Canllawiau Trafnidiaeth Cymru ynghylch teithio yn ystod y pandemig coronafeirws

Mae Trafnidiaeth Cymru wedi llunio’r rhestr isod o gwestiynau cyffredin ynghylch defnyddio trafnidiaeth gyhoeddus yn ystod yr argyfwng coronafeirws presennol yn unol â chanllawiau diweddaraf Llywodraeth Cymru. 

Dolenni cyswllt defnyddiol eraill:

 ‘Canllawiau gweithredwyr bysiau ynghylch teithio yn ystod y pandemig coronafeirws’ 

‘Coronafeirws – Y wybodaeth ddiweddaraf am wasanaethau trafnidiaeth’ 

Trafnidiaeth Cymru – Teithio’n Saffach (gan gynnwys canllawiau ynghylch teithio yn ystod cyfyngiadau lleol)

 

Alla i ddefnyddio trafnidiaeth gyhoeddus? 

Ydy hi’n ddiogel teithio ar drafnidiaeth gyhoeddus?

Beth alla i wneud i helpu?

A oes cyfyngiadau teithio ar gyfer teithio y tu allan i Gymru i rannau eraill o'r DU?

Fydd yn rhaid i mi wisgo gorchudd wyneb wrth deithio ar drafnidiaeth gyhoeddus? 

A oes angen i mi wisgo fy wyneb yn gorchuddio pan fydd y trên yn croesi i Loegr?

Rwy'n teithio o Loegr i Gymru i weithio, a fydd angen i mi wisgo gorchudd wyneb o ddechrau fy nhaith?

Ble mae’r rhestr lawn o eithriadau ar gyfer gorchuddion wyneb?

A fydd gwasanaethau'n brysur iawn dros wyliau'r haf?

Sut ydych chi'n sicrhau bod cadw pellter cymdeithasol ar eich gwasanaethau?

Sut alla i gael gwybod pryd mae trafnidiaeth gyhoeddus yn rhedeg?

Beth yw'r Gwiriwr Capasiti?

A fyddwch chi’n holi teithwyr ynghylch eu rheswm dros deithio?

Alla Ii deithio i wlad dramor?

Alla i eistedd gyda fy ffrindiau ar y trên?

Does dim angen i mi gymudo bob dydd mwyach, beth yw'r tocyn gorau i'w brynu i'm helpu i arbed arian?

Rydw i angen help wrth deithio – ydw i dal yn gallu defnyddio trafnidiaeth gyhoeddus?

Pa fesurau diogelwch sydd ar waith ar drafnidiaeth gyhoeddus?

Sut alla i fod yn siŵr bod gwasanaethau trafnidiaeth gyhoeddus yn lân?

Fydd staff trafnidiaeth gyhoeddus yn gwisgo gorchudd wyneb?

Fyddwch chi’n fy stopio rhag teithio os na fydda i’n gwisgo gorchudd wyneb?

Oes dal angen i mi wisgo gorchudd wyneb os ydw i wedi cael brechlyn covid?

A oes angen i mi fod wedi cael prawf negyddol i deithio?

A oes angen i mi fod wedi cael brechlyn i deithio ar drafnidiaeth gyhoeddus?

Fydd fy nhymheredd yn cael ei gymryd cyn teithio?

Pam nad ydych yn rhedeg 100% o wasanaethau o hyd?

Ydych chi'n gwybod pryd y bydd gwasanaethau'n dychwelyd i 100%?

Pam na allwch chi roi trenau neu fysiau ychwanegol?

Pam na allwch chi roi bysiau newydd ar y rheilffyrdd yn lle hynny?

A yw'n wir nad oes digon o staff i redeg gwasanaeth llawn ar wasanaethau trên?

Pam yr ydych yn anwybyddu rhai gorsafoedd trenau?

Pam na allwch chi ddefnyddio mwy o gerbydau ar y trenau prysurach?

Pam mae prisiau tocynnau trenau'n cynyddu pan fydd llai o wasanaeth o hyd?

Sut mae'r rhwydwaith yn ymdopi nawr bod plant a myfyrwyr ysgol yn ôl yn defnyddio'r gwasanaethau?

Pa fathau o deithio ydych chi'n eu hargymell yn lle bysiau neu drenau?

Ble alla i ddod o hyd i help ar gynllunio fy nhaith teithio llesol?

Nid wyf yn berchen ar feic ond hoffwn feicio, a oes unrhyw help ar gael?

Beth os byddaf yn dioddef ymddygiad gwrthgymdeithasol am beidio â gwisgo gorchudd wyneb?

Beth yw’r gwasanaeth fflecsi newydd?

Beth sydd angen i mi ei wneud cyn mynd ar fy nhaith?

Pa gyngor ydych chi’n ei roi i deithio’n saffach?

A allaf ddefnyddio'r trên i gyrraedd cyrchfannau'r traeth?

A gaf i fynd ar y bws i fynd i wersylla yn yr Alban?

Ydw i'n cael mynd â chês ar y trên?

A allaf fynd â fy meic ar y trên?

Rwy’n byw yng Nghymru, ydw i'n dal i allu defnyddio trafnidiaeth gyhoeddus i fynd i fy man gwaith yn Lloegr?

Mae fy mhlant yn mynd i'r ysgol dros y ffin. Ydw i’n dal i allu mynd â nhw ar y bws er mwyn teithio i Loegr ac oddi yno?

Mae fy nheulu’n byw yn Lloegr. A fydda i'n cael teithio ar y trên i'w gweld?

Rydw i’n byw yn Lloegr ac eisiau teithio i fy nghartref gwyliau yng Nghymru, ydy hi’n iawn i mi wneud hyn?

Oes angen i’r gorchudd wyneb fod â 3 haen?

Fydda i’n gallu cael gorchudd wyneb o’r orsaf drenau neu ar y bws?

Fydd angen i fy mhlant wisgo gorchudd wyneb ar drafnidiaeth gyhoeddus?

Fydd angen i fy mhlentyn wisgo gorchudd wyneb ar fws penodedig yr ysgol neu goleg?

Mae gan fy ngwraig dementia, fydd angen iddi wisgo gorchudd wyneb wrth deithio?

Rwy’n dioddef o bryder, oes angen i mi wisgo gorchudd wyneb?

Mae gen i anawsterau anadlu; oes raid i mi wisgo gorchudd wyneb?

Fydd angen i mi wisgo gorchudd wyneb wrth aros am y trên?

Fydd angen i mi wisgo gorchudd wyneb wrth aros yn y safle bws?

Rwy’n teithio mewn tacsi, fydd angen i mi wisgo gorchudd wyneb?

Mae fy ngŵr yn fyddar, fydda i’n cael tynnu fy ngorchudd wyneb i gyfathrebu ag ef?

Fydda i’n cael tynnu fy ngorchudd wyneb i fwyta neu yfed?

Ble galla i gael laniard blodau'r haul?

Beth ddylwn i ei wneud i sicrhau fy mod yn defnyddio fy ngorchudd wyneb yn iawn?

Sut mae cadw fy ngorchudd wyneb yn lân?

Rydw i’n fyfyriwr, ydw i’n dal yn gallu defnyddio Fy Ngherdyn Teithio i deithio?

Ga i ddal defnyddio fy ngherdyn bws i deithio?

Mae gen i gerdyn bws cyd-deithiwr gan fod angen help arna i wrth deithio, fydd fy ngofalwr yn cael teithio gyda mi?

Dydw ddim yn gyrru, ond mae fy nghydweithiwr wedi cynnig lifft i’r gwaith – ydy rhannu car yn cael ei ganiatáu?

Ydy’r Gymdeithas Cludiant Cymunedol yn dal i redeg ei wasanaethau?

Pa gynhyrchion glanhau sy’n cael eu defnyddio ar drafnidiaeth gyhoeddus?

Ga i fynd â phram ar drafnidiaeth gyhoeddus?

Ga i ddod â beic neu sgwter fy mhlentyn ar drafnidiaeth gyhoeddus?

Hoffwn i newid fy oriau gwaith – sut alla i gynllunio fy nheithiau?

Ai taliadau ‘digyswllt’ yw’r unig ffordd o dalu am docynnau?

Ydy’r swyddfeydd tocynnau ar agor?

Pa mor bell ymlaen llaw alla i chwilio am daith?

Ga i ad-daliad ar fy nhocyn tymor?

A yw arlwyo ar fwrdd ar gael ar y trenau nawr?

Fydd toiledau ac ystafelloedd aros ar agor mewn gorsafoedd?

Ble fydd pobl yn aros os bydd tarfu mawr ar y gwasanaeth?

Beth fydd yn digwydd os oes oedi neu darfu ar y gwasanaethau?

Pa gymorth ychwanegol sydd ar gael i staff trafnidiaeth gyhoeddus?

Rydw i’n teimlo’n bryderus ac yn unig iawn, lle alla i gael help?

Dydy fy nghartref ddim yn ddiogel, lle alla i fynd i gael help gyda thrais domestig?

 

 

Alla i ddefnyddio trafnidiaeth gyhoeddus? 

Cewch, nid oes unrhyw gyfyngiadau ar deithio yn y DU, ond mae Llywodraeth Cymru yn gofyn i bawb feddwl yn ofalus am y canlynol: 

 • eich teithiau 
 • y bobl rydych chi’n cwrdd â nhw
 • teithio i ardaloedd lle mae cyfraddau achosion y coronafeirws yn uchel 

Gallwch chi weld canllawiau Llywodraeth Cymru yma.

Os nad ydych chi’n byw yng Nghymru, cofiwch edrych ar ganllawiau eich llywodraeth leol cyn i chi deithio.

Helpwch i ddiogelu eich hun ac eraill drwy fod yn deithiwr cyfrifol:  

A da chi, peidiwch â theithio os ydych chi’n teimlo’n sâl. 

 

 

Ydy hi’n ddiogel teithio ar drafnidiaeth gyhoeddus?

Ydi, ar yr amod bod pawb yn chwarae eu rhan. Eich diogelwch yw ein prif flaenoriaeth ac rydyn ni wedi gwneud ymrwymiadau pwysig er mwyn eich cadw chi a’n staff yn ddiogel yn ystod y cyfnod anodd hwn.   
 
Rydyn ni’n addo: 

 • blaenoriaethu eich iechyd, eich diogelwch a’ch llesiant yn ein holl benderfyniadau 
 • rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf i chi i sicrhau eich bod chi’n gallu gwneud y penderfyniadau cywir o ran eich llesiant 
 • cadw ein gwasanaethau mor lân â phosibl a sicrhau bod glanhau ychwanegol yn digwydd
 • galluogi cadw pellter corfforol gymaint â phosibl ar wasanaethau ac mewn gorsafoedd 
 • rhoi cymorth ychwanegol i’n pobl er mwyn eu diogelu nhw tra byddan nhw’n eich helpu chi

Dilynwch ein cyngor Teithio’n Saffach a helpwch bawb i deithio’n ddiogel.

 

 

Beth alla i wneud i helpu?

Mae angen eich help chi arnom ni i gadw'r rhwydwaith mor ddiogel â phosibl. Gallwch wneud byd o wahaniaeth drwy ddilyn y rhestr wirio hanfodol hon:

 • Peidio â theithio os ydych chi'n teimlo'n sâl neu'n dangos symptomau ysgafn
 • Cynllunio'ch taith – defnyddiwch ein Gwiriwr Capasiti defnyddiol i wirio pa amser sydd orau i chi deithio
 • Glanhau'ch dwylo – cofiwch ymolchi neu ddiheintio'n rheolaidd, yn enwedig cyn mynd ar y trên ac ar ôl teithio.
 • Gorchudd wyneb – gwisgwch gorchudd wyneb bob amser, oni bai eich bod wedi'ch eithrio
 • Cadw pellter – gadewch le rhyngoch chi ac unrhyw un nad yw o’r un aelwyd â chi neu’n o’ch swigod cymdeithasol, os oes modd, gan gydnabod nad yw hyn yn bosibl bob amser.
 • Parch – dangoswch ddigon o barch i deithwyr eraill a'n cydweithwyr
 • Teithio llesol - allech chi gerdded neu feicio i'ch cyrchfan?

Gallwch chi ein helpu drwy ddod â hylif diheintio gyda chi a’i ddefnyddio’n rheolaidd.

Dilynwch ganllawiau Iechyd Cyhoeddus Cymru i helpu i stopio lledaeniad y coronafeirws:

 • Ei ddal - defnyddiwch hancesi papur i ddal eich peswch neu disiad
 • Ei daflu –  taflwch eich hancesi papur cyn gynted â phosibl
 • Ei Ddifa – glanhewch eich dwylo cyn gynted â phosibl

 

 

A oes cyfyngiadau teithio ar gyfer teithio y tu allan i Gymru i rannau eraill o'r DU?

Nac oes, ond mae Llywodraeth Cymru yn cynghori y dylech osgoi teithio i ardaloedd sydd â nifer uchel o achosion o coronafeirws, os gallwch. 

Gallwch weld y canllawiau diweddaraf ar deithio y tu allan i Gymru yma.

Os ydych chi’n teithio rhwng Cymru a rhan arall o'r DU, bydd angen i chi ddilyn y canllawiau ar gyfer Lloegryr Alban a Gogledd Iwerddon.

 

 

Fydd yn rhaid i mi wisgo gorchudd wyneb wrth deithio ar drafnidiaeth gyhoeddus? 

Bydd. Mae Llywodraeth Cymru wedi cadarnhau y bydd yn rhaid i deithwyr wisgo gorchudd wyneb ar drafnidiaeth gyhoeddus, mewn gorsafoedd, ar blatfformau, mewn ystafelloedd aros ac mewn meysydd parcio'r orsaf drenau i helpu i atal lledaenu'r feirws i staff ac i deithwyr eraill.

Does dim angen i’r teithwyr canlynol wisgo gorchudd wyneb:

 •  plant dan 11 oed
 •  y rhai sy’n cael anawsterau anadlu
 •  y rhai sydd â salwch neu nam corfforol neu feddyliol, neu anabledd

Gallwch weld rhestr lawn o eithriadau Llywodraeth Cymru yma. Mae rhagor o wybodaeth am ein cynllun nodyn eithrio personol newydd ar gael yma.

Daliwch ati i ddilyn y mesurau cadw pellter cymdeithasol, ac os oes gennych chi unrhyw symptomau o’r coronafeirws, peidiwch â theithio. Gallwch ddarllen y canllawiau diweddaraf yma.

Gorchuddion wynebau: cwestiynau cyffredin 

 

 

A oes angen i mi wisgo fy wyneb yn gorchuddio pan fydd y trên yn croesi i Loegr?

Oes, mae'n rhaid i chi wisgo gorchudd wyneb ar ein holl wasanaethau ar gyfer eich taith gyfan, oni bai eich bod wedi'ch eithrio.
 

 

Rwy'n teithio o Loegr i Gymru i weithio, a fydd angen i mi wisgo gorchudd wyneb o ddechrau fy nhaith?

Oes, mae gwisgo wyneb ar drafnidiaeth gyhoeddus yn parhau i fod yn gyfraith yng Nghymru. Rhaid i chi wisgo gorchudd wyneb ar ein gwasanaethau ar gyfer eich taith gyfan ar ein gwasanaethau, oni bai eich bod wedi'ch eithrio

 

 

Ble mae’r rhestr lawn o eithriadau ar gyfer gorchuddion wyneb?

Gallwch weld rhestr lawn o eithriadau Llywodraeth Cymru yma

Os ydych chi wedi'ch eithrio, gallwch gael rhagor o wybodaeth a gwneud cais am ein nodyn eithrio yma

 

 

A fydd gwasanaethau'n brysur iawn dros wyliau'r haf?

Ydyn, rydyn ni'n disgwyl y bydd rhai cyrchfannau yn fwy poblogaidd ar adegau penodol nag eraill, yn enwedig os yw'r tywydd yn dda.

Os ydych chi'n poeni am ymbellhau cymdeithasol, ystyriwch leoliadau nad ydynt efallai mor boblogaidd yn ystod cyfnodau prysur. Pan fyddwch wedi penderfynu ar eich lleoliad, gwnewch yn siŵr eich bod yn cynllunio eich teithiau ymlaen llaw ac yn archebu eich tocynnau ymlaen llaw os gallwch.

A oes angen rhywfaint o ysbrydoliaeth neu syniadau arnoch o ble i fynd yr haf hwn? Ni fu erioed amser gwell i archwilio ein tir cartref ein hunain, ac mae gan ein partner Croeso Cymru lawer o wybodaeth am wyliau, gwyliau byr a phenwythnosau bendigedig yng Nghymru, yma.

 

 

Sut ydych chi'n sicrhau bod cadw pellter cymdeithasol ar eich gwasanaethau?

Rydym yn parhau i weithio bob awr o'r dydd i gyflawni ein holl ymrwymiadau diogelwch, sy'n cynnwys glanhau gwell ar ein holl drenau a gorsafoedd, gan ddefnyddio ein holl gerbydau sydd ar gael a sicrhau bod ein holl deithwyr yn gwisgo gorchuddion wyneb, oni bai eu bod wedi'u heithrio. 

Rydym hefyd yn parhau i weithio'n agos gyda Heddlu Trafnidiaeth Prydain (BTP) i gadw'r rhwydwaith yn ddiogel. Gallwch gysylltu â BTP yn uniongyrchol ar 0800 40 50 40 neu gallwch eu tecstio ar wahân ar 61016. 

Er ein bod yn parhau i wneud popeth o fewn ein gallu i'ch helpu i gadw pellter cymdeithasol, ar rai gwasanaethau prysur, nid yw ymbellhau cymdeithasol bob amser yn bosibl, felly rydym yn gofyn i bawb fod yn amyneddgar, bod yn synhwyrol a bod yn barchus bob amser. Os ydych chi'n meddwl bod gwasanaeth yn debygol o fod yn brysur ac efallai eich bod yn pryderu am ymbellhau cymdeithasol, ystyriwch ein cyngor ymarferol ar yr hyn y gallwch ei wneud:

 • Parhau i weithio gartref os oes modd
 • Cerdded a beicio os gallwch chi
 • Bod yn hyblyg - gan geisio osgoi'r amseroedd cymudo brig a pheidio â'i gadael hi tan y trên olaf adref
 • Cynllunio ymlaen llaw drwy ddefnyddio ein gwiriwr capasiti i chwilio am drenau â mwy o le.
 • Mae rhai llwybrau'n cynnwys gwasanaethau 'intercity' hirach, felly beth am newid eich cynlluniau a defnyddio trenau gyda mwy o gerbydau.
 • Prynu tocyn a chadw lle ar eich trên dewisol ymhell cyn y diwrnod teithio.
 • Prynu a defnyddio tocynnau digyswllt lle bo modd.     
 • Parchu gofod ein cydweithwyr wrth iddyn nhw weithio i'ch diogelu chi.
 • Symud i lawr y trên, peidio ag ymgynnull wrth y drws a defnyddio sedd ffenestr gan adael sedd yr eil yn rhydd.
 • Cofiwch mai dim ond rhannau penodol o'r trên mae rhai teithwyr yn gallu eu defnyddio, fel mannau hygyrch i gadeiriau olwyn, felly cadwch nhw'n wag.
 • Gwisgo gorchudd wyneb (oni bai eich bod wedi'ch eithrio) a'n helpu i gadw ffenestri ar agor ar drenau lle maen nhw'n agor. Ond peidiwch â phoeni, mae trenau heb ffenestri agored yn cael eu hawyru hefyd.
 • Osgoi sefyll wyneb yn wyneb â phobl y tu allan i'ch aelwyd.
 • Dylai plant fod yng nghwmni oedolyn neu ofalwr cyfrifol a dilyn rheolau cadw pellter cymdeithasol lle bynnag y bo modd
 • Daliwch ati i ddilyn ein cyngor Teithio'n Saffach

 

 

Sut alla i gael gwybod pryd mae trafnidiaeth gyhoeddus yn rhedeg?

Rydym wedi rhyddhau ein Gwiriwr Capasiti newydd sbon yn ddiweddar, y gallwch gael mynediad iddo o'r rhan fwyaf o ddyfeisiau symudol. Mae'n darparu gwybodaeth amser real am ein gwasanaethau trên. Gallwch gael rhagor o fanylion yma.

Gallwch ddod o hyd i'r wybodaeth ddiweddaraf am yr amserlen drwy ddilyn y dolenni isod:

Teithio ar y trên

Teithio ar fws

Cynlluniwch ymlaen llaw - rydym wedi rhyddhau ein Gwiriwr Capasiti newydd yn ddiweddar, y gallwch ei ddefnyddio o'r rhan fwyaf o ddyfeisiau symudol. Mae'n darparu gwybodaeth amser real am ein gwasanaethau trên. Gallwch gael rhagor o fanylion yma

 

 

Beth yw'r Gwiriwr Capasiti?

Mae ein hofferyn Gwirio Capasiti yn dweud wrthych pa drenau sy'n aml yn llawn a pha rai sydd â digon o seddi ar gael, gan eich helpu i gynllunio ymlaen llaw a phenderfynu pa amser sydd orau i chi deithio.

Gallwch gael rhagor o wybodaeth yma.

 

 

A fyddwch chi’n holi teithwyr ynghylch eu rheswm dros deithio?

Na, nid oes unrhyw gyfyngiadau teithio yng Nghymru na rhwng Cymru a gweddill y DU.

Mae’n bwysig cofio y gall rheolau teithio gwahanol fod yn berthnasol mewn rhannau eraill o’r DU. Bydd angen i chi ddilyn y canllawiau ar gyfer Lloegryr Alban a Gogledd Iwerddon wrth deithio i'r gwledydd hynny.

Rydym yn parhau i weithio’n agos gyda’n partneriaid diogelwch a'r Heddlu Trafnidiaeth Prydeinig i wneud yn siŵr ein bod yn gallu cadw ein cwsmeriaid yn ddiogel; byddan nhw bob amser yn camu i mewn os bydd angen help arnom i reoli’r galw yn ddiogel.

 

 

Alla Ii deithio i wlad dramor?

Mae Llywodraeth Cymru yn cynghori yn erbyn teithio dramor, oni bai at ddibenion hanfodol. Gallwch weld y rheolau diweddaraf ar gyfer teithio tramor i Gymru ac oddi o Gymru, yma.

 

 

Alla i eistedd gyda fy ffrindiau ar y trên?

Yn unol â chanllawiau'r llywodraeth, rydym yn cynghori teithwyr nad ydynt o'r un aelwyd neu o'r un swigen gymdeithasol i ddilyn y mesurau diogelwch ymbellhau cymdeithasol sydd ar waith tra byddant ar y bwrdd ac mewn gorsafoedd. 

 

 

Does dim angen i mi gymudo bob dydd mwyach, beth yw'r tocyn gorau i'w brynu i'm helpu i arbed arian?

Os ydych chi'n gweithio gartref yn fwy ac yn teithio i weithio llai, arbedwch arian gyda thocynnau trên Multiflex. Gyda 12 tocyn taith sengl y gellir eu defnyddio i'r naill gyfeiriad neu'r llall rhwng eich gorsafoedd cychwyn a chyrchfan dewisol, mae'r tocyn hwn yn ddelfrydol ar gyfer gweithwyr rhan-amser a'r rhai sydd bellach yn treulio llai o amser yn gweithio o'r swyddfa.

Mae Multiflex yn rhoi 12 taith sengl i chi am yr un pris â 5 elw, gan gynnig hyblygrwydd anhygoel a phrisiau isel iawn.

Yn ddilys am 3 mis ar ôl prynu, mae ein tocynnau Multiflex yn gwbl ddi-gysylltiad. Prynwch docynnau Multiflex ar ein ap neu wefan, a bydd eich tocynnau'n cael eu lawrlwytho'n awtomatig ar eich cyfrif ap. Y cyfan y mae'n rhaid i chi ei wneud yw actifadu eich tocyn cyn pob taith. 

Gallwch gael rhagor o wybodaeth yma.

 

 

Rydw i angen help wrth deithio – ydw i dal yn gallu defnyddio trafnidiaeth gyhoeddus?

Gallwch. Os oes angen cymorth arnoch chi wrth deithio bydd staff yn dal i gynnig help, lle bynnag y bo hynny’n bosibl, i’ch cael chi adref yn ddiogel.  Mae lle dynodedig ar gyfer cadeiriau olwyn yn dal i fod ar gael ar drenau a bysiau. Mae cŵn tywys yn dal i gael teithio ar drafnidiaeth gyhoeddus gyda’u perchnogion.
 
Oherwydd yr effaith y mae’r coronafeirws wedi’i chael ar lefelau staffio ar draws y rhwydwaith trafnidiaeth, efallai y bydd hyn yn cyfyngu ar ein gallu i redeg gwasanaeth llawn, ond mae’r diwydiant trafnidiaeth wedi ymrwymo i barhau i wneud popeth y gallwn ni i’ch helpu chi i gyrraedd pen y daith.  

Er nad oes rhaid i chi archebu ymlaen llaw, rydyn ni’n argymell eich bod chi’n ffonio 0333 3211 202 os ydych chi’n bwriadu teithio ar drên, neu cysylltwch â’ch gweithredwr bysiau i drafod eich taith cyn gynted â phosibl. Gallwch gael rhagor o fanylion ar wefan Traveline Cymru yma.

 

 

Pa fesurau diogelwch sydd ar waith ar drafnidiaeth gyhoeddus?

Mae gennym bolisi dim goddefgarwch o ran ymddygiad gwrthgymdeithasol, ac rydyn ni’n gofyn i bob teithiwr barchu cyd-gymudwyr a staff trafnidiaeth gyhoeddus, sy’n gwneud eu gorau i gynnig gwasanaethau yn ystod y cyfod anodd hwn. 

Rydyn ni’n parhau i weithio’n agos iawn gyda’r Heddlu Trafnidiaeth Prydeinig, sydd yno i gynnig cymorth i fynd i’r afael ag unrhyw achosion troseddol ar y rhwydwaith rheilffordd ac i helpu i addysgu teithwyr ar bwysigrwydd dilyn y mesurau cadw pellter cymdeithasol.

Gallwch chi roi gwybod am achos ar y rhwydwaith rheilffyrdd drwy roi gwybod i aelod o staff yn ddiogel neu drwy ffonio’r Heddlu Trafnidiaeth Prydeinig ar 0121 634 5600. 

Os byddwch chi’n cael problemau wrth deithio ar fws, rhowch wybod i'r gyrrwr yn ofalus. Wedyn bydd yn dilyn y protocolau sydd ar waith ac yn gofyn am gymorth dros y radio os oes angen. 

 

 

Sut alla i fod yn siŵr bod gwasanaethau trafnidiaeth gyhoeddus yn lân?

Mae cerbydau a threnau trafnidiaeth gyhoeddus yn parhau i gael eu glanhau’n drylwyr yn unol â chanllawiau Llywodraeth Cymru. Mae llefydd sy’n cael llawer o ddefnydd fel byrddau, handlenni a mannau sy’n cael eu cyffwrdd yn aml gan deithwyr yn cael eu glanhau’n rheolaidd a thrylwyr, mae hyn yn cynnwys ardaloedd mewn gorsafoedd.

Mae cadw ein cydweithwyr rheng flaen mor ddiogel â phosibl yn un o’n prif flaenoriaethau hefyd, ac rydyn ni’n gweithio gyda darparwyr trafnidiaeth gyhoeddus i wneud yn siŵr bod ein staff a’n teithwyr yn cael eu cadw mor ddiogel â phosibl.

 

 

Fydd staff trafnidiaeth gyhoeddus yn gwisgo gorchudd wyneb?

Bydd. Mae disgwyl i staff trafnidiaeth gyhoeddus wisgo gorchudd wyneb ym mhob man cyhoeddus, oni bai eu bod wedi’u heithrio rhag gwneud hynny.

Gallwch weld rhestr lawn o eithriadau Llywodraeth Cymru yma. Gallwch hefyd weld ac argraffu cerdyn eithrio Llywodraeth Cymru yma. Gallwch ddefnyddio’r cerdyn hwn i ddangos eich bod wedi’ch eithrio rhag gwisgo gorchudd wyneb. Dewis personol yw hwn ac nid yw’n angenrheidiol yn ôl y gyfraith.

 

 

Fyddwch chi’n fy stopio rhag teithio os na fydda i’n gwisgo gorchudd wyneb?

Os cewch chi eich dal yn teithio heb orchudd wyneb gallech chi gael eich dirwyo neu eich gwahardd rhag teithio. Dydy hyn ddim yn wir ar gyfer teithwyr sydd wedi’u cynghori i beidio â gwisgo gorchudd wyneb:

 • plant dan 11 oed
 • y rhai sy’n cael anawsterau anadlu
 • pobl anabl

I osgoi hyn, rydyn ni’n gofyn bod teithwyr yn ein helpu drwy ddilyn y canllawiau diweddaraf er mwyn cadw’r rhwydwaith trafnidiaeth mor ddiogel â phosib i gyd-deithwyr a’n staff.

Cewch ragor o wybodaeth am ein nodyn eithrio yma.

 

 

Oes dal angen i mi wisgo gorchudd wyneb os ydw i wedi cael brechlyn covid?

Oes. Yn ôl canllawiau iechyd y cyhoedd, mae’n dal yn bosibl i chi ledaenu’r feirws hyd yn oed os nad oes gennych chi unrhyw symptomau. Felly, bydd angen i bob teithiwr, oni bai eu bod wedi’u heithrio, barhau i wisgo gorchudd wyneb ar drafnidiaeth gyhoeddus hyd yn oed ar ôl cael y brechlyn.

 

 

A oes angen i mi fod wedi cael prawf negyddol i deithio?

Na, does dim angen i chi gael prawf Covid i deithio ar drafnidiaeth gyhoeddus, ond peidiwch â theithio os ydych chi’n teimlo’n sâl, hyd yn oed os mai dim ond symptomau bychan sydd gennych chi. 

Byddwch yn deithiwr cyfrifol i helpu i’ch cadw chi, eich cyd-deithwyr a’n staff mor ddiogel â phosibl drwy wneud y canlynol:

 • gwisgo gorchudd wyneb addas, oni bai eich bod yn cael anawsterau anadlu, yn anabl, neu fod eich plentyn o dan 11 oed
 • cadw pellter oddi wrth bobl sydd ddim yn byw gyda chi lle bynnag y bo hynny’n bosibl 
 • osgoi cyswllt corfforol a threulio cyn lleied o amser â phosibl yn agos at bobl eraill 
 • wynebu oddi wrth bobl sydd ddim yn byw gyda chi 
 • osgoi cyffwrdd arwynebau ar y trên cymaint â phosibl  
 • osgoi bwyta ar y trên, os oes modd

Os ydych chi’n dangos symptomau, dilynwch ganllawiau diweddaraf y llywodraeth yma.

 

 

A oes angen i mi fod wedi cael brechlyn i deithio ar drafnidiaeth gyhoeddus?

Na, does dim angen i chi fod wedi cael brechlyn covid i deithio ar drafnidiaeth gyhoeddus yn y DU, ond byddwch yn deithiwr cyfrifol i helpu i’ch cadw chi, eich cyd-deithwyr a’n staff mor ddiogel â phosibl:

 • gwisgo gorchudd wyneb addas, oni bai eich bod yn cael anawsterau anadlu, yn anabl, neu fod eich plentyn o dan 11 oed
 • cadw pellter oddi wrth bobl sydd ddim yn byw gyda chi lle bynnag y bo hynny’n bosibl 
 • osgoi cyswllt corfforol a threulio cyn lleied o amser â phosibl yn agos at bobl eraill 
 • wynebu oddi wrth bobl sydd ddim yn byw gyda chi 
 • osgoi cyffwrdd arwynebau ar y trên cymaint â phosibl  
 • osgoi bwyta ar y trên, os oes modd

A da chi, peidiwch â theithio os ydych chi’n teimlo’n sâl, hyd yn oed os mai dim ond symptomau bychan sydd gennych chi. 

 

 

Fydd fy nhymheredd yn cael ei gymryd cyn teithio?

Na fydd, fydd eich tymheredd ddim yn cael ei gymryd cyn i chi ddefnyddio trafnidiaeth gyhoeddus. Os oes gennych chi dymheredd uchel neu os oes gennych chi unrhyw symptomau o’r coronafeirws, peidiwch â theithio.

A oes system tracio ac olrhain ar waith ar drafnidiaeth gyhoeddus, fel mewn bwytai a chaffis?

Nid yw hwn ar gael ar drafnidiaeth gyhoeddus ar hyn o bryd, ond rydyn ni’n adolygu ein dulliau gweithredu’n barhaus. Rydyn ni’n annog pobl i osgoi teithio os ydyn nhw’n teimlo’n sâl neu os ydyn nhw’n dangos unrhyw arwyddion o symptomau, pa mor fach bynnag ydyn nhw. Mae hefyd yn bwysig bod pob teithiwr yn dilyn y canllawiau sydd ar waith, gan gynnwys gwisgo gorchudd wyneb, er mwyn helpu i leihau lledaeniad y feirws. 

Sut ydych chi’n gwneud yn siŵr bod eich holl deithwyr yn dilyn y rheolau pellter cymdeithasol ar drenau, ac yn gwisgo gorchudd wyneb? 

Er ein bod yn parhau i wneud popeth o fewn ein gallu i'ch helpu i gadw pellter cymdeithasol, ar rai gwasanaethau prysur, nid yw ymbellhau cymdeithasol bob amser yn bosibl, felly rydym yn gofyn i bawb fod yn amyneddgar, bod yn synhwyrol a bod yn barchus bob amser. Os ydych chi'n meddwl bod gwasanaeth yn debygol o fod yn brysur ac efallai eich bod yn pryderu am ymbellhau cymdeithasol, ystyriwch ein cyngor ymarferol ar yr hyn y gallwch ei wneud:

 • Parhau i weithio gartref os oes modd
 • Cerdded a beicio os gallwch chi
 • Bod yn hyblyg - gan geisio osgoi'r amseroedd cymudo brig a pheidio â'i gadael hi tan y trên olaf adref
 • Cynllunio ymlaen llaw drwy ddefnyddio ein gwiriwr capasiti i chwilio am drenau â mwy o le.
 • Mae rhai llwybrau'n cynnwys gwasanaethau 'intercity' hirach, felly beth am newid eich cynlluniau a defnyddio trenau gyda mwy o gerbydau.
 • Prynu tocyn am eich trên dewisol ymhell cyn y diwrnod teithio.
 • Prynu a defnyddio tocynnau digyswllt lle bo modd     
 • Parchu gofod ein cydweithwyr wrth iddyn nhw weithio i'ch diogelu chi.
 • Symud i lawr y trên, peidio ag ymgynnull wrth y drws a defnyddio sedd ffenestr gan adael sedd yr eil yn rhydd.
 • Cofiwch mai dim ond rhannau penodol o'r trên mae rhai teithwyr yn gallu eu defnyddio, fel mannau hygyrch i gadeiriau olwyn, felly cadwch nhw'n wag.
 • Gwisgo gorchudd wyneb (oni bai eich bod wedi'ch eithrio) a'n helpu i gadw ffenestri ar agor ar drenau lle maen nhw'n agor. Ond peidiwch â phoeni, mae trenau heb ffenestri agored yn cael eu hawyru hefyd.
 • Osgoi sefyll wyneb yn wyneb â phobl y tu allan i'ch aelwyd.
 • Dylai plant fod yng nghwmni oedolyn neu ofalwr cyfrifol a dilyn rheolau cadw pellter cymdeithasol lle bynnag y bo modd
 • Daliwch ati i ddilyn ein cyngor Teithio'n Saffach

Rydyn ni’n parhau i weithio gyda’r Heddlu Trafnidiaeth Prydeinig i gynyddu presenoldeb diogelwch ar ein trenau. Rydyn ni hefyd wedi buddsoddi mewn diogelwch ychwanegol yn rhai o’r gorsafoedd prysurach. 

Diogelwch ein cwsmeriaid a’n cydweithwyr yw ein prif flaenoriaeth. Rydyn ni’n parhau i ymgysylltu â’n cwsmeriaid, yn egluro ac yn eu hannog er mwyn helpu i hyrwyddo manteision gwisgo gorchuddion wyneb a sut y bydd yn helpu i leihau lledaeniad y coronafeirws. Mae hyn yn ein helpu i gadw pawb yn ddiogel sy’n defnyddio ein gwasanaethau.

Mewn partneriaeth â’r Heddlu Trafnidiaeth Prydeinig, byddwn yn gwrthod gadael i bobl deithio nad ydyn nhw’n parchu’r rheolau mewn lle. Mae hyn wedi golygu y gofynnwyd i rai teithwyr adael y trên mewn gorsafoedd cyn eu gorsaf nhw ac mae rhai hyd yn oed wedi cael dirwy gan yr Heddlu Trafnidiaeth Prydeinig. Bydd hyn yn parhau pan fo angen.

Gallwch gysylltu â BTP yn uniongyrchol ar 0800 40 50 40 neu gallwch eu tecstio ar wahân ar 61016. 

 

 

Pam nad ydych yn rhedeg 100% o wasanaethau o hyd?

Rydym yn dal i redeg llai o wasanaethau trên ar hyn o bryd, ond mae'n bwysig pwysleisio bod ein trenau i gyd yn cael eu defnyddio. Y rheswm pam mae gostyngiad o hyd mewn gwasanaethau o'i gymharu â'r cyfnod cyn y cyfyngiadau symud yw:

 • mae angen i lawer o'n gwasanaethau trên redeg gyda mwy o gerbydau nag arfer er mwyn caniatáu gwell ymbellhau cymdeithasol
 • mae angen ychydig yn hirach nag arfer arnom hefyd i gyflawni ein cyfundrefnau glanhau gwell
 • mae nifer ein staff yn parhau i fod yn is nag arfer oherwydd absenoldebau sy'n gysylltiedig â covid, sy'n golygu bod gennym lai o'n pobl ar gael i redeg ein gwasanaethau

Ar wasanaethau oriau brig, rydym yn gweithredu ar hyn o bryd ar tua 90% o'r amserlen cyn covid.

Rydym yn parhau i weithio'n agos gyda'r gweithredwyr bysiau, Llywodraeth Cymru ac awdurdodau lleol i gynyddu'r gwasanaethau sydd eu hangen fwyaf.  Mae arian ychwanegol wedi'i ddarparu i weithredwyr bysiau fel y gallant gynyddu gwasanaethau i gyd-fynd â phobl sy'n dychwelyd i fannau gwaith, megis yn y sectorau manwerthu a lletygarwch, ac ailagor ysgolion a cholegau.

Gallwch ddod o hyd i'r wybodaeth ddiweddaraf am yr amserlen drwy ddilyn y dolenni isod:

Teithio ar y trên

Teithio ar fws

Dylech bob amser ganiatáu amser ychwanegol ar gyfer eich taith a gwirio manylion y daith ddwywaith cyn i chi deithio.

 

 

Ydych chi'n gwybod pryd y bydd gwasanaethau'n dychwelyd i 100%?

Ddim hyd yn hyn. Does dim dyddiad pendant ar hyn o bryd.

Diogelwch ein cwsmeriaid a'n cydweithwyr yw ein prif flaenoriaeth o hyd ac mae ein hamserlennu wedi parhau i gael eu haddasu i gefnogi cymaint o weithwyr allweddol â phosibl sy'n dibynnu ar drafnidiaeth gyhoeddus i gyrraedd y gwaith ac oddi arno.

Rydym yn araf yn cyflwyno gwasanaethau rheilffordd ychwanegol yn ddi-oed wrth i ni ddychwelyd tuag at amserlen lawn. Rydym yn parhau i adolygu'r amserlen yn seiliedig ar ddata teithwyr, canllawiau Llywodraeth Cymru a newidiadau i amserlen reilffyrdd ehangach y DU.

 Ein cyngor o hyd yw y dylai pobl gynllunio eu teithiau'n ofalus ac osgoi teithio ar adegau prysurach lle y bo'n bosibl.

 

 

Pam na allwch chi roi trenau neu fysiau ychwanegol?

Trenau

Ar hyn o bryd rydym yn defnyddio capasiti ychwanegol lle bynnag y bo modd.  Mae'r holl drenau sydd ar gael i ni yn cael eu rhedeg ar ein gwasanaethau.

Mae angen i lawer o'n gwasanaethau trên redeg gyda mwy o gerbydau nag arfer er mwyn caniatáu gwell ymbellhau cymdeithasol, ac mae angen ychydig mwy o amser nag arfer arnom i gynnal ein cyfundrefnau glanhau gwell i sicrhau ein bod yn dilyn canllawiau'r llywodraeth. 

Mae ein niferoedd staff yn parhau i fod yn is nag arfer oherwydd absenoldebau sy'n gysylltiedig â covid, sy'n golygu bod gennym lai o'n pobl ar gael i redeg ein gwasanaethau.

Bysiau

Ar hyn o bryd mae gweithredwyr bysiau yn defnyddio capasiti ychwanegol lle bynnag y bo modd. Maent wedi rhoi blaenoriaeth i gynyddu gwasanaethau yn seiliedig ar flaenoriaethau allweddol Llywodraeth Cymru:

 • cefnogi dysgwyr i ddychwelyd i'r ysgol neu'r coleg
 • amleddau cynyddol lle mae'r galw'n fwy na chapasiti
 • gwella cynhwysiant cymdeithasol drwy wella hygyrchedd i swyddi a gwasanaethau yn gwella ar draws ein rhanbarthau a'n cymunedau

 

 

Pam na allwch chi roi bysiau newydd ar y rheilffyrdd yn lle hynny?

Rydym wedi dod o hyd i dros 70 o fysiau i'w cefnogi gydag ysgolion a myfyrwyr coleg yn dychwelyd, ar hyn o bryd nid oes bysiau ar gael i gynyddu capasiti yn gyffredinol ar y rhwydwaith.

Hefyd, mae arnom angen i rai bysiau fod wrth gefn ar gyfer tarfu heb ei gynllunio.

Rydym yn parhau i adolygu'r sefyllfa'n ofalus.

 

 

A yw'n wir nad oes digon o staff i redeg gwasanaeth llawn ar wasanaethau trên?

Dyma un o dri phrif reswm pam na allwn redeg amserlen lawn ar hyn o bryd. 

Mae ein niferoedd staff yn parhau i fod yn is nag arfer oherwydd absenoldebau sy'n gysylltiedig â covid, sy'n golygu bod gennym lai o'n pobl ar gael i redeg ein gwasanaethau.

Y ddau reswm arall yw:

 • mae'n rhaid i lawer o'n gwasanaethau trên redeg gyda mwy o gerbydau nag arfer er mwyn caniatáu gwell ymbellhau cymdeithasol
 • mae angen ychydig yn hirach nag arfer arnom hefyd i gyflawni ein cyfundrefnau glanhau gwell

 

 

Pam yr ydych yn anwybyddu rhai gorsafoedd trenau?

Diogelwch ein cwsmeriaid a'n cydweithwyr yw ein prif flaenoriaeth. Gwnaethom y penderfyniad anodd i ddileu galwadau mewn gorsafoedd dros dro o'r amserlen yn dilyn asesiadau risg a gynhaliwyd ym mhob gorsaf. Nododd yr asesiadau hyn, oherwydd hyd platfformau gorsafoedd neu iachâd y platfform, nad oedd yn bosibl gweithredu dau ddrws trên yn yr orsaf hon.

Mae'r mesur diogelwch dros dro hwn wedi'i roi ar waith i gynnal pellter diogel rhwng ein harweinwyr a'n cwsmeriaid, wrth i ni barhau i ddelio â'r heriau a gyflwynir gan y pandemig.

Gallwch gael rhagor o wybodaeth yma.

 

 

Pam na allwch chi ddefnyddio mwy o gerbydau ar y trenau prysurach?

Diogelwch ein cwsmeriaid a'n staff yw ein prif flaenoriaeth o hyd. Mae llawer o'n gwasanaethau trên yn rhedeg gyda mwy o gerbydau nag arfer i ganiatáu gwell ymbellhau cymdeithasol, ac rydym yn gweithio gyda Heddlu Trafnidiaeth Prydain i gynyddu'r presenoldeb diogelwch ar ein trenau.

Rydym yn rheoli'r capasiti mewn gorsafoedd, lle bynnag y bo modd, ond nid yw ein holl orsafoedd wedi'u staffio. Er mwyn helpu i gadw'r rhwydwaith mor ddiogel â phosibl, rydym yn gofyn i deithwyr chwarae eu rhan drwy ddilyn ein canllawiau Teithio'n Saffach.

Rydym yn monitro newidiadau yn y galw gan gwsmeriaid yn ofalus, sy'n cynnwys monitro lluniau teledu cylch cyfyng, er mwyn llywio unrhyw newid i wasanaethau ar draws y rhwydwaith.

 

 

Pam mae prisiau tocynnau trenau'n cynyddu pan fydd llai o wasanaeth o hyd?

Rydym yn parhau â'n rhaglen fuddsoddi i drawsnewid gwasanaethau rheilffyrdd yng Nghymru a'r Gororau.

Mae profiad y cwsmer wrth wraidd ein proses o wneud penderfyniadau ac ers ymgymryd â'r gwasanaeth ym mis Hydref 2018, rydym wedi cyflwyno nifer o fentrau prisiau tocynnau gyda'r nod o wneud teithio ar y rheilffyrdd yn fwy fforddiadwy, gan gynnwys lleihau prisiau tocynnau 10% yng Ngogledd Cymru, lleihau prisiau tocynnau yng Nghymoedd De Cymru 12.5% a gwneud teithio ar y rheilffyrdd yn rhad ac am ddim i rai dan 11 oed a theithio oddi ar y rheilffyrdd yn rhad ac am ddim i rai dan 16 oed , yn ogystal â chynyddu nifer y tocynnau Ymlaen Llaw rhatach sydd ar gael ar gyfer teithiau pellter hir.

Mae gennym welliannau ychwanegol i'r prisiau yr ydym yn eu datblygu, a byddwn yn eu cyhoeddi y flwyddyn nesaf.

Mae prisiau trên yn ein helpu i ariannu ein buddsoddiad mor fforddiadwy â phosibl i deithwyr rheilffyrdd a threthdalwyr. Bydd unrhyw fuddsoddiad yn darparu siwrneiau cyflymach, gwasanaethau amlach, cerbydau newydd sbon a gwelliannau gorsafoedd ledled rhwydwaith Cymru a'r Gororau. Rydym yn alinio ein hunain â sefyllfa bresennol yr Adran Drafnidiaeth (DfT) o brisiau uwch a reoleiddir o 1 Mawrth 2021, gan helpu i gadw prisiau yn syml i bobl sy'n teithio rhwng Cymru a gweddill rhwydwaith rheilffyrdd y DU.

 

 

Sut mae'r rhwydwaith yn ymdopi nawr bod plant a myfyrwyr ysgol yn ôl yn defnyddio'r gwasanaethau?

Gwnaethom gynllunio ar gyfer ailagor ysgolion a cholegau yn fanwl iawn. Rydym wedi gallu nodi meysydd allweddol o ddefnydd cynyddol o reilffyrdd, sy'n canolbwyntio'n bennaf yn y bore a chanol y prynhawn. Yn yr achosion hyn, rydym wedi gallu darparu cludiant ffordd ychwanegol, ac mae peth ohono hefyd ar gael i'r cyhoedd.

Fodd bynnag, rydym yn annog disgyblion a myfyrwyr ledled Cymru a'r Gororau i ymddwyn yn gyfrifol wrth deithio trwy ddilyn ein canllaw Teithio Mwy Diogel. Rydym wedi cyhoeddi'r canllaw hwn i awdurdodau lleol ac ysgolion a cholegau perthnasol lle mae'r galw am drafnidiaeth gyhoeddus yn uchel.

Rydym hefyd yn annog defnyddwyr trafnidiaeth gyhoeddus yn gyffredinol i geisio osgoi teithiau nad ydynt yn hanfodol o gwmpas dechrau a diwedd y diwrnod ysgol, lle bynnag y bo hynny'n bosibl. Bydd hyn yn helpu i sicrhau bod gennym ddigon o gapasiti ar gyfer ein teithwyr ifanc.

Rydym hefyd wedi bod yn gweithio'n agos gyda Llywodraeth Cymru a chynghorau lleol i gefnogi'r dychweliad i'r ysgol a'r coleg. Gallwch ddarganfod mwy ar ein gwefan yma.

 

 

Pa fathau o deithio ydych chi'n eu hargymell yn lle bysiau neu drenau?

Gyda llai o gapasiti ar y rhwydwaith trafnidiaeth gyhoeddus, oherwydd pellter cymdeithasol, rydym yn annog pobl, lle bynnag y bo modd, i ddefnyddio teithio egnïol ar gyfer teithiau byr i helpu i leihau pwysau ar drafnidiaeth gyhoeddus.

Efallai eich bod wedi clywed y term ‘Teithio Llesol’ yn cael ei ddefnyddio, mae hyn yn cyfeirio at pan fyddwch yn gwneud taith trwy gerdded neu feicio at bwrpas fel teithio i’r gwaith, i’r ysgol, i’r siopau neu i orsafoedd bysiau a rheilffyrdd. Mae cerdded a beicio wedi profi buddion iechyd a lles, felly byddwch chi'n cael ymarfer corff bob dydd wrth deithio.

 

 

Ble alla i ddod o hyd i help ar gynllunio fy nhaith teithio llesol?

Mae help i gynllunio'ch taith ar droed neu ar feic ar gael trwy wefan Traveline Cymru. Gallwch hefyd lawrlwytho ap Traveline Cymru am ddim neu ffonio eu rhif Ffôn Rydd 0800 464 00 00. Fel arall, mae Google Maps a Komoot yn cynnig swyddogaethau cynllunio siwrneiau am ddim sy'n darparu ar gyfer teithiau ar droed neu ar feic.

Mae gwybodaeth am lwybrau teithio llesol yn eich ardal hefyd ar gael ar wefan eich Cyngor lleol, y gellir gweld ei manylion yma.

I wirio a ydych chi'n byw ger y Rhwydwaith Beicio Cenedlaethol gallwch ymweld â gwefan Sustrans.

Mae cynghorau lleol ledled Cymru hefyd yn cael eu hannog i osod cyfleusterau dros dro i'w gwneud hi'n haws i bobl gerdded a beicio ac mae Sustrans wedi datblygu teclyn i'ch helpu chi i weld beth sy'n cael ei weithredu yn eich ardal chi yma.

 

 

Nid wyf yn berchen ar feic ond hoffwn feicio, a oes unrhyw help ar gael?

Mae cynlluniau rhannu beiciau cyhoeddus, fel Nextbike, ar gael mewn nifer fach o gynghorau lleol yng Nghymru, lle gallwch logi beic i'ch cael o a i b. I ddarganfod mwy am Nextbike, a sut i gadw'n ddiogel wrth ddefnyddio eu gwasanaeth yn ystod COVID-19, ewch i'w gwefan yma.

Os ydych chi'n weithiwr allweddol yng Nghaerdydd, gallwch nawr gael aelodaeth Nextbike am ddim ac mae mwy o fanylion ar gael yma.

Efallai y bydd cynlluniau lleol eraill ar gael yn eich ardal chi hefyd, edrychwch ar wefan eich cyngor lleol i gael mwy o wybodaeth.

 

 

Beth os byddaf yn dioddef ymddygiad gwrthgymdeithasol am beidio â gwisgo gorchudd wyneb?

Nid ydym yn goddef ymddygiad gwrthgymdeithasol ar ein rhwydwaith trafnidiaeth gyhoeddus, ac fel rhan o’n hymgyrch ‘Teithio'n Saffach’ rydym yn gofyn i bawb barchu ei gilydd ac yn tynnu sylw at y ffaith na fydd pawb yn gallu gwisgo gorchudd wyneb. Ond, os ydych chi wedi cael eich eithrio rhag gwisgo gorchudd wyneb ac y byddech chi’n hoffi cael hysbysiad i ddangos i bobl rhag ofn, mae rhagor o wybodaeth ar gael yma

Os ydych chi'n profi unrhyw ymddygiad gwrthgymdeithasol, rhowch wybod i un o'n cydweithwyr cyn gynted â phosibl. Rydym hefyd yn parhau i weithio'n agos gyda Heddlu Trafnidiaeth Prydain (BTP) i gadw'r rhwydwaith yn ddiogel. Gallwch gysylltu â BTP yn uniongyrchol ar 0800 40 50 40 neu gallwch eu tecstio ar wahân ar 61016.

 

 

Beth yw’r gwasanaeth fflecsi newydd?

fflecsi yw ein gwasanaeth peilot newydd sy’n gweithio mewn partneriaeth â gweithredwyr bysiau lleol a chynghorau lleol. Mae’n llenwi bwlch yn lle gwasanaethau bysiau rheolaidd.

Diogelwch yw ein prif flaenoriaeth, felly rydyn ni wedi dylunio fflecsi i gludo teithwyr mewn modd mor ddiogel â phosibl. Mae gwybod faint o deithwyr rydyn ni’n eu cludo yn golygu ein bod ni’n gallu anfon cerbyd o faint addas er mwyn cadw pellter cymdeithasol.

Mae’r gwasanaeth peilot yn gweithio’n dda ac ar hyn o bryd mae’n cael ei dreialu yn y lleoliadau canlynol:

 • Blaenau Gwent
 • Gogledd Caerdydd
 • Conwy
 • Dinbych
 • Casnewydd
 • Y Rhondda 
 • Sir Benfro

Rydyn ni hefyd yn gobeithio cyflwyno’r gwasanaeth i ardaloedd eraill, gan gynnwys:

 • Sir y Fflint
 • Ehangiad Casnewydd

Mae’r gwasanaeth fflecsi yn rhedeg drwy gydol yr wythnos ac yn caniatáu i chi ddewis pryd rydych chi’n dymuno teithio. Gallai rhai gwasanaethau fflecsi barhau i redeg ochr yn ochr â gwasanaethau bws arferol yn y dyfodol. 

I gael gwybod mwy, llwythwch yr Ap i lawr neu ffoniwch 0300 234 0300.

 

 

Beth sydd angen i mi ei wneud cyn mynd ar fy nhaith?

Mae Llywodraeth Cymru wedi creu rhestr ddefnyddiol i bobl cyn iddyn nhw gychwyn ar eu teithiau.

Cynllunio eich taith:

 • Ydw i angen teithio ar drafnidiaeth gyhoeddus?
 • Alla i gerdded neu seiclo i le rydw i’n mynd?
 • Ydw i wedi edrych ar y cyngor teithio diweddaraf gan fy ngweithredwr cludiant?
 • Ydw i wedi gofyn am unrhyw gymorth bydd ei angen arna i?
 • Ydw i wedi archebu fy nhocyn teithio ar-lein neu wedi gwneud yn siŵr bod talu digyswllt yn bosibl?
 • Ydw i wedi cynllunio fy nhaith i osgoi ardaloedd prysur ac wedi ystyried oedi?
 • Ydw i’n cymryd y llwybr mwyaf uniongyrchol i le rydw i’n mynd?
 • Os ydw i’n teithio dros y ffin i wlad arall yn y DU, ydw i wedi edrych ar reoliadau teithio’r wlad honno? 

Beth ddylech chi fynd gyda chi:

 • Gorchudd wyneb oni bai eich bod wedi’ch eithrio. Cewch ragor o wybodaeth am ein nodyn eithrio yma
 • Cynllun ar gyfer fy nhaith 
 • Cerdyn talu digyswllt
 • Ffôn (os oes ei hangen ar gyfer diweddariadau teithio, tocynnau, taliadau digyswllt)
 • Tocynnau
 • Hylif diheintio dwylo 
 • Meddyginiaethau hanfodol  
 • Hancesi papur

 

 

Pa gyngor ydych chi’n ei roi i deithio’n saffach?

Er mwyn ein helpu i gadw'r rhwydwaith mor ddiogel â phosibl, gallwch wneud gwahaniaeth mawr trwy ddilyn y rhestr wirio deithio hanfodol hon;

 • Peidio â theithio os ydych chi'n teimlo'n sâl neu'n dangos symptomau ysgafn
 • Cynllunio'ch taith – defnyddiwch ein Gwiriwr Capasiti defnyddiol i wirio pa amser sydd orau i chi deithio
 • Glanhau'ch dwylo – cofiwch ymolchi neu ddiheintio'n rheolaidd, yn enwedig cyn mynd ar y trên ac ar ôl teithio.
 • Gorchudd wyneb – gwisgwch gorchudd wyneb bob amser, oni bai eich bod wedi'ch eithrio
 • Cadw pellter – gadewch le rhyngoch chi ac unrhyw un nad yw o’r un aelwyd â chi neu’n o’ch swigod cymdeithasol, os oes modd, gan gydnabod nad yw hyn yn bosibl bob amser.
 • Parch – dangoswch ddigon o barch i deithwyr eraill a'n cydweithwyr
 • Teithio llesol - allech chi gerdded neu feicio i'ch cyrchfan?

I gael yr wybodaeth ddiweddaraf am amserlenni ar gyfer:  
Teithio ar drên
Teithio ar fws

Dylech chi ganiatáu amser ychwanegol a gwneud eich gwaith cartref ar fanylion y daith cyn teithio. 

 

 

A allaf ddefnyddio'r trên i gyrraedd cyrchfannau'r traeth?

Wyt, ti'n gallu. Nid oes unrhyw gyfyngiadau teithio ar waith, ond mae canllawiau Llywodraeth Cymru yn cynghori y dylai pobl osgoi teithio i ardaloedd sydd â mynychder uchel o coronafirws os gallwch chi.

Bydd rhai cyrchfannau yn fwy poblogaidd ar adegau penodol nag eraill, felly os ydych chi'n poeni am bellhau cymdeithasol, ystyriwch leoliadau na fydd efallai mor boblogaidd yn ystod cyfnodau prysur. Pan fyddwch wedi penderfynu ar eich lleoliad, gwnewch yn siŵr eich bod yn cynllunio'ch teithiau ymlaen llaw ac yn archebu'ch tocynnau ymlaen llaw os gallwch chi.

Bydd angen i chi ddilyn y canllawiau ar gyfer Lloegryr Alban a Gogledd Iwerddon wrth deithio i'r gwledydd hynny.

 

 

A gaf i fynd ar y bws i fynd i wersylla yn yr Alban?

Wyt, ti'n gallu. Nid oes unrhyw gyfyngiadau teithio ar waith, ond mae canllawiau Llywodraeth Cymru yn cynghori y dylai pobl osgoi teithio i ardaloedd sydd â mynychder uchel o coronafirws os gallwch chi.

Cysylltwch â'ch gweithredwr bysiau i ddarganfod beth yw'r canllawiau diogelwch diweddaraf cyn i chi deithio. Bydd angen i chi hefyd ddilyn arweiniad yr Alban tra'ch bod chi'n aros yno.

 

 

Ydw i'n cael mynd â chês ar y trên?

Gallwch chi, ond mae lle ar drafnidiaeth gyhoeddus yn parhau i fod yn gyfyngedig iawn oherwydd mesurau pellhau cymdeithasol ar waith, felly ceisiwch gyfyngu ar faint o fagiau nad ydynt yn hanfodol rydych chi'n dod â nhw ar fwrdd y llong.

 

                                                                                         

A allaf fynd â fy meic ar y trên?

Gallwch chi, ond mae lle ar drafnidiaeth gyhoeddus yn parhau i fod yn gyfyngedig iawn oherwydd bod mesurau pellhau cymdeithasol ar waith. Manteisiwch ar gyfleusterau parcio beiciau yn ein gorsafoedd neu'n agos atynt lle maent ar gael ac osgoi dod â beiciau ar drafnidiaeth gyhoeddus lle bynnag y bo modd.

I ddarganfod mwy am argaeledd cyfleusterau parcio beiciau yn ein gorsafoedd rheilffordd, ewch i https://trctrenau.cymru/ein-rhwydwaith/gorsafoedd

 

 

Rwy’n byw yng Nghymru, ydw i'n dal i allu defnyddio trafnidiaeth gyhoeddus i fynd i fy man gwaith yn Lloegr?

Gallwch, nid oes unrhyw gyfyngiadau teithio ar waith, ond mae canllawiau Llywodraeth Cymru yn cynghori y dylai pobl osgoi teithio i ardaloedd sydd â mynychder uchel o coronafirws os gallwch chi.

Bydd angen i chi ddilyn canllawiau Llywodraeth y DU pan fyddwch yn teithio yn Lloegr.

Byddwch yn deithiwr cyfrifol a dilyn ein canllawiau Teithio’n Saffach wrth ddefnyddio trafnidiaeth gyhoeddus.

 

 

Mae fy mhlant yn mynd i'r ysgol dros y ffin. Ydw i’n dal i allu mynd â nhw ar y bws er mwyn teithio i Loegr ac oddi yno?

Gallwch. 

Os ydyn nhw dros 11 oed, bydd angen iddyn nhw wisgo gorchudd wyneb, oni bai eu bod wedi'u heithrio. Bydd angen iddyn nhw, fel chithau, ddilyn canllawiau diogelwch gweithredwr bysiau yn eu lle.

Bydd angen i chi ddilyn canllawiau Llywodraeth y DU pan fyddwch yn teithio yn Lloegr.

 

 

Mae fy nheulu’n byw yn Lloegr. A fydda i'n cael teithio ar y trên i'w gweld?

Gallwch, nid oes unrhyw gyfyngiadau teithio ar waith, ond mae canllawiau Llywodraeth Cymru yn cynghori y dylai pobl osgoi teithio i ardaloedd sydd â mynychder uchel o coronafirws os gallwch chi.

Mae canllawiau ar gyfer cyfarfod â ffrindiau a theulu yn Lloegr ar gael yma.

Bydd angen i chi ddilyn canllawiau Llywodraeth y DU pan fyddwch yn teithio yn Lloegr.

Byddwch yn deithiwr cyfrifol a dilyn ein canllawiau Teithio’n Saffach wrth ddefnyddio trafnidiaeth gyhoeddus.

 

 

Rydw i’n byw yn Lloegr ac eisiau teithio i fy nghartref gwyliau yng Nghymru, ydy hi’n iawn i mi wneud hyn?

Ydy. O 12 Ebrill 2021, mae cyfyngiadau teithio wedi'u codi yng Nghymru gan ganiatáu ar gyfer teithio rhwng Cymru a gweddill y DU

Gallwch weld y canllawiau diweddaraf ar deithio y tu allan i Gymru yma.

Os ydych chi’n teithio rhwng Cymru a rhan arall o'r DU, bydd angen i chi ddilyn y canllawiau ar gyfer Lloegr.

Dilynwch ein cyngor Teithio’n Saffach a helpwch bawb i deithio’n ddiogel yng Ngymru.

 

 

Oes angen i’r gorchudd wyneb fod â 3 haen?

Nac oes, nid oes angen iddo fod â 3 haen, ond mae Llywodraeth Cymru yn argymell yn gryf y dylid defnyddio’r math hwn o orchudd wyneb pan fo’n bosibl, gan mai dyma’r mwyaf effeithiol o lawer o ran lleihau'r posibilrwydd o ledaenu’r coronafeirws. Rhaid i deithwyr wisgo gorchudd wyneb addas pan fyddant ar drafnidiaeth gyhoeddus, oni bai eu bod wedi’u heithrio rhag gwneud hynny.

Canllawiau cam wrth gam ar gyfer gwneud gorchudd wyneb tair haen anfeddygol yn y cartref:

Sut i wneud gorchudd wyneb tair haen

 

 

Fydda i’n gallu cael gorchudd wyneb o’r orsaf drenau neu ar y bws?

Er y gall rhai o’r siopau hanfodol ger y gorsafoedd trenau a bysiau werthu gorchuddion wyneb, rhaid i chi wisgo gorchudd wyneb cyn mynd i faes parcio’r orsaf, y platfform a mynd ar y bws neu’r trên. Ni fydd gweithredwyr cludiant yn darparu gorchuddion wyneb ar y bws neu’r trên. 

 

 

Fydd angen i fy mhlant wisgo gorchudd wyneb ar drafnidiaeth gyhoeddus?

Os ydyn nhw dros 11 oed, oes, bydd angen iddyn nhw wisgo gorchudd wyneb ar y bws neu'r trên, oni bai eu bod wedi'u heithrio. Does dim rhaid i blant dan 11 oed wisgo gorchudd wyneb.

Gwnewch yn siŵr eu bod yn gwisgo gorchudd wyneb maint addas i wneud yn siŵr ei fod yn eu diogelu’n iawn. 

Ar gyfer anableddau cudd, mae’r laniard blodau’r haul yn gallu dangos i staff a theithwyr y gallai fod angen help a chefnogaeth ychwanegol. Mae rhagor o wybodaeth ar gael yma.  

Gallwch gael rhagor o wybodaeth a gwneud cais am ein nodyn eithrio yma.

 


Fydd angen i fy mhlentyn wisgo gorchudd wyneb ar fws penodedig yr ysgol neu goleg?

Dylai dysgwyr oedran 11 ag uwch wisgo gorchudd wyneb ar gludiant penodedig yr ysgol a’r coleg.

Dylai ysgol eich plentyn fod wedi cadarnhau'r trefniadau ar gyfer cludiant i'r ysgol, sy'n cynnwys cyngor ar orchuddion wyneb. Os oes gennych chi unrhyw ymholiadau, cysylltwch yn uniongyrchol â nhw neu’ch cyngor lleol. 

Bydd angen i blentyn dros 11 oed sy’n teithio ar drafnidiaeth gyhoeddus arferol wisgo gorchudd wyneb hefyd. I gael rhagor o wybodaeth, darllenwch ganllawiau Llywodraeth Cymru yma

 Gallwch ddarganfod mwy am deithio ar gludiant ysgol yma.

 

 

Mae gan fy ngwraig dementia, fydd angen iddi wisgo gorchudd wyneb wrth deithio?

Na fydd, ni fydd angen i’ch gwraig wisgo gorchudd wyneb. Mae Llywodraeth Cymru yn cydnabod na fydd pob teithiwr yn gallu gwisgo gorchudd wyneb oherwydd oed, anabledd ac anawsterau anadlu. 

Ar gyfer anableddau cudd, mae’r laniard blodau’r haul yn gallu dangos i staff a theithwyr y gallai fod angen help a chefnogaeth ychwanegol. 

Mae rhagor o wybodaeth ar gael yma. Gallwch hefyd gael rhagor o wybodaeth a gwneud cais am ein nodyn eithrio yma

Dewis personol yw hwn ac nid yw’n angenrheidiol yn ôl y gyfraith.

 

 

Rwy’n dioddef o bryder, oes angen i mi wisgo gorchudd wyneb?

Nac oes, does dim angen i chi wisgo gorchudd wyneb.  Mae Llywodraeth Cymru wedi cydnabod na fydd rhai teithwyr yn gallu gwisgo gorchudd wyneb oherwydd yr ystyriaethau canlynol – oed, anabledd ac anawsterau anadlu. Mae’r rheini sy’n dioddef o bryder wedi cael eu cynnwys yn y rhestr hon o eithriadau. 

Ar gyfer anableddau cudd, mae’r laniard blodau’r haul yn gallu dangos i staff a theithwyr y gallai fod angen help a chefnogaeth ychwanegol. Mae rhagor o wybodaeth ar gael yma.

Gallwch hefyd gael rhagor o wybodaeth a gwneud cais am ein nodyn eithrio yma. Gallwch ddefnyddio’r nodyn hwn i ddangos eich bod wedi’ch eithrio rhag gwisgo gorchudd wyneb. Dewis personol yw hwn ac nid yw’n angenrheidiol yn ôl y gyfraith.

 

 

Mae gen i anawsterau anadlu; oes raid i mi wisgo gorchudd wyneb?

Nac oes, rydych chi’n cael eich cynghori i beidio â gwisgo gorchudd wyneb. Mae Llywodraeth Cymru wedi cydnabod na fydd rhai teithwyr yn gallu gwisgo gorchudd wyneb oherwydd yr ystyriaethau canlynol – oed, anabledd ac anawsterau anadlu.

 

 

Fydd angen i mi wisgo gorchudd wyneb wrth aros am y trên?

Bydd, mae angen i chi wisgo gorchudd wyneb wrth aros mewn gorsafoedd, ar blatfformau neu mewn ystafell aros. Bydd disgwyl i chi ddilyn y canllawiau cadw pellter corfforol a gwneud yn siŵr bod eich dwylo’n lân cyn i chi fynd ar y drafnidiaeth gyhoeddus.

 

 

Fydd angen i mi wisgo gorchudd wyneb wrth aros yn y safle bws?

Na, does dim rhaid i chi wisgo’r gorchudd wyneb nes byddwch chi’n paratoi i fynd ar y bws. Bydd disgwyl i chi ddilyn y canllawiau cadw pellter corfforol a gwneud yn siŵr bod eich dwylo’n lân cyn mynd ar drafnidiaeth gyhoeddus.

Rydyn ni’n cynghori eich bod yn cymryd digon o amser i roi eich gorchudd wyneb arno’n iawn ac osgoi cyffwrdd blaen eich gorchudd wyneb wrth ei wisgo.  

 

 

Rwy’n teithio mewn tacsi, fydd angen i mi wisgo gorchudd wyneb?

Bydd, bydd angen i chi wisgo gorchudd wyneb oni bai eich bod wedi’ch eithrio. Holwch weithredwr eich tacsi os oes gennych chi ragor o gwestiynau.  

 

 

Mae fy ngŵr yn fyddar, fydda i’n cael tynnu fy ngorchudd wyneb i gyfathrebu ag ef?

Byddwch, mae Llywodraeth Cymru yn gwerthfawrogi bod sefyllfa pawb yn wahanol ac yn yr achos hwn byddwch chi’n cael tynnu eich gorchudd wyneb os bydd angen i chi gyfathrebu â’ch gŵr yn ystod y daith.

 

 

Fydda i’n cael tynnu fy ngorchudd wyneb i fwyta neu yfed? 

Cewch dynnu eich gorchudd wyneb i fwyta neu yfed, os yw hynny’n angenrheidiol - er enghraifft, os ydych chi ar siwrnai hir neu os oes gennych chi anghenion meddygol. 

Holwch weithredwr y bws neu’r trên yn gyntaf i weld a yw bwyd a diod yn cael eu caniatáu.

 

 

Beth os byddaf yn dechrau teimlo’n sâl wrth deithio, fydda i’n cael tynnu fy ngorchudd wyneb?

Byddwch, os byddwch chi’n dechrau teimlo’n sâl neu os ydych chi’n poeni am eich iechyd a’ch llesiant neu os bydd angen i chi gymryd meddyginiaeth angenrheidiol. Rhowch wybod i aelod o staff cyn gynted ag y bo modd os oes angen cymorth arnoch, ceisiwch gadw pellter corfforol lle bynnag y bo modd.

Os ydych chi’n teimlo’n sâl cyn cychwyn eich siwrnai, rydym yn gofyn i chi beidio â theithio.

 

 

Ble galla i gael laniard blodau'r haul?

Ar gyfer anableddau cudd, mae’r laniard blodau’r haul yn gallu dangos i staff a theithwyr y gallai fod angen help a chefnogaeth ychwanegol. 

Mae rhagor o wybodaeth ar gael yma.  

 

 

Beth ddylwn i ei wneud i sicrhau fy mod yn defnyddio fy ngorchudd wyneb yn iawn?

Mae hi’n bwysig cofio hyd yn oed os ydy eich trwyn a’ch ceg wedi cael eu gorchuddio, ei bod hi’n dal yn bosibl i chi ledaenu’r feirws os nad ydych chi’n golchi eich dwylo’n rheolaidd. Felly rydym yn argymell eich bod yn golchi eich dwylo’n drwyadl cyn ac ar ôl i chi deithio a defnyddio hylif diheintio dwylo addas.

Pan fyddwch chi’n rhoi eich gorchudd wyneb ymlaen: 

 • gwnewch yn siŵr bod eich dwylo yn hollol lân
 • peidiwch â chyffwrdd blaen eich gorchudd 
 • gwnewch yn siŵr ei fod yn gorchuddio eich trwyn a’ch ceg yn ddiogel 
 • rhowch unrhyw ddarnau rhydd o ddefnydd o’r neilltu
 • Ar ôl i chi roi eich gorchudd wyneb ymlaen, peidiwch â chyffwrdd eich wyneb, eich trwyn, eich ceg na’ch llygaid o gwbl, mae hyn yn cynnwys os ydych chi’n gwisgo menig. 

Pan fyddwch chi’n tynnu eich gorchudd wyneb i ffwrdd:

 • Peidiwch â chyffwrdd blaen eich gorchudd   
 • Rhowch y gorchudd mewn bag plastig nes i chi gael cyfle i’w olchi 
 • Golchwch eich dwylo’n drwyadl am 20 eiliad gyda dŵr a sebon, pan fo’n bosibl neu defnyddiwch hylif diheintio dwylo addas 
 • Os ydych chi’n defnyddio gorchudd wyneb neu fenig sy’n cael eu defnyddio unwaith, gwnewch yn siŵr eich bod yn cael gwared arnyn nhw’n gyfrifol ac yn ddiogel, gartref os yw’n bosibl. Mae taflu sbwriel yn drosedd ac yn rhoi pobl eraill mewn perygl, yn enwedig gweithwyr allweddol fel pobl sy’n casglu sbwriel a phobl sy’n glanhau strydoedd.

 

 

Sut mae cadw fy ngorchudd wyneb yn lân?

Gallwch chi olchi’r rhan fwyaf o orchuddion wyneb gyda gweddill eich dillad drwy ddefnyddio powdwr golchi dillad arferol. Efallai fod cyfarwyddiadau golchi arbennig ar gyfer rhai gorchuddion wyneb, a dylech gael y rhain gan y cwmni/gwerthwr pan fyddwch yn prynu’r gorchudd wyneb. 

Gwnewch yn siŵr eich bod yn golchi eich dwylo’n drwyadl cyn ac ar ôl i chi fod yn defnyddio neu’n gafael mewn gorchudd wyneb a pheidiwch â chyffwrdd eich llygaid a’ch wyneb. Gwnewch yn siŵr eich bod yn glanhau unrhyw le mae’r gorchudd wyneb rydych chi wedi bod yn ei ddefnyddio wedi’u cyffwrdd, fel bwrdd, cadair neu gownter y gegin drwy ddefnyddio cynnyrch glanhau addas. 

Rydyn ni hefyd yn annog defnyddwyr trafnidiaeth gyhoeddus cyffredinol i geisio osgoi teithiau sydd ddim yn hanfodol o gwmpas dechrau a diwedd y diwrnod ysgol, lle bynnag y bo modd. Bydd hyn yn helpu i sicrhau bod gennym ddigon o gapasiti ar gyfer ein teithwyr ifanc.

Rydyn ni hefyd wedi bod yn gweithio’n agos gyda Llywodraeth Cymru a chynghorau lleol i gefnogi’r broses o ddychwelyd i’r ysgol a’r coleg. Gallwch gael rhagor o wybodaeth ar ein gwefan yma.

 

 

Rydw i’n fyfyriwr, ydw i’n dal yn gallu defnyddio Fy Ngherdyn Teithio i deithio?

Cewch, rydyn ni’n dal i dderbyn Fy Ngherdyn Teithio wrth deithio ar y bws.

Gwiriwch â'ch gweithredwr bysiau am eu canllawiau diogelwch diweddaraf.

I gael yr wybodaeth ddiweddaraf am amserlenni ar gyfer: 

Teithio ar fws

Dylech chi ganiatáu amser ychwanegol a gwneud eich gwaith cartref ar fanylion y daith cyn teithio.

Mae rhagor o wybodaeth am gadw pellter cymdeithasol ar gael yma

I gael rhagor o gyngor a chyfarwyddyd neu ddiweddariadau teithio llwythwch Ap Traveline i lawr yn rhad ac am ddim yma

I gael rhagor o wybodaeth am Fy Ngherdyn Teithio ewch i fyngherdynteithio.llyw.cymru.

 

 

Ga i ddal defnyddio fy ngherdyn bws i deithio?

Cewch. Os oes gennych chi Gerdyn Teithio Rhatach dilys mae’r un telerau ac amodau yn berthnasol.

Gwiriwch â'ch gweithredwr bysiau am eu canllawiau diogelwch diweddaraf.

I gael yr wybodaeth ddiweddaraf am amserlenni ar gyfer: 

Teithio ar drên

Teithio ar fws

Dylech chi ganiatáu amser ychwanegol a gwneud eich gwaith cartref ar fanylion y daith cyn teithio. Os oes modd, ceisiwch osgoi teithio yn ystod adegau prysuraf y diwrnod sef y cyfnod cymudo yn y bore a’r prynhawn.

Mae rhagor o wybodaeth am deithio rhatach ar gael yma

 

 

Mae gen i gerdyn bws cyd-deithiwr gan fod angen help arna i wrth deithio, fydd fy ngofalwr yn cael teithio gyda mi?

Os yw eich cydymaith o’r un aelwyd neu'n rhan o’ch swigen gymdeithasol, bydd yn gallu teithio gyda chi. Os nad yw eich cyd-deithiwr yn byw yn eich tŷ nac yn eich swigen cymdeithasol, yn unol â chanllawiau'r llywodraeth, bydden ni’n gofyn i chi beidio â theithio gyda nhw am y tro.

Os oes gennych chi unrhyw ymholiadau’n ymwneud â’ch cerdyn cyd-deithiwr, cysylltwch â’ch cyngor lleol i’w drafod.

Wrth deithio ar gyfer teithiau hanfodol, dangoswch eich cerdyn bws pan fydd aelod o staff yn gofyn amdano.

Mae rhagor o wybodaeth am deithio rhatach ar gael yma.

 

 

Dydw ddim yn gyrru, ond mae fy nghydweithiwr wedi cynnig lifft i’r gwaith – ydy rhannu car yn cael ei ganiatáu?

Dim ond ar gyfer teithiau lle mae’r holl deithwyr o’r un aelwyd neu'n rhan o’ch swigen gymdeithasol y dylid rhannu car.

Os ydych chi’n rhannu car gyda rhywun sydd ddim yn byw gyda chi fel arfer, ac nid ydych chi’n rhan o’r un swigen gymdeithasol, ystyriwch ffordd wahanol o deithio fel cerdded, beicio neu drafnidiaeth gyhoeddus.

Os nad oes dewis arall ond rhannu car gyda rhywun y tu allan i'ch cartref a'ch swigen gymdeithasol, mae rhai pethau y gallwch eu gwneud i helpu i leihau'r risgiau diogelwch:

 • cadw nifer y teithwyr i gyn lleied â phosibl
 • cadw’r ffenestri ar agor i gael digon o awyr iach
 • wynebu oddi wrth deithwyr eraill, lle bynnag bo hynny’n bosibl
 • dylai’r cerbyd gael ei lanhau’n rheolaidd gyda chynnyrch glanhau safonol gan ganolbwyntio ar ardaloedd sy’n cael eu cyffwrdd yn aml, fel handlenni'r drysau

 

 

Ydy’r Gymdeithas Cludiant Cymunedol yn dal i redeg ei wasanaethau?

I ddarganfod pa wasanaethau sy’n rhedeg yn eich ardal, cysylltwch â’r Gymdeithas Cludiant Cymunedol rhwng 10am a 4pm o ddydd Llun i ddydd Gwener, drwy anfon eich ymholiad mewn e-bost at advice@ctauk.org

Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar y wefan yma

 

 

Pa gynhyrchion glanhau sy’n cael eu defnyddio ar drafnidiaeth gyhoeddus?

Mae mesurau glanhau ychwanegol yn parhau i fod ar waith, ac mae ardaloedd sy’n dod i gyswllt agos â theithwyr a staff, fel handlenni, canllawiau cydio, peiriannau tocynnau a breichiau seddi yn cael eu glanhau’n rheolaidd gan ddefnyddio cynhyrchion sy’n cael eu hargymell yn unol â chanllawiau Llywodraeth Cymru.

 

 

Ga i fynd â phram ar drafnidiaeth gyhoeddus?

Cewch, fe gewch chi fynd â phramiau ar drafnidiaeth gyhoeddus. Fodd bynnag, nid oes llawer o le oherwydd y mesurau cadw pellter cymdeithasol. 

 

 

Ga i ddod â beic neu sgwter fy mhlentyn ar drafnidiaeth gyhoeddus?

Nid oes llawer o le oherwydd y mesurau cadw pellter corfforol. Ein cyngor yw peidio â theithio gydag eitemau ychwanegol a dianghenraid, lle bynnag bo hynny’n bosibl. 

 

 

Hoffwn i newid fy oriau gwaith – sut alla i gynllunio fy nheithiau?

Gofynnwn i chi osgoi amseroedd prysur rhwng 7am a 9am a 4pm a 6.30pm, lle bynnag y bo modd, i helpu i leddfu’r pwysau ar y capasiti cyfyngedig sydd ar gael.

Gweld manylion diweddaraf yr amserlen: 

Rheilffordd – trctrenau.cymru

Bysiau – traveline.cymru

 

 

Ai taliadau ‘digyswllt’ yw’r unig ffordd o dalu am docynnau?

Na, ond dyma’r opsiwn gorau gan ei fod yn lleihau’r angen am gyswllt cymdeithasol. Pan fo hynny’n bosibl, prynwch eich tocyn ar-lein neu defnyddiwch ddulliau talu digyswllt yn y swyddfa docynnau neu wrth i chi fynd ar y bws. 

 

 

Ydy’r swyddfeydd tocynnau ar agor?

Efallai y bydd rhai swyddfeydd tocynnau ar agor lle y bydd galw, a bydd mesurau cadw pellter cymdeithasol ar waith. Cysylltwch â’ch gweithredwr trenau neu fysiau lleol i gael rhagor o wybodaeth.

Prynwch docynnau ar-lein cyn i chi deithio, pan fo hynny’n bosibl. Bydd hyn yn helpu i osgoi cyswllt diangen â phobl eraill.

Ar gyfer tocynnau rheilffordd ewch i trctrenau.cymru.

Ar gyfer tocynnau bws, ewch i wefan eich gweithredwr lleol neu i traveline.cymru

 

 

Pa mor bell ymlaen llaw alla i chwilio am daith?

Fyddwch chi ddim yn gallu gweld amserlenni mor bell ymlaen llaw ag arfer, oherwydd mae’n ddarlun sy’n newid yn barhaus. Rydyn ni’n ymateb yn gyflym ac yn rheolaidd i ganllawiau’r llywodraeth sy’n esblygu. Felly rydyn ni’n gofyn i bobl edrych ar yr amserlenni yn yr wythnos cyn iddyn nhw deithio. 

Ar gyfer teithiau ar drenau - trctrenau.cymru

Ar gyfer teithiau ar fysiau - traveline.cymru

Holwch cyn teithio gan ein bod yn rhedeg llai o wasanaethau trên ac efallai y bydd rhai gwasanaethau hefyd yn newid neu’n cael eu canslo ar fyr rybudd.

Ni fydd gwasanaethau rheilffyrdd o Gymru i Loegr na’r rheini sy’n cael eu gweithredu gan TrC yn Lloegr yn newid.

 

 

Ga i ad-daliad ar fy nhocyn tymor?

Cewch. Gallwch chi gael y manylion am sut i gael ad-daliad ar https://trctrenau.cymru/cy/ad-dalu-pris-tocynnau.

I gael ad-daliadau ar fysiau, cysylltwch â’ch gweithredwr bysiau yn uniongyrchol neu ewch i traveline.cymru.

 

 

A yw arlwyo ar fwrdd ar gael ar y trenau nawr?

Ddim ar hyn o bryd, ond rydyn ni wedi dechrau gweithredu darpariaeth arlwyo bwffe yn unig ar ddau oddi ar ein gwasanaethau Marc IV y dydd yn ystod dydd Llun-dydd Gwener rhwng Caergybi a Chaerdydd.

Rydym yn edrych ymlaen at groesawu ein gwasanaeth arlwyo llawn pan fydd yn ddiogel inni wneud hynny.

 

 

Fydd toiledau ac ystafelloedd aros ar agor mewn gorsafoedd?

Byddan, lle bynnag bo hynny’n bosibl byddwn ni’n cadw ystafelloedd aros a thoiledau ar agor. Ond, oherwydd rheolau cadw pellter cymdeithasol, bydd cyfyngiadau ar faint o bobl fydd yn gallu eu defnyddio ar yr un pryd. Bydd hylif diheintio a deunyddiau golchi dwylo ar gael i’w defnyddio. 

 

 

Ble fydd pobl yn aros os bydd tarfu mawr ar y gwasanaeth?

Rydyn ni’n gweithio gyda’r diwydiant trafnidiaeth gyhoeddus i leihau tarfu. Os bydd digwyddiadau ar y rhwydwaith trafnidiaeth, bydd y gweithredwr trafnidiaeth perthnasol yn darparu’r wybodaeth ddiweddaraf i deithwyr ynghyd â chyngor trwy eu sianeli cyfathrebu i wneud yn siŵr bod pawb yn gallu parhau â’u taith mor gyflym ac mor ddiogel â phosibl.

I osgoi torfeydd yn ymgasglu yn ystod unrhyw darfu, tarwch olwg ar eich taith cyn i chi deithio:

Rheilffordd – www.journeycheck.com/tfwrail

Bysiau – traveline.cymru

Holwch cyn teithio oherwydd byddwn yn rhedeg llai o wasanaethau trên ac efallai y bydd rhai gwasanaethau hefyd yn newid neu’n cael eu canslo ar fyr rybudd.

Gallwch ddarllen canllawiau Llywodraeth Cymru yma.

 

 

Beth fydd yn digwydd os oes oedi neu darfu ar y gwasanaethau?

Mewn achosion o oedi neu darfu mawr, byddwn yn parhau i ddarparu bysiau yn lle trenau. Os bydd hyn yn digwydd, bydd staff wrth law i roi’r holl gyfarwyddiadau a manylion perthnasol i chi a bydd mesurau cadw pellter corfforol ar waith, lle bynnag bo hynny’n bosibl.

Lle bo hynny’n bosibl, bydd gweithredwyr bysiau yn trefnu bysiau yn lle trenau cyn gynted â phosibl a byddan nhw’n cynnig y lefel gywir o gymorth i gadw teithwyr yn ddiogel. Byddan nhw’n cyfleu gwybodaeth am oedi drwy eu sianeli cyfathrebu. 

 

 

Pa gymorth ychwanegol sydd ar gael i staff trafnidiaeth gyhoeddus?

Mae diogelwch a llesiant y staff rheng flaen ar draws y rhwydwaith trafnidiaeth gyhoeddus yn parhau i fod yn un o’n prif flaenoriaethu. 

Rydyn ni’n cydweithio gydag undebau llafur, cyrff diogelwch a phartneriaid eraill i sicrhau bod ein pobl yn gallu gweithio’n ddiogel tra’n helpu pobl sydd angen teithio i gyrraedd lle maen nhw’n mynd. 

Byddwn ni’n parhau i ddilyn iechyd cyhoeddus a chyngor y llywodraeth ar beth sydd angen i staff trafnidiaeth gyhoeddus ei wneud wrth gyflawni eu dyletswyddau gwaith. Mae hyn yn cynnwys gwisgo gorchuddion wyneb ac offer diogelwch addas eraill, fel bo angen.

 

 

Rydw i’n teimlo’n bryderus ac yn unig iawn, lle alla i gael help?

Rydyn ni’n deall bod hwn yn gyfnod digynsail sydd wedi achosi straen a gorbryder i deithwyr a staff ar draws ein rhwydwaith, rydyn ni’n gwneud popeth y gallwn ni leihau’r peryglon ac i wneud yn siŵr bod pawb sy’n gorfod defnyddio’r rhwydwaith yn gallu teithio’n ddiogel. Os oes angen i chi siarad â rhywun, gallwch chi gysylltu ag un o’r elusennau sydd wedi’u rhestru isod ac sy’n cynnig cyngor cyfrinachol am ddim 24/7:

Y Samariaid – www.samaritans.org

Amser i Newid Cymru – www.timetochangewales.org.uk/cy/

Mind – www.mind.org.uk

 

 

Dydy fy nghartref ddim yn ddiogel, lle alla i fynd i gael help gyda thrais domestig?

Rydyn ni’n rhan o gynllun ‘Rheilffyrdd i Loches’ yn cefnogi Cymorth i Fenywod, sy’n cynnig talu costau teithio ar drên i unrhyw un sydd angen ffoi rhai trais domestig yn ystod yr argyfwng coronafeirws.

Mae rhagor o wybodaeth ar gael yma.