Maint y testun: A A A
Cyferbynnedd:
Gwrando: More about BrowseAloud
Digwyddiadau

Latest Tweets

@TravelineCymru RT Some of our timetables are being revised from next Monday 10th August: Services 122 &170 in the Rhondda and service… https://t.co/j10azQvBWO
@TravelineCymru Did you know that you can plan a journey by bike and foot using our Journey Planner tool? These active travel optio… https://t.co/6nt09YRHwc
@TravelineCymru Wyddech chi y gallwch ddefnyddio ein Cynlluniwr Taith i gynllunio taith os ydych am feicio neu gerdded? Mae’r dulli… https://t.co/cv4pVw1BgB
@TravelineCymru RT Gyda'r tywydd braf wedi ei rhagweld dros y penwythnos, rydym yn deall ei fod yn ddeniadol i deithio, ond plîs helpw… https://t.co/3iIF1L5Sfm
@TravelineCymru RT With warm weather forecast this weekend we appreciate it's tempting to travel, but please help us keep trains clear… https://t.co/UFPAfupqFn
https://www.abergavennyfoodfestival.com/

Gŵyl Fwyd y Fenni – O ddydd Sadwrn 21 Medi tan ddydd Sul 22 Medi 2019

Ers 20 mlynedd, mae Gŵyl Fwyd y Fenni wedi bod yn un o uchafbwyntiau’r calendr bwyd a choginio i drigolion lleol ac ymwelwyr fel ei gilydd. Mae cogyddion, busnesau bwyd, newyddiadurwyr, ffermwyr a chynhyrchwyr bwyd yn teithio o bell ac agos i fwynhau’r ŵyl groesawgar a chynhwysol hon sy’n enwog am ei rhaglen wych o weithgareddau hynod ddiddorol. Mae’r gweithgareddau hynny’n cynnwys dosbarthiadau meistr gan y bobl broffesiynol, gwersi coginio, trafodaethau am bynciau’r dydd, cyfleoedd i flasu cynnyrch a gweithgareddau i blant.

Nod yr ŵyl yw meithrin dealltwriaeth o’r problemau y mae’r sawl sy’n cynhyrchu ac yn prynu bwyd yn eu hwynebu heddiw, cynnig syniadau newydd ar gyfer y dyfodol a dangos rhai o’r sêr sy’n dod i’r amlwg yn y diwydiant. Mae’n gyfle hefyd i bobl archwilio bwyd a dysgu amdano, gan flasu danteithion hyfryd ar yr un pryd!

 

Mae uchafbwyntiau’r ŵyl yn cynnwys:

  • Coginio ar Dân Agored: Mae’r llwyfan Coginio ar Dân Agored yn arddangos yr hyn sydd orau am goginio yn yr awyr agored, gyda thiroedd godidog Castell y Fenni yn gefndir i’r cyfan. Bydd cyd-sylfaenydd Bwyty Poco, Ben Pryor, yn cynnal arddangosiadau a fydd yn cynnwys ‘Coginio Llysiau ar y Barbeciw gyda Matt Pritchard, seren y gyfres Dirty Vegan ar y BBC’ a ‘Tri Chwrs ar Dân Agored gyda Freddy Bird’.
  • Marchnadoedd: Mae’r marchnadoedd heb os ymhlith uchafbwyntiau’r ŵyl fwyd, a bydd dros 220 o stondinau i’w cael ar 8 safle gwahanol ar draws y Fenni, o Castle Street i Cross Street ac o Horsington’s Yard i Neuadd y Farchnad. Bydd digonedd o ddewis ar gael i ymwelwyr ar stondinau caws, gwin, bara a chynnyrch artisan, cigoedd oer, cynnyrch o lysiau, a llawer mwy.
  • Gweithdai Blasu: P’un a ydych am ddysgu mwy am ‘Anatomi’r Fuwch’, ‘Pysgod Cregyn o Gymru’ neu ‘Deall Blas’, bydd y gweithdai rhyngweithiol hyn yn siŵr o dynnu dŵr o’ch dannedd.
  • Y Buarth: Bydd ffermwyr o bell ac agos yn dod ynghyd i adrodd stori go iawn ffermio heddiw ac i ddathlu hyfrydwch ac amrywiaeth y cynnyrch yr ydym yn ei fwyta. At hynny, gall ymwelwyr weld yr anifeiliaid yn y llociau a’r babell weithgareddau sy’n addas i’r teulu, lle caiff gweithdai eu cynnal ar gyfer plant o bob oed.

I gael mwy o wybodaeth am y digwyddiad a gweld rhaglen lawn yr ŵyl, ewch i wefan Gŵyl Fwyd y Fenni.

 

Ydych chi am deithio i’r digwyddiad hwn?

Mae trenau sy’n teithio’n aml ar y rheilffordd o Gaerdydd i Fanceinion yn gwasanaethu Gorsaf Drenau’r Fenni, sydd 5-10 munud o waith cerdded o faes yr ŵyl. At hynny, gall ymwelwyr ddefnyddio gwasanaethau bws lleol sy’n cynnwys gwasanaeth X4 o Gaerdydd i Henffordd, gwasanaeth X20 o Gasnewydd i’r Fenni a gwasanaethau X3/X33 o Gaerdydd i’r Fenni, sydd i gyd yn aros o fewn pellter cerdded byr i fynedfa’r ŵyl.

 

Trafnidiaeth gyhoeddus

Os ydych am deithio ar drafnidiaeth gyhoeddus, defnyddiwch ein Cynlluniwr Taith i ddod o hyd i’r llwybr mwyaf cyfleus, manylion y gwasanaethau sy’n rhedeg a’u hamseroedd.

Os hoffech ddod o hyd i amserlen fysiau, ewch i’n tudalen Amserlenni. Yma, gallwch chwilio am lwybr bysiau penodol neu’ch lleoliad er mwyn gweld amserlenni gwasanaethau yn eich ardal. Yn ogystal, byddwch yn gallu argraffu’r amserlen er mwyn mynd â hi gyda chi ar eich taith.

 

Cerdded a beicio

Gallwch hefyd ddefnyddio ein cynlluniwr taith i ddod o hyd i lwybrau cerdded a beicio er  mwyn cyrraedd eich digwyddiad. Os ydych yn byw’n agos, gall cerdded fod yn ffordd wych o weld y golygfeydd a mwynhau’r awyrgylch cyn y digwyddiad!

Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar ein tudalen Beicio a Cherdded.

 

Rydym yn cynnig gwasanaeth rhadffôn hefyd. Bydd un o’n cynghorwyr cyfeillgar wrth law i ateb unrhyw ymholiadau sydd gennych am drafnidiaeth gyhoeddus ac i’ch helpu i gynllunio eich taith. Ffoniwch ni ar 0800 464 00 00 yn rhad ac am ddim!

< Pob digwyddiad