Maint y testun: A A A
Cyferbynnedd:
Gwrando: More about BrowseAloud

Ffoniwch ni: 0800 464 00 00

Problemau teithio

Bydd nifer o ffyrdd yng nghanol y ddinas ar gau ar ddiwrnodau gemau Cyfres Ryngwladol yr Hydref. Mae’r wybodaeth a ddarparwyd gan bob gweithredwr i’w gweld isod.

 

Cyngor Caerdydd: 

Er mwyn hwyluso trefniadau’r gêm rhwng Cymru yn erbyn De Affrica yn Stadiwm Principality ddydd Sadwrn 24 Tachwedd 2018 (bydd y gic gyntaf am 17:20), bydd y ffyrdd canlynol yng nghanol y ddinas ar gau rhwng 13:45 a 20:15:

 • Ffordd y Brenin o’r gyffordd â Heol y Gogledd i’r gyffordd â Heol y Dug.
 • Heol Ddwyreiniol y Bont-faen o’r gyffordd â Heol y Gadeirlan i’r gyffordd â Heol y Porth.
 • Stryd Tudor o’r gyffordd â Clare Road i’r gyffordd â Stryd Wood (caniateir mynediad i breswylwyr a masnachwyr ar hyd Fitzhammon Embankment).
 • Plantagenet Street a Beauchamp Street o’r cyffyrdd â Despenser Place i’r cyffyrdd â Stryd Tudor (caniateir mynediad i breswylwyr a masnachwyr).
 • Heol Saunders o’r gyffordd â Heol Eglwys Fair.
 • Heol y Tollty ar ei hyd (caniateir mynediad i feysydd parcio preifat).
 • Heol Penarth o’r gyffordd â Heol Saunders i’r fynedfa sy’n arwain at gefn yr Orsaf Ganolog. 

Bydd y ffyrdd canlynol ar gau ar eu hyd: Heol y Dug, Heol y Castell, Y Stryd Fawr, Heol Eglwys Fair, Stryd Caroline, Stryd Wood, y Sgwâr Canolog, Heol y Porth, Stryd y Cei, Plas y Neuadd, Y Gwter, Heol y Parc, Stryd Havelock a Heol Scott

 

 • Bydd Heol Scott a Heol y Parc yn cael eu cau’n gynnar yn y dydd oherwydd yr angen i baratoi Gât 5 a diogelu cefnogwyr a fydd yn ciwio.
 • Y Ganolfan Ddinesig: Caiff mynediad i ran o’r Ganolfan Ddinesig ei reoli drwy gydol y dydd, a chaniateir mynediad yn unig at ddiben parcio i’r sawl sy’n mynychu’r digwyddiad, parcio i rai cymudwyr a llwytho, a mynediad i feysydd parcio preifat. Mae’r ffyrdd yr effeithir arnynt yn cynnwys: Rhodfa’r Brenin Edward VII, Rhodfa’r Amgueddfa, Heol Neuadd y Ddinas, Heol y Coleg a Heol Gerddi’r Orsedd.
 • O 18:30 ymlaen nes y bydd y ciwiau ar gyfer trenau yn diflannu, bydd Rhodfa’r Orsaf ar gau yn ei chyfanrwydd – bydd modd i geir adael maes parcio Canolfan Siopa Capitol drwy Stryd Ogleddol Edward/Rhodfa’r Orsaf tua’r gogledd i Heol Casnewydd/Plas Dumfries. 

Os bydd unrhyw bryderon ynghylch diogelwch oherwydd bod torfeydd yn ciwio i fynd i mewn i’r lleoliad cyn bod y gatiau’n agor, mae’n bosibl y bydd angen cau Stryd Wood a Heol y Porth yn gynharach ac y bydd angen cau lonydd ar Heol Ddwyreiniol y Bont-faen wrth ymyl Gât 1.

Os bydd unrhyw bryderon ynghylch diogelwch oherwydd y systemau ciwio yng Ngorsaf Ganolog Caerdydd a Gorsaf Heol y Frenhines, bydd Rhodfa’r Orsaf, Stryd Wood, Heol y Porth, Heol y Parc, Stryd Havelock, Heol Eglwys Fair, Heol Penarth, Heol Saunders a Heol y Tollty yn parhau ar gau nes y bydd y problemau hynny wedi’u datrys.

 

Bws Caerdydd:

Your buses will start from different city centre locations. The dates and times of these diversions are as follows:

 • Dydd Sadwrn 3 Tachwedd (Cymru v Yr Alban) rhwng 11:00 a 18:30
 • Dydd Sadwrn 10 Tachwedd (Cymru v Awstralia) rhwng 13:45 a 21:30
 • Dydd Sadwrn 17 Tachwedd (Cymru v Tonga) rhwng 11:00 a 18:30
 • Dydd Sadwrn 24 Tachwedd (Cymru v De Affrica) rhwng 13:45 a 21:30

Cardiff Bus- Autumn Internationals

Rhif y llwybr  Man ymadael yng nghanol y ddinas 
1 a 2 ▲ Heol Pont-yr-Aes (JH)
6 (baycar) ● Heol y Tollty
8, 9 a 9A i Fae Caerdyddne u’r Pentref Chwaraeon Heol Pont-yr-Aes (JH)
8, 9 a 9A i Ysbyty’r Waun Ffordd Churchill 
13 i Fae Caerdydd a’r Pentref Chwaraeon Heol Pont-yr-Aes (JH)
13 i’r Ddrôp Taffs Mead Embankment
15 Taffs Mead Embankment
17 ac 18 Taffs Mead Embankment
21, 23 a 24 Heol y Brodyr Llwydion
25 Taffs Mead Embankment 
27 Heol y Brodyr Llwydion
28, 28A a 28B Heol y Brodyr Llwydion
30 Heol y Brodyr Llwydion
35 Heol y Brodyr Llwydion
44, 45, 45B Ffordd Churchill
49 a 50 Ffordd Churchill
51 Ffordd Churchill
52 Ffordd Churchill
53 Heol y Brodyr Llwydion
54 i Gyncoed Heol y Brodyr Llwydion
54 i Channel View  Heol Pont-yr-Aes (JH)
57 a 58 Ffordd Churchill
61 i Bentre-baen  Taffs Mead Embankment
61 i Bengam Green Ffordd Churchill
63 a 63A Taffs Mead Embankment
64 a 65 Taffs Mead Embankment
66 Taffs Mead Embankment
86 Heol y Brodyr Llwydion
91 Heol y Tollty
92, 92B, 93, 94 a 94B Ddydd Llun i ddydd Sadwrn, Heol y Tollty tan 19:00 neu Taffs Mead Embankment ar ôl 19:00 nes y bydd y ffyrdd ar agor. Ar ddydd Sul a dydd Llun Gŵyl y Banc bydd y bysiau’n cyrraedd ac yn ymadael o Stryd Tudor drwy gydol y dydd.  
95 i’r Barri Taffs Mead Embankment
95 i Ysbyty’r Waun Heol y Brodyr Llwydion
95A, 95B a 95C Taffs Mead Embankment
96 a 96A Taffs Mead Embankment
X45 i gyfeiriad Llaneirwg Ffordd Churchill
X45 i gyfeiriad Parc Manwerth u Bae Caerdydd Heol Pont-yr-Aes (JH)
X59 Plas Dumfries HT (drwy gydol y dydd)
X91 Taffs Mead Embankment
CCFC Shuttle Bus Taffs Mead Embankment

 

▲ Ar ddiwrnod y digwyddiad, ni fydd gwasanaethau rhif 1 a 2 yn gwasanaethu’r tu cefn i’r Orsaf Reilffordd Ganolog (arosfannau JM a JN) ar ôl i’r ffyrdd gael eu cau.

● Ar ddiwrnod y digwyddiad, bydd y gwasanaeth baycar yn gweithredu rhwng canol y ddinas (Heol y Tollty – JG) a Bae Caerdydd yn unig. Ni fydd yn gwasanaethu cylch canol y ddinas na’r tu cefn i’r Orsaf Reilffordd Ganolog (arhosfan JM) ar ôl i’r ffyrdd gael eu cau.

 

 

First Cymru:

Bydd Stryd Wood yng Nghaerdydd ar gau er mwyn gallu rheoli’r torfeydd. Bydd gwasanaethau X2 yn cael eu dargyfeirio ar hyd Stryd Tudor er mwyn casglu a gollwng teithwyr tra bydd y ffyrdd ar gau.

Ar y dyddiadau isod, mae’n bosibl y bydd Stryd Wood yn cau’n hwyrach ac yn agor yn gynharach na’r disgwyl. Fodd bynnag, mae’n bosibl na fydd y gyrwyr yn ymwybodol o hynny ac y byddant yn dal i lynu wrth yr amseroedd a restrir isod:

 • 3 Tachwedd – 10:10 tan 19:35
 • 10 Tachwedd – 13:10 tan 22:00
 • 17 Tachwedd – 10:10 tan 19:35
 • 24 Tachwedd – 13:10 tan 22:00

 

 

Newport Bus:

Bydd gwasanaeth rhif 30 rhwng Casnewydd a Chaerdydd yn cychwyn ac yn gorffen yn Heol y Brodyr Llwydion ar y dyddiadau ac yn ystod yr amseroedd isod:

Cymru v Yr Alban Dydd Sadwrn 3 Tachwedd 11:00 a 18:30
Cymru v Awstralia Dydd Sadwrn 10 Tachwedd 13:45 a 21:30
Cymru v Tonga Dydd Sadwrn 17 Tachwedd 11:00 a 18:30
Cymru v De Affrica Dydd Sadwrn 24 Tachwedd 13:45 a 21:30

 

Bydd gwasanaeth rhif X30 yn gweithredu fel arfer yn ystod yr amseroedd hyn.

 

 

New Adventure Travels:

 

Stagecoach:

Bydd nifer o ffyrdd ar gau yng Nghaerdydd ddydd Sadwrn 24 Tachwedd 2018 oherwydd y gêm rygbi rhwng Cymru ac De Affrica. O 12:30pm ymlaen ac am weddill y dydd bydd holl fysiau Stagecoach yn dechrau ac yn gorffen eu taith ar Heol y Brodyr Llwydion.

 

HEOL Y GADEIRLAN:

Bydd bysiau 122 a 124 yn cael eu dargyfeirio ar hyd Heol y Gogledd ar ôl 10:00 ac NI FYDDANT yn gwasanaethu Heol y Gadeirlan.

 

BAE CAERDYDD:

NI FYDD bws 25 yn gwasanaethu Bae Caerdydd ar ôl 12:30.

 

HEOL Y BRODYR LLWYDION:

Ar ôl 12:30-

Bydd bysiau T4 a T14 TrawsCymru a bysiau 132 ac X4 Stagecoach yn gadael arhosfan bysiau GN nes 20:00, ac yna’n gadael arhosfan bysiau GJ ar ôl hynny.

Bydd bysiau 25, 26 ac X3 Stagecoach yn gadael o arhosfan bysiau GH.

Bydd bysiau 122, 124 a 136 Stagecoach yn dal i adael o arhosfan bysiau GE.

 

 

Trafnidiaeth Cymru:

Bydd y trenau’n brysur trwy’r dydd yn ardal Caerdydd.

 • Os byddwch chi’n mynd i’r gêm, teithiwch i Gaerdydd mor gynnar ag sy’n bosibl.
 • Bydd system giwio ar waith ar ôl y gêm yng ngorsafoedd Caerdydd Canolog a Heol y Frenhines.
 • Bydd Swyddogion Diogelu Refeniw ar batrôl ar y rhwydwaith, felly sicrhewch fod gennych docyn dilys i deithio cyn i chi fynd ar y trên.

 

Yn ôl