Canllawiau Trafnidiaeth Cymru ynghylch teithio yn ystod y pandemig coronafeirws

Mae Trafnidiaeth Cymru wedi llunio’r rhestr isod o gwestiynau cyffredin ynghylch defnyddio trafnidiaeth gyhoeddus yn ystod yr argyfwng coronafeirws presennol yn unol â chanllawiau diweddaraf Llywodraeth Cymru. 

Dolenni cyswllt defnyddiol eraill:

 ‘Canllawiau gweithredwyr bysiau ynghylch teithio yn ystod y pandemig coronafeirws’ 

‘Coronafeirws – Y wybodaeth ddiweddaraf am wasanaethau trafnidiaeth’ 

Trafnidiaeth Cymru – Teithio’n Saffach (gan gynnwys canllawiau ynghylch teithio yn ystod cyfyngiadau lleol)

 

A oes unrhyw gyfyngiadau’r coronafeirws o ran teithio ar drafnidiaeth gyhoeddus?

Ydw i’n cael teithio dramor?

Ydy’r gwasanaethau’n brysur iawn dros wyliau’r haf?

Rydw i angen cymorth wrth deithio ar drafnidiaeth gyhoeddus – a oes help ar gael?

Sut gallaf fod yn siŵr fod gwasanaethau trafnidiaeth gyhoeddus yn lân?

Pa fesurau diogelwch sydd ar waith ar drafnidiaeth gyhoeddus?

Fydd rhaid i fi wisgo gorchudd wyneb pan fyddaf yn teithio ar drafnidiaeth gyhoeddus?

A fydd angen i fi wisgo fy ngorchudd wyneb ar ôl i’r trên groesi i Loegr?

Nid dyma’r gyfraith yn Lloegr, felly pam mae rhaid i fi wisgo gorchudd wyneb ar ôl i fi groesi’r ffin?

A fyddwch yn gwrthod caniatáu i fi deithio os na fyddaf yn gwisgo gorchudd wyneb?

A fydd yn rhaid i’m plant wisgo gorchudd wyneb ar drafnidiaeth gyhoeddus?

Ble allaf gael rhestr o’r holl eithriadau sy’n berthnasol i orchuddion wyneb?

A fydd angen i fi wisgo gorchudd wyneb tra byddaf yn aros am drên?

A fydd angen i fi wisgo gorchudd wyneb tra byddaf yn aros mewn safle bysiau?

A fydd modd i fi gael gorchudd wyneb yn yr orsaf drenau neu ar y bws?

Oes rhaid i staff trafnidiaeth gyhoeddus wisgo gorchudd wyneb?

Beth pe bawn i’n profi ymddygiad gwrthgymdeithasol yn fy erbyn am beidio â gwisgo gorchudd wyneb?

Mae fy ngŵr yn fyddar. A gaf i dynnu fy ngorchudd wyneb i gyfathrebu gydag ef?

A gaf i dynnu fy ngorchudd wyneb i fwyta neu yfed?

Beth pe bawn i’n dechrau teimlo’n sâl wrth deithio – a gaf i dynnu fy ngorchudd wyneb?

A fydd trefniadau cadw pellter cymdeithasol ar waith ar drafnidiaeth gyhoeddus?

Beth yw’r Gwiriwr Capasiti?

Pam ydych chi’n cael gwared â mesurau cadw pellter cymdeithasol yn raddol?

Gan fod mesurau cadw pellter cymdeithasol yn cael eu diddymu, mae hyn yn gwneud i fi deimlo’n bryderus ynglŷn â theithio.

A fydd pob sedd ar gael bellach?

Does dim rhaid i fi gymudo bob diwrnod mwyach. Pa docyn yw’r un gorau i’w brynu er mwyn fy helpu i arbed arian?

A fydd angen i fi barhau i wisgo gorchudd wyneb os ydw i wedi cael brechlyn Covid?

A fydd angen i fi gael prawf negatif cyn teithio?

A fydd hi’n ofynnol i fi gael brechlyn cyn teithio ar drafnidiaeth gyhoeddus?

A fydd rhywun yn cymryd fy nhymheredd cyn teithio?

A oes system ‘profi ac olrhain’ ar waith ar drafnidiaeth gyhoeddus, fel yn achos bwytai a chaffis?

Pam nad yw pob gwasanaeth ar gael o gymharu â’r cyfnod cyn-pandemig?

Ydych chi’n gwybod pryd fydd yr holl wasanaethau’n dychwelyd?

Pam na allwch chi ddarparu trenau neu fysiau ychwanegol?

Ydych chi’n trefnu bysiau yn lle trenau?

Pam na allwch ddefnyddio mwy o gerbydau ar drenau prysur?

Pryd y byddwch yn rhoi'r gorau i beidio â galw mewn rhai gorsafoedd?

Pam wnaethoch chi roi'r gorau i alw arnynt?

Ai ‘technoleg ddigyffwrdd’ yw’r unig ffordd o dalu am docynnau?

Faint ymlaen llaw y gallaf chwilio am daith?

Alla i gael ad-daliad am fy nhocyn tymor?

A oes cyfleusterau arlwyo i’w cael ar drenau nawr?

A fydd toiledau ac ystafelloedd aros ar agor mewn gorsafoedd?

Beth yw’r gwasanaeth fflecsi?

Rydw i’n teithio mewn Tacsi – a fydd angen i fi wisgo gorchudd wyneb?

Dydw i ddim yn gyrru, ond mae fy nghydweithiwr wedi cynnig lifft i fi – ydy ‘rhannu car’ yn cael ei ganiatáu?

Ydy’r Gymdeithas Cludiant Cymunedol yn dal i gynnig ei gwasanaethau?

Pa ffyrdd o deithio ydych chi’n eu hargymell yn lle bysiau a threnau?

Ble allaf gael help i gynllunio fy nhaith teithio llesol?

Dydw i ddim yn berchen ar feic, ond hoffwn feicio – a oes unrhyw help ar gael?

Dydy fy nghartref i ddim yn ddiogel – i ble allaf fynd i gael help yn ymwneud â thrais domestig?

 

 

A oes unrhyw gyfyngiadau’r coronafeirws o ran teithio ar drafnidiaeth gyhoeddus?

Tra bod llawer o gyfyngiadau teithio’r coronafeirws wedi’u dileu ar hyd a lled y DU, mae’r gyfraith yn dweud bod rhaid gwisgo gorchudd wyneb wrth deithio ar drafnidiaeth gyhoeddus yma yng Nghymru.

Mae canllawiau diweddaraf Cymru ar gael yma.

Bydd angen i chi ddilyn y canllawiau ar gyfer LloegrYr Alban a Gogledd Iwerddon wrth deithio yn y gwledydd hynny.

Cyn teithio

 • Cynlluniwch ymlaen llaw. Mae rhai gwasanaethau’n brysur, yn enwedig yn ystod oriau brig, ar benwythnosau a phan fydd y tywydd yn braf – yn arbennig felly ar ein llwybrau arfordirol. Gallwch ddod o hyd i drenau â lle arnynt trwy fynd i: https://trctrenau.cymru/cynllunio-ymlaen-llaw/gwiriwr-capasiti 
 • Gweithiwch gartref os oes modd
 • Defnyddiwch dechnoleg ddigyffwrdd a phrynwch eich tocyn trwy ap TfWRail. Bydd ein staff yn gwirio tocynnau.
 • Peidiwch â theithio os ydych chi’n teimlo’n sâl
 • Golchwch eich dwylo neu defnyddiwch hylif diheintio dwylo cyn ac ar ôl teithio.

Yn ystod eich taith

 • Gwisgwch orchudd wyneb ar ein trenau a’n gorsafoedd, oni bai eich bod wedi’ch eithrio. Dyma’r gyfraith yng Nghymru.
 • Cerddwch neu beiciwch ar gyfer teithiau byrrach.
 • Agorwch y ffenestri er mwyn cael awyr iach.
 • Byddwch yn barchus – dyw ymddygiad gwrthgymdeithasol ddim yn dderbyniol ar unrhyw ran o’n rhwydwaith.
 • Cofiwch gadw pellter – mae’r coronafeirws yma o hyd, felly helpwch ni i ddiogelu Cymru trwy gadw pellter cymdeithasol os gallwch chi.

 


Ydw i’n cael teithio dramor?

Mae Llywodraeth Cymru’n cynghori yn erbyn teithio dramor, ac eithrio at ddibenion hanfodol. Gallwch weld y rheolau diweddaraf ynglŷn â theithio dramor i ac o Gymru, yma.  

 

 

Ydy’r gwasanaethau’n brysur iawn dros wyliau’r haf?

Ydy, mae rhai cyrchfannau, fel y traethau a’r arfordiroedd, yn eithriadol o brysur ar adegau, enwedig mewn tywydd braf.

Os ydych yn bryderus ynglŷn â bod mewn lle caeedig gyda llawer o bobl eraill, ystyriwch leoliadau nad ydynt o bosibl mor boblogaidd yn ystod cyfnodau prysur. Ar ôl i chi benderfynu ar eich lleoliad, gwnewch yn siŵr eich bod yn cynllunio eich teithiau ymlaen llaw.

Ydych chi angen rhywfaint o ysbrydoliaeth neu syniadau ynglŷn â ble i fynd? Dyma’r cyfle delfrydol i ddarganfod ein milltir sgwâr, ac mae gan ein partner Croeso Cymru lawer o wybodaeth am wyliau, gwyliau byr a phenwythnosau bendigedig yng Nghymru.

 

 

Rydw i angen cymorth wrth deithio ar drafnidiaeth gyhoeddus – a oes help ar gael?

Oes, mae help ar gael. Bydd cydweithwyr ar gael i roi help llaw i chi pryd bynnag y bo modd, er mwyn eich helpu i gyrraedd pen eich taith yn ddiogel.

Er nad yw’n ofynnol i chi wneud cais ymlaen llaw, rydym yn argymell yn gryf eich bod yn ffonio 0333 3211 202 os ydych yn bwriadu teithio ar drên, neu cysylltwch â’ch gweithredwr bysiau i drafod eich taith cyn gynted â phosibl. Gallwch ddod o hyd i’r manylion ar wefan Traveline Cymru yma

 

 

Sut gallaf fod yn siŵr fod gwasanaethau trafnidiaeth gyhoeddus yn lân?

Mae cerbydau a threnau trafnidiaeth gyhoeddus yn parhau i gael eu glanhau’n drylwyr yn unol â chanllawiau Llywodraeth Cymru. Mae ein timau glanhau’n mynd ati’n rheolaidd ac yn drylwyr i lanhau mannau a gaiff eu defnyddio’n aml, fel byrddau, dolenni, peiriannau tocynnau ac unrhyw lefydd y bydd teithwyr yn eu cyffwrdd yn rheolaidd, yn cynnwys mannau mewn gorsafoedd. Cyhoeddwyd adroddiad diweddar ar ddiogelwch trenau a gorsafoedd, a gallwch ddarllen adroddiad y BBC yma.

 


Pa fesurau diogelwch sydd ar waith ar drafnidiaeth gyhoeddus?

Mae gennym bolisi ‘dim goddefgarwch’ o ran ymddygiad gwrthgymdeithasol, a gofynnwn i’r holl deithwyr barchu eu cyd-deithwyr a staff trafnidiaeth gyhoeddus.

Rydym yn parhau i weithio’n agos iawn gyda’r Heddlu Trafnidiaeth Prydeinig, sydd yna i gynnig cymorth wrth fynd i’r afael â digwyddiadau troseddol ar y rhwydwaith rheilffyrdd a helpu i addysgu teithwyr ynghylch pwysigrwydd dilyn mesurau cadw pellter corfforol.

Gallwch dynnu sylw at unrhyw ddigwyddiad ar y rhwydwaith rheilffyrdd trwy roi gwybod yn ddiogel i aelod o staff neu drwy ffonio’r Heddlu Trafnidiaeth Prydeinig ar 0800 40 50 60 neu anfon neges destun i’r rhif 60106.

Os cewch broblemau wrth deithio ar fws, rhowch wybod yn ddiogel i’ch gyrrwr, ac yna bydd y gyrrwr yn dilyn y protocolau sydd ar waith ac yn galw am gymorth pan fo angen.

 


Fydd rhaid i fi wisgo gorchudd wyneb pan fyddaf yn teithio ar drafnidiaeth gyhoeddus?

Bydd. Yn ôl y gyfraith yng Nghymru, rhaid i chi wisgo gorchudd wyneb yn ystod eich holl daith ar drafnidiaeth gyhoeddus, oni bai eich bod wedi eich eithrio rhag gwneud hynny. Dyna’r peth iawn i’w wneud er mwyn diogelu’r rhai sy’n dal yn agored i niwed o’r coronafeirws.

Dewch â gorchudd wyneb gyda chi a’i wisgo:

 • cyn cyrraedd maes parcio’r orsaf
 • cyn mynd i mewn i’r orsaf
 • cyn mynd ar blatfform
 • wrth ddefnyddio’r ystafell aros neu’r toiled 
 • cyn mynd ar eich bws neu drên

Does dim angen i blant dan 11 oed, pobl ag anawsterau anadlu neu bobl â salwch corfforol neu feddyliol, nam neu anabledd, wisgo gorchudd wyneb.

Gallwch weld rhestr lawn o eithriadau Llywodraeth Cymru yma. Cewch wybodaeth am ein cynllun nodyn eithrio newydd yma

Gorchuddion wyneb: cwestiynau cyffredin.

 

 

A fydd angen i fi wisgo fy ngorchudd wyneb ar ôl i’r trên groesi i Loegr?

Bydd, rhaid i chi wisgo gorchudd wyneb ar bob un o’n gwasanaethau yn ystod yr holl daith, oni bai eich bod wedi eich eithrio rhag gwneud hynny. Dyma’r gyfraith yng Nghymru.

 

 

Nid dyma’r gyfraith yn Lloegr, felly pam mae rhaid i fi wisgo gorchudd wyneb ar ôl i fi groesi’r ffin?

Rydym wedi gwneud y penderfyniad er mwyn helpu i gadw’r rhwydwaith mor ddiogel â phosibl i’n cwsmeriaid a’n cydweithwyr, ac yn unol â chanllawiau Llywodraeth Cymru, bydd gwisgo gorchudd wyneb yn orfodol yn ystod yr holl daith. Mae hyn yn cynnwys pob un o’n gwasanaethau sy’n croesi i Loegr. Dyma’r gyfraith yng Nghymru.

Bydd angen i chi wirio gyda’ch cwmni bysiau pa ganllawiau sydd ar waith ar gyfer unrhyw deithiau sy’n croesi’r ffin.

Er bod y gofyniad i wisgo gorchudd wyneb yn gyfreithiol wedi’i godi yn Lloegr, mae llywodraeth y DU yn disgwyl ac yn argymell bod pobl yn gwisgo gorchudd wyneb mewn llefydd prysur a phoblog fel trafnidiaeth gyhoeddus. Mae canllawiau diweddaraf Lloegr ar gael yma 

 

 

A fyddwch yn gwrthod caniatáu i fi deithio os na fyddaf yn gwisgo gorchudd wyneb?

Yn ôl y gyfraith yng Nghymru, mae’n ofynnol gwisgo gorchudd wyneb ar drafnidiaeth gyhoeddus, felly efallai y byddwch yn cael dirwy neu efallai y gwrthodir rhoi caniatâd i chi deithio os na fyddwch yn gwisgo gorchudd wyneb, oni bai eich bod wedi eich eithrio rhag gwneud hynny. Rydym eisoes wedi stopio miloedd o bobl sy’n teithio yng Nghymru am beidio â gwisgo gorchudd wyneb (ac nad ydynt wedi’u heithrio).

Cewch ragor o wybodaeth am ein nodyn eithrio yma

 


A fydd yn rhaid i’m plant wisgo gorchudd wyneb ar drafnidiaeth gyhoeddus?

Os ydynt dros 11 oed – bydd, fe fydd yn rhaid iddynt wisgo gorchudd wyneb ar fws neu ar drên, oni bai eu bod wedi’u heithrio rhag gwneud hynny.

Gwnewch yn siŵr eu bod yn gwisgo gorchudd wyneb o faint addas er mwyn sicrhau ei fod yn cynnig y diogelwch angenrheidiol.

Ar gyfer anableddau cudd, bydd y laniard blodau haul yn arwydd cynnil i bobl, yn cynnwys staff a chyd-deithwyr, y gall fod angen help a chymorth ychwanegol. Ceir rhagor o wybodaeth yma.

Hefyd, cewch ragor o wybodaeth am ein nodyn eithrio a sut i wneud cais amdano yma.

 

 

Ble allaf gael rhestr o’r holl eithriadau sy’n berthnasol i orchuddion wyneb?

Gallwch weld rhestr lawn o eithriadau Llywodraeth Cymru yma

Ar gyfer anableddau cudd, bydd y laniard blodau haul yn arwydd cynnil i bobl, yn cynnwys staff a chyd-deithwyr, y gall fod angen help a chymorth ychwanegol. Ceir rhagor o wybodaeth yma. Hefyd, cewch ragor o wybodaeth am ein nodyn eithrio a sut i wneud cais amdano yma.

 

 

A fydd angen i fi wisgo gorchudd wyneb tra byddaf yn aros am drên?

Bydd, oni bai eich bod wedi’ch eithrio. Mae gorchuddion wyneb yn parhau i fod yn ofyniad cyfreithiol mewn llefydd dan do ac wedi’u cysgodi yma yng Nghymru.

Os yw’ch gorsaf yn Lloegr, mae llywodraeth y DU yn disgwyl ac yn argymell bod pobl yn gwisgo gorchuddion wyneb mewn ardaloedd prysur. Mae’r canllawiau diweddaraf ar gael yma.

 

 

A fydd angen i fi wisgo gorchudd wyneb tra byddaf yn aros mewn safle bysiau?

Na fydd. Ni fydd yn rhaid i chi wisgo gorchudd wyneb mewn safle bws awyr agored hyd nes yr ewch ar y bws.

Mae gorchudd wyneb yn ofyniad cyfreithiol o hyd mewn llefydd cyhoeddus dan do yng Nghymru, felly mae’n berthnasol i orsafoedd bysiau neu safleoedd bws dan do.

 

 

A fydd modd i fi gael gorchudd wyneb yn yr orsaf drenau neu ar y bws?

Er bod ambell siop mewn gorsafoedd trenau a bysiau ac yn y cyffiniau yn gwerthu gorchuddion wyneb, ni fydd gweithredwyr trafnidiaeth yn rhoi gorchuddion wyneb i bobl ar drenau a bysiau.

 

 

Oes rhaid i staff trafnidiaeth gyhoeddus wisgo gorchudd wyneb?

Oes. Rhaid i staff trafnidiaeth gyhoeddus barhau i wisgo gorchudd wyneb mewn mannau cyhoeddus caeedig ac ar drafnidiaeth gyhoeddus, oni bai eu bod wedi’u heithrio rhag gwneud hynny.

 

 

Beth pe bawn i’n profi ymddygiad gwrthgymdeithasol yn fy erbyn am beidio â gwisgo gorchudd wyneb?

Ni fydd ymddygiad gwrthgymdeithasol yn cael ei oddef ar ein rhwydwaith trafnidiaeth gyhoeddus, ac fel rhan o’n hymgyrch ‘Teithio’n Saffach’ rydym yn gofyn i bawb barchu’r naill a’r llall, a hefyd rydym yn tynnu sylw at y ffaith na all pawb wisgo gorchudd wyneb. Ond os ydych wedi eich eithrio rhag gwisgo gorchudd wyneb, ac os hoffech gael hysbysiad i’w ddangos i bobl, rhag ofn, cewch ragor o wybodaeth yma

Pe baech yn dioddef ymddygiad gwrthgymdeithasol, rhowch wybod i un o’n cydweithwyr cyn gynted â phosibl. Hefyd, rydym yn parhau i weithio’n agos gyda’r Heddlu Trafnidiaeth Prydeinig i gadw’r rhwydwaith yn ddiogel. Gallwch gysylltu’n uniongyrchol â’r Heddlu Trafnidiaeth Prydeinig ar 0800 40 50 40 neu gallwch anfon neges destun atynt trwy ddefnyddio’r rhif 61016.

 

 

Mae fy ngŵr yn fyddar. A gaf i dynnu fy ngorchudd wyneb i gyfathrebu gydag ef?

Cewch. Mae Llywodraeth Cymru’n sylweddoli bod sefyllfa pawb yn wahanol, ac mewn achosion o’r fath bydd modd i chi dynnu eich gorchudd wyneb i gyfathrebu gyda’ch gŵr yn ystod eich taith.

 

 

A gaf i dynnu fy ngorchudd wyneb i fwyta neu yfed?

Cewch dynnu eich gorchudd wyneb i fwyta neu yfed, os yw hynny’n rhesymol angenrheidiol – er enghraifft, os ydych ar daith hir neu os oes gennych anghenion meddygol.

Gwiriwch â’ch gweithredwr bysiau i weld a ganiateir bwyd a diod ar y bws.

 

 

Beth pe bawn i’n dechrau teimlo’n sâl wrth deithio – a gaf i dynnu fy ngorchudd wyneb?

Cewch, os dechreuwch deimlo’n sâl ac os ydych yn bryderus ynglŷn â’ch iechyd a’ch lles, neu os oes angen i chi gymryd y feddyginiaeth angenrheidiol. Os byddwch angen cymorth meddygol, rhowch wybod i aelod o staff cyn gynted â phosibl.

Os byddwch yn teimlo’n sâl cyn i chi gychwyn ar eich taith, peidiwch â theithio.

 

 

A fydd trefniadau cadw pellter cymdeithasol ar waith ar drafnidiaeth gyhoeddus?

Mae gofynion cadw pellter cymdeithasol wrthi’n cael eu diddymu ar hyn o bryd, yn unol â chanllawiau diweddaraf y llywodraeth. Fodd bynnag, rydym yn parhau i ofyn i deithwyr deithio’n saffach a bod yn deithwyr cyfrifol trwy wneud y canlynol:

 • Gwisgwch orchudd wyneb yn ystod yr holl daith, yn cynnwys unrhyw fannau dan do/wedi’u cysgodi mewn gorsafoedd, fel toiledau a siopau, oni bai eich bod wedi eich eithrio rhag gwisgo gorchudd wyneb (cofiwch, dyma’r gyfraith yng Nghymru).
 • Peidiwch â theithio os ydych yn teimlo’n sâl.
 • Os gallwch chi, gweithiwch gartref neu arhoswch yn lleol. Ar gyfer teithiau byrrach, beth am gerdded, olwynio neu feicio.
 •  Cynlluniwch ymlaen llaw. Mae rhai gwasanaethau’n brysur, yn enwedig yn ystod oriau brig, ar benwythnosau a phan fydd y tywydd yn braf – yn arbennig felly ar ein llwybrau arfordirol. Gallwch chwilio am sedd ar drên trwy fynd i: https://trctrenau.cymru/cynllunio-ymlaen-llaw/gwiriwr-capasiti a https://www.traveline.cymru i gael y wybodaeth ddiweddaraf am fysiau.
 • Defnyddiwch dechnoleg ddigyffwrdd a phrynwch eich tocyn trwy ddefnyddio ap TfWRail (Dolen) neu gwiriwch â’ch darparwr bysiau.
 •  Agorwch y ffenestri er mwyn cael awyr iach.
 •  Byddwch yn garedig – ni chaiff ymddygiad gwrthgymdeithasol ei oddef yn unman ar ein rhwydwaith.

Os ydych chi’n poeni am fod mewn lle caeedig gyda llawer o bobl eraill, ystyriwch leoliadau nad ydynt o bosibl mor boblogaidd yn ystod cyfnodau prysur. Ar ôl i chi benderfynu ar eich lleoliad, gwnewch yn siŵr eich bod yn cynllunio eich teithiau ymlaen llaw a rhagarchebwch eich tocynnau os gallwch chi. Bydd modd i’n Gwiriwr Capasiti. newydd eich helpu – cewch ragor o wybodaeth yma

 

 

Beth yw’r Gwiriwr Capasiti?

Bydd eich Gwiriwr Capasiti’n dweud wrthych pa drenau sy’n aml yn llawn a pha rai sydd â digon o seddi arnynt, gan eich helpu i gynllunio ymlaen llaw a phenderfynu pa amser yw’r amser gorau i chi deithio.

Cewch ragor o wybodaeth yma

 

 

Pam ydych chi’n cael gwared â mesurau cadw pellter cymdeithasol yn raddol?

Mae diogelwch ein cwsmeriaid a’n cydweithwyr yn parhau i fod yn brif flaenoriaeth i ni ac rydym yn cynnal asesiadau risg rheolaidd i wneud yn siŵr ein bod yn cadw pawb yn ddiogel trwy’r rhwydwaith.

Rydym yn parhau i weithio’n unol â chanllawiau diweddaraf Llywodraeth Cymru. Mae lefel sero yn caniatáu i ni adolygu’r mesurau cadw pellter cymdeithasol sydd wedi bod ar waith ers dechrau’r pandemig. Rydym ni wedi adolygu hyn yn wyneb y llai o risg o ddal covid-19, yn erbyn y galwadau cynyddol am ein gwasanaethau.

Mae ein neges allweddol o deithio’n saffach a bod yn deithiwr cyfrifol yn parhau mewn grym er mwyn helpu i gadw pawb mor ddiogel â phosibl.

Yn ôl y gyfraith, rhaid parhau i wisgo gorchudd wyneb ar drafnidiaeth gyhoeddus yng Nghymru, oni bai eich bod wedi eich eithrio rhag gwneud hynny – mae hyn yn bwysig, oherwydd mae’n debygol y byddwch yn agos at deithwyr eraill yn ystod gwasanaethau prysur.

 

 

Gan fod mesurau cadw pellter cymdeithasol yn cael eu diddymu, mae hyn yn gwneud i fi deimlo’n bryderus ynglŷn â theithio.

Mae eich diogelwch chi – ein cwsmeriaid – a diogelwch ein cydweithwyr yn parhau i fod yn brif flaenoriaeth i ni. Sylweddolwn y bydd y pandemig wedi effeithio ar bawb mewn gwahanol ffyrdd a bydd ein cydweithwyr a’n partneriaid, sef yr Heddlu Trafnidiaeth Prydeinig, yn parhau i fod wrth law i gynorthwyo teithwyr i deimlo’n ddiogel yn ystod eu taith.

Os ydych yn bryderus ynglŷn â bod mewn lle caeedig gyda llawer o bobl eraill, ystyriwch leoliadau nad ydynt o bosibl mor boblogaidd neu ceisiwch osgoi teithio yn ystod cyfnodau prysur, os oes modd. Ar ôl i chi benderfynu ar eich lleoliad, gwnewch yn siŵr eich bod yn cynllunio eich teithiau ymlaen llaw a rhagarchebwch eich tocynnau os gallwch.

Bydd modd i’n Gwiriwr Capasiti newydd eich helpu – cewch ragor o wybodaeth yma.

Cewch ragor o wybodaeth am wasanaethau bysiau ar www.traveline.cymru 

 

 

A fydd pob sedd ar gael bellach?

Bydd, ni fydd unrhyw gyfyngiadau ar nifer y seddi y gallwn eu darparu – gallwn ddefnyddio'r capasiti mwyaf.

Os ydych chi'n poeni am fod mewn lle caeedig gyda llawer o bobl eraill, ystyriwch gyrchfannau llai prysur a phoblogaidd neu beth am osgoi teithio yn ystod cyfnodau prysurach, os gallwch chi. Ar ôl cytuno ar eich lleoliad, cofiwch gynllunio'ch teithiau ymlaen llaw ac  archebu'ch tocynnau ymlaen llaw os oes modd.

Gall ein Gwiriwr Capasiti newydd helpu gyda theithiau trên – mae rhagor o fanylion ar gael yma.

Mae rhagor o wybodaeth am wasanaethau bysiau ar gael gan www.traveline.cymru 

 

 

Does dim rhaid i fi gymudo bob diwrnod mwyach. Pa docyn yw’r un gorau i’w brynu er mwyn fy helpu i arbed arian?

Os ydych yn gweithio gartref yn amlach ac yn teithio’n llai aml i’r gwaith, efallai y bydd modd i chi arbed arian gyda’n tocynnau trên ‘Multiflex’. Mae’r ‘Multiflex’ yn cynnig 12 o docynnau teithio unffordd y gellir eu defnyddio yn y naill gyfeiriad neu’r llall rhwng y gorsafoedd a ddewiswch fel man cychwyn a diwedd eich taith. Mae’r tocyn hwn yn ddelfrydol ar gyfer gweithwyr rhan-amser a’r rhai sydd bellach yn treulio llai o amser yn gweithio yn y swyddfa.

Mae’r ‘Multiflex’ yn cynnig 12 taith unffordd am yr un pris â 5 taith ddwyffordd, felly mae’n eithriadol o hyblyg ac yn cynnig prisiau isel iawn.

Bydd ein tocynnau ‘Multiflex’ yn ddilys am 3 mis ar ôl eu prynu, ac maent yn gwbl ‘ddigyffwrdd’. Gallwch brynu tocynnau ‘Multiflex’ ar yr ap neu ar y wefan, a bydd eich tocynnau’n cael eu lawrlwytho’n awtomatig i gyfrif eich ap. Y cwbl sydd angen i chi ei wneud yw rhoi eich tocyn ar waith cyn pob taith. Cewch fwy o wybodaeth yma

Mae nifer o weithredwyr bysiau’n cynnig tocynnau tebyg. Gwiriwch yn uniongyrchol â’ch gweithredwr bysiau pa docynnau a allai arbed arian i chi.

 

 

A fydd angen i fi barhau i wisgo gorchudd wyneb os ydw i wedi cael brechlyn Covid?

Bydd. Yn ôl canllawiau iechyd y cyhoedd, efallai y byddwch yn dal i ledaenu’r feirws hyd yn oed os na fydd gennych unrhyw symptomau. Felly, rhaid i’r holl deithwyr, oni bai eu bod wedi’u heithrio, barhau i wisgo gorchudd wyneb ar drafnidiaeth gyhoeddus, hyd yn oed os ydynt wedi cael y brechlyn.

 

 

A fydd angen i fi gael prawf negatif cyn teithio?

Na fydd. Ni fydd angen i chi gymryd prawf Covid cyn teithio ar drafnidiaeth gyhoeddus, ond cofiwch beidio â theithio os ydych yn teimlo’n sâl, hyd yn oed os mai mân symptomau sydd gennych.

Os ydych yn arddangos symptomau, dilynwch ganllawiau diweddaraf y llywodraeth yma.

 

 

A fydd hi’n ofynnol i fi gael brechlyn cyn teithio ar drafnidiaeth gyhoeddus?

Na fydd. Ni fydd yn ofynnol i chi gael brechlyn covid cyn teithio ar drafnidiaeth gyhoeddus yn y DU, ond rhaid i chi wisgo gorchudd wyneb ar ein gwasanaethau, oni bai eich bod wedi eich eithrio rhag gwneud hynny.

Peidiwch â theithio os ydych yn teimlo’n sâl, hyd yn oed os mai mân symptomau sydd gennych chi.

 

 

A fydd rhywun yn cymryd fy nhymheredd cyn teithio?

Na fydd. Ni fydd neb yn cymryd eich tymheredd cyn i chi ddefnyddio trafnidiaeth gyhoeddus. Os oes gennych wres, neu os ydych yn arddangos unrhyw symptomau coronafeirws, peidiwch â theithio.

 

 

A oes system ‘profi ac olrhain’ ar waith ar drafnidiaeth gyhoeddus, fel yn achos bwytai a chaffis?

Nac oes. Oherwydd natur agored ein rhwydwaith, gyda llawer o orsafoedd heb staff, nid oes system o’r fath i’w chael ar drafnidiaeth gyhoeddus. Fodd bynnag, rydym yn annog pawb i osgoi teithio os ydynt yn teimlo’n sâl neu os ydynt yn arddangos unrhyw symptomau, waeth pa mor fach ydynt. Hefyd, mae hi’n bwysig i bob teithiwr ddilyn y canllawiau sydd ar waith, yn cynnwys gwisgo gorchudd wyneb.

 

 

Pam nad yw pob gwasanaeth ar gael o gymharu â’r cyfnod cyn-pandemig?

Ar hyn o bryd rydym yn dal i gynnig llai o wasanaethau trên nag o’r blaen, ond mae’n bwysig pwysleisio bod ein holl drenau’n cael eu defnyddio. Dyma’r rhesymau pam mae llai o wasanaethau’n dal i gael eu cynnig o gymharu â’r hyn a oedd ar gael cyn y cyfnod clo: 

 • mae llawer o’n gwasanaethau trenau angen mwy o gerbydau nag arfer er mwyn helpu’r llwybrau prysurach
 • hefyd, rydym angen rhywfaint mwy o amser nag arfer i lanhau popeth yn drylwyr
 • mae nifer ein staff yn dal i fod yn is nag arfer oherwydd absenoldebau’n gysylltiedig â covid, felly mae llai o bobl ar gael i redeg ein gwasanaethau
 • rydym wedi tynnu’r hen drenau Pacer o’n fflyd, er mwyn gwella cysur a hygyrchedd. Rydym yn cyflwyno trenau newydd gwell fesul tipyn e.e. dosbarth 769 a 230.

Yn ystod yr adegau prysuraf, ar hyn o bryd rydym yn gweithredu oddeutu 90% o’r amserlen a oedd ar waith cyn covid.

Rydym yn parhau i weithio’n agos gyda gweithredwyr bysiau, Llywodraeth Cymru ac awdurdodau lleol i gynyddu’r gwasanaethau mwyaf angenrheidiol. Mae gweithredwyr bysiau wedi cael arian ychwanegol er mwyn iddynt allu cynnig mwy o wasanaethau pan fo angen.

Dyma’r amserlenni diweddaraf ar gyfer:
Teithio ar drenau 
Teithio ar fysiau

Cofiwch neilltuo amser ychwanegol ar gyfer eich taith bob amser a gwiriwch fanylion eich taith cyn cychwyn.

 

 

Ydych chi’n gwybod pryd fydd yr holl wasanaethau’n dychwelyd?

Na, ddim eto. Er ein bod ni’n cynyddu ein gwasanaethau ym mis Medi i gyd-fynd â’r ffaith y bydd mwy o bobl yn dychwelyd i’r swyddfeydd, a’r ysgolion yn ailagor, does dim dyddiad pendant wedi’i bennu ar hyn o bryd i adfer ein hamserlen lawn.

Mae diogelwch ein cwsmeriaid a’n cydweithwyr yn parhau i fod yn brif flaenoriaeth i ni, ac mae ein hamserlenni’n dal i gael eu haddasu er mwyn cynorthwyo’r rhai sy’n dibynnu ar drafnidiaeth gyhoeddus i fynd yn ôl a blaen i’r gwaith.

Ein cyngor o hyd yw y dylai pobl gynllunio’u teithiau’n ofalus ac osgoi teithio ar adegau prysur pan fo modd.

 

 

Pam na allwch chi ddarparu trenau neu fysiau ychwanegol?

Trenau
Ar hyn o bryd rydym yn defnyddio capasiti ychwanegol pryd bynnag y bo modd. Mae’r holl drenau a’r cerbydau sydd ar gael yn cael eu defnyddio yn ein gwasanaethau.

Mae llawer o’n gwasanaethau trên angen mwy o gerbydau nag arfer er mwyn sicrhau y gellir cadw gwell pellter cymdeithasol, ac rydym angen rhywfaint mwy o amser nag arfer i lanhau popeth yn drylwyr er mwyn sicrhau ein bod yn dilyn canllawiau’r llywodraeth.

Mae nifer ein staff yn dal i fod yn is nag arfer oherwydd absenoldebau’n gysylltiedig â covid, felly mae llai o bobl ar gael i redeg ein gwasanaethau.

Bysiau
Ar hyn o bryd mae gweithredwyr bysiau’n defnyddio capasiti ychwanegol pryd bynnag y bo modd. Maent yn rhoi blaenoriaeth i gynyddu gwasanaethau ar sail blaenoriaethau allweddol Llywodraeth Cymru:

 • cynyddu amlder y gwasanaethau pan fo’r galw’n drech na’r capasiti
 • gwella cynhwysiant cymdeithasol trwy wella hygyrchedd at swyddi a gwasanaethau
 • cyflwyno gwelliannau ar draws ein rhanbarthau a’n cymunedau
 • cynorthwyo dysgwyr i fynd i’r ysgol neu’r coleg (yn ystod y tymor ysgol/coleg)

 

 

Ydych chi’n trefnu bysiau yn lle trenau?

Rydym yn cynnig bysiau yn lle trenau pryd bynnag y bo modd. 

Hefyd, rhaid i ni gael rhai bysiau wrth gefn rhag ofn i broblemau annisgwyl godi.

 

 

Pam na allwch ddefnyddio mwy o gerbydau ar drenau prysur?

Mae diogelwch ein cwsmeriaid a’n staff yn parhau i fod yn brif flaenoriaeth i ni. Mae llawer o’n gwasanaethau trên yn defnyddio mwy o gerbydau nag arfer er mwyn sicrhau y gellir cadw gwell pellter cymdeithasol, ac rydym yn gweithio gyda’r Heddlu Trafnidiaeth Prydeinig i wella presenoldeb diogelwch ar ein trenau.

Rydym yn rheoli’r capasiti mewn gorsafoedd, pryd bynnag y bo modd, ond nid oes staff i’w cael ym mhob un o’n gorsafoedd. Er mwyn helpu i gadw’r rhwydwaith mor ddiogel â phosibl, gofynnwn i deithwyr chwarae eu rhan trwy ddilyn ein canllawiau Teithio’n Saffach 

Rydym yn cadw golwg fanwl ar newidiadau yn y galw o du cwsmeriaid, yn cynnwys monitro ffilmiau CCTV, er mwyn llywio unrhyw newidiadau i wasanaethau trwy’r rhwydwaith.

 

 

Pryd y byddwch yn rhoi'r gorau i beidio â galw mewn rhai gorsafoedd?

Dim ond mesur dros dro oedd y trefniant, a welodd ein gwasanaethau heb alw ar nifer fach o orsafoedd ar draws rhwydwaith Cymru a'r Gororau eleni, i sicrhau diogelwch ein staff a'n cwsmeriaid. Mae'r newid diweddar i ganllawiau'r llywodraeth Lefel 0 wedi ein galluogi i adolygu'r mesurau ymbellhau cymdeithasol sydd wedi bod ar waith ers dechrau'r pandemig a gallwn gadarnhau yn awr:

 • O 21 Awst, bydd trenau'n galw yn y Fali, Llanfair PG, Sugarloaf, Gilfach Fargoed, Llanbedr, Abererch, Yorton, Prees, holl orsafoedd lleol Gorllewin Canolbarth Lloegr a rhai gwasanaethau Conwy
 • O 12 Medi, bydd trenau'n galw yng Nghonwy (pob gwasanaeth) a bydd gan reilffordd y Cambrian wasanaeth bws newydd ar y rheilffordd oherwydd gwaith peirianyddol Traphont Abermaw
 • O 12 Rhagfyr, bydd gwaith peirianyddol ar reilffordd y Cambrian yn dod i ben a bydd y trenau'n galw eto ym mhob gorsaf (Llanaber, Abererch, Llandanwg, Llanbedr, Tygwyn).

 

 

Pam wnaethoch chi roi'r gorau i alw arnynt?

Gyda'r gorsafoedd penodol hyn, mae'r llwyfannau'n fyrrach na ffurfio'r trên ac felly nid yw'r arweinydd yn gallu defnyddio ail set o ddrysau.  Yn hytrach, mae'n ofynnol i'r arweinydd fynd drwy'r trên i gyrraedd y drysau sy'n caniatáu i gwsmeriaid alinio/bwrdd. Oherwydd y gyfraith bresennol (bryd hynny) ar ymbellhau cymdeithasol yn y man gwaith, nid oedd arweinydd yn gallu cynnal digon o le yn cerdded drwy'r trên ac o bosibl nid oedd yn gallu glynu wrth y gyfraith hon.

Rydym yn annog pawb i wirio cyn iddynt deithio a defnyddio ein gwiriwr capasiti.

 

 

Ai ‘technoleg ddigyffwrdd’ yw’r unig ffordd o dalu am docynnau?

Na, ond dyma’r opsiwn a ffefrir. Pa bryd bynnag y bo modd, a wnewch chi brynu eich tocyn ar-lein neu dalu amdano gyda thechnoleg ddigyffwrdd yn y swyddfa docynnau neu pan fyddwch yn mynd ar y bws.

 

 

Faint ymlaen llaw y gallaf chwilio am daith?

Rydym yn cynghori teithwyr i wirio’r amserlenni o fewn 6 wythnos i’w hamser teithio bwriedig.

Ar gyfer teithio ar drên – tfwrail.wales
Ar gyfer teithio ar fws – traveline.cymru

Cofiwch wirio’r manylion cyn i chi deithio, oherwydd ar hyn o bryd rydym yn cynnig llai o wasanaethau trên ac efallai y bydd ambell wasanaeth yn cael ei newid neu ei ganslo ar fyr rybudd.

Ni fydd gwasanaethau rhwng Cymru a Lloegr, na gwasanaethau a gaiff eu gweithredu gan Trafnidiaeth Cymru yn Lloegr, yn newid.

 

 

Alla i gael ad-daliad am fy nhocyn tymor?

Gallwch. Cewch fanylion am sut i gael ad-daliad ar https://trctrenau.cymru/ad-dalu-pris-tocynnau.

Ar gyfer ad-daliadau’n ymwneud â bysiau, cysylltwch â’ch gweithredwr bysiau’n uniongyrchol neu edrychwch ar traveline.cymru.

 

 

A oes cyfleusterau arlwyo i’w cael ar drenau nawr?

Dyw gwasanaethau bwffe ddim ar gael ar drenau ar hyn o bryd, ond rydym yn bwriadu ailgyflwyno gwasanaethau cyn gynted â phosib.

Rydym wedi dechrau cynnig cyfleuster bwffe yn unig ar ddau o’n gwasanaethau ‘Mark IV’, o ddydd Llun i ddydd Gwener rhwng Caergybi a Chaerdydd.

 

 

A fydd toiledau ac ystafelloedd aros ar agor mewn gorsafoedd?

Dylai ystafelloedd aros a thoiledau fod ar agor. Dylai bod hylif golchi dwylo a hylif diheintio dwylo yno hefyd. Siaradwch â’r ddesg docynnau os oes gennych unrhyw gwestiwn.

 

 

Beth yw’r gwasanaeth fflecsi?

Gwasanaeth peilot yw ein gwasanaeth fflecsi, lle rydym yn gweithio mewn partneriaeth â gweithredwyr bysiau lleol a chynghorau lleol. Mae’r gwasanaeth hwn yn disodli nifer o wasanaethau bysiau rheolaidd.

Diogelwch yw ein prif flaenoriaeth a bwriad y gwasanaeth fflecsi yw cludo teithwyr mor ddiogel â phosibl. Mae gwybod faint o deithwyr y byddwn yn eu cludo yn golygu y gallwn anfon cerbyd o’r maint iawn a pharhau i roi mesurau cadw pellter corfforol ar waith.

Mae’r gwasanaeth peilot yn gweithio’n dda. Ar hyn o bryd, mae’n cael ei dreialu yn yr ardaloedd canlynol:

 • Blaenau Gwent
 • Gogledd Caerdydd
 • Conwy
 • Dinbych
 • Casnewydd
 • Rhondda 
 • Sir Benfro
 • Prestatyn
 • Sir y Fflint

Mae’r gwasanaeth fflecsi ar gael trwy’r wythnos ac mae’n eich galluogi i ddewis pryd rydych yn dymuno teithio. Yn y dyfodol, efallai y bydd ambell wasanaeth fflecsi yn parhau i redeg ochr yn ochr â’ch gwasanaethau bysiau rheolaidd.

I gael rhagor o wybodaeth, lawrlwythwch yr Ap neu ffoniwch 0300 234 0300.

 

 

Rydw i’n teithio mewn Tacsi – a fydd angen i fi wisgo gorchudd wyneb?

Bydd, fe fydd angen i chi wisgo gorchudd wyneb yn unol â’r gyfraith yng Nghymru oni bai eich bod wedi eich eithrio rhag gwneud hynny. Os oes gennych ymholiadau pellach, gwiriwch gyda’ch gweithredwr Tacsi.

 

 

Dydw i ddim yn gyrru, ond mae fy nghydweithiwr wedi cynnig lifft i fi – ydy ‘rhannu car’ yn cael ei ganiatáu?

Ydy, ond ystyriwch a allech chi feicio neu gerdded i’ch cyrchfan neu ddefnyddio trafnidiaeth gyhoeddus.

Mae yna rai pethau y gallwch eu gwneud i geisio lleihau’r risgiau diogelwch:

 • gwisgo gorchudd wyneb os gallwch chi
 • gofalu bod cyn lleied o deithwyr â phosibl yn y car
 • cadw ffenestri ar agor er mwyn cael awyr iach
 • peidio â wynebu’r teithwyr eraill os oes modd
 • dylid glanhau’r cerbyd yn rheolaidd trwy ddefnyddio nwyddau glanhau safonol, a dylid canolbwyntio ar fannau a gaiff eu cyffwrdd yn aml, fel handlenni drysau

 

 

Ydy’r Gymdeithas Cludiant Cymunedol yn dal i gynnig ei gwasanaethau?

I weld pa wasanaethau a gynigir yn eich ardal, cysylltwch â’r Gymdeithas Cludiant Cymunedol rhwng 10am-4pm ddydd Llun i ddydd Gwener, gan anfon eich ymholiad trwy e-bost i’r cyfeiriad advice@ctauk.org.

Hefyd, cewch ragor o wybodaeth ar wefan y Gymdeithas yma.

 

 

Pa ffyrdd o deithio ydych chi’n eu hargymell yn lle bysiau a threnau?

Pryd bynnag y bo modd, rydym yn annog pobl i ddefnyddio dulliau teithio llesol ar gyfer teithiau byr er mwyn helpu i leihau’r pwysau ar drafnidiaeth gyhoeddus.

Mae’n bosibl eich bod wedi clywed y term ‘Teithio Llesol’ yn cael ei ddefnyddio – mae’n golygu cerdded neu feicio i deithio i’r gwaith, mynd i’r ysgol, mynd i’r siopau, neu fynd i orsafoedd bysiau a threnau. Mae manteision pendant o ran iechyd a lles yn perthyn i gerdded a beicio, felly byddwch yn cael eich dogn dyddiol o ymarfer corff wrth deithio.

 

 

Ble allaf gael help i gynllunio fy nhaith teithio llesol?

Gallwch gael help i gynllunio eich taith gerdded neu eich taith feic ar wefan Traveline Cymru. Hefyd, gallwch lawrlwytho ap Traveline Cymru yn rhad ac am ddim neu ffonio’r rhif rhadffôn 0800 464 00 00. Fel arall, mae Google Maps a Komoot yn cynnig nodweddion rhad ac am ddim ar gyfer cynllunio teithiau ar droed neu ar feic.
Gallwch hefyd gael gwybodaeth am lwybrau teithio llesol yn eich ardal ar wefan eich Cyngor lleol – ceir manylion yma.

I weld a ydych yn byw wrth ymyl Rhwydwaith Beicio Cenedlaethol, edrychwch ar wefan Sustrans.

Ymhellach, caiff cynghorau lleol ledled Cymru eu hannog i osod cyfleusterau dros dro i hwyluso pobl i gerdded a beicio, ac mae Sustrans wedi creu adnodd i’ch helpu i weld yr hyn a roddir ar waith yn eich ardal yma

 

 

Dydw i ddim yn berchen ar feic, ond hoffwn feicio – a oes unrhyw help ar gael?

Mae cynlluniau rhannu beiciau, fel Nextbike, ar gael mewn nifer fechan o gynghorau lleol yng Nghymru, lle gallwch logi beic i fynd o ‘a’ i ‘b’. I gael rhagor o wybodaeth am Nextbike a sut i aros yn ddiogel tra byddwch yn defnyddio’r gwasanaeth yn ystod Covid-19, edrychwch ar y wefan yma.

Os ydych yn weithiwr allweddol yng Nghaerdydd, gallwch hefyd gael aelodaeth Nextbike yn rhad ac am ddim – ceir rhagor o wybodaeth yma.

Efallai fod cynlluniau lleol eraill ar gael yn eich ardal – edrychwch ar wefan eich cyngor lleol i gael rhagor o wybodaeth.

 

 

Dydy fy nghartref i ddim yn ddiogel – i ble allaf fynd i gael help yn ymwneud â thrais domestig?

Rydym wedi ymuno â chynllun ‘Rail to Refuge’ y DU i gefnogi Cymorth i Fenywod. Mae’r cynllun hwn yn cynnig talu am docyn trên unrhyw un sydd angen dianc rhag trais domestig yn ystod argyfwng y coronafeirws.

Cewch ragor o wybodaeth yma.