Newyddion

Latest Tweets

@TravelineCymru Have you used our new and improved disruptions page yet? If so, we would love to hear your feedback! Please email f… https://t.co/2qXYCjiWoI
@TravelineCymru Ydych chi wedi defnyddio ein tudalen newydd, well ar gyfer problemau teithio? Os felly, byddem yn falch iawn o gael… https://t.co/D7fSvY1bVY
@TravelineCymru Many of us have experienced loneliness or isolation over the last year. This #LonelinessAwarenessWeek, you could ma… https://t.co/oYId2KnlIF
@TravelineCymru Mae llawer ohonom wedi teimlo’n unig neu ar wahân i eraill yn ystod y flwyddyn ddiwethaf. Mae’n… https://t.co/rhBbXKJSeQ
@TravelineCymru RT #Caerphilly Service Update: Due to a technical issue the 08:45 A from Graig Y Rhacca to Caerphilly Will not operate… https://t.co/po6tsDDO3a

2021

Clean-Air-Day-June-17-2021
09 Meh

Cadwch y dyddiad! Bydd ‘Diwrnod Aer Glân 2021’ Global Action Plan yn digwydd ddydd Iau 17 Mehefin

Y thema eleni yw ‘diogelu iechyd ein plant rhag llygredd aer’ ar ôl blwyddyn lle mae’r pandemig COVID-19 wedi amharu ar fywydau plant.
Read More
Merthyr-Tydfil’s-£12m-bus-interchange-opening-next-week
04 Meh

Cyfnewidfa Fysiau £12 miliwn Merthyr Tudful ddydd Sul 13 Mehefin

Bydd y bysiau cyntaf yn gadael cyfnewidfa fysiau fodern, newydd Merthyr Tudful, Ddydd Sul 13 Mehefin.
Read More
Adventure-Travel-extends-404-service-to-Porthcawl-in-response-to-rise-in-Welsh-staycations
03 Meh

Adventure Travel yn estyn gwasanaeth 404 i Borthcawl er mwyn ymateb i gynnydd yn nifer y bobl sy’n aros yng Nghymru i fynd ar eu gwyliau

Mae Adventure Travel, y gweithredwr trafnidiaeth blaenllaw yn y de, wedi ymateb i’r cynnydd yn nifer y bobl sy’n aros yng Nghymru i fynd ar eu gwyliau drwy ehangu ei wasanaethau i gynnwys bws traeth ar gyfer yr haf.
Read More
Transport-for-Wales-to-expand-‘fflecsi’-bus-service-scheme-in-Blaenau-Gwent-on-Stagecoach-South-Wales-E2-and-E4-services
02 Meh

Trafnidiaeth Cymru yn bwriadu ehangu’r cynllun gwasanaethau bws ‘fflecsi’ ym Mlaenau Gwent ar wasanaethau E2 ac E4 Stagecoach yn Ne Cymru

Mae’r system archebu a reolir yn golygu bod teithwyr bws fflecsi yn sicr o gael sedd, sy’n helpu gyda mesurau cadw pellter corfforol.
Read More
Traveline-Cymru-launch-new-disruptions-features-led-by-customer-feedback
01 Meh

Traveline Cymru yn lansio nodwedd ‘problemau teithio’ newydd yn dilyn adborth gan gwsmeriaid

Yn awr, byddwch yn gallu gweld problemau teithio’n ôl dull teithio a gweld pan fydd problem deithio wedi dod i ben.
Read More
Stagecoach-customers-thanked-for-supporting-major-donations-to-the-NHS-Charities-Together-Covid-19-Appeal
28 Mai

Cwsmeriaid Stagecoach yn cael diolch am helpu i godi arian sylweddol i Apêl Covid-19 ‘NHS Charities Together’

Mae Stagecoach yn Ne Cymru wedi diolch i’w holl gwsmeriaid am helpu i godi dros £40,000 ar gyfer Apêl Covid-19 ‘NHS Charities Together’.
Read More
Joanna-Page-and-Gareth-Thomas-back-new-Network-Rail-safety-campaign-encouraging-children-to-take-rail-safety-pledge
24 Mai

Joanna Page a Gareth Thomas yn cefnogi ymgyrch diogelwch newydd Network Rail sy’n annog plant i wneud adduned ynghylch diogelwch ar y rheilffyrdd

Mae’r actores Joanna Page, un o sêr y gyfres Gavin and Stacey, a Gareth Thomas, cyn-gapten tîm rygbi Cymru, yn cael eu herio i wneud eu gorau glas mewn fideo addysgol newydd y bwriedir iddo addysgu plant am ddiogelwch ar y rheilffyrdd.
Read More
Job-opportunity-for-Quality-Manager-at-PTI-Cymru
21 Mai

Rydym yn recriwtio! Swydd Rheolwr Ansawdd ar gael yn PTI Cymru (Traveline Cymru)

Ydych chi’n frwdfrydig ynghylch hwyluso a goruchwylio gwasanaeth o safon i gwsmeriaid ar draws ystod eang o sianelau?
Read More
Traveline-Cymru-invest-in-vulnerable-customers-alongside-leading-inclusive-theatre-company-Hijinx
17 Mai

Traveline Cymru ar y cyd â’r cwmni theatr cynhwysol blaenllaw, Hijinx, yn buddsoddi mewn cwsmeriaid agored i niwed

Mae rhai o staff Traveline Cymru wedi bod yn cymryd rhan mewn hyfforddiant cyfathrebu arbenigol gydag un o gwmnïau theatr cynhwysol mwyaf blaenllaw Ewrop, er mwyn gwella’r gwasanaeth a gaiff ei ddarparu ar gyfer cwsmeriaid agored i niwed.
Read More
Traveline-Cymru-North-Wales-contact-centre-shortlisted-in-UK-Contact-Centre-Awards
12 Mai

Canolfan gyswllt Traveline Cymru yn y gogledd yn cyrraedd y rhestr fer yng Ngwobrau Canolfannau Cyswllt y DU

Mae ein canolfan gyswllt ddwyieithog ym Mhenrhyndeudraeth wedi cyrraedd y rhestr fer yng Ngwobrau Canolfannau Cyswllt y DU eleni, sy’n wobrau o fri.
Read More
Cardiff-Bus-to-introduce-36-new-electric-buses-on-network
23 Ebr

Bws Caerdydd yn cyflwyno 36 o fysiau trydan newydd ar ei rwydwaith

Credir mai hon yw’r archeb unigol fwyaf o fysiau trydan sydd wedi’i chyflwyno y tu allan i Lundain hyd yma.
Read More
How-to-travel-safely-on-public-transport-services-across-Wales
19 Ebr

Sut mae teithio’n ddiogel ar wasanaethau trafnidiaeth gyhoeddus ledled Cymru

Wrth i gyfyngiadau’r Coronafeirws barhau i gael eu llacio, mae’n bwysig bod pob un ohonoch yn dilyn yr holl reolau diogelwch wrth deithio a’ch bod yn ymwybodol o’r newidiadau diweddaraf i amserlenni gwasanaethau ledled Cymru.
Read More
Train-operators-to-extend-lifesaving-Rail-to-Refuge-travel-scheme
05 Ebr

Gweithredwyr trenau’n ymestyn y cynllun teithio ‘Rheilffordd i Loches’ sy’n achub bywydau

Daw’r penderfyniad wrth i ffigurau ddangos bod cyfartaledd o bedwar goroeswr y dydd wedi bod yn defnyddio’r cynllun – sy’n achub bywydau – i deithio’n rhad ac am ddim ar drenau.
Read More
Adventure-Travel-supports-Covid-19-vaccination-rollout-with-additional-services
01 Ebr

Adventure Travel yn cynorthwyo’r rhaglen frechu genedlaethol ar gyfer Covid-19 drwy gyflwyno gwasanaethau ychwanegol

Mae Adventure Travel, sef NAT Group gynt, wedi cyflwyno gwasanaethau ychwanegol er mwyn cynorthwyo Canolfan Brechu Torfol newydd y Bae ar hen safle Toys R Us ym Mae Caerdydd.
Read More
Transport-for-Wales-reminds-customers-to-check-before-they-travel-this-Easter
31 Maw

Trafnidiaeth Cymru’n atgoffa cwsmeriaid i wneud eu gwaith cartref cyn teithio dros y Pasg

Mae Trafnidiaeth Cymru’n atgoffa cwsmeriaid i wneud eu gwaith cartref cyn teithio dros benwythnos y Pasg, gan fod gwaith peirianyddol hollbwysig yn cael ei wneud ar draws rhwydwaith Cymru a’r Gororau.
Read More
Job-Opportunity-Senior-Business-Development-Officer-Wales-Sustrans
22 Maw

Swydd Newydd: Uwch-swyddog Datblygu Busnes (Cymru) yn Sustrans

Mae Sustrans yn chwilio am Uwch-swyddog Datblygu Busnes sy’n frwdfrydig ynghylch cynaliadwyedd, er mwyn ein helpu i adnabod cyfleoedd o ran cyllid a datblygu cynigion a thendrau cystadleuol.
Read More
Welsh-Government-Release-New-Sustainable-Transport-Strategy
19 Maw

'System drafnidiaeth sy’n addas ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol' – Llywodraeth Cymru yn pennu targedau uchelgeisiol yn ei gweledigaeth newydd ar gyfer trafnidiaeth

Mae adduned uchelgeisiol i gynyddu nifer y bobl sy'n defnyddio trafnidiaeth gyhoeddus, cerdded a beicio wrth wraidd Strategaeth Drafnidiaeth newydd Llywodraeth Cymru, a gyhoeddwyd ddydd Gwener.
Read More
Stagecoach-bus-drivers-lead-the-way-in-safe-and fuel-efficient-GreenRoad-driving-scheme
18 Maw

Gyrwyr bysiau Stagecoach yn arwain y ffordd mewn cynllun i hybu gyrru’n ddiogel a defnyddio tanwydd yn effeithlon

Mae cyfanswm o 5,249 o yrwyr Stagecoach – gan gynnwys 130 o dde Cymru – wedi ennill statws ‘Fleet Elite’ a bathodyn arbennig.
Read More
Adventure-Travel-Announce-Partnership-With-GreenRoad-To-Improve-Vehicle-Safety-And-Reduce-Emissions
17 Maw

Adventure Travel yn cyflwyno technoleg newydd ym maes telemateg ar ei gerbydau er mwyn gwella diogelwch a lleihau allyriadau

Mae’r darparwr trafnidiaeth Adventure Travel wedi cyhoeddi partneriaeth newydd â GreenRoad, sef darparwr atebion ym maes telemateg i wella diogelwch, lleihau allyriadau a sicrhau’r effeithlonrwydd gorau posibl wrth weithredu, ar draws ei fflyd sy’n cynnwys 150 o gerbydau.
Read More
Network-Rail-And-Charity-Chasing-The-Stigma-Launch-New-Mental-Health-Awareness-Campaign
12 Maw

Network Rail a’r elusen Chasing the Stigma yn lansio’r ymgyrch ‘There is Always Hope’ er mwyn codi ymwybyddiaeth o iechyd meddwl

Mae’r ymgyrch wedi’i lansio wrth i ymchwil newydd ddangos cynnydd enfawr mewn problemau iechyd meddwl o ganlyniad i’r pandemig.
Read More