Blog

Traveline Cymru Age Cymru Abergavenny

Ar y ffordd gyda…chlwb cinio’r Fenni

09 Awst 2017

Er mwyn helpu i hyrwyddo ein rhif Rhadffôn, sef 0800 464 0000, buom yn cydweithio ag Age Cymru ar brosiect celfyddydau yn y gymuned ac yn ymweld â chlybiau cinio lleol dros yr haf er mwyn codi ymwybyddiaeth o’r modd y gall ein rhif Rhadffôn newydd helpu’r sawl y mae arnynt angen cyngor ynghylch teithio.

Yn ogystal ag ymweld â chlwb cinio Afan Nedd (gallwch ddarllen am yr ymweliad hwnnw yma), buom hefyd yn ymweld â chlwb cinio’r Fenni lle bu aelodau’r grŵp yn hel eu hoff atgofion am deithio ar drafnidiaeth gyhoeddus.

Unwaith eto cawsom gwmni côr arbennig o’r enw Splott Local Vocals ar y diwrnod yn ogystal â chwmni côr lleol, a chafodd y côr hwnnw rai aelodau newydd o’r clwb cinio o ganlyniad i’r diwrnod!

Cafwyd straeon hyfryd gan y grŵp, a dyma rai o’r atgofion a gafodd eu rhannu â ni:

“Bydd yn rhaid i mi roi’r gorau i yrru y flwyddyn nesaf. Felly, byddai rhywbeth tebyg i’r rhif Rhadffôn yn ddefnyddiol iawn wrth i mi geisio dod o hyd i ffyrdd o fynd o le i le heb y car. Rwy’n gwybod bod tri bws yn teithio drwy’r pentref bob dydd, ond byddai’n wych cael rhywfaint o gymorth i gael rhagor o wybodaeth am y lleoedd y gallaf fynd iddynt ar fysiau yn y dyfodol.” (Eric)

 

“Ro’n i’n teithio ar y trên i Benarth pan stopiodd y trên ychydig y tu allan i Gaerdydd. Buom yno am oesoedd, a doedd neb yn gwybod pam...ar ôl sbel, gofynnodd fy mam i’r casglwr tocynnau beth oedd yn bod, ac esboniodd hwnnw fod gyr o wartheg yn rhwystro’r trên! Ro’n i’n meddwl ei fod yn tynnu ei choes! Cymerodd hi tua awr a hanner i’r gwartheg symud o’r ffordd. Roedd fy mam-gu yn disgwyl amdanom ym Mhenarth, a doedd dim ffordd gennym o gysylltu â hi. Roedd hi’n dechrau poeni ac yn methu â chredu’r stori ar ôl i ni gyrraedd yr orsaf maes o law!” (Sylvia)

 

“Rwy’n defnyddio’r bws yn rheolaidd i fynd i siopa yn y dref – tua dwywaith yr wythnos, fwy na thebyg. Mae’n fy arbed rhag gorfod cerdded i fyny ac i lawr y rhiw! Mae’r gyrwyr yn gyfeillgar tu hwnt, ac os byddaf yn teithio ar lwybr newydd byddaf bob amser yn gwneud yn siŵr fy mod yn mynd i’r cyfeiriad cywir a byddant yn gwneud yn siŵr fy mod ar y bws cywir!” (Sylvia)

 

“Ro’n i’n arfer teithio ar y bws o Abertyleri i Borth-cawl gyda chriw mawr o deuluoedd o’r capel. Roedd y daith fel pe bai wastad yn cymryd oesoedd, oherwydd ein bod mor awyddus i gyrraedd ac yn llawn cyffro! Roedd yn well gen i’r tripiau i Borth-cawl na’r tripiau i’r Barri – r’ych chi’n cael llai o dywod yn eich brechdanau ym Mhorth-cawl!” (Dienw)

 

“Doedd dim llawer o arian gennym pan oeddwn yn iau, ac ro’n i’n un o chwech o blant. Bob blwyddyn, byddem yn mynd ar y trên i Ynys y Barri. Rwy’n cofio mynd ar goll yn yr orsaf drenau a Mr Lewis o’r capel yn llwyddo i gael gafael arna i. Wna i fyth anghofio’r olwg ar ei wyneb pan gafodd afael arna i! Roedd e’n ddyn mor garedig!” (Valerie, 83)

 

“Cawsom dywydd garw iawn yn 1947 – y gaeaf gwaethaf erioed. Roedd cymaint o eira nes i ni fethu â mynd i’r ysgol am dri mis! Rwy’n cofio bod yr eira mor uchel nes ei fod yn gorchuddio pontydd y rheilffordd. Dim ond ar y trenau yr oedd modd cael bwyd i bobl yn lleol. Rwy’n cofio dechrau cael torthau enfawr o fara, a oedd dipyn yn fwy nag arfer, fel bod modd rhannu mwy ymysg y teuluoedd lleol.” (Valerie, 83)

 

"Ro’n i’n arfer teithio i’r gwaith ar y bws pan oeddwn i’n 17 oed ac yn gweithio yn ffatri Coopers. Doedd hi ddim yn siwrnai hir, dim ond rhyw 20 munud. Byddai fy mam yn sefyll wrth y drws ffrynt i wneud yn siŵr fy mod yn cyrraedd yr arhosfan bysiau, a byddwn innau’n gweiddi’n ôl arni wrth i mi gerdded er mwyn gwneud yn siŵr ei bod yn gallu fy nghlywed a’i bod yn gwybod fy mod yn iawn. Ro’n nhw’n ddiwrnodau hir; byddwn yn gadael am 6.45 y bore a fyddwn i ddim yn dychwelyd tan ar ôl hanner awr wedi chwech y nos, ond byddai fy mam wastad wedi paratoi swper ar fy nghyfer. Byddai’r rhif ffôn yn ddefnyddiol i mi er mwyn i mi allu dod o hyd i’r llwybrau a’r amseroedd ar gyfer bysiau i fynd i siopa yng Nghasnewydd neu Gwmbrân." (Cynthia, 84)

Hoffem ddiolch yn fawr iawn i Age Cymru am bob cymorth a gafwyd ar y diwrnod. Cofiwch, os oes angen gwybodaeth arnoch am drafnidiaeth gyhoeddus, gallwch ein ffonio’n rhad ac am ddim ar 0800 464 0000. Mae ein Canolfan Gyswllt ar agor bob dydd rhwng 7am ac 8pm.

Pob blog Rhannwch y neges hon