Newyddion

New Train Services between Aberystwyth and Shrewsbury

Gwasanaethau trên newydd rhwng Aberystwyth ac Amwythig

01 Mai 2014

Ym mis Ebrill, cafwyd cyhoeddiad ynghylch gwasanaethau trên newydd rhwng Aberystwyth ac Amwythig, ac mae’r rhai a fu’n ymgyrchu dros y gwasanaethau newydd yn dweud y byddant yn rhoi hwb i economi’r canolbarth, sydd i’w groesawu’n fawr.

Ddydd Mawrth 8 Ebrill cyhoeddodd y Gweinidog Trafnidiaeth, Edwina Hart, y byddai pedwar trên ychwanegol yn cael eu cyflwyno i redeg bob awr ar adegau prysur yn y bore a’r prynhawn o ddydd Llun i ddydd Sadwrn.

Mae dau wasanaeth dwyffordd newydd hefyd wedi’u cyhoeddi ar gyfer dydd Sul, gyda’r nod o wella’r gwasanaethau gyda’r nos ar reilffordd arfordir y Cambrian rhwng Abermo a Phwllheli. Darperir teithiau ychwanegol hefyd rhwng Llandrindod a Thre-gŵyr/Abertawe ac Amwythig/Crewe, a fydd yn cynnig gwell gwasanaeth i’r sawl sy’n teithio i’r gwaith yn y bore o ddydd Llun i ddydd Gwener.

Bydd y gwasanaethau newydd yn rhedeg am gyfnod prawf o dair blynedd yn y lle cyntaf, a byddant yn creu ugain o swyddi newydd i staff sy’n gweithio ar drenau a staff sy’n gweithio yn y gorsafoedd.

Meddai Rebecca Evans, yr Aelod Cynulliad dros Ganolbarth a Gorllewin Cymru: “Rwyf wrth fy modd bod Llywodraeth Cymru wedi gwrando ar farn pobl ynghylch yr angen am wasanaethau ychwanegol sy’n rhedeg yn amlach, a’r angen i sicrhau y caiff gwasanaethau eu darparu ar amseroedd mwy cyfleus, a’u bod yn cael eu hintegreiddio’n well â gwasanaethau trafnidiaeth eraill.

“Mae’r ffaith bod 20 o swyddi newydd wedi’u creu hefyd yn newyddion ardderchog, ac rwy’n falch nad dyma ddiwedd y daith – mae cyllid wedi’i ddarparu er mwyn gallu archwilio gwelliannau pellach i’r gwasanaeth.”

Cafodd y newyddion ei groesawu gan lawer, gan gynnwys y Cynghorydd Mansel Williams, Cadeirydd Pwyllgor Cyswllt Rheilffordd Aberystwyth – Amwythig a Fforwm Rheilffordd Calon Cymru.

“Mae hwn yn newyddion ardderchog i bobl y canolbarth. Mae rheilffordd y Cambrian a Chalon Cymru yn darparu gwasanaeth hanfodol i breswylwyr, pobl sy’n teithio i’r gwaith, twristiaid a myfyrwyr yn yr ardal” meddai. “Cawsom ymateb da iawn i’n harolwg am y gwasanaethau ar brif reilffordd y Cambrian a rheilffordd yr arfordir, a oedd yn ategu’r gefnogaeth a gafwyd yn lleol am wasanaeth bob awr, yn enwedig ar adegau prysur i bobl sy’n teithio i’r gwaith.”

Gan fod y gwasanaethau newydd bellach wedi’u cynllunio a’u trefnu, dylai’r swyddi newydd helpu i roi hwb i’r gymuned a diwallu anghenion y nifer fawr o bobl yn yr ardal sy’n defnyddio gwasanaethau trên ar adegau prysur drwy gydol yr wythnos.

Mae disgwyl i’r newidiadau ddod i rym ym mis Mai 2015.

Pob stori newyddion Rhannwch y neges hon