Newyddion

Job-Opportunity-Senior-Business-Development-Officer-Wales-Sustrans

Swydd Newydd: Uwch-swyddog Datblygu Busnes (Cymru) yn Sustrans

22 Mawrth 2021

Mae Sustrans yn chwilio am Uwch-swyddog Datblygu Busnes sy’n frwdfrydig ynghylch cynaliadwyedd, er mwyn ein helpu i adnabod cyfleoedd o ran cyllid a datblygu cynigion a thendrau cystadleuol.

Sustrans yw’r elusen sy’n ei gwneud yn haws i bobl gerdded a beicio. Rydym yn cysylltu pobl a lleoedd â’i gilydd, yn creu cymdogaethau y mae modd byw ynddynt, yn trawsnewid y modd y mae plant a phobl ifanc yn teithio’n ôl ac ymlaen i’r ysgol, ac yn darparu dull o deithio’n ôl ac ymlaen i’r gwaith sy’n gwneud i bobl deimlo’n hapusach ac yn fwy iach. Beth am gymryd y cam nesaf yn eich gyrfa drwy ymgeisio i fod yn aelod o’n tîm yng Nghymru?

  • Contract: Parhaol
  • Hyblyg – yng Nghaerdydd/gartref
  • 37.5 awr yr wythnos – byddem yn croesawuceisiadau i weithiooriauhyblyg
  • £27,528 y flwyddyn
  • Dyddiad cau: 9am ddydd Mercher 07 Ebrill 2021
  • Cyfeirnod: SUS3111

Ynglŷn â’r swydd

Mae Sustrans yn chwilio am Uwch-swyddog Datblygu Busnes sy’n frwdfrydig ynghylch cynaliadwyedd, er mwyn ein helpu i adnabod cyfleoedd o ran cyllid a datblygu cynigion a thendrau cystadleuol.

Yn eich swydd, byddwch yn mabwysiadu dull creadigol ac arloesol o weithio, yn datblygu syniadau newydd, yn ysgrifennu ceisiadau diddorol am gyllid ac yn gweithio’n barhaus i wella ansawdd cynigion a’r graddau y maent yn gystadleuol.

 

Ynglŷn â chi

Mae Sustrans yn chwilio am gyfathrebwr ardderchog sydd â’r gallu i ymgysylltu ag ystod amrywiol o randdeiliaid ac sydd â’r profiad i ddatblygu cydberthnasau cryf.

Bydd gennych brofiad o baratoi cynigion llwyddiannus am gyllid a thendrau cystadleuol a phrofiad o weithio gydag eraill i adnabod cyfleoedd newydd a pharatoi gwybodaeth megis cynlluniau prosiect.

Yn gyfnewid am hynny, gall Sustrans gynnig hyblygrwydd gwirioneddol i chi o safbwynt patrymau gweithio.
Mae Sustrans yn croesawu arweinyddiaeth gynhwysol a gaiff ei sbarduno gan werthoedd, a thrwy ei ddiwylliant sy’n canolbwyntio ar bobl mae’n gwrando ac yn neilltuo amser i arloesi.

Dyma gyfle gwych i ymuno â thîm bach lle gallwch gael effaith fawr a lle’r ydym yn gwerthfawrogi cyfraniad ac arbenigedd pawb.

 

Cyfweliadau

Yr amser a’r dyddiad cau ar gyfer cael ceisiadau a gwblhawyd yw 9am ddydd Mercher 07 Ebrill 2021. Bydd y cyfweliadau’n cael eu cynnal drwy MS Teams ddydd Gwener 16 Ebrill 2021.

Os bydd Sustrans yn cael nifer enfawr o geisiadau am y swydd wag hon, efallai y bydd yn penderfynu cyflwyno dyddiad cau cynharach na’r un a gaiff ei hysbysebu, felly dylech sicrhau bod eich cais yn cael ei gyflwyno cyn gynted ag sy’n bosibl.

 

Cydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant

Mae Sustrans wedi ymrwymo i leihau anghydraddoldeb, gwerthfawrogi amrywiaeth a galluogi cynhwysiant.

Mae Sustrans yn croesawu ceisiadau gan bobl o bob rhan o’r gymuned, yn enwedig y rhai na chânt eu cynrychioli’n ddigonol.
Ar hyn o bryd mae’r rhannau hynny’n cynnwys pobl sy’n ystyried bod ganddynt anabledd, pobl dduon ac Asiaidd a phobl o leiafrifoedd ethnig.

 

I lawrlwytho’r disgrifiad swydd ar gyfer y swydd hon, cyflwyno eich ffurflen gais a darllen y Polisi ynghylch Cydraddoldeb ac Amrywiaeth, ewch i wefan Sustrans.

 

Ffynhonnell y wybodaeth: Sustrans

Pob stori newyddion Rhannwch y neges hon