Problemau teithio

Gwasanaethau Rheilffyrdd Trafnidiaeth Cymru

Gwelliannau arfaethedig

Bydd rhai gwasanaethau bws yn gweithredu yn lle gwasanaethau trên yn ystod y misoedd nesaf oherwydd gwaith cynnal a chadw hanfodol a fydd yn digwydd ar rwydwaith rheilffyrdd Trafnidiaeth Cymru.

Mae’n bosibl y bydd rhai teithiau a wneir yn hwyr yn y nos ac yn gynnar yn y bore yn newid hefyd, nad yw eu manylion wedi’u cynnwys yn y wybodaeth a nodir. Pryd bynnag y bo modd, bwriedir i’r gwaith cynnal a chadw achosi cyn lleied ag sy’n bosibl o broblemau i gwsmeriaid.

Problemau teithio byr rybudd

Ar gyfer problemau teithio ar y diwrnod, a allai darfu ar wasanaethau, caiff cwsmeriaid eu hannog i ddefnyddio adnodd Gwirio Taith Gwasanaethau Rheilffyrdd Trafnidiaeth Cymru cyn iddynt deithio.

Yma, gallwch weld y wybodaeth ddiweddaraf am reilffyrdd, y wybodaeth ddiweddaraf am orsafoedd, manylion trenau sydd wedi’u canslo ar fyr rybudd neu fanylion unrhyw oedi, a gwybodaeth ddefnyddiol arall am broblemau a allai effeithio ar eich taith.

Gwaith Peirianyddol Rhwng Henffordd ac Amwythig

Oherwydd gwaith peirianyddol rhwng Henffordd ac Amwythig, ni fydd unrhyw drenau yn rhedeg rhwng Henffordd ac Amwythig dydd Gwener, 22ain o Fedi.

Gofynnir am gludiant ffordd amgen.

Cynghorir teithwyr i deithio ar lwybrau amgen, mae'r cwmnïau trenau canlynol yn derbyn tocynnau Trafnidiaeth Cymru.

  • Cross Country - Caerdydd i Firmingham
  • West Midlands Railway - Amwythig a Henffordd i Firmingham
  • Great Western Railway - Caerdydd i Parcffordd Bryste
  • Avanti - Birmingham i Crewe, Caer a Caergybi
  • Avanti - Stafford a Crewe i Fanceinion
  • Northern - Crewe i Fanceinion
Yn ôl