Maint y testun: A A A
Cyferbynnedd:
Gwrando: More about BrowseAloud
Canllawiau Trafnidiaeth Cymru ynghylch teithio yn ystod y pandemig coronafeirws

Mae Trafnidiaeth Cymru wedi llunio’r rhestr isod o gwestiynau cyffredin ynghylch defnyddio trafnidiaeth gyhoeddus yn ystod yr argyfwng coronafeirws presennol yn unol â chanllawiau diweddaraf Llywodraeth Cymru. 

Dolenni cyswllt defnyddiol eraill:

 ‘Canllawiau gweithredwyr bysiau ynghylch teithio yn ystod y pandemig coronafeirws’ 

‘Coronafeirws – Y wybodaeth ddiweddaraf am wasanaethau trafnidiaeth’ 

Trafnidiaeth Cymru – Teithio’n Saffach (gan gynnwys canllawiau ynghylch teithio yn ystod cyfyngiadau lleol)

 

Ga i ddefnyddio trafnidiaeth gyhoeddus? 

Beth ydych chi'n ei olygu wrth deithiau 'hanfodol'?

Sut alla i gael gwybod pryd mae trafnidiaeth gyhoeddus yn rhedeg?

Ydy hi’n ddiogel teithio ar drafnidiaeth gyhoeddus?

Beth alla i wneud i helpu?

Beth sydd angen i mi ei wneud cyn mynd ar fy nhaith?

Pa gyngor ydych chi’n ei roi i deithio’n saffach?

Rwy'n byw yng Nghymru, a allaf barhau i ddefnyddio trafnidiaeth gyhoeddus i gyrraedd fy lle gwaith yn ystod y cyfyngiadau haen leol yn Lloegr?

Mae fy mhlant yn y mynd i'r ysgol dros y ffin. Ydw i’n dal i allu mynd â nhw ar y bws er mwyn teithio i Loegr ac oddi yno?

Mae f’ysgol i yng Nghymru, ond rydw i’n byw yn Lloegr.  Ydw i’n dal yn cael defnyddio'r trên?

Rydw i'n byw yn Lloegr, ond yn gweithio yng Nghymru.  Ydy hi’n iawn i mi ddefnyddio trafnidiaeth gyhoeddus?

Mae fy nheulu'n byw yn Lloegr, alla i deithio ar y trên i'w gweld?

Rydw i’n darparu gofal hanfodol i fy rhieni sy'n byw dros y ffin.  Ydy hi’n iawn i mi barhau i ddefnyddio'r bws er mwyn eu helpu?

Mae fy nhaith i’r gwaith yn Iwerddon yn mynd drwy Gymru. Ydy hi’n iawn i mi wneud hyn o hyd?

Rwy’n byw yn agos at y ffin. Ydy hi’n iawn i mi fynd i siopa yn Lloegr?

Ydw i'n dal i gael teithio mewn tacsi?

Mae angen help arna’ i wrth deithio - ydy'r gwasanaeth hwn yn dal i fod ar gael?

Fydd yn rhaid i mi wisgo gorchudd wyneb wrth deithio ar drafnidiaeth gyhoeddus? 

Ble mae’r rhestr lawn o eithriadau ar gyfer gorchuddion wyneb?

Sut ydych chi’n gwneud yn siŵr bod eich holl deithwyr yn dilyn y rheolau pellter cymdeithasol ar drenau, ac yn gwisgo gorchudd wyneb?

Oes angen i’r gorchudd wyneb fod â 3 haen?

Fydda i’n gallu codi gorchudd wyneb o’r orsaf drenau neu ar y bws?

Fydd angen i fy mhlant wisgo gorchudd wyneb ar drafnidiaeth gyhoeddus?

Fydd angen i fy mhlentyn wisgo gorchudd wyneb ar y bws yn ystod y cyfnod atal byr? 

Mae gan fy ngwraig dementia, fydd angen iddi wisgo gorchudd wyneb wrth deithio?

Rwy’n dioddef o bryder, oes angen i mi wisgo gorchudd wyneb?

Mae gen i anawsterau anadlu; oes raid i mi wisgo gorchudd wyneb?

Fydd angen i mi wisgo gorchudd wyneb wrth aros yn y safle bws?

Rwy’n teithio mewn tacsi, fydd angen i mi wisgo gorchudd wyneb?

Mae fy ngŵr yn fyddar, fydda i’n cael tynnu fy ngorchudd wyneb i gyfathrebu ag ef?

Fydda i’n cael tynnu fy ngorchudd wyneb i fwyta neu yfed?

Beth os byddaf yn dechrau teimlo’n sâl wrth deithio, fydda i’n cael tynnu fy ngorchudd wyneb?

Beth os byddaf yn dioddef ymddygiad gwrthgymdeithasol am beidio â gwisgo gorchudd wyneb?

Ble galla i gael laniard blodau'r haul?

Fydd staff trafnidiaeth gyhoeddus yn gwisgo gorchudd wyneb?

Fyddwch chi’n fy stopio rhag teithio os na fydda i’n gwisgo gorchudd wyneb?

Beth sy’n digwydd os ydw i’n teithio i mewn i Loegr?

Beth ddylwn i ei wneud i sicrhau fy mod yn defnyddio fy ngorchudd wyneb yn iawn?

Sut mae cadw fy ngorchudd wyneb yn lân?

Beth yw’r galw presennol gan deithwyr ar eich gwasanaethau rheilffyrdd?

Pam nad ydych chi’n rhedeg 100% o’r gwasanaeth o hyd?

Ydych chi’n gwybod pryd fydd y gwasanaethau’n dychwelyd i 100%?

Pam na allwch chi roi trenau neu fysiau ychwanegol?

Pam na allwch chi ddarparu bysiau yn lle trenau? 

A yw’n wir nad oes digon o staff i gynnal gwasanaeth llawn? 

Pam ydych chi’n hepgor rhai gorsafoedd trên? 

Pam na allwch chi ddefnyddio mwy o gerbydau ar y trenau prysurach?

Pam fod prisiau trenau’n codi pan fo llai o wasanaeth o hyd?

Sut mae’r rhwydwaith yn gallu ymdopi nawr bod plant ysgol a myfyrwyr yn defnyddio’r gwasanaethau eto?

Sut ydych chi’n gwneud yn siŵr bod eich holl deithwyr yn dilyn y rheolau pellter cymdeithasol ar drenau, ac yn gwisgo gorchudd wyneb?

A oes system archebu ar waith i archebu seddi ymlaen llaw ar drenau?

Ydw i’n gallu mynd â fy meic ar drafnidiaeth gyhoeddus?

Ga i fynd a phram ar drafnidiaeth gyhoeddus?

Ga i ddod a beic neu sgwter fy mhlentyn ar drafnidiaeth gyhoeddus?

Rydw i’n fyfyriwr; ga i ddal defnyddio Fy Ngherdyn Teithio i deithio?

Ydw i’n dal yn gallu defnyddio fy ngherdyn bws?

Mae gen i cerdyn bws cydymaith ychwanegol gan fod angen cymorth arnaf wrth deithio, a fydd fy ngofalwr yn cael teithio gyda mi?

Pa fathau o deithio ydych chi’n eu hargymell yn lle bysiau neu drenau?

Ble alla i gael help i gynllunio fy nhaith teithio llesol?

Does gen i ddim beic ond fe hoffwn i feicio, oes unrhyw help ar gael?

Dydw i ddim yn gyrru, ond mae fy nghydweithiwr wedi cynnig lifft i’r gwaith – ydy rhannu car yn cael ei ganiatáu?

Ydy’r Gymdeithas Cludiant Cymunedol yn dal i redeg ei wasanaethau?

Ydy’r gwasanaeth fflecsi ar gael?

Sut alla i gadw pellter corfforol ar drafnidiaeth gyhoeddus?

Pam na allwch chi redeg rhagor o drenau i helpu i fynd i’r afael â chadw pellter corfforol? 

Sut allai i fod yn siŵr bod gwasanaethau trafnidiaeth gyhoeddus yn lân?

Pa gynhyrchion glanhau sy’n cael eu defnyddio ar drafnidiaeth gyhoeddus?

Fydd angen i mi wisgo menig wrth deithio ar drafnidiaeth gyhoeddus?

Fydd fy nhymheredd yn cael ei gymryd cyn teithio?

Pa fesurau diogelwch sydd ar waith ar drafnidiaeth gyhoeddus?

Pa gymorth ychwanegol sydd ar gael i staff trafnidiaeth gyhoeddus?

Hoffwn i newid fy oriau gwaith – sut alla i gynllunio fy nheithiau?

Pryd fydd yr amserlenni arferol yn dychwelyd?  

Ai taliadau digyswllt yw’r unig ffordd o dalu am docynnau?

Ydy’r swyddfeydd tocynnau ar agor?

Pa mor bell ymlaen llaw alla i chwilio am daith? 

Ga i ad-daliad ar fy nhocyn tymor? 

Fydd siopau a chaffis gorsafoedd ar agor a fydd yna wasanaeth arlwyo ar drenau?

Fydd toiledau ac ystafelloedd aros ar agor mewn gorsafoedd?

Ble fydd pobl yn aros os bydd tarfu mawr ar y gwasanaeth? 

Beth fydd yn digwydd os oes oedi neu darfu ar y gwasanaethau?

Ga i ddal deithio mewn tacsi?

Rydw i’n teimlo’n bryderus ac yn unig iawn, lle alla i gael help?

Dydy fy nghartref ddim yn ddiogel, lle alla i fynd i gael help gyda thrais domestig?

 

Ga i ddefnyddio trafnidiaeth gyhoeddus? 

Gallwch, ond dim ond ar gyfer teithiau hanfodol y dylech ddefnyddio trafnidiaeth gyhoeddus yng Nghymru.

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyflwyno cyfyngiadau newydd i helpu i leihau lledaeniad coronafeirws o 20 Rhagfyr 2020. Mae'r cyfyngiadau newydd yn golygu y dylech aros gartref oni bai bod gennych esgus rhesymol.

Gallwch weld canllawiau Llywodraeth Cymru https://llyw.cymru/lefelau-rhybudd-covid-19yma.

Os byddwch yn teithio i ran arall o'r DU, bydd angen i chi ddilyn y canllawiau perthnasol sydd ar waith ar gyfer Lloegr, yr Alban neu Ogledd Iwerddon.

Byddwch yn deithiwr cyfrifol a dilynwch ein canllawiau Teithio'n Saffach wrth ddefnyddio trafnidiaeth gyhoeddus ar gyfer teithiau hanfodol.

Darganfyddwch y wybodaeth ddiweddaraf am yr amserlen ar gyfer:

Teithio ar y trên

Teithio ar fws

 

 

Beth ydych chi'n ei olygu wrth deithiau 'hanfodol'?

Mae canllawiau Llywodraeth Cymru yn cadarnhau bod y rhesymau canlynol yn cael eu hystyried yn hanfodol i chi deithio ar drafnidiaeth gyhoeddus:

• cyrraedd y gwaith ac oddi arno, os na allwch weithio gartref neu dyma'ch unig ffordd o deithio

• cael bwyd hanfodol neu gyflenwadau meddygol

• cefnogi rhywun sy'n agored i niwed os na all neb arall wneud hynny

• mynd â'ch plant yn ôl ac ymlaen i leoliad addysg neu ofal

 

 

Sut alla i gael gwybod pryd mae trafnidiaeth gyhoeddus yn rhedeg?

Rydyn ni wedi ymrwymo i gadw’r rhwydwaith trafnidiaeth gyhoeddus yn symud mor ddiogel â phosibl, gyda glanhau ychwanegol a mesurau diogelwch ar waith. 

Dylech gynllunio ymlaen llaw a chaniatáu amser ychwanegol a gwneud eich gwaith cartref ar fanylion y daith cyn teithio.

Rydyn ni wedi lansio ein Gwiriwir Capasiti newydd sbon yn ddiweddar. Mae modd i chi gael mynediad at hwn ar y rhan fwyaf o ddyfeisiau symudol. Mae’n rhoi gwybodaeth amser real am ein gwasanaethau trên. Mae rhagor o fanylion ar gael yma

I gael yr wybodaeth ddiweddaraf am amserlenni ar gyfer: 

Teithio ar drên

Teithio ar fws

 

 

Ydy hi’n ddiogel teithio ar drafnidiaeth gyhoeddus?

Eich diogelwch yw ein prif flaenoriaeth ar rydyn ni wedi gwneud ymrwymiadau pwysig er mwyn eich cadw chi a’n pobl yn ddiogel yn ystod y cyfnod anodd hwn.   

Rydyn ni’n addo:  

 • blaenoriaethu eich iechyd, eich diogelwch a’ch lles chi yn ein holl benderfyniadau 
 • rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf i chi i sicrhau eich bod chi’n gallu gwneud y penderfyniadau cywir yng nghyswllt eich lles 
 • cadw ein gwasanaethau mor lân â phosib a sicrhau bod rhagor o waith glanhau yn digwydd
 • galluogi cadw pellter corfforol
 • rhoi cymorth ychwanegol i’n pobl er mwyn eu diogelu nhw tra byddan nhw’n eich helpu chi

Dilynwch ein cyngor Teithio'n Saffach a helpu pawb i gael siwrnai ddiogel

Gwyliwch – profiad o deithio ar drên yma.

 

 

Beth alla i wneud i helpu?

Teithio'n Saffach drwy gytuno i’n cyngor teithio syml yn ystod y cyfnod anodd hwn.

 

Cadw’n saff – byddwch yn deithiwr cyfrifol, Cynlluniwch ymlaen llaw a pheidiwch â theithio os ydych yn teimlo'n sâl

 

Ceisiwch osgoi cyfnodau prysur os oes rhaid i chi deithio a pheidiwch â chyffwrdd arwynebau, botymau, drysau, eich wyneb na bwyta tra rydych chi’n teithio lle bynnag y bo hynny’n bosibl

 

Dilynwch ein cyngor diweddaraf ar deithio a gadw’n ddigon pell oddi wrth bobl eraill un enwedig pan fyddwch yn dewis eich sedd, golchwch eich dwylo’n rheolaidd a gwisgwch rywbeth i guddio eich wyneb 

 

Cadwch yn heini wrth deithio – os yw eich taith yn fyr, ceisiwch gerdded neu feicio os gallwch chi

 

Parchwch ein staff a theithwyr eraill pan fyddwch chi’n teithio

Gallwch chi ein helpu drwy ddod â hylif diheintio gyda chi a’i ddefnyddio’n rheolaidd.

Dilynwch ganllawiau Iechyd Cyhoeddus Cymru i helpu i stopio lledaeniad y coronafeirws

 • Ei ddal – defnyddiwch hancesi papur i ddal eich peswch neu disiad
 • Ei daflu – taflwch eich hancesi papur cyn gynted â phosib
 • Ei ddifa – glanhewch eich dwylo cyn gynted â phosib

 

 

Beth sydd angen i mi ei wneud cyn mynd ar fy nhaith?

Mae Llywodraeth Cymru wedi creu rhestr ddefnyddiol i bobl cyn iddyn nhw gychwyn ar eu teithiau. 

Cynllunio eich taith

 • Ydw i angen teithio ar drafnidiaeth gyhoeddus?
 • Alla i gerdded neu seiclo i le rydw i’n mynd?
 • Ydw i wedi edrych ar y cyngor teithio diweddaraf gyn fy ngweithredwr cludiant?
 • Ydw i wedi gofyn am unrhyw gymorth bydd ei angen arna i?
 • Ydw i wedi archebu fy nhocyn teithio ar lein neu wedi gwneud yn siŵr bod talu digyswllt yn bosibl?
 • Ydw i wedi cynllunio fy nhaith i osgoi ardaloedd prysur ac wedi ystyried oedi?
 • Ydw i’n cymryd y llwybr mwyaf uniongyrchol i le rydw i’n mynd?

Beth ddylech chi fynd gyda chi:

 • Gorchudd wyneb oni bai eich bod wedi’ch eithrio
 • Cynllun ar gyfer fy nhaith 
 • Cerdyn talu digyswllt
 • Ffôn (os oes ei hangen ar gyfer diweddariadau teithio, tocynnau, taliadau digyswllt)
 • Tocynnau
 • Hylif diheintio dwylo 
 • Meddyginiaethau hanfodol  
 • Hancesi papur

 

 

Pa gyngor ydych chi’n ei roi i deithio’n saffach?

Os ydych chi’n bwriadu defnyddio trafnidiaeth gyhoeddus, byddwch yn deithiwr cyfrifol i helpu i’ch cadw chi, eich cyd-deithwyr a’n staff mor ddiogel â phosibl:

 • gwisgo gorchudd wyneb addas, oni bai eich bod chi’n dioddef anawsterau anadlu, eich bod chi’n anabl, neu fod eich plentyn o dan 11 oed
 • cadw pellter oddi wrth bobl sydd ddim yn byw gyda chi lle bynnag y bo hynny’n bosibl 
 • osgoi cyswllt corfforol a threulio cyn lleied o amser â phosibl o fewn 2 fetr i bobl eraill 
 • wynebu oddi wrth bobl sydd ddim yn byw gyda chi 
 • osgoi cyffwrdd arwynebau ar y trên cymaint â phosibl 
 • osgoi bwyta ar y trên, os oes modd

I gael yr wybodaeth ddiweddaraf am amserlenni ar gyfer:  
Teithio ar drên
Teithio ar fws

Dylech chi ganiatáu amser ychwanegol a gwneud eich gwaith cartref ar fanylion y daith cyn teithio. 

 

 

Rwy'n byw yng Nghymru, a allaf barhau i ddefnyddio trafnidiaeth gyhoeddus i gyrraedd fy lle gwaith yn ystod y cyfyngiadau haen leol yn Lloegr?

Gallwch. Caniateir teithio i Loegr ac oddi yno at ddibenion hanfodol, megis mynd i'r gwaith os na allwch weithio gartref, ar gyfer addysg neu ddarparu gofal hanfodol.

Bydd angen i chi ddilyn canllawiau Llywodraeth y DU pan fyddwch yn teithio yn Lloegr.

Holwch eich gweithredwr trafnidiaeth gyhoeddus cyn i chi deithio gan y gallai gwasanaethau i mewn ac allan o Loegr gael eu heffeithio.

 

 

Mae fy mhlant yn y mynd i'r ysgol dros y ffin. Ydw i’n dal i allu mynd â nhw ar y bws er mwyn teithio i Loegr ac oddi yno?

Gallwch. Caniateir teithio i Loegr ac oddi yno at ddibenion hanfodol, megis mynd i'r gwaith os na allwch weithio gartref, ar gyfer addysg neu ddarparu gofal hanfodol.

Bydd angen i chi ddilyn canllawiau Llywodraeth y DU pan fyddwch yn teithio yn Lloegr.

Holwch eich gweithredwr trafnidiaeth gyhoeddus cyn i chi deithio gan y gallai gwasanaethau i mewn ac allan o Loegr gael eu heffeithio.

 

 

Mae f’ysgol i yng Nghymru, ond rydw i’n byw yn Lloegr.  Ydw i’n dal yn cael defnyddio'r trên?

Byddwch, byddwch yn cael teithio i Gymru ar y trên ar gyfer addysg.

Caniateir teithio i Gymru ac oddi yno at ddibenion hanfodol, megis mynd i'r gwaith os na allwch weithio gartref, ar gyfer addysg neu ddarparu gofal hanfodol.

Bydd angen i chi ddilyn canllawiau Llywodraeth y DU pan fyddwch yn teithio yn Lloegr.

Holwch eich gweithredwr trafnidiaeth gyhoeddus cyn i chi deithio gan y gallai gwasanaethau i mewn ac allan o Loegr gael eu heffeithio.

 

 

Rydw i'n byw yn Lloegr, ond yn gweithio yng Nghymru.  Ydy hi’n iawn i mi ddefnyddio trafnidiaeth gyhoeddus?

Byddwch, byddwch yn cael teithio i Gymru ar drafnidiaeth gyhoeddus i gyrraedd y gwaith ac oddi yno, os na allwch weithio gartref.

Caniateir teithio i Gymru ac oddi yno at ddibenion hanfodol, megis mynd i'r gwaith os na allwch weithio gartref, ar gyfer addysg neu ddarparu gofal hanfodol.

Bydd angen i chi ddilyn canllawiau Llywodraeth y DU pan fyddwch yn teithio yn Lloegr.

Holwch eich gweithredwr trafnidiaeth gyhoeddus cyn i chi deithio gan y gallai gwasanaethau i mewn ac allan o Loegr gael eu heffeithio.

 

 

Mae fy nheulu'n byw yn Lloegr, alla i deithio ar y trên i'w gweld?

Canllawiau cyfredol Llywodraeth Cymru yw aros adref oni bai bod gennych esgus rhesymol, fel mynd i'r gwaith os na allwch weithio gartref, ar gyfer addysg, i ddarparu gofal hanfodol neu i siopa neu feddyginiaethau hanfodol.

Mae hefyd yn bwysig nodi, o dan y canllawiau presennol, y gallwch ffurfio swigen cefnogaeth gyda dim ond un aelwyd arall. Gall yr aelwyd hon fod dros y ffin yn Lloegr; fodd bynnag, mae Llywodraeth Cymru yn argymell bod swigen cefnogaeth yn cael eu ffurfio'n lleol lle bo hynny'n bosibl. Mae Llywodraeth Cymru yn gofyn i bobl feddwl yn ofalus am ddewisiadau amgen posibl cyn ffurfio swigen cefnogaeth a fyddai'n gofyn am deithio neu deithio'n helaeth i ardaloedd y tu allan i Gymru gyda nifer uchel iawn o achosion o coronafeirws.

  

 

Rydw i’n darparu gofal hanfodol i fy rhieni sy'n byw dros y ffin.  Ydy hi’n iawn i mi barhau i ddefnyddio'r bws er mwyn eu helpu?

Byddwch, byddwch yn cael teithio i ddarparu gofal hanfodol.

Caniateir teithio i Gymru ac oddi yno at ddibenion hanfodol, megis mynd i'r gwaith os na allwch weithio gartref, ar gyfer addysg neu ddarparu gofal hanfodol.

Bydd angen i chi ddilyn canllawiau Llywodraeth y DU pan fyddwch yn teithio yn Lloegr.

Holwch eich gweithredwr trafnidiaeth gyhoeddus cyn i chi deithio gan y gallai gwasanaethau i mewn ac allan o Loegr gael eu heffeithio.

 

 

Mae fy nhaith i’r gwaith yn Iwerddon yn mynd drwy Gymru. Ydy hi’n iawn i mi wneud hyn o hyd?

Ydy. Caniateir teithio drwy Gymru i gyrraedd eich cyrchfan ar gyfer teithiau hanfodol, fel mynd i'r gwaith os na allwch weithio gartref, os nad oes opsiynau eraill ar gael i chi. Mae hyn hefyd yn berthnasol os ydych yn defnyddio gwasanaethau trafnidiaeth gyhoeddus.

Gwnewch yn siŵr eich bod yn dilyn canllawiau teithio mwy diogel Llywodraeth y DU ar gyfer rhannau o'ch taith sydd o fewn Lloegr a chanllawiau Llywodraeth Cymru ar gyfer y rhannau sydd yng Nghymru.

Holwch eich gweithredwr trafnidiaeth gyhoeddus cyn i chi deithio gan y gallai gwasanaethau i mewn ac allan o Loegr gael eu heffeithio.

 

Rwy’n byw yn agos at y ffin. Ydy hi’n iawn i mi fynd i siopa yn Lloegr?

Caniateir hyn os oes angen i chi brynu eitemau hanfodol fel bwyd, cyflenwadau meddygol neu gynhyrchion ar gyfer cynnal a chadw eich cartref eich hun neu gartref person rydych yn gofalu amdano.

Bydd angen i chi ddilyn canllawiau Llywodraeth y DU pan fyddwch yn teithio yn Lloegr.

Holwch eich gweithredwr trafnidiaeth gyhoeddus cyn i chi deithio gan y gallai gwasanaethau i mewn ac allan o Loegr gael eu heffeithio.

 

 

Ydw i'n dal i gael teithio mewn tacsi?

Cewch, mae cwmnïau tacsis a cherbydau hurio preifat yn dal i ddarparu gwasanaethau. Cysylltwch â’ch gweithredwr lleol i drafod pa wasanaethau sydd ar gael a pha fesurau sydd ar waith ar hyn o bryd. 

Byddwch yn deithiwr cyfrifol i helpu i ddiogelu eich hun ac eraill drwy wisgo gorchudd wyneb oni bai eich bod wedi’ch eithrio a dilyn y cyngor Teithio’n Saffach perthnasol.

Mae gweithredwyr tacsis a cherbydau hurio preifat wedi cyflwyno mesurau i helpu gyda chadw pellter corfforol ac mae’n bwysig eich bod chi’n dilyn cyngor y gyrrwr er mwyn helpu i gadw pawb mor ddiogel â phosibl. 

Ceisiwch osgoi rhannu tacsi gyda phobl sydd ddim yn byw yn yr un tŷ â chi neu ddim yn eich swigen gymdeithasol, wynebwch oddi wrth y gyrrwr lle bo hynny’n bosibl, a chadwch yr amser rydych chi’n ei dreulio wrth ymyl pobl eraill mor fyr â phosibl. Golchwch eich dwylo’n drwyadl neu ddefnyddio hylif diheintio dwylo cyn ac ar ôl eich taith.

 

 

Mae angen help arna’ i wrth deithio - ydy'r gwasanaeth hwn yn dal i fod ar gael?

Os oes angen cymorth arnoch chi wrth deithio bydd staff yn dal i gynnig help, lle bynnag y bo hynny’n bosibl, i’ch cael chi adref yn ddiogel.  Mae lle dynodedig ar gyfer cadeiriau olwyn yn dal i fod ar gael ar drenau a bysiau. Mae cŵn tywys yn dal i gael teithio ar drafnidiaeth gyhoeddus gyda’u perchnogion.
 
Oherwydd yr effaith y mae’r coronafeirws wedi’i chael ar lefelau staffio ar draws y rhwydwaith trafnidiaeth, efallai y bydd hyn yn cyfyngu ar ein gallu i redeg gwasanaeth llawn ond mae’r diwydiant trafnidiaeth wedi ymrwymo i barhau i wneud popeth y gallwn ni i’ch helpu chi i gyrraedd pen y daith.  

Er nad oes rhaid i chi archebu ymlaen llaw, rydyn ni’n argymell eich bod chi’n ffonio 0333 3211 202 os ydych chi’n bwriadu teithio ar drên, neu cysylltwch â’ch gweithredwr bysiau i drafod eich taith cyn gynted â phosibl neu ffoniwch Traveline Cymru ar 0800 464 0000.  

 

 

Fydd yn rhaid i mi wisgo gorchudd wyneb wrth deithio ar drafnidiaeth gyhoeddus?  

Mae Llywodraeth Cymru wedi cadarnhau y bydd yn rhaid i deithwyr wisgo gorchudd wyneb ar drafnidiaeth gyhoeddus i helpu i atal lledaenu'r feirws i staff ac i deithwyr eraill. 
 
Does dim angen i’r teithwyr canlynol wisgo gorchudd wyneb:
•    plant dan 11 oed
•    y rheini sy’n cael trafferth anadlu 
•    y rheini sydd â salwch neu nam corfforol neu feddyliol, neu anabledd  
 
Gallwch weld rhestr lawn Llywodraeth Cymru o eithriadau yma.
 
Daliwch ati i ddilyn y mesurau cadw pellter cymdeithasol, ac os oes gennych chi unrhyw symptomau o’r coronafeirws, peidiwch â theithio. Gallwch ddarllen y canllawiau diweddaraf yma

 

 

Ble mae’r rhestr lawn o eithriadau ar gyfer gorchuddion wyneb?

Gallwch weld rhestr lawn Llywodraeth Cymru o eithriadau yma

 

 

Sut ydych chi’n gwneud yn siŵr bod eich holl deithwyr yn dilyn y rheolau pellter cymdeithasol ar drenau, ac yn gwisgo gorchudd wyneb?

Rydyn ni’n gweithio gyda’r Heddlu Trafnidiaeth Prydeinig i gynyddu presenoldeb diogelwch ar ein trenau. Rydym hefyd wedi buddsoddi mewn diogelwch ychwanegol mewn gorsafoedd fel Caerffili, lle mae cyfyngiadau cloi lleol ar hyn o bryd.

Diogelwch ein cwsmeriaid a’n cydweithwyr yw ein prif flaenoriaeth. Ers 27 Gorffennaf rydyn ni wedi bod yn ymgysylltu â’n cwsmeriaid, yn egluro ac yn eu hannog er mwyn helpu i hyrwyddo manteision gwisgo gorchuddion wyneb a sut y bydd yn helpu i leihau lledaeniad y coronafeirws. Mae hyn yn ein helpu i gadw pawb sy’n defnyddio ein gwasanaethau’n ddiogel wrth i fesurau’r cyfyngiadau symud gael eu llacio.

Nid yw pawb yn cydymffurfio ar ein gwasanaethau ym mhob ardal felly rydyn ni wedi gorfod gwneud y penderfyniad anodd er diogelwch ein cwsmeriaid a’n cydweithwyr a chynyddu ein gweithgareddau gorfodi. 

Mewn partneriaeth â’r Heddlu Trafnidiaeth Prydeinig, fyddwch chi ddim yn cael teithio os na fyddwch chi’n dilyn y rheolau. Mae hyn wedi golygu y gofynnwyd i rai teithwyr adael y trên mewn gorsafoedd cyn eu gorsaf nhw ac hyd yn oed wedi cael dirwy gan yr Heddlu Trafnidiaeth Prydeinig. Bydd hyn yn parhau pan fo angen.

 

 

Oes angen i’r gorchudd wyneb fod â 3 haen?

Nac oes, nid oes angen iddo fod â 3 haen, ond mae Llywodraeth Cymru yn argymell yn gryf y dylid defnyddio’r math hwn o orchudd wyneb pan fo’n bosibl, gan mai dyma’r mwyaf effeithiol o lawer o ran lleihau'r posibilrwydd o ledaenu’r coronafeirws. Rhaid i chi wisgo gorchudd wyneb addas pan fyddwch ar drafnidiaeth gyhoeddus, oni bai eich bod wedi cael eich eithrio rhag gwneud hynny.

GWYLIWCH sut i wneud eich gorchudd wyneb eich hun yma.

 

 

Fydda i’n gallu codi gorchudd wyneb o’r orsaf drenau neu ar y bws?

Efallai y bydd rhai o'r siopau ger gorsafoedd trenau a gorsafoedd bysiau yn gwerthu gorchuddion wyneb, ond bydd disgwyl i chi fod â gorchudd wyneb cyn i chi ddod i’r orsaf neu cyn i chi fynd ar y bws neu’r trên, Ni fydd gweithredwyr cludiant yn darparu gorchuddion wyneb ar y bws neu’r trên. 

 

 

Fydd angen i fy mhlant wisgo gorchudd wyneb ar drafnidiaeth gyhoeddus?

Ddylai plant dan 11 oed ddim gwisgo gorchudd wyneb.
 
Rhaid i blant dros 11 oed wisgo gorchudd wyneb oni bai eu bod yn anabl neu’n dioddef o anawsterau anadlu. Gwnewch yn siŵr eu bod yn gwisgo gorchudd wyneb maint addas i wneud yn siŵr ei fod yn eu diogelu’n iawn. 
 
Ar gyfer anableddau cudd, mae’r laniard blodau’r haul yn gallu dangos i staff a theithwyr y gallai fod angen help a chefnogaeth ychwanegol. Mae rhagor o wybodaeth ar gael yma.  
 

 

Fydd angen i fy mhlentyn wisgo gorchudd wyneb ar y bws yn ystod y cyfnod atal byr?

Nid yw cludiant penodedig i’r ysgol yng Nghymru yn dod o dan y rheolau hyn, oherwydd bod ganddo risg is o ledaenu’r feirws na thrafnidiaeth sydd ar gael i’r cyhoedd. Fodd bynnag, cyfrifoldeb y cyngor lleol ac ysgol eich plentyn yw penderfynu a ddylai disgyblion dros 11 oed wisgo gorchudd wyneb ar gludiant ysgol.

Dylai ysgol eich plentyn fod wedi cadarnhau'r trefniadau ar gyfer cludiant i'r ysgol, sy'n cynnwys cyngor ar orchuddion wyneb. Os oes gennych chi unrhyw ymholiadau, cysylltwch yn uniongyrchol â nhw neu’ch cyngor lleol.

Bydd angen i blentyn dros 11 oed sy’n teithio ar drafnidiaeth gyhoeddus arferol wisgo gorchudd wyneb.

Mae na mwy o wybodaeth am gludiant ysgol ar gael yma.

 

 

Mae gan fy ngwraig dementia, fydd angen iddi wisgo gorchudd wyneb wrth deithio?

Na fydd, ni fydd angen i’ch gwraig wisgo gorchudd wyneb. Mae Llywodraeth Cymru yn cydnabod na fydd pob teithiwr yn gallu gwisgo gorchudd wyneb oherwydd oed, anabledd ac anawsterau anadlu. 
 
Ar gyfer anableddau cudd, mae’r laniard blodau’r haul yn gallu dangos i staff a theithwyr y gallai fod angen help a chefnogaeth ychwanegol. 

Mae rhagor o wybodaeth ar gael yma.

 

 

Rwy’n dioddef o bryder, oes angen i mi wisgo gorchudd wyneb?

Nac oes, does dim angen i chi wisgo gorchudd wyneb.  Mae Llywodraeth Cymru wedi cydnabod na fydd rhai teithwyr yn gallu gwisgo gorchudd wyneb oherwydd yr ystyriaethau canlynol - oed, anabledd ac anawsterau anadlu. Mae’r rheini sy’n dioddef o bryder wedi cael eu cynnwys yn y rhestr hon o eithriadau. 

Ar gyfer anableddau cudd, mae’r laniard blodau’r haul yn gallu dangos i staff a theithwyr y gallai fod angen help a chefnogaeth ychwanegol. 

Mae rhagor o wybodaeth ar gael yma.  

 

 

Mae gen i anawsterau anadlu; oes raid i mi wisgo gorchudd wyneb?

Nac oes, rydych chi’n cael eich cynghori i beidio â gwisgo gorchudd wyneb. Mae Llywodraeth Cymru wedi cydnabod na fydd rhai teithwyr yn gallu gwisgo gorchudd wyneb oherwydd yr ystyriaethau canlynol - oed, anabledd ac anawsterau anadlu. Mae’r rheini sy’n dioddef o bryder wedi cael eu cynnwys yn y rhestr hon o eithriadau. 

 

 

Fydd angen i mi wisgo gorchudd wyneb wrth aros yn y safle bws?

Na fydd, fydd ddim rhaid i chi wisgo’r gorchudd wyneb nes byddwch chi’n barod i fynd ar y bws. Dim ond wrth deithio ar gerbydau trafnidiaeth gyhoeddus mae’n rhaid gwisgo gorchudd wyneb. Bydd disgwyl i chi ddilyn y canllawiau cadw pellter corfforol a gwneud yn siŵr bod eich dwylo’n lân cyn i chi fynd ar y drafnidiaeth gyhoeddus. 
Rydym yn cynghori eich bod yn cymryd digon o amser i roi eich gorchudd wyneb arno’n iawn ac osgoi cyffwrdd blaen eich gorchudd wyneb wrth ei wisgo.  

 

 

Rwy’n teithio mewn tacsi, fydd angen i mi wisgo gorchudd wyneb?

Bydd, bydd angen i chi wisgo gorchudd wyneb oni bai eich bod wedi’ch eithrio. Holwch weithredwr eich tacsi os byddwch chi eisiau rhagor o fanylion. 

 

 

Mae fy ngŵr yn fyddar, fydda i’n cael tynnu fy ngorchudd wyneb i gyfathrebu ag ef?

Byddwch, mae Llywodraeth Cymru yn gwerthfawrogi bod sefyllfa pawb yn wahanol ac yn yr achos hwn byddwch chi’n cael tynnu eich gorchudd wyneb os bydd angen i chi gyfathrebu â’ch gŵr yn ystod y siwrnai.

 

 

Fydda i’n cael tynnu fy ngorchudd wyneb i fwyta neu yfed?

Cewch dynnu eich gorchudd wyneb i fwyta neu yfed, os yw hynny’n angenrheidiol - er enghraifft, os ydych chi ar siwrnai hir neu os oes gennych chi anghenion meddygol. 

Holwch weithredwr y bws neu’r trên yn gyntaf i weld os yw bwyd a diod yn cael eu caniatáu.

 

 

Beth os byddaf yn dechrau teimlo’n sâl wrth deithio, fydda i’n cael tynnu fy ngorchudd wyneb?

Byddwch, os byddwch chi’n dechrau teimlo’n sâl neu os ydych chi’n poeni am eich iechyd a’ch llesiant neu os bydd angen i chi gymryd meddyginiaeth angenrheidiol. Holwch aelod o staff cyn gynted ag sy’n bosibl os byddwch chi angen cymorth meddygol, ceisiwch gadw pellter corfforol pan fo’n bosibl.

Os ydych chi’n teimlo’n sâl cyn cychwyn eich siwrnai, rydym yn gofyn i chi beidio â theithio. 

 

 

Beth os byddaf yn dioddef ymddygiad gwrthgymdeithasol am beidio â gwisgo gorchudd wyneb?

Nid ydym yn goddef ymddygiad gwrthgymdeithasol ar ein rhwydwaith trafnidiaeth gyhoeddus, ac fel rhan o’n hymgyrch ‘Teithio'n Saffach’ rydym yn gofyn i bawb barchu ei gilydd ac yn tynnu sylw at y ffaith na fydd pawb yn gallu gwisgo gorchudd wyneb. Ond, os ydych chi wedi cael eich eithrio rhag gwisgo gorchudd wyneb ac y byddech chi’n hoffi cael hysbysiad i ddangos i bobl rhag ofn, mae rhagor o wybodaeth ar gael yma

Cofiwch, nid oes angen i chi fod â hwn gyd chi, ond mae ar gael i’r rheini y byddai’n well ganddynt ei gael.

 

 

Ble galla i gael laniard blodau'r haul?

Ar gyfer anableddau cudd, mae’r laniard blodau’r haul yn gallu dangos i staff a theithwyr y gallai fod angen help a chefnogaeth ychwanegol. 

Mae rhagor o wybodaeth ar gael yma.

 

 

Fydd staff trafnidiaeth gyhoeddus yn gwisgo gorchudd wyneb?

Oes, mae disgwyl i staff trafnidiaeth gyhoeddus wisgo gorchudd wyneb ym mhob man cyhoeddus, oni bai eu bod wedi’u heithrio rhag gwneud hynny

Gallwch weld rhestr lawn Llywodraeth Cymru o eithriadau yma. Gallwch hefyd weld ac argraffu cerdyn eithrio Llywodraeth Cymru yma. Gallwch ddefnyddio’r cerdyn hwn i ddangos eich bod wedi’ch eithrio rhag gwisgo gorchudd wyneb. Dewis personol yw hwn ac nid yw’n angenrheidiol yn ôl y gyfraith

 

 

Fyddwch chi’n fy stopio rhag teithio os na fydda i’n gwisgo gorchudd wyneb?

Os ydych yn teithio heb orchudd wyneb gallech chi gael eich dirwyo neu eich gwahardd rhag teithio. Dydy hyn ddim yn wir ar gyfer teithwyr sydd wedi’u cynghori i beidio â gwisgo gorchudd wyneb:

 • plant o dan 11 oed
 • y rheini sy’n cael trafferth anadlu
 • pobl anabl

I osgoi hyn, rydyn ni’n gofyn bod teithwyr yn ein helpu drwy ddilyn y canllawiau diweddaraf er mwyn cadw’r rhwydwaith trafnidiaeth mor ddiogel â phosib i gyd-deithwyr a’n staff.

 

 

Beth sy’n digwydd os ydw i’n teithio i mewn i Loegr? 

Mae gwisgo gorchudd wyneb yn orfodol ar drafnidiaeth gyhoeddus yn Lloegr. Mae’n rhaid i chi wisgo gorchudd wyneb ar ein gwasanaethau trenau yn Lloegr. Mae rhagor o wybodaeth ar gael yma.

 

 

Beth ddylwn i ei wneud i sicrhau fy mod yn defnyddio fy ngorchudd wyneb yn iawn?

Mae hi’n bwysig cofio hyd yn oed os ydy eich trwyn a’ch ceg wedi cael eu gorchuddio, ei bod hi’n dal yn bosibl i chi ledaenu’r feirws os nad ydych chi’n golchi eich dwylo’n rheolaidd. Felly rydym yn argymell eich bod yn golchi eich dwylo’n drwyadl cyn ac ar ôl i chi deithio a defnyddio hylif diheintio dwylo addas.

Pan fyddwch chi’n rhoi eich gorchudd wyneb ymlaen:

 • gwnewch yn siŵr bod eich dwylo yn hollol lân
 • peidiwch â chyffwrdd blaen eich gorchudd
 • gwnewch yn siŵr ei fod yn gorchuddio eich trwyn a’ch ceg yn ddiogel
 • rhowch unrhyw ddarnau rhydd o ddefnydd o’r neilltu
 • Ar ôl i chi roi eich gorchudd wyneb ymlaen, peidiwch â chyffwrdd eich wyneb, eich trwyn, eich ceg na’ch llygaid o gwbl, mae hyn yn cynnwys os ydych chi’n gwisgo menig.

Pan fyddwch chi’n tynnu eich gorchudd wyneb i ffwrdd:

 • peidiwch â chyffwrdd blaen eich gorchudd  
 • rhowch y gorchudd mewn bag plastig nes i chi gael cyfle i’w olchi golchwch eich dwylo’n drwyadl am 20 eiliad gyda dŵr a sebon, pan fo’n bosibl neu defnyddiwch hylif diheintio dwylo addas
 • os ydych chi’n defnyddio gorchudd wyneb neu fenig sy’n cael eu defnyddio unwaith, gwnewch yn siŵr eich bod yn cael gwared arnyn nhw’n gyfrifol ac yn ddiogel, gartref os yw’n bosibl. Mae taflu sbwriel yn drosedd ac yn rhoi pobl eraill mewn perygl, yn enwedig gweithwyr allweddol fel pobl sy’n casglu sbwriel a phobl sy’n glanhau strydoedd.

 

 

Sut mae cadw fy ngorchudd wyneb yn lân?

Gallwch chi olchi’r rhan fwyaf o orchuddion wyneb gyda gweddill eich dillad drwy ddefnyddio powdwr golchi dillad arferol. Efallai fod cyfarwyddiadau golchi arbennig ar gyfer rhai gorchuddion wyneb, a dylech gael y rhain gan y cwmni/gwerthwr pan fyddwch yn prynu’r gorchudd wyneb.

Gwnewch yn siŵr eich bod yn golchi eich dwylo’n drwyadl cyn ac ar ôl i chi fod yn defnyddio neu’n gafael mewn gorchudd wyneb a pheidiwch â chyffwrdd eich llygaid a’ch wyneb. Gwnewch yn siŵr eich bod yn glanhau unrhyw le mae’r gorchudd wyneb rydych chi wedi bod yn ei ddefnyddio wedi’u cyffwrdd, fel bwrdd, cadair neu gownter y gegin drwy ddefnyddio cynnyrch glanhau addas.

 

 

Beth yw’r galw presennol gan deithwyr ar eich gwasanaethau rheilffyrdd?

Ar ein gwasanaethau trên, rydyn ni’n gweld tua 30% o nifer y teithwyr ar hyn o bryd o’i gymharu â’r lefelau cyn y cyfyngiadau symud. Rydyn ni’n gweld y niferoedd hyn yn cynyddu’n raddol wrth i’r cyfyngiadau symud lacio. Rydyn ni’n disgwyl i niferoedd gynyddu wrth i ysgolion ddychwelyd ac wrth i rai gweithwyr ddychwelyd i swyddfeydd drwy gydol yr hydref.  

Mae cwmnïau bysiau ledled y wlad yn gweld lefelau amrywiol o deithwyr yn defnyddio gwasanaethau. Rydym yn raddol yn gweld y niferoedd hyn yn cynyddu.

 

 

Pam nad ydych chi’n rhedeg 100% o’r gwasanaeth o hyd?

Yn gyffredinol, mae amserlen y gwasanaethau rheilffyrdd wedi cynyddu tua 65% ers pan oedd y cyfyngiadau symud yn eu hanterth. 

Er ein bod yn rhedeg llai o wasanaethau trên ar hyn o bryd, mae’n bwysig pwysleisio bod ein trenau i gyd yn cael eu defnyddio. Dyma’r rhesymau pam fod llai o wasanaethau o hyd o’i gymharu â’r cyfnod cyn y cyfyngiadau symud:

 •  mae angen mwy o gerbydau nag arfer ar lawer o’n gwasanaethau trenau er mwyn cadw pellter corfforol gwell
 •  mae arnom angen ychydig mwy o amser nag arfer hefyd i gyflawni ein gweithdrefnau glanhau mwy trylwyr  
 •  mae niferoedd ein staff yn parhau i fod yn is nag arfer oherwydd absenoldebau sy’n gysylltiedig â Covid-19, sy’n golygu bod llai o’n pobl ar gael i gynnal ein gwasanaethau.

Ar wasanaethau oriau brig, rydyn ni’n gweithredu ar hyn o bryd ar tua 90% o’r amserlen cyn Covid-19. 
Rydym yn parhau i weithio'n agos gyda'r gweithredwyr bysiau, Llywodraeth Cymru ac awdurdodau lleol i gynyddu'r gwasanaethau sydd eu hangen fwyaf.  Mae arian ychwanegol wedi'i ddarparu i weithredwyr bysiau fel y gallant gynyddu gwasanaethau i gyd-fynd â phobl sy'n dychwelyd i leoedd gwaith, megis yn y sectorau manwerthu a lletygarwch, ac ailagor ysgolion a cholegau.

Os ydych chi'n bwriadu defnyddio trafnidiaeth gyhoeddus, os gwelwch yn dda:

 1. Cynlluniwch ymlaen llaw
  2. Gwisgwch gorchudd wyneb oni bai eich bod wedi'ch eithrio
  3. Dilynwch ein cyngor Teithio'n Saffach

I gael yr wybodaeth ddiweddaraf am amserlenni ar gyfer: 

Teithio ar drên

Teithio ar fws

Dylech chi ganiatáu amser ychwanegol ar gyfer eich taith a gwirio manylion teithiau eto cyn i chi deithio.

 

 

Ydych chi’n gwybod pryd fydd y gwasanaethau’n dychwelyd i 100%?

Ddim eto. Does dim dyddiad pendant ar hyn o bryd. 
 
Diogelwch ein cwsmeriaid a’n staff yw ein prif flaenoriaeth o hyd ac mae ein hamserlenni wedi parhau i gael eu haddasu i gefnogi cymaint o weithwyr allweddol â phosibl sy’n dibynnu ar drafnidiaeth gyhoeddus i deithio i’r gwaith ac yn ôl adref. 

Rydyn ni’n cyflwyno gwasanaethau rheilffyrdd ychwanegol yn raddol wrth i ni ddychwelyd at amserlen lawn, a bydd rhagor yn cael ei ychwanegu dros yr wythnosau nesaf. Rydyn ni’n parhau i adolygu’r amserlen ar sail data teithwyr, canllawiau Llywodraeth Cymru a newidiadau i amserlen rheilffyrdd ehangach y DU.
 
Ein cyngor o hyd yw y dylai pobl gynllunio eu teithiau’n ofalus ac osgoi teithio ar adegau prysur pan fo hynny’n bosibl. Gellir cael rhagor o wybodaeth ar ein gwefan: https://trc.cymru/cy/deithion-saffach.
 

 

Pam na allwch chi roi trenau neu fysiau ychwanegol?

Trenau
Ar hyn o bryd rydym yn defnyddio capasiti ychwanegol lle bynnag y bo modd.  Mae'r holl drenau sydd ar gael gennym yn cael eu rhedeg ar ein gwasanaethau. Yn ogystal, rydym wedi dod o hyd i dros 70 o fysiau i gefnogi gyda'r ysgolion a myfyrwyr coleg sy'n dychwelyd.

Mae angen i lawer o'n gwasanaethau trên redeg gyda mwy o gerbydau nag arfer er mwyn caniatáu gwell ymbellhau cymdeithasol, ac mae angen ychydig yn hwy nag arfer arnom i gyflawni ein cyfundrefnau glanhau gwell i sicrhau ein bod yn dilyn canllawiau'r llywodraeth.   

Mae niferoedd ein staff yn parhau i fod yn is nag arfer oherwydd absenoldebau sy'n gysylltiedig â ofari, sy'n golygu bod gennym lai o'n pobl ar gael i redeg ein gwasanaethau.

Bysiau

Ar hyn o bryd, mae gweithredwyr bysiau'n defnyddio capasiti ychwanegol lle bynnag y bo modd. Rydym wedi blaenoriaethu cynyddu gwasanaethau yn seiliedig ar flaenoriaethau allweddol Llywodraeth Cymru:
 
• cefnogi dychweliad dysgwyr i'r ysgol neu'r coleg
• amleddau cynyddol lle mae'r galw'n fwy na chapasiti
• gwella cynhwysiant cymdeithasol drwy wella hygyrchedd swyddi a gwasanaethau ar draws ein rhanbarthau a'n cymunedau
 

 

Pam na allwch chi ddarparu bysiau yn lle trenau? 

Rydym wedi dod o hyd i dros 70 o fysiau i gefnogi gydag ysgolion a myfyrwyr coleg yn dychwelyd, ar hyn o bryd nid oes bysiau ar gael i gynyddu capasiti yn gyffredinol ar y rhwydwaith. 

Mae arnom angen rhai bysiau hefyd i fod wrth gefn ar gyfer tarfu heb ei gynllunio.
 

 

A yw’n wir nad oes digon o staff i gynnal gwasanaeth llawn? 

Dyma un o’r tri phrif reswm pam nad ydyn ni’n gallu cynnal amserlen lawn ar hyn o bryd. 

Mae niferoedd ein staff yn parhau i fod yn is nag arfer oherwydd absenoldebau sy’n gysylltiedig â Covid-19, sy’n golygu bod llai o’n pobl ar gael i gynnal ein gwasanaethau. 

Dyma’r ddau reswm arall:

 •  mae'n rhaid i lawer o'n gwasanaethau trên redeg gyda mwy o gerbydau nag arfer er mwyn caniatáu gwell ymbellhau cymdeithasol
 • mae arnom angen ychydig mwy o amser nag arfer hefyd i gyflawni ein gweithdrefnau glanhau mwy trylwyr 

 

 

Pam ydych chi’n hepgor rhai gorsafoedd trên? 

Diogelwch ein cwsmeriaid a’n cydweithwyr yw ein prif flaenoriaeth. Gwnaethom y penderfyniad anodd i beidio â galw mewn rhai gorsafoedd am y tro yn dilyn asesiadau risg a gynhaliwyd ym mhob gorsaf. Roedd yr asesiadau hyn yn nodi nad oedd modd gweithredu dau ddrws trên yn yr orsaf oherwydd hyd platfformau gorsafoedd neu bod y platfform yn crymu.
 
Mae’r mesur diogelwch dros dro hwn wedi cael ei roi ar waith i gadw pellter diogel rhwng ein goruchwylwyr a’n cwsmeriaid, wrth i ni barhau i ddelio â’r heriau a ddaw yn sgil y pandemig. 

Rydyn ni wedi ailgyflwyno stopio yn Earlestown ar 31 Awst a byddwn yn ail-ddechrau galw yng Nghonwy yn ystod yr wythnosau nesaf, wrth i ni barhau i weithio tuag at adfer y drefn o stopio ym mhob un o’r gorsafoedd sydd ar ôl.

Yn ystod y cyfnod atal byr, holwch cyn i chi deithio oherwydd bydd TrC yn rhedeg llai o wasanaethau rheilffyrdd ac efallai y bydd rhai gwasanaethau hefyd yn newid neu’n cael eu canslo ar fyr rybudd.


 

Pam na allwch chi ddefnyddio mwy o gerbydau ar y trenau prysurach?

Diogelwch ein cwsmeriaid a’n cydweithwyr yw ein prif flaenoriaeth. Mae llawer o'n gwasanaethau trên yn rhedeg gyda mwy o gerbydau nag arfer i ganiatáu gwell ymbellhau cymdeithasol, ac rydym yn gweithio gyda Heddlu Trafnidiaeth Prydain i gynyddu presenoldeb diogelwch ar ein trenau.

Rydyn ni’n rheoli’r capasiti mewn gorsafoedd, lle bynnag y bo modd, ond nid oes staff yn ein holl orsafoedd. Er mwyn helpu i gadw’r rhwydwaith mor ddiogel â phosibl, rydyn ni'n gofyn i deithwyr chwarae eu rhan drwy ddilyn ein canllawiau Teithio'n Saffach

Rydyn ni’n monitro newidiadau yn y galw gan gwsmeriaid yn ofalus, sy’n cynnwys monitro lluniau teledu cylch cyfyng, er mwyn llywio unrhyw newid i wasanaethau ar draws y rhwydwaith. 
 

 

Pam fod prisiau trenau’n codi pan fo llai o wasanaeth o hyd?

Rydyn ni’n parhau i fuddsoddi i drawsnewid gwasanaethau rheilffyrdd yng Nghymru a’r Gororau. Ers cymryd yr awenau dros y gwasanaeth ym mis Hydref 2018, rydyn ni wedi cyflwyno nifer o gynlluniau prisiau tocynnau sydd wedi’u hanelu at wneud teithio ar drenau’n fwy fforddiadwy, gan gynnwys gostwng prisiau tocynnau 10% yng Ngogledd Cymru, gostwng prisiau yng Nghymoedd De Cymru 12.5%, yn ogystal â sicrhau bod teithio ar drenau am ddim i bobl ifanc dan 11 oed a theithio ar gyfnodau tawelach am ddim i bobl ifanc dan 16 oed, a chynyddu nifer y tocynnau Advance rhatach sydd ar gael ar gyfer teithiau pell.

Mae tocynnau trên yn ein helpu i ariannu ein buddsoddiad mor fforddiadwy â phosibl, ar gyfer teithwyr rheilffyrdd a threthdalwyr. Bydd unrhyw fuddsoddiad yn darparu teithiau cyflymach, gwasanaethau amlach, cerbydau newydd sbon a gwelliannau i orsafoedd ar draws rhwydwaith Cymru a’r Gororau. 

Rydyn ni’n cydnabod bod y pandemig wedi cael effaith enfawr ar nifer y bobl sy’n defnyddio ein gwasanaethau rheilffyrdd, a byddwn yn adolygu ein dull gweithredu ar gyfer prisiau tocynnau dros y misoedd nesaf i helpu i annog mwy o bobl i deithio gyda ni mor ddiogel â phosibl.
 

 

Sut mae’r rhwydwaith yn gallu ymdopi nawr bod plant ysgol a myfyrwyr yn defnyddio’r gwasanaethau eto? 

Roedden ni wedi cynllunio’n fanwl iawn ar gyfer ailagor ysgolion a cholegau. Rydyn ni wedi gallu nodi meysydd allweddol lle mae mwy o bobl yn defnyddio’r rheilffyrdd, sy’n canolbwyntio’n bennaf ar y bore a chanol y pnawn. Yn yr achosion hyn, rydyn ni wedi gallu darparu trafnidiaeth ychwanegol ar y ffyrdd, ac mae rhywfaint o’r rheini hefyd ar gael i’r cyhoedd.

Fodd bynnag, rydyn ni’n annog disgyblion a myfyrwyr ledled Cymru a’r Gororau i weithredu’n gyfrifol wrth deithio drwy ddilyn ein canllawiau Teithio’n Saffach. Rydyn ni wedi cyhoeddi’r canllawiau hyn i awdurdodau lleol ac ysgolion a cholegau perthnasol lle mae’r galw am drafnidiaeth gyhoeddus yn uchel.

Rydyn ni hefyd yn annog defnyddwyr trafnidiaeth gyhoeddus cyffredinol i geisio osgoi teithiau sydd ddim yn hanfodol o gwmpas dechrau a diwedd y diwrnod ysgol, lle bynnag y bo modd. Bydd hyn yn helpu i sicrhau bod gennym ddigon o gapasiti ar gyfer ein teithwyr ifanc. 

Rydyn ni hefyd wedi bod yn gweithio’n agos gyda Llywodraeth Cymru a chynghorau lleol i gefnogi’r broses o ddychwelyd i’r ysgol a’r coleg. Gallwch gael rhagor o wybodaeth ar ein gwefan yma

 

 

Sut ydych chi’n gwneud yn siŵr bod eich holl deithwyr yn dilyn y rheolau pellter cymdeithasol ar drenau, ac yn gwisgo gorchudd wyneb?

Rydyn ni’n gweithio gyda’r Heddlu Trafnidiaeth Prydeinig i gynyddu presenoldeb diogelwch ar ein trenau. Rydym hefyd wedi buddsoddi mewn diogelwch ychwanegol mewn gorsafoedd fel Caerffili, lle mae cyfyngiadau cloi lleol ar hyn o bryd.

Diogelwch ein cwsmeriaid a’n cydweithwyr yw ein prif flaenoriaeth. Ers 27 Gorffennaf rydyn ni wedi bod yn ymgysylltu â’n cwsmeriaid, yn egluro ac yn eu hannog er mwyn helpu i hyrwyddo manteision gwisgo gorchuddion wyneb a sut y bydd yn helpu i leihau lledaeniad y coronafeirws. Mae hyn yn ein helpu i gadw pawb sy’n defnyddio ein gwasanaethau’n ddiogel wrth i fesurau’r cyfyngiadau symud gael eu llacio.

Nid yw pawb yn cydymffurfio ar ein gwasanaethau ym mhob ardal felly rydyn ni wedi gorfod gwneud y penderfyniad anodd er diogelwch ein cwsmeriaid a’n cydweithwyr a chynyddu ein gweithgareddau gorfodi. 

Mewn partneriaeth â’r Heddlu Trafnidiaeth Prydeinig, fyddwch chi ddim yn cael teithio os na fyddwch chi’n dilyn y rheolau. Mae hyn wedi golygu y gofynnwyd i rai teithwyr adael y trên mewn gorsafoedd cyn eu gorsaf nhw ac hyd yn oed wedi cael dirwy gan yr Heddlu Trafnidiaeth Prydeinig. Bydd hyn yn parhau pan fo angen.


 

A oes system archebu ar waith i archebu seddi ymlaen llaw ar drenau?

Ar hyn o bryd rydyn ni’n chwilio am atebion i ganiatáu mwy o ragarchebu gwasanaethau i helpu i gadw pellter cymdeithasol ar ein trenau. Byddwn yn darparu’r wybodaeth ddiweddaraf maes o law.
Yn y cyfamser, gallwch ddefnyddio ein gwiriwr capasiti TrC i gadw golwg yn eich ardal. 

Rydyn ni’n gweithio’n galed i wneud yn siŵr eich bod yn gallu teithio mor ddiogel â phosibl. Ar hyn o bryd rydyn ni’n cyfrifo capasiti eich taith yn seiliedig ar ddata yr wythnos flaenorol, nid trwy ddefnyddio data amser real. Rydym yn gweithio’n galed i wella ein gwasanaeth gwirio capasiti cyn gynted ag y gallwn.

Gallwch weld y gwiriwr capasiti yma https://trctrenau.cymru/cy/pa-mor-brysur-yw-eich-tren

fflecsi yw ein gwasanaeth peilot newydd sy’n gweithio mewn partneriaeth â gweithredwyr bysiau lleol a chynghorau lleol. Mae’n llenwi bwlch yn lle gwasanaethau bysiau rheolaidd.

Mae’r gwasanaeth peilot yn gweithio’n dda ac ar hyn o bryd mae’n cael ei dreialu yng Nghasnewydd, Gogledd Caerdydd, Rhondda, Dinbych a Phrestatyn. Mae’r gwasanaeth yn rhedeg rhwng 7.30am a 6.30pm. 

Mae diogelwch yn hollbwysig, felly rydyn ni wedi dylunio fflecsi i gludo teithwyr mewn modd mor ddiogel â phosibl. Mae gwybod faint o deithwyr rydyn ni’n eu cludo yn golygu ein bod ni’n gallu anfon cerbyd o faint addas er mwyn cadw pellter cymdeithasol.

Mae fflecsi hefyd yn caniatáu i bobl ddewis pryd maen nhw eisiau teithio.

Rydyn ni’n gobeithio cyflwyno’r gwasanaeth i ardaloedd eraill os ydy’r peilot yn llwyddiannus. Gallai rhai gwasanaethau fflecsi barhau i redeg ochr yn ochr â gwasanaethau bws arferol yn y dyfodol. 

I ddysgu, mwy llwythwch yr Ap i lawr neu ffoniwch 0300 234 0300.

 

 

Ydw i’n gallu mynd â fy meic ar drafnidiaeth gyhoeddus?

Mae lle ar drafnidiaeth gyhoeddus yn parhau i fod yn gyfyngedig iawn oherwydd y mesurau cadw pellter corfforol sydd ar waith, Gwnewch ddefnydd o’n cyfleusterau parcio beiciau (os ydynt ar gael) a cheisiwch osgoi dod â beiciau ar drafnidiaeth gyhoeddus lle bynnag bo hynny’n bosib.

I ddysgu mwy am argaeledd cyfleusterau parcio beiciau yn ein gorsafoedd rheilffordd, ewch i https://trctrenau.cymru/cy/gorsafoedd

 

 

Ga i fynd a phram ar drafnidiaeth gyhoeddus?

Cewch, fe gewch chi fynd â phramiau ar drafnidiaeth gyhoeddus. Ond, gan fod lle yn gyfyngedig iawn oherwydd y mesurau cadw pellter corfforol. 

 

 

Ga i ddod a beic neu sgwter fy mhlentyn ar drafnidiaeth gyhoeddus?

Ein cyngor yw peidio â theithio gydag eitemau ychwanegol a dianghenraid, lle bynnag bo hynny’n bosib. 

Gan fod lle yn gyfyngedig iawn oherwydd y mesurau cadw pellter corfforol.

 

 

Rydw i’n fyfyriwr; ga i ddal defnyddio Fy Ngherdyn Teithio i deithio?

Cewch, rydyn ni’n dal i dderbyn Fy Ngherdyn Teithio wrth deithio.  Dylech fod yn deithiwr cyfrifol i helpu i amddiffyn eich hun ac eraill:
•    gwisgo gorchudd wyneb – oni bai eich bod chi’n anabl neu ag anawsterau anadlu.
•    cadw 2 fetr oddi wrth bobl sydd ddim yn byw gyda chi lle bynnag y bo hynny’n bosibl
•    osgoi cyswllt corfforol a threulio cyn lleied o amser â phosib o fewn 2 fetr i bobl eraill
•    wynebu oddi wrth bobl sydd ddim yn byw gyda chi
•    osgoi cyffwrdd arwynebau ar y trên cymaint â phosibl
•    osgoi bwyta ar y trên, os oes modd golchi eich dwylo’n drwyadl neu ddefnyddio hylif diheintio dwylo cyn ac ar ôl teithio  

Mae rhagor o wybodaeth am gadw pellter corfforol ar gael yma 

I gael rhagor o gyngor a chyfarwyddiadau neu ddiweddariadau teithio, llwythwch yr Ap Traveline i lawr am ddim yma 

I gael rhagor o wybodaeth am Fy Ngherdyn Teithio ewch i https://fyngherdynteithio.llyw.cymru/cy/

 

 

Ydw i’n dal yn gallu defnyddio fy ngherdyn bws?

Gallwch. Os oes angen i chi deithio, dylech osgoi teithio yn ystod cyfnodau prysuraf y dydd, fel cymudo yn y bore neu yn y prynhawn.

Dylech fod yn deithiwr cyfrifol i helpu i amddiffyn eich hun ac eraill:
•    gwisgo gorchudd wyneb – oni bai eich bod chi’n anabl neu ag anawsterau anadlu.
•    cadw 2 fetr oddi wrth bobl sydd ddim yn byw gyda chi lle bynnag y bo hynny’n bosibl
•    osgoi cyswllt corfforol a threulio cyn lleied o amser â phosib o fewn 2 fetr i bobl eraill
•    wynebu oddi wrth bobl sydd ddim yn byw gyda chi
•    osgoi cyffwrdd arwynebau ar y trên cymaint â phosibl
•    osgoi bwyta ar y trên, os oes modd golchi eich dwylo’n drwyadl neu ddefnyddio hylif diheintio dwylo cyn ac ar ôl teithio  

Mae rhagor o wybodaeth am deithio rhatach ar gael yma.

 

 

Mae gen i cerdyn bws cydymaith ychwanegol gan fod angen cymorth arnaf wrth deithio, a fydd fy ngofalwr yn cael teithio gyda mi?

Os yw eich cydymaith yn dod o'r un cartref neu  swigen gymdeithasol, yn gallu teithio gyda chi. Os nad yw eich cydymaith yn rhan o'ch cartref neu'ch swigen gymdeithasol, yn unol â chanllawiau'r Llywodraeth, byddem yn gofyn i chi osgoi teithio gyda nhw am y tro.

Os oes gennych unrhyw ymholiadau ynghylch eich pas cydymaith, cysylltwch â'ch cyngor lleol i drafod y mater.

Pan fyddwch yn teithio, cyflwynwch eich pas bws pan fydd yr aelod o staff yn gofyn i chi.

Gallwch gael rhagor o wybodaeth am deithio rhatach yma.

 

 

Pa fathau o deithio ydych chi’n eu hargymell yn lle bysiau neu drenau?

Gan fod llai o lawer o gapasiti ar y rhwydwaith trafnidiaeth gyhoeddus, oherwydd mesurau cadw pellter corfforol, rydyn ni’n gofyn i bobl lle bynnag bo hynny’n bosib i osgoi teithio ar fws neu drên ac i ddefnyddio teithio llesol ar gyfer teithiau byr er mwyn helpu i leihau’r pwysau ar drafnidiaeth gyhoeddus ac i roi lle i’r rheini sydd heb opsiwn arall.

Efallai eich bod chi wedi clywed am y term ‘Teithio Llesol’, mae hyn yn cyfeirio at daith rydych chi’n ei gwneud ar droed neu ar feic wrth deithio i’r gwaith, i'r ysgol, i’r siopau neu i orsaf bws neu reilffordd. Mae gan gerdded a beicio fanteision amlwg o ran iechyd a lles, felly fe fyddwch chi’n cael eich ymarfer corff dyddiol wrth i chi deithio.

 

 

Ble alla i gael help i gynllunio fy nhaith teithio llesol?

Mae help i gynllunio eich taith ar droed neu ar feic ar gael trwy wefan Traveline Cymru (https://www.traveline.cymru). Gallwch chi hefyd lwytho ap Traveline Cymru i lawr am ddim. Neu, mae Google Maps a Komoot yn cynnig gwasanaethau cynllunio taith am ddim sy’n gweithio gyda theithiau ar droed neu ar feic.

Mae gwybodaeth ynglŷn â llwybrau teithio llesol yn eich ardal hefyd ar gael o wefan eich Cyngor lleol, mae’r wybodaeth i’w chael yma: https://llyw.cymru/teithio-llesol-cynnydd-eich-awdurdod-lleo. I weld os ydych chi’n byw ger y Rhwydwaith Beicio Cenedlaethol gallwch chi fynd i wefan Sustrans https://www.sustrans.org.uk/national-cycle-network/.

Mae cynghorau lleol ar draws Cymru yn cael eu hannog i osod cyfleusterau dros dro i'w gwneud yn haws i bobl gerdded a beicio ac mae Sustrans wedi datblygu adnodd i’ch helpu chi i weld beth sydd ar gael yn eich ardal ar https://www.sustrans.org.uk/space-to-move/.

 

 

Does gen i ddim beic ond fe hoffwn i feicio, oes unrhyw help ar gael?

Mae cynlluniau rhannu beiciau cyhoeddus, fel Nextbike, ar gael mewn nifer bychan o gynghorau lleol yng Nghymru, lle gallwch chi logi beic i fynd a chi o a i b. I ddysgu mwy am Nextbike, a sut i gadw’n saff wrth ddefnyddio eu gwasanaeth yn ystod COVID-19, ewch i’w gwefan https://www.nextbike.co.uk/en/.

Os ydych chi’n weithiwr allweddol yng Nghaerdydd, gallwch chi gael aelodaeth Nextbike am ddim ac mae rhagor o wybodaeth ar gael yma: https://www.nextbike.co.uk/en/news/free-cycling-memberships-up-for-grabs-for-cardiff-key-workers/.

Mae’n bosib bod cynlluniau lleol ar gael yn eich ardal, ewch i wefan eich cyngor lleol i gael rhagor o wybodaeth.

 

 

Dydw i ddim yn gyrru, ond mae fy nghydweithiwr wedi cynnig lifft i’r gwaith – ydy rhannu car yn cael ei ganiatáu?

Dim ond os ydy’r holl deithwyr o’r un tŷ y dylai rhannu car ddigwydd. Os ydych chi’n rhannu car gyda rhywun sydd ddim yn byw gyda chi fel arfer neu sy’n rhan o’ch swigen cymdeithasol, ystyriwch ffordd wahanol o deithio fel cerdded, feicio neu trafnidiaeth gyhoeddus. 

Os ac nad oes dewis arall ond rhannu car gyda rhywun o’r tu allan i’ch tŷ, mae yna bethau y gallwch chi eu gwneud i helpu i leihau’r peryglon.

 • Cadw nifer y teithwyr i gyn lleied â phosib
 • Cadw’r ffenestri ar agor i gael digon o awyr iach
 • Wynebu oddi wrth deithwyr eraill, lle bynnag bo hynny’n bosib
 • Dylai’r cerbyd gael ei lanhau’n rheolaidd gyda chynnyrch glanhau safonol gan ganolbwyntio ar ardaloedd sy’n cael eu cyffwrdd yn aml, fel handlenni drysau

 

 

Ydy’r Gymdeithas Cludiant Cymunedol yn dal i redeg ei wasanaethau?

I ddarganfod pa wasanaethau sy’n rhedeg yn eich ardal, cysylltwch â’r Gymdeithas Cludiant Cymunedol rhwng 10am a 4pm o ddydd Llun i ddydd Gwener, drwy anfon eich ymholiad mewn e-bost at advice@ctauk.org

Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar eu gwefan https://ctauk.org/covid19-guidance

 

 

Ydy’r gwasanaeth fflecsi ar gael?

fflecsi yw ein gwasanaeth peilot newydd sy’n gweithio mewn partneriaeth â gweithredwyr bysiau lleol a chynghorau lleol. Mae’n llenwi bwlch yn lle gwasanaethau bysiau rheolaidd.

Mae'r gwasanaeth peilot yn profi'n gweithio'n dda ac mae'n cael ei dreialu ar hyn o bryd yng Nghasnewydd, Gogledd Caerdydd, Rhondda Dinbych a Phrestatyn. Mae'n rhedeg rhwng 7.30 am – 6.30 pm. 

Mae diogelwch yn hollbwysig, felly rydyn ni wedi dylunio fflecsi i gludo teithwyr mewn modd mor ddiogel â phosibl. Mae gwybod faint o deithwyr rydyn ni’n eu codi yn golygu ein bod ni’n gallu anfon cerbyd o faint addas er mwyn cadw pellter corfforol.

Mae fflecsi hefyd yn gadael i bobl ddewis pryd maen nhw eisiau teithio.

Rydyn ni’n gobeithio cyflwyno’r gwasanaeth i ardaloedd eraill os ydy’r peilot yn llwyddiannus. Gallai rhai gwasanaethau fflecsi barhau i redeg ochr yn ochr â gwasanaethau bws arferol yn y dyfodol.

I ddysgu mwy llwythwch yr Ap i lawr neu ffoniwch 0300 234 0300.

 

 

Sut alla i gadw pellter corfforol ar drafnidiaeth gyhoeddus?

Mae'r coronafeirws wedi newid y ffordd yr ydym yn teithio. Rydym yn gwneud ein gorau i gynnal ymbellhau corfforol ar draws y rhwydwaith trafnidiaeth gyhoeddus, ond gallwch hefyd ein helpu drwy fod yn deithiwr cyfrifol i helpu i amddiffyn eich hun ac eraill:
• Cynlluniwch ymlaen llaw
• Gwisgwch gorchudd wyneb oni bai eich bod wedi'ch eithrio
• Dilynwch ein cyngor Teithio'n Saffach

Rydyn ni’n gweithio’n agos gyda phob gweithredwr cludiant cyhoeddus fel eich bod chi’n gallu defnyddio trafnidiaeth gyhoeddus mor ddiogel â phosib – mae hyn yn cynnwys cyflwyno amryw o fesurau, lle bynnag bo hynny’n bosib:

  • cyfyngu ar nifer y teithwyr a ganiateir ar drenau a bysiau ar yr un pryd
  • systemau ciwio gan gadw pellter corfforol mewn gorsafoedd
  • marciau cadw pellter corfforol clir mewn gorsafoedd ar drenau a bysau, ac efallai y bydd rhai cynghorau lleol yn marcio o gwmpas safleoedd bysiau mwy
  • dim talu gydag arian parod
  • tocynnau ar-lein

Gofynnir i deithwyr ddilyn y cyfarwyddiadau diweddaraf i helpu i leihau cyswllt wyneb yn wyneb â phobl sydd ddim yn byw yn yr un tŷ a nhw gan ddilyn ein canllawiau siarter teithwyr Teithio'n Saffach.

 

 

Pam na allwch chi redeg rhagor o drenau i helpu i fynd i’r afael â chadw pellter corfforol?  

Yn anffodus, dydy hi ddim mor hawdd â hynny. Rhaid i ni ystyried diogelwch ac argaeledd staff trafnidiaeth gyhoeddus, ynghyd ag argaeledd y bysiau a’r trenau eu hunain (y fflyd). 

Y gwirionedd yw, hyd yn oed petaem ni’n rhedeg gwasanaeth llawn, mae’r canllawiau cadw pellter corfforol yn golygu mai dim ond ffracsiwn o’r nifer arferol o deithwyr y byddai trenau a bysiau yn gallu eu cario’n ddiogel. Ers 5 Gorffennaf, rydyn ni’n rhedeg rhagor o wasanaethau trafnidiaeth gyhoeddus ac rydyn ni hefyd yn rhedeg gwasanaethau gyda rhagor o gerbydau ar drenau, lle mae hi’n bosib gwneud hynny. 

 

 

Sut allai i fod yn siŵr bod gwasanaethau trafnidiaeth gyhoeddus yn lân?

Mae cerbydau a threnau trafnidiaeth gyhoeddus yn parhau i gael eu glanhau’n drylwyr yn unol â chanllawiau Llywodraeth Cymru. Mae llefydd sy’n cael llawer o ddefnydd fel byrddau, handlenni a mannau sy’n cael eu cyffwrdd yn aml gan deithwyr yn cael eu glanhau’n rheolaidd a thrylwyr, mae hyn yn cynnwys ardaloedd mewn gorsafoedd.

Mae cadw staff rheng flaen mor ddiogel â phosib yn un o’n prif flaenoriaethau, ac rydyn ni’n gweithio gyda darparwyr trafnidiaeth gyhoeddus i wneud yn siŵr bod staff a theithwyr yn cael eu cadw mor ddiogel â phosib.

 

 

Pa gynhyrchion glanhau sy’n cael eu defnyddio ar drafnidiaeth gyhoeddus?

Mae mesurau glanhau ychwanegol yn parhau i fod ar waith, ac mae llefydd sy’n dod i gyswllt agos â theithwyr a staff, fel handlenni, canllawiau cydio, peiriannau tocynnau a breichiau seddi yn cael eu glanhau’n rheolaidd gan ddefnyddio cynhyrchion sy’n cael eu hargymell yn unol â chanllawiau Llywodraeth Cymru.

 

 

Fydd angen i mi wisgo menig wrth deithio ar drafnidiaeth gyhoeddus?

Na fydd, does dim rhaid i chi wisgo menig, mae’n ddewis personol. Rydyn ni’n gofyn i bob teithiwr barhau i ddilyn canllawiau’r llywodraeth o ran golchi eu dwylo’n rheolaidd cyn ac ar ôl iddyn nhw deithio, ac i ddefnyddio’r hylif diheintio lle mae ar gael.

 

 

Fydd fy nhymheredd yn cael ei gymryd cyn teithio?

Na fydd, fydd eich tymheredd ddim yn cael ei gymryd cyn i chi ddefnyddio trafnidiaeth gyhoeddus. Os oes gennych chi dymheredd uchel neu os oes gennych chi unrhyw symptomau o’r coronafeirws, peidiwch â theithio.

 

 

Pa fesurau diogelwch sydd ar waith ar drafnidiaeth gyhoeddus?

Mae gennym bolisi Dim Goddefgarwch o ran ymddygiad gwrthgymdeithasol, ac rydyn ni’n gofyn i bob teithiwr barchu cyd gymudwyr a staff trafnidiaeth gyhoeddus, sy’n gwneud eu gorau i gynnig gwasanaethau yn ystod y cyfod anodd hwn. 

Rydyn ni’n parhau i weithio’n agos iawn gyda’r Heddlu Trafnidiaeth Prydeinig, sydd yno i gynnig cymorth i fynd i’r afael ag unrhyw achosion troseddol ar y rhwydwaith rheilffordd ac i helpu i addysgu teithwyr ar bwysigrwydd dilyn y mesurau cadw pellter corfforol.

Gallwch chi riportio achos ar y rhwydwaith rheilffyrdd drwy roi gwybod i aelod o staff yn ddiogel neu drwy ffonio’r Heddlu Trafnidiaeth Prydeinig ar 0121 634 5600. 

Os byddwch chi’n cael problemau wrth deithio ar fws, rhowch wybod i'r gyrrwr yn ofalus a bydd yn gofyn am gymorth dros y radio os oes angen.

 

 

Pa gymorth ychwanegol sydd ar gael i staff trafnidiaeth gyhoeddus?

Mae diogelwch a lles y staff rheng flaen ar draws y rhwydwaith trafnidiaeth gyhoeddus yn parhau i fod yn un o’n prif flaenoriaethu. 

Rydyn ni’n cydweithio gydag undebau llafur, cyrff diogelwch a phartneriaid eraill i sicrhau bod ein pobl yn gallu gweithio’n ddiogel tra’n helpu pobl sydd angen teithio i gyrraedd lle maen nhw’n mynd. 

Byddwn ni’n parhau i ddilyn iechyd cyhoeddus a chyngor y llywodraeth ar beth sydd angen i staff trafnidiaeth gyhoeddus ei wneud wrth gyflawni eu dyletswyddau gwaith. Mae hyn yn cynnwys gwisgo gorchuddion wynebau ac offer diogelwch addas eraill, fel bo angen. 

 

 

Hoffwn i newid fy oriau gwaith – sut alla i gynllunio fy nheithiau?

Rydyn ni’n gofyn i chi osgoi amseroedd prysur rhwng 7am a 9am a rhwng 4pm a 6.30pm pan fo hynny’n bosib, er mwyn lleihau’r pwysau ar y capasiti cyfyngedig sydd ar gael.

Gweld manylion diweddaraf yr amserlen: 

Rheilffordd – trctrenau.cymru

Bysiau – traveline.cymru

 

 

Pryd fydd yr amserlenni arferol yn dychwelyd? 

Dydyn ni ddim yn gwybod eto. Rydyn ni’n parhau  i adolygu a gweithio’n agos gyda’r partneriaid trafnidiaeth gyhoeddus i redeg cymaint o wasanaethau â phosib, pan fo modd i ni wneud hynny’n ddiogel ac yn unol â chanllawiau’r llywodraeth.

Gwiriwch eich amser teithio cyn teithio bob amser.

Rheilffordd- trctrenau.cymru

Bysiau- traveline.cymru

 

 

Ai taliadau digyswllt yw’r unig ffordd o dalu am docynnau?

Na, ond dyma’r opsiwn gorau gan ei fod yn lleihau’r angen am gyswllt corfforol. Pan fo hynny’n bosib, prynwch eich tocyn ar-lein neu defnyddiwch ddulliau talu digyswllt yn y swyddfa docynnau neu wrth i chi fynd ar y bws.

 

 

Ydy’r swyddfeydd tocynnau ar agor? 

Efallai y bydd rhai swyddfeydd tocynnau ar agor lle y bydd galw, a bydd mesurau cadw pellter corfforol ar waith. Cysylltwch â’ch gweithredwr trenau neu fysiau lleol i gael rhagor o wybodaeth.

Prynwch docynnau ar-lein cyn i chi deithio, pan fo hynny’n bosib. Bydd hyn yn helpu i osgoi cyswllt diangen â phobl eraill. 

Ar gyfer tocynnau rheilffordd ewch i trctrenau.cymru

Far gyfer tocynnau bws, ewch i wefan eich gweithredwr lleol neu i traveline.cymru.

 

 

Pa mor bell ymlaen llaw alla i chwilio am daith?  

Ni fyddwch yn gallu gweld amserlenni mor bell ymlaen llaw ag arfer, oherwydd mae'n ddarlun sy'n newid yn barhaus. Rydym yn ymateb yn gyflym ac yn rheolaidd i ganllawiau datblygol y Llywodraeth.. Felly rydyn ni’n gofyn i bobl edrych ar yr amserlenni yn yr wythnos cyn iddyn nhw deithio.  

Ar gyfer teithiau ar drenau - trctrenau.cymru

Ar gyfer teithiau ar fysiau - www.traveline.cymru 

 

 

Ga i ad-daliad ar fy nhocyn tymor?  

Cewch. Gallwch chi gael y manylion am sut i gael ad-daliad ar https://trctrenau.cymru/cy/ad-dalu-pris-tocynnau

I gael ad-daliadau ar fysiau, cysylltwch â’ch gweithredwr bysiau yn uniongyrchol neu ewch i traveline.cymru.

 

 

Fydd siopau a chaffis gorsafoedd ar agor a fydd yna wasanaeth arlwyo ar drenau?

Ni fydd pob siop mewn gorsafoedd ar agor a bydd y rhai sy’n gallu gweithredu yn glynu wrth reolau cadw pellter corfforol. Does dim gwasanaethau arlwyo ar gael ar drenau ar hyn o bryd.

Mae’r canllawiau gan Lywodraeth Cymru yn gofyn i deithwyr osgoi bwyta wrth deithio ar drafnidiaeth, lle bynnag bo hynny’n bosib.  

 

 

Fydd toiledau ac ystafelloedd aros ar agor mewn gorsafoedd?  

Byddan, lle bynnag bo hynny’n bosib byddwn ni’n cadw ystafelloedd aros a thoiledau ar agor. Ond, oherwydd rheolau cadw pellter corfforol, bydd cyfyngiadau ar faint o bobl fydd yn gallu eu defnyddio ar yr un pryd. Bydd hylif diheintio a deunyddiau golchi dwylo ar gael i’w defnyddio.

 

 

Ble fydd pobl yn aros os bydd tarfu mawr ar y gwasanaeth?  

Rydyn ni’n gweithio gyda’r diwydiant trafnidiaeth gyhoeddus i leihau tarfu. Os bydd digwyddiadau ar y rhwydwaith trafnidiaeth, bydd y gweithredwr trafnidiaeth perthnasol yn darparu’r wybodaeth ddiweddaraf i deithwyr ynghyd â chyngor trwy eu sianeli cyfathrebu i wneud yn siŵr bod pawb yn gallu parhau â’u taith mor gyflym ac mor ddiogel â phosib. 

I osgoi torfeydd yn ymgasglu yn ystod unrhyw darfu, tarwch olwg ar eich taith cyn i chi deithio: 

Rheilffordd – www.journeycheck.com/tfwrail

Bysiau – www.traveline.cymru

 

 

Beth fydd yn digwydd os oes oedi neu darfu ar y gwasanaethau? 

Mewn achosion o oedi neu darfu mawr, byddwn yn parhau i ddarparu bysiau yn lle trenau. Os bydd hyn yn digwydd, bydd staff wrth law i roi’r holl gyfarwyddiadau a manylion perthnasol i chi a bydd mesurau cadw pellter corfforol ar waith, lle bynnag bo hynny’n bosib.

Lle bo hynny’n bosib, bydd gweithredwyr bysiau yn trefnu bysiau yn lle trenau cyn gynted â phosib a byddan nhw’n cynnig y lefel gywir o gymorth i gadw teithwyr yn ddiogel. Byddan nhw’n cyfleu gwybodaeth am oedi drwy eu sianeli cyfathrebu.

 

 

Ga i ddal deithio mewn tacsi?

Cewch, mae cwmnïau tacsis a cherbydau hurio preifat yn dal i ddarparu gwasanaethau. Cysylltwch â’ch gweithredwr lleol i drafod pa wasanaethau sydd ar gael a pha fesurau sydd ar waith ar hyn o bryd. 

Mae gweithredwyr tacsis a cherbydau hurio preifat yn debygol o fod wedi cyflwyno mesurau newydd i helpu gyda chadw pellter corfforol ac mae’n bwysig eich bod chi’n dilyn cyngor y gyrrwr er mwyn helpu i gadw pawb mor ddiogel â phosib. 

Ceisiwch osgoi rhannu tacsi gyda phobl sydd ddim yn byw yn yr un tŷ â chi, wynebwch oddi wrth y gyrrwr lle bo hynny’n bosib, a chadwch yr amser rydych chi’n ei dreulio wrth ymyl pobl eraill mor fyr â phosib. Golchwch eich dwylo’n drwyadl neu ddefnyddio hylif diheintio dwylo cyn ac ar ôl eich taith.

 

 

Rydw i’n teimlo’n bryderus ac yn unig iawn, lle alla i gael help?

Rydyn ni’n deall bod hwn yn gyfnod digynsail sydd wedi achosi straen a gorbryder i deithwyr a staff ar draws ein rhwydwaith, rydyn ni’n gwneud popeth y gallwn ni leihau’r peryglon ac i wneud yn siŵr bod pawb sy’n gorfod defnyddio’r rhwydwaith yn gallu teithio’n ddiogel. Os oes angen i chi siarad â rhywun, gallwch chi gysylltu ag un o’r elusennau sydd wedi’u rhestru isod ac sy’n cynnig cyngor cyfrinachol am ddim 24/7:

Y Samariaid – www.samaritans.org

Amser i Newid Cymru – www.timetochangewales.org.uk/cy/

Mind – www.mind.org.uk

 

 

Dydy fy nghartref ddim yn ddiogel, lle alla i fynd i gael help gyda thrais domestig?

Rydyn ni’n rhan o gynllun ‘Rheilffyrdd i Loches’ yn cefnogi Cymorth i Fenywod, sy’n cynnig talu costau teithio ar drên i unrhyw un sydd angen ffoi rhai trais domestig yn ystod yr argyfwng coronafeirws.

Mae rhagor o wybodaeth ar gael yma.