Maint y testun: A A A
Cyferbynnedd:
Gwrando: More about BrowseAloud

Ffoniwch ni: 0800 464 00 00

Problemau teithio

Bydd ffyrdd canol y ddinas yn cael eu cau’n llwyr pan fydd Cymru yn chwarae yn erbyn Lloegr (ar 23 Chwefror) ac Iwerddon (ar 16 Mawrth) yn Stadiwm Principality.

Isod ceir rhestr lawn o’r ffyrdd a fydd ar gau a manylion y dargyfeiriadau a fydd mewn grym. Byddwn yn diweddaru’r wybodaeth hon wrth i ni ei chael gan weithredwyr.

 

Cyngor Caerdydd:

Cymru ynerbyn Iwerddon- Dydd Sadwrn 16 Mawrth: Ffyrdd canol y ddinas ar gau’n llwyr o 11:15 tan 17:45 (y gic gyntaf - 14:45)

Mae cau ffyrdd canol y ddinas yn llwyr yn golygu y bydd y ffyrdd canlynol ar gau:

 • Ffordd y Brenin o’r gyffordd â Heol y Gogledd i’r gyffordd â Heol y Dug.
 • Heol Ddwyreiniol y Bont-faen o’r gyffordd â Heol y Gadeirlan i’r gyffordd â Heol y Porth.
 • Stryd Tudor o’r gyffordd â Clare Road i’r gyffordd â Stryd Wood (caniateir mynediad i breswylwyr a masnachwyr ar hyd Fitzhammon Embankment).
 • Plantagenet Street a Beauchamp Street o’r cyffyrdd â Despenser Place i’r cyffyrdd â Stryd Tudor (caniateir mynediad i breswylwyr a masnachwyr).
 • Heol Saunders o’r gyffordd â Heol Eglwys Fair.
 • Heol y Tollty ar ei hyd (caniateir mynediad i feysydd parcio preifat).
 • Heol Penarth o’r gyffordd â Heol Saunders i’r fynedfa sy’n arwain at gefn yr Orsaf Ganolog. 

 

Bydd y ffyrdd canlynol ar gau ar eu hyd: Heol y Dug, Heol y Castell, Y Stryd Fawr, Heol Eglwys Fair, Stryd Caroline, Stryd Wood, y Sgwâr Canolog, Heol y Porth, Stryd y Cei, Plas y Neuadd, Y Gwter, Heol y Parc, Stryd Havelock a Heol Scott

 

 • Bydd Heol Scott a Heol y Parc yn cael eu cau’n gynnar yn y dydd oherwydd yr angen i baratoi Gât 5 a diogelu cefnogwyr a fydd yn ciwio.
 • Y Ganolfan Ddinesig: Caiff mynediad i ran o’r Ganolfan Ddinesig ei reoli drwy gydol y dydd, a chaniateir mynediad yn unig at ddiben parcio i’r sawl sy’n mynychu’r digwyddiad, parcio i rai cymudwyr a llwytho, a mynediad i feysydd parcio preifat. Mae’r ffyrdd yr effeithir arnynt yn cynnwys: Rhodfa’r Brenin Edward VII, Rhodfa’r Amgueddfa, Heol Neuadd y Ddinas, Heol y Coleg a Heol Gerddi’r Orsedd.
 • O 16:00 (16th) ymlaen nes y bydd y ciwiau ar gyfer trenau yn diflannu, bydd Rhodfa’r Orsaf ar gau yn ei chyfanrwydd – bydd modd i geir adael maes parcio Canolfan Siopa Capitol drwy Stryd Ogleddol Edward/Rhodfa’r Orsaf tua’r gogledd i Heol Casnewydd/Plas Dumfries. 

Os bydd unrhyw bryderon ynghylch diogelwch oherwydd bod torfeydd yn ciwio i fynd i mewn i’r lleoliad cyn bod y gatiau’n agor, mae’n bosibl y bydd angen cau Stryd Wood a Heol y Porth yn gynharach ac y bydd angen cau lonydd ar Heol Ddwyreiniol y Bont-faen wrth ymyl Gât 1.

Os bydd unrhyw bryderon ynghylch diogelwch oherwydd y systemau ciwio yng Ngorsaf Ganolog Caerdydd a Gorsaf Heol y Frenhines, bydd Rhodfa’r Orsaf, Stryd Wood, Heol y Porth, Heol y Parc, Stryd Havelock, Heol Eglwys Fair, Heol Penarth, Heol Saunders a Heol y Tollty yn parhau ar gau nes y bydd y problemau hynny wedi’u datrys.

Wedi i’r drefn cau ffyrdd ar gyfer y digwyddiad ddod i ben dylech nodi y bydd y drefn o gau rhan isaf Heol Eglwys Fair yn y nos - o’r gyffordd â Stryd Wood / Heol y Porth i’r gyffordd â Lôn y Felin - yn parhau mewn grym, sy’n golygu y caiff y drefn ei gweithredu’n gynt nag arfer am 17:45 (ar 16 Mawrth).

 

Parcio a Theithio Gorllewin Caerdydd, Lecwydd – Cod post: CF11 8EG

Cyrraedd yno: Gadael yr M4 wrth gyffordd 33, yna dilyn yr arwyddion i’r safle ar Leckwith Road

Pellter o ganol y ddinas / Stadiwm Principality: 1.5 milltir (10-15 munud)

Cost: £10 yn daladwy yn y maes parcio ar y dydd (arian parod yn unig) neu £8 o gadw lle ymlaen llaw – Os byddwch yn cadw lle ymlaen llaw, bydd gofyn i chi ARGRAFFU’R CADARNHAD EICH BOD WEDI GWNEUD HYNNY A’I ROI I’R SWYDDOG. Heb gopi caled o’r cadarnhad, bydd yn rhaid i chi dalu ag arian parod ar y dydd.

Pwynt gollwng: Tresillian Way North, y tu ôl i’r Orsaf Drenau

Bydd staff yn y maes parcio o 8:30am ymlaen a bydd yn agor am 9:00am, gyda’r bws cyntaf yn gadael am 9:00am. Bydd y bws olaf yn gadael y man casglu am 9:00pm a bydd y maes parcio yn cau am 9:30pm.

 

 

Bws Caerdydd:

Your buses will start from different city centre locations. The dates and times of these diversions are as follows:

Cymru yn erbyn Iwerddon (Dydd Sadwrn 16 Mawrth)- 11:10-18:30*

* Noder y bydd dargyfeiriadau nos Wener/Sadwrn yn dechrau gweithredu o 18:30 ymlaen ar y dyddiad hwn (maent fel rheol yn dechrau gweithredu am 22:00).

 

 

Rhif y llwybr  Man ymadael yng nghanol y ddinas 
1 a 2 ▲ Heol Pont-yr-Aes (JH)
6 (baycar) ● Heol y Tollty
8, 9 a 9A i Fae Caerdyddne u’r Pentref Chwaraeon Heol Pont-yr-Aes (JH)
8, 9 a 9A i Ysbyty’r Waun Ffordd Churchill 
13 i Fae Caerdydd a’r Pentref Chwaraeon Heol Pont-yr-Aes (JH)
13 i’r Ddrôp Stryd Tudor
15 Stryd Tudor
17 ac 18 Stryd Tudor
21, 23 a 24 Heol y Brodyr Llwydion
25 Stryd Tudor
27 Heol y Brodyr Llwydion
28, 28A a 28B Heol y Brodyr Llwydion
30 Heol y Brodyr Llwydion
35 Heol y Brodyr Llwydion
44, 45, 45B Ffordd Churchill
49 a 50 Ffordd Churchill
51 Ffordd Churchill
52 Ffordd Churchill
53 Heol y Brodyr Llwydion
54 i Gyncoed Heol y Brodyr Llwydion
54 i Channel View  Heol Pont-yr-Aes (JH)
57 a 58 Ffordd Churchill
61 i Bentre-baen  Stryd Tudor
61 i Bengam Green Ffordd Churchill
63 a 63A Stryd Tudor
64 a 65 Stryd Tudor
66 Stryd Tudor
86 Heol y Brodyr Llwydion
91* Heol y Tollty (*runs during summer months only)
92, 92B, 93, 94 a 94B Ddydd Llun i ddydd Sadwrn, Heol y Tollty tan 19:00 neu Stryd Tudor ar ôl 19:00 nes y bydd y ffyrdd ar agor. Ar ddydd Sul a dydd Llun Gŵyl y Banc bydd y bysiau’n cyrraedd ac yn ymadael o Stryd Tudor drwy gydol y dydd.  
95 i’r Barri Stryd Tudor
95 i Ysbyty’r Waun Heol y Brodyr Llwydion
95A, 95B a 95C Taffs Mead Embankment
96 a 96A Taffs Mead Embankment
X45 i gyfeiriad Llaneirwg Ffordd Churchill
X45 i gyfeiriad Parc Manwerth u Bae Caerdydd Heol Pont-yr-Aes (JH)
X59 Plas Dumfries HT (drwy gydol y dydd)
X91 Stryd Tudor
CCFC Shuttle Bus Stryd Tudor

 

▲ Ar ddiwrnod y digwyddiad, ni fydd gwasanaethau rhif 1 a 2 yn gwasanaethu’r tu cefn i’r Orsaf Reilffordd Ganolog (arosfannau JM a JN) ar ôl i’r ffyrdd gael eu cau.

● Ar ddiwrnod y digwyddiad, bydd y gwasanaeth baycar yn gweithredu rhwng canol y ddinas (Heol y Tollty – JG) a Bae Caerdydd yn unig. Ni fydd yn gwasanaethu cylch canol y ddinas na’r tu cefn i’r Orsaf Reilffordd Ganolog (arhosfan JM) ar ôl i’r ffyrdd gael eu cau.

 

 

First Cymru:

Cymru yn erbyn Iwerddon (Dydd Sadwrn 16 Mawrth)- 10:45-18:15

Bydd gwasanaethau X2 yn cael eu dargyfeirio ar hyd Stryd Tudor er mwyn casglu a gollwng teithwyr tra bydd y ffyrdd ar gau.

 

 

Newport Bus:

Bydd gwasanaeth rhif 30 o Gasnewydd i Gaerdydd yn dechrau ac yn gorffen yn Heol y Brodyr Llwydion rhwng 13:15 a 20:00.

Ar ôl 20:00, bydd y gwasanaethau’n dilyn dargyfeiriadau arferol nos Wener a nos Sadwrn drwy ganol y ddinas (sydd fel rheol yn dechrau gweithredu am 22:00).

 

 

New Adventure Travels:

Ddydd Sadwrn 16 Mawrth 2019, bydd Cymru yn herio Iwerddon ym Mhencampwriaeth y 6 Gwlad. O ganlyniad, bydd gwasanaethau’n cael eu dargyfeirio drwy’r dydd tan amser y bws olaf. 

Bydd y bysiau’n aros wrth unrhyw arhosfan swyddogol ar hyd llwybr y dargyfeiriad. I gael rhagor o fanylion am y llwybrau y bydd y gwasanaethau’n eu dilyn, cliciwch yma.

 

 

Stagecoach:

Cymru yn erbyn Iwerddon (Dydd Sadwrn 16 Mawrth)

Bydd bysiau Stagecoach yn cychwyn ac yn gorffen eu taith yn Heol y Brodyr Llwydion drwy’r dydd.

Bydd bysiau 122 a 124 yn teithio trwy Gabalfa ac NI fyddant yn gwasanaethu Heol y Gadeirlan na Heol y Castell am weddill y dydd.  

NI fydd bysiau 25 a 132 yn gwasanaethu Rhodfa Lloyd George a Bae Caerdydd.

 

HEOL Y BRODYR LLWYDION

DRWY’R DYDD:

Bydd bysiau T4 a T14 TrawsCymru a bysiau 132 ac X4 Stagecoach yn gadael o arhosfan bysiau GN tan 20:00, ac o arhosfan bysiau GJ wedyn.

Bydd bysiau 25, 26 ac X3 Stagecoach yn gadael o arhosfan bysiau GH.

Bydd bysiau 122, 124 a 136 Stagecoach yn parhau i adael o arhosfan bysiau GE. 

 

Trafnidiaeth Cymru:

Cymru yn erbyn Iwerddon (Dydd Sadwrn 16 Mawrth)

 • Bydd lleoedd yn brin ar lwybrau lleol yng Nghaerdydd a’r Cymoedd ar ôl y gêm.
 • Mae Trafnidiaeth Cymru yn cynghori cwsmeriaid i beidio ag aros tan y trên olaf i fynd adref.
 • Ddydd Sadwrn dylech gadarnhau eich cynlluniau teithio cyn i chi deithio, ar www.journeycheck.com/TfWrail, er mwyn cael y wybodaeth ddiweddaraf am newidiadau amser real i wasanaethau.
 • Bydd system giwio ar waith ar ôl y gêm yng ngorsaf Caerdydd Canolog.
 • Bydd gorsaf Heol y Frenhines Caerdydd yn cau am 18:00. Ar ôl yr amser hwnnw, dylech ddefnyddio gorsaf Caerdydd Canolog ar gyfer yr holl wasanaethau lleol sy’n gweithredu yng Nghaerdydd a’r Cymoedd. 

Cliciwch yma i weld y map ciwio a fydd ar waith yng ngorsaf Caerdydd Canolog ar gyfer y gêm.

Cliciwch yma i weld y map ar gyfer cerdded rhwng gorsaf Heol y Frenhines Caerdydd a gorsaf Caerdydd Canolog.

 

Yn ôl