Newyddion

Stagecoach yn Ne Cymru yn clodfori arwyr lleol yn Nhorfaen

Stagecoach yn Ne Cymru yn clodfori arwyr lleol yn Nhorfaen

19 Mehefin 2019

Mae Stagecoach yn Ne Cymru yn cydnabod bod ei staff, ei gwsmeriaid a chymunedau lleol yn ganolog i’w fusnes. Felly, lansiwyd ymgyrch ‘arwyr lleol’ i gyd-fynd â chyflwyno fflyd o fysiau aur yn nhref Cwmbrân, a chanddynt injan Euro VI sy’n garedig i’r amgylchedd ac sydd â lefel isel o allyriadau carbon; technoleg sy’n diffodd yr injan pan fydd y bws yn llonydd; a’r offer diweddaraf ar gyfer systemau teledu cylch cyfyng.

Gofynnwyd i’r cyhoedd enwebu arwr tawel yn y gymuned, a oedd wedi gwneud mwy na’r disgwyl er budd elusen neu fudiad lleol. Wedi i gannoedd o enwebiadau ddod i law, cafodd Sue Malson sy’n Gynghorydd dros Sant Cadog a Phen-y-garn ei dewis yn brif enillydd. Cyflwynodd Stagecoach siec o £1000 i Sue tuag at ei helusen ‘Trac2’ sy’n ceisio mynd i’r afael â thlodi yn Nhrefddyn. At hynny, bydd un o’r bysiau aur yn cael ei enwi er anrhydedd iddi a chafodd docyn bws sy’n para mis.

Cafodd tri o arwyr lleol eraill eu dewis hefyd i gael rhodd o £100 i’w mudiad a chael un o fysiau aur y dref wedi’i enwi er anrhydedd iddynt. Y tri dan sylw oedd Sian Legge o Grŵp Cymunedol Greenmeadow / Neuadd St Dials, Rachel Hamilton o Theatr Ieuenctid Congress yng Nghwmbrân a Gerald Sims o grŵp nofio Dyfrgwn Cwmbrân.

Mewn seremoni ar Sgwâr Gwent yng nghanol Cwmbrân, cafodd y sieciau a phlaciau aur a oedd yn dwyn eu henwau eu cyflwyno i bob un o’r enillwyr gan Mark Tunstall, sef Rheolwr Gweithrediadau Depo Stagecoach yng Nghwmbrân. Bydd y placiau aur yn cael eu harddangos ar gefn y bysiau aur.

Meddai Sue: "Cefais dipyn o sioc pan glywais i! Rydw i wrth fy modd bod cynifer o bobl wedi fy enwebu. Byddwn yn gwneud defnydd da o’r arian. Rydym wrth law i gynorthwyo pawb yn Nhorfaen er mwyn helpu i fynd i’r afael â thlodi ledled y fwrdeistref."

Meddai Sian sy’n trefnu teithiau casglu sbwriel a digwyddiadau codi arian yn y gymuned: “Cefais syndod pan glywais fy mod wedi cael fy enwebu. Mae cynifer o bobl yn gwneud cymaint o waith da yn y gymuned, a dydw i ddim yn teimlo wir fy mod i wedi gwneud unrhyw beth arbennig. Mae’n braf bod Stagecoach yn cyfrannu arian i’r gymuned. Rydym wrthi’n adnewyddu’r parc ac rydym yn cynnig ystod o weithgareddau i blant, sy’n rhad ac am ddim neu nad ydynt yn costio llawer. Rydym hefyd yn cynnal rhandir ‘tyfu eich llysiau eich hun’ gydag Eglwys Fairhill."

Meddai Rachel sy’n rhan o Theatr Ieuenctid Congress sydd wedi cynnig lle diogel i bobl ifanc ddatblygu eu hyder a’u sgiliau perfformio: "Roedd yn newyddion hollol annisgwyl, bu’n rhaid i mi ddarllen yr ebost ddwywaith! Rwy’n falch iawn o gael fy nghydnabod gan Stagecoach ond mae’r wobr go iawn yn y gwaith yr ydym yn ei wneud. Bydd yr arian o gymorth i lwyfannu ein cynhyrchiad nesaf, sef ‘Godspell’, y byddwn yn ei berfformio ym mis Gorffennaf."

Mae Gerald Sims, a oedd yn methu â bod yn bresennol yn y seremoni, wedi treulio dros 40 awr yr wythnos yn hyfforddi grŵp nofio Dyfrgwn Cwmbrân ers dros 30 o flynyddoedd.

Meddai Rosa Williams, Rheolwr Marchnata Stagecoach yn Ne Cymru: “Rydym yn hynod o falch o gael enwi’r bysiau aur yn swyddogol er anrhydedd i’n harwyr lleol. Mae’r bysiau hyn yn gweithredu ar wasanaethau 1, 2, 5, 6 a 7 o amgylch Cwmbrân, Tŷ-canol, Fairwater, Thornhill, Croesyceiliog a Hollybush. Cafodd yr enillwyr eu henwebu gan bobl leol am eu cyfraniad neilltuol i’r gymuned ac mae’n anrhydedd mawr cael cyflwyno’r gwobrau hyn iddynt i ddiolch am eu gwaith gwych.

Mae’r cerbydau yn cynnwys y dechnoleg ddiweddaraf ar gyfer tracio bysiau, sy’n galluogi cwsmeriaid i ddefnyddio ap Stagecoach ar gyfer dyfeisiau symudol i dracio bws mewn amser real, ble bynnag y maent. Gall cwsmeriaid deithio mewn cerbydau moethus sy’n cynnig seddi â chefnau uchel, sydd wedi’u gorchuddio â lledr ecogyfeillgar; mwy o le i’r coesau; cyfleuster Wi-Fi rhad ac am ddim; a sawl man gwefru USB lle gallant wefru eu ffonau symudol. Mae cyhoeddiadau llafar a gwybodaeth weledol ddwyieithog am yr arhosfan nesaf yn sicrhau bod teithwyr yn cael gwybodaeth ychwanegol am eu taith”.

Pob stori newyddion Rhannwch y neges hon