fewn 2 fetr i bobl eraill
 • wynebu oddi wrth bobl sydd ddim yn byw gyda chi
 • osgoi cyffwrdd arwynebau ar y trên cymaint â phosibl
 • osgoi bwyta ar y trên, os oes modd
 • golchieichdwylo’ndrwyadlneuddefnyddiohylifdiheintiodwylocyn ac ar ôl teithio
 • gwisgo gorchudd wyneb tair haen – rhaid i chi wisgo un o 27 Gorffennaf oni bai eich bod chi’n anabl neu ag anawsterau anadlu.

Mae rhagor o wybodaeth am gadw pellter corfforol ar gael yma

I gael rhagor o gyngor a chyfarwyddiadau neu ddiweddariadau teithio, llwythwch yr Ap Traveline i lawr am ddim yma

I gael rhagor o wybodaeth am Fy Ngherdyn Teithio ewch i https://fyngherdynteithio.llyw.cymru/cy/ 
 

 

 
Ydw i’n dal yn gallu defnyddio fy ngherdyn bws?

Gallwch, ond dim ond os yw eich taith yn hanfodol ac nad oes gennych ffordd arall i deithio. Os oes gennych Cerdyn Teithio Rhatach dilys, mae'r un telerau ac amodau yn berthnasol. Os oes angen i chi deithio, dylech osgoi teithio yn ystod cyfnodau prysuraf y dydd, fel cymudo yn y bore neu yn y prynhawn.

Mae rhagor o wybodaeth am deithio rhatach ar gael yma.
 

 

Mae gen i cerdyn bws cydymaith ychwanegol gan fod angen cymorth arnaf wrth deithio, a fydd fy ngofalwr yn cael teithio gyda mi?

Os yw eich taith yn hanfodol a bod angen cymorth arnoch i deithio, bydd eich cydymaith, os yw'n dod o'r un cartref neu swigen gymdeithasol, yn gallu teithio gyda chi. Os nad yw eich cydymaith yn rhan o'ch cartref neu'ch swigen gymdeithasol, yn unol â chanllawiau'r Llywodraeth, byddem yn gofyn i chi osgoi teithio gyda nhw am y tro.

Os oes gennych unrhyw ymholiadau ynghylch eich pas cydymaith, cysylltwch â'ch cyngor lleol i drafod y mater.

Pan fyddwch yn teithio, cyflwynwch eich pas bws pan fydd yr aelod o staff yn gofyn i chi.

Gallwch gael rhagor o wybodaeth am deithio rhatach yma.
 

 


Pa fathau o deithio ydych chi’n eu hargymell yn lle bysiau neu drenau?

Gan fod llai o lawer o gapasiti ar y rhwydwaith trafnidiaeth gyhoeddus, oherwydd mesurau cadw pellter cymdeithasol, rydyn ni’n gofyn i bobl lle bynnag bo hynny’n bosib i osgoi teithio ar fws neu drên ac i ddefnyddio teithio llesol ar gyfer teithiau byr er mwyn helpu i leihau’r pwysau ar drafnidiaeth gyhoeddus ac i roi lle i’r rheini sydd heb opsiwn arall.

Efallai eich bod chi wedi clywed am y term ‘Teithio Llesol’, mae hyn yn cyfeirio at daith rydych chi’n ei gwneud ar droed neu ar feic wrth deithio i’r gwaith, i'r ysgol, i’r siopau neu i orsaf bws neu reilffordd. Mae gan gerdded a beicio fanteision amlwg o ran iechyd a lles, felly fe fyddwch chi’n cael eich ymarfer corff dyddiol wrth i chi deithio.

 

 

Ble alla i gael help i gynllunio fy nhaith teithio llesol?

Mae help i gynllunio eich taith ar droed neu ar feic ar gael trwy wefan Traveline Cymru. Gallwch chi hefyd lwytho ap Traveline Cymru i lawr am ddim. Neu, mae Google Maps a Komoot yn cynnig gwasanaethau cynllunio taith am ddim sy’n gweithio gyda theithiau ar droed neu ar feic.

Mae gwybodaeth ynglŷn â llwybrau teithio llesol yn eich ardal hefyd ar gael o wefan eich Cyngor lleol, mae’r wybodaeth i’w chael yma: https://llyw.cymru/teithio-llesol-cynnydd-eich-awdurdod-lleo. I weld os ydych chi’n byw ger y Rhwydwaith Beicio Cenedlaethol gallwch chi fynd i wefan Sustrans https://www.sustrans.org.uk/national-cycle-network/.

Mae cynghorau lleol ar draws Cymru yn cael eu hannog i osod cyfleusterau dros dro i'w gwneud yn haws i bobl gerdded a beicio ac mae Sustrans wedi datblygu adnodd i’ch helpu chi i weld beth sydd ar gael yn eich ardal ar https://www.sustrans.org.uk/space-to-move/ .
 

 

Does gen i ddim beic ond fe hoffwn i feicio, oes unrhyw help ar gael?

Mae cynlluniau rhannu beiciau cyhoeddus, fel Nextbike, ar gael mewn nifer bychan o gynghorau lleol yng Nghymru, lle gallwch chi logi beic i fynd a chi o a i b. I ddysgu mwy am Nextbike, a sut i gadw’n saff wrth ddefnyddio eu gwasanaeth yn ystod COVID-19, ewch i’w gwefan https://www.nextbike.co.uk/en/.

Os ydych chi’n weithiwr allweddol yng Nghaerdydd, gallwch chi gael aelodaeth Nextbike am ddim ac mae rhagor o wybodaeth ar gael yma: https://www.nextbike.co.uk/en/news/free-cycling-memberships-up-for-grabs-for-cardiff-key-workers/.

Mae’n bosib bod cynlluniau lleol ar gael yn eich ardal, ewch i wefan eich cyngor lleol i gael rhagor o wybodaeth.
 

 

Dydw i ddim yn gallu defnyddio Teithio Llesol, ga i ddefnyddio fy nghar?

Mae Teithio Llesol yn cael ei annog, ond i’r rheini sydd ddim yn gallu cerdded neu feicio, mae gyrru yn opsiwn ymarferol i bobl o dan yr amgylchiadau presennol.
 

 

Dydw i ddim yn gyrru, ond mae fy nghydweithiwr wedi cynnig lifft i’r gwaith – ydy rhannu car yn cael ei ganiatáu?

Dim ond os ydy’r holl deithwyr o’r un tŷ y dylai rhannu car ddigwydd. Os ydych chi’n rhannu car gyda rhywun sydd ddim yn byw gyda chi fel arfer, ystyriwch ffordd wahanol o deithio fel cerdded neu feicio.

Os yw eich taith yn hanfodol, fel teithio i’r gwaith neu i apwyntiad meddygol, ac nad oes dewis arall ond rhannu car gyda rhywun o’r tu allan i’ch tŷ, mae yna bethau y gallwch chi eu gwneud i helpu i leihau’r peryglon.

 • Cadw nifer y teithwyr i gyn lleied â phosib
 • Cadw’r ffenestri ar agor i gael digon o awyr iach
 • Wynebu oddi wrth deithwyr eraill, lle bynnag bo hynny’n bosib
Dylai’r cerbyd gael ei lanhau’n rheolaidd gyda chynnyrch glanhau safonol gan ganolbwyntio ar ardaloedd sy’n cael eu cyffwrdd yn aml, fel handlenni drysau
 

 
Ydy’r Gymdeithas Cludiant Cymunedol yn dal i redeg ei wasanaethau?

I ddarganfod pa wasanaethau sy’n rhedeg yn eich ardal, cysylltwch â’r Gymdeithas Cludiant Cymunedol rhwng 10am a 4pm o ddydd Llun i ddydd Gwener, drwy anfon eich ymholiad mewn e-bost at advice@ctauk.org

Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar eu gwefan https://ctauk.org/covid19-guidance 
 

 

Ydy’r gwasanaeth fflecsi ar gael?

fflecsi yw ein gwasanaeth peilot newydd sy’n gweithio mewn partneriaeth â gweithredwyr bysiau lleol a chynghorau lleol. Mae’n llenwi bwlch yn lle gwasanaethau bysiau rheolaidd er mwyn helpu pobl i wneud teithiau lleol hanfodol.

Mae’r gwasanaeth peilot yn gweithio’n dda ac ar hyn o bryd mae’n cael ei dreialu yng Nghasnewydd, Gogledd Caerdydd ac o 20 Gorffennaf, y Rhondda. Mae’n rhedeg rhwng 7.30am a 6.30pm.

Mae diogelwch yn hollbwysig, felly rydyn ni wedi dylunio fflecsi i gludo teithwyr mewn modd mor ddiogel â phosibl. Mae gwybod faint o deithwyr rydyn ni’n eu codi yn golygu ein bod ni’n gallu anfon cerbyd o faint addas er mwyn cadw pellter cymdeithasol.

Mae fflecsi hefyd yn gadael i bobl ddewis pryd maen nhw eisiau teithio sy’n golygu bod gweithwyr allweddol yn gallu cyrraedd eu gwaith ar amser neu eich bod chi’n gallu gwneud teithiau hanfodol heb oedi.

Rydyn ni’n gobeithio cyflwyno’r gwasanaeth i ardaloedd eraill os ydy’r peilot yn llwyddiannus. Gallai rhai gwasanaethau fflecsi barhau i redeg ochr yn ochr â gwasanaethau bws arferol yn y dyfodol.

I ddysgu mwy llwythwch yr Ap (dolen) i lawr neu ffoniwch 0300 234 0300.
 

 

Sut alla i gadw pellter cymdeithasol ar drafnidiaeth gyhoeddus?

Rydym yn gwneud ein gorau i gynnal ymbellhau cymdeithasol, ond gallwch hefyd ein helpu drwy osgoi teithio nad yw'n hanfodol a theithio oddi ar oriau brig os nad oes gennych unrhyw ffordd arall i wneud eich taith.

Rydyn ni’n gweithio’n agos gyda phob gweithredwr cludiant cyhoeddus fel eich bod chi’n gallu defnyddio trafnidiaeth gyhoeddus mor ddiogel â phosib – mae hyn yn cynnwys cyflwyno amryw o fesurau, lle bynnag bo hynny’n bosib:

 • cyfyngu ar nifer y teithwyr a ganiateir ar drenau a bysiau ar yr un pryd
 • systemau ciwio gan gadw pellter cymdeithasol mewn gorsafoedd
 • marciau cadw pellter cymdeithasol clir mewn gorsafoedd ar drenau a bysau, ac efallai y bydd rhai cynghorau lleol yn marcio o gwmpas safleoedd bysiau mwy
 • dim talu gydag arian parod
 • tocynnau ar-lein

Gofynnir i deithwyr ddilyn y cyfarwyddiadau diweddaraf i helpu i leihau cyswllt wyneb yn wyneb â phobl sydd ddim yn byw yn yr un tŷ a nhw gan ddilyn ein canllawiau siarter teithwyr Teithio'n Saffach.

GWYLIWCH brofiad o deithio ar drên yma. 
 

 

Pam na allwch chi redeg rhagor o drenau i helpu i fynd i’r afael â chadw pellter cymdeithasol?

Yn anffodus, dydy hi ddim mor hawdd â hynny. Rhaid i ni ystyried diogelwch ac argaeledd staff trafnidiaeth gyhoeddus, ynghyd ag argaeledd y bysiau a’r trenau eu hunain (y fflyd).

Y gwirionedd yw, hyd yn oed petaem ni’n rhedeg gwasanaeth llawn, mae’r canllawiau cadw pellter cymdeithasol yn golygu mai dim ond ffracsiwn o’r nifer arferol o deithwyr y byddai trenau a bysiau yn gallu eu cario’n ddiogel. Ers 5 Gorffennaf, rydyn ni’n rhedeg rhagor o wasanaethau trafnidiaeth gyhoeddus ac rydyn ni hefyd yn rhedeg gwasanaethau gyda rhagor o gerbydau ar drenau, lle mae hi’n bosib gwneud hynny,

Pe byddai pawb yn defnyddio trafnidiaeth gyhoeddus ar gyfer teithiau hanfodol yn unig neu pan nad oes opsiwn arall, rydyn ni’n hyderus y byddwn ni’n gallu parhau i gefnogi ein teithwyr blaenoriaeth gyda’r teithiau mwyaf diogel posib.
 

 

Sut allai i fod yn siŵr bod gwasanaethau trafnidiaeth gyhoeddus yn lân?

Mae cerbydau a threnau trafnidiaeth gyhoeddus yn parhau i gael eu glanhau’n drylwyr yn unol â chanllawiau Llywodraeth Cymru. Mae llefydd sy’n cael llawer o ddefnydd fel byrddau, handlenni a mannau sy’n cael eu cyffwrdd yn aml gan deithwyr yn cael eu glanhau’n rheolaidd a thrylwyr, mae hyn yn cynnwys ardaloedd mewn gorsafoedd.

Mae cadw staff rheng flaen mor ddiogel â phosib yn un o’n prif flaenoriaethau, ac rydyn ni’n gweithio gyda darparwyr trafnidiaeth gyhoeddus i wneud yn siŵr bod staff a theithwyr yn cael eu cadw mor ddiogel â phosib.

 

 

Pa gynhyrchion glanhau sy’n cael eu defnyddio ar drafnidiaeth gyhoeddus?

Mae mesurau glanhau ychwanegol yn parhau i fod ar waith, ac mae llefydd sy’n dod i gyswllt agos â theithwyr a staff, fel handlenni, canllawiau cydio, peiriannau tocynnau a breichiau seddi yn cael eu glanhau’n rheolaidd gan ddefnyddio cynhyrchion sy’n cael eu hargymell yn unol â chanllawiau Llywodraeth Cymru.
 

 

Fydd angen i mi wisgo menig wrth deithio ar drafnidiaeth gyhoeddus?

Na fydd, does dim rhaid i chi wisgo menig, mae’n ddewis personol. Rydyn ni’n gofyn i bob teithiwr barhau i ddilyn canllawiau’r llywodraeth o ran golchi eu dwylo’n rheolaidd cyn ac ar ôl iddyn nhw deithio, ac i ddefnyddio’r hylif diheintio lle mae ar gael.
 

 

Fydd fy nhymheredd yn cael ei gymryd cyn teithio?

Na fydd, fydd eich tymheredd ddim yn cael ei gymryd cyn i chi ddefnyddio trafnidiaeth gyhoeddus. Os oes gennych chi dymheredd uchel neu os oes gennych chi unrhyw symptomau o’r coronafeirws, peidiwch â theithio.
 

 

Pa fesurau diogelwch sydd ar waith ar drafnidiaeth gyhoeddus?

Mae gennym bolisi Dim Goddefgarwch o ran ymddygiad gwrthgymdeithasol, ac rydyn ni’n gofyn i bob teithiwr barchu cyd gymudwyr a staff trafnidiaeth gyhoeddus, sy’n gwneud eu gorau i gynnig gwasanaethau yn ystod y cyfod anodd hwn.

Rydyn ni’n parhau i weithio’n agos iawn gyda’r Heddlu Trafnidiaeth Prydeinig, sydd yno i gynnig cymorth i fynd i’r afael ag unrhyw achosion troseddol ar y rhwydwaith rheilffordd ac i helpu i addysgu teithwyr ar bwysigrwydd dilyn y mesurau cadw pellter cymdeithasol.

Gallwch chi riportio achos ar y rhwydwaith rheilffyrdd drwy roi gwybod i aelod o staff yn ddiogel neu drwy ffonio’r Heddlu Trafnidiaeth Prydeinig ar 0121 634 5600.

Os byddwch chi’n cael problemau wrth deithio ar fws, rhowch wybod i'r gyrrwr yn ofalus a bydd yn gofyn am gymorth dros y radio os oes angen.
 

 

Pa gymorth ychwanegol sydd ar gael i staff trafnidiaeth gyhoeddus?

Mae diogelwch a lles y staff rheng flaen ar draws y rhwydwaith trafnidiaeth gyhoeddus yn parhau i fod yn un o’n prif flaenoriaethu.

Rydyn ni’n cydweithio gydag undebau llafur, cyrff diogelwch a phartneriaid eraill i sicrhau bod ein pobl yn gallu gweithio’n ddiogel tra’n helpu pobl sydd angen teithio i gyrraedd lle maen nhw’n mynd.Byddwn ni’n parhau i ddilyn iechyd cyhoeddus a chyngor y llywodraeth ar beth sydd angen i staff trafnidiaeth gyhoeddus ei wneud wrth gyflawni eu dyletswyddau gwaith. Mae hyn yn cynnwys gwisgo gorchuddion wynebau ac offer diogelwch addas eraill, fel bo angen.
 
 


Hoffwn i newid fy oriau gwaith – sut alla i gynllunio fy nheithiau?

Os nad oes gennych chi ddewis arall ond teithio ar fws neu ar drên, rydyn ni’n gofyn i chi osgoi amseroedd prysur rhwng 7am a 9am a rhwng 4pm a 6.30pm pan fo hynny’n bosib, er mwyn lleihau’r pwysau ar y capasiti cyfyngedig sydd ar gael.

Gweld manylion diweddaraf yr amserlen:

 

 

Pryd fydd yr amserlenni arferol yn dychwelyd?

Dydyn ni ddim yn gwybod eto. Rydyn ni’n parhau  i adolygu a gweithio’n agos gyda’r partneriaid trafnidiaeth gyhoeddus i redeg cymaint o wasanaethau â phosib, pan fo modd i ni wneud hynny’n ddiogel ac yn unol â chanllawiau’r llywodraeth.

Gwiriwch eich amser teithio cyn teithio bob amser.

 

Oes unrhyw newidiadau i brisiau tocynnau?

Nac oes, dydy’r prisiau ar wasanaethau bysiau a threnau heb newid. Archebwch ar-lein a defnyddiwch ddulliau talu digyswllt, pan fo hynny’n bosib. Efallai y bydd angen i chi gadw sedd ar rai gwasanaethau – bydd hyn yn cael ei nodi’n glir pan fyddwch chi’n archebu eich tocyn. 
 

 

Ga i ddal defnyddio fy ngherdyn bws i deithio?

Cewch, os oes gennych chi Gerdyn Teithio Rhatach dilys mae’r un telerau ac amodau yn berthnasol. Eto, am y tro rydyn ni’n pwysleisio y dylai pawb osgoi defnyddio trafnidiaeth gyhoeddus pan fo hynny posib. Os oes rhaid i chi deithio, ceisiwch osgoi teithio yn ystod adegau prysuraf y diwrnod sef y cyfnod cymudo yn y bore a’r prynhawn.
 

 

Mae gen i Gerdyn Bws Cyd-deithiwr gan fod angen help arna i wrth deithio, fydd fy ngofalwr yn cael teithio gyda mi?

Os ydy eich taith yn hanfodol a bod angen help arnoch chi wrth deithio, bydd eich cyd-deithiwr yn gallu teithio gyda chi os ydyn nhw’n byw yn yr un tŷ. Os nad yw eich cyd-deithiwr yn byw yn eich tŷ, yn unol â chanllawiau'r llywodraeth bydden ni’n gofyn i chi beidio â theithio gyda nhw am y tro.

Os oes gennych chi unrhyw ymholiadau’n ymwneud â’ch cerdyn cyd-deithiwr, cysylltwch â’ch cyngor lleol i’w drafod.

Wrth deithio, dangoswch eich cerdyn bws pan fydd aelod o staff yn gofyn amdano.
 

 

Ai taliadau digyswllt yw’r unig ffordd o dalu am docynnau? 

Na, ond dyma’r opsiwn gorau gan ei fod yn lleihau’r angen am gyswllt cymdeithasol. Pan fo hynny’n bosib, prynwch eich tocyn ar-lein neu defnyddiwch ddulliau talu digyswllt yn y swyddfa docynnau neu wrth i chi fynd ar y bws.
 

 

Ydy’r swyddfeydd tocynnau ar agor?

Mae'r rhan fwyaf o swyddfeydd tocynnau wedi cau ar hyn o bryd, ac mae ymholiadau yn cael eu dargyfeirio i'r pencadlysoedd perthnasol. Ond, efallai y bydd rhai swyddfeydd tocynnau ar agor lle y bydd galw, a bydd mesurau cadw pellter cymdeithasol ar waith. Cysylltwch â’ch gweithredwr trenau neu fysiau lleol i gael rhagor o wybodaeth.

Prynwch docynnau ar-lein cyn i chi deithio, pan fo hynny’n bosib. Bydd hyn yn helpu i osgoi cyswllt diangen â phobl eraill.

Ar gyfer tocynnau rheilffordd ewch i trctrenau.cymru

Far gyfer tocynnau bws, ewch i wefan eich gweithredwr lleol neu i traveline.cymru.
 


 
Pa mor bell ymlaen llaw alla i chwilio am daith?

Ni fyddwch yn gallu gweld amserlenni mor bell ymlaen llaw ag arfer, oherwydd mae'n ddarlun sy'n newid yn barhaus. Rydym yn ymateb yn gyflym ac yn rheolaidd i ganllawiau datblygol y Llywodraeth.. Felly rydyn ni’n gofyn i bobl edrych ar yr amserlenni yn yr wythnos cyn iddyn nhw deithio. 

Ar gyfer teithiau ar drenau - trctrenau.cymru

Ar gyfer teithiau ar fysiau - www.traveline.cymru
 
 


Ga i ad-daliad ar fy nhocyn tymor?

Cewch. Gallwch chi gael y manylion am sut i gael ad-daliad ar https://trctrenau.cymru/cy/ad-dalu-pris-tocynnau

I gael ad-daliadau ar fysiau, cysylltwch â’ch gweithredwr bysiau yn uniongyrchol neu ewch i traveline.cymru.
 
 


Fydd siopau a chaffis gorsafoedd ar agor a fydd yna wasanaeth arlwyo ar drenau?

Ni fydd pob siop mewn gorsafoedd ar agor a bydd y rhai sy’n gallu gweithredu yn glynu wrth reolau cadw pellter cymdeithasol. Does dim gwasanaethau arlwyo ar gael ar drenau ar hyn o bryd.

Mae’r canllawiau gan Lywodraeth Cymru yn gofyn i deithwyr osgoi bwyta wrth deithio ar drafnidiaeth, lle bynnag bo hynny’n bosib. 
 

 

Fydd toiledau ac ystafelloedd aros ar agor mewn gorsafoedd?

Byddan, lle bynnag bo hynny’n bosib byddwn ni’n cadw ystafelloedd aros a thoiledau ar agor. Ond, oherwydd rheolau cadw pellter cymdeithasol, bydd cyfyngiadau ar faint o bobl fydd yn gallu eu defnyddio ar yr un pryd. Bydd hylif diheintio a deunyddiau golchi dwylo ar gael i’w defnyddio.
 

 

Ble fydd pobl yn aros os bydd tarfu mawr ar y gwasanaeth?

Rydyn ni’n gweithio gyda’r diwydiant trafnidiaeth gyhoeddus i leihau tarfu. Os bydd digwyddiadau ar y rhwydwaith trafnidiaeth, bydd y gweithredwr trafnidiaeth perthnasol yn darparu’r wybodaeth ddiweddaraf i deithwyr ynghyd â chyngor trwy eu sianeli cyfathrebu i wneud yn siŵr bod pawb yn gallu parhau â’u taith mor gyflym ac mor ddiogel â phosib.

I osgoi torfeydd yn ymgasglu yn ystod unrhyw darfu, tarwch olwg ar eich taith cyn i chi deithio:

Rheilffordd – www.journeycheck.com/tfwrail

Bysiau – www.traveline.cymru
 
 

Beth fydd yn digwydd os oes oedi neu darfu ar y gwasanaethau?

Mewn achosion o oedi neu darfu mawr, byddwn yn parhau i ddarparu bysiau yn lle trenau. Os bydd hyn yn digwydd, bydd staff wrth law i roi’r holl gyfarwyddiadau a manylion perthnasol i chi a bydd mesurau cadw pellter cymdeithasol ar waith, lle bynnag bo hynny’n bosib.

Lle bo hynny’n bosib, bydd gweithredwyr bysiau yn trefnu bysiau yn lle trenau cyn gynted â phosib a byddan nhw’n cynnig y lefel gywir o gymorth i gadw teithwyr yn ddiogel. Byddan nhw’n cyfleu gwybodaeth am oedi drwy eu sianeli cyfathrebu.
 

 

Ga i ddal deithio mewn tacsi?

Cewch, mae cwmnïau tacsis a cherbydau hurio preifat yn dal i ddarparu gwasanaethau. Cysylltwch â’ch gweithredwr lleol i drafod pa wasanaethau sydd ar gael a pha fesurau sydd ar waith ar hyn o bryd.

Mae gweithredwyr tacsis a cherbydau hurio preifat yn debygol o fod wedi cyflwyno mesurau newydd i helpu gyda chadw pellter cymdeithasol ac mae’n bwysig eich bod chi’n dilyn cyngor y gyrrwr er mwyn helpu i gadw pawb mor ddiogel â phosib.
 
Ceisiwch osgoi rhannu tacsi gyda phobl sydd ddim yn byw yn yr un tŷ â chi, wynebwch oddi wrth y gyrrwr lle bo hynny’n bosib, a chadwch yr amser rydych chi’n ei dreulio wrth ymyl pobl eraill mor fyr â phosib. Golchwch eich dwylo’n drwyadl neu ddefnyddio hylif diheintio dwylo cyn ac ar ôl eich taith.

Fel gyda ffurfiau eraill o drafnidiaeth gyhoeddus, defnyddiwch y rhain ar gyfer teithiau hanfodol yn unig.

 

 

Rwy’n teimlo’n bryderus iawn ac yn unig. Ble galla i gael cymorth?

Rydym yn sylweddoli bod hwn yn gyfnod digynsail a bod teithwyr a staff ym mhob rhan o’r rhwydwaith dan bwysau ac yn bryderus. Rydym yn gwneud popeth posibl i leihau’r risg ac i wneud yn siŵr bod pawb sy’n gorfod defnyddio’r rhwydwaith yn gallu teithio’n ddiogel. Os oes arnoch angen siarad â rhywun, gallwch gysylltu ag un o’r elusennau a restrir isod sy’n cynnig cyngor cyfrinachol di-dâl 24 awr y diwrnod, 7 diwrnod yr wythnos:

Y Samariaid – www.samaritans.org

Amser i Newid Cymru – http://www.timetochangewales.org.uk

Mind – www.mind.org.uk

 

 

Nid yw fy nghartref yn ddiogel, ble alla i fynd am help gyda thrais yn y cartref?

Rydym wedi ymrwymo i gynllun 'Rail ro Refuge' y DU sy'n cefnogi cymorth i fenywod, sy'n cynnig talu am gostau teithio ar drên i unrhyw un sydd angen ffoi rhag trais yn y cartref yn ystod argyfwng coronafeirws.

Gallwch gael rhagor o wybodaeth yma.

 

 

Diolch am eich amynedd a’ch cefnogaeth. Rydym yn gwneud popeth posibl i sicrhau ein bod yn gallu ymateb i’r newidiadau yn y canllawiau a chael ein gwasanaethau trafnidiaeth gyhoeddus arferol ar waith unwaith eto cyn gynted ag y bo’n ddiogel i wneud hynny.

Ar gyfer ymholiadau cyffredinol sy'n ymwneud â thrafnidiaeth gyhoeddus, gan gynnwys Bysiau, Rheilffyrdd a theithio llesol, gallwch gysylltu â Traveline Cymru. 

Ar gyfer ymholiadau yn ymwneud â chludiant ar gyfer gwasanaethau rheilffyrdd Trafnidiaeth Cymru, ewch yma.

Ar gyfer ymholiadau yn ymwneud â gweithgareddau Trafnidiaeth Cymru yn fwy cyffredinol, anfonwch e-bost at contact@tfw.wales.