Newyddion

New-T10-Traws-Cymru-bus-service-from-Bangor-to-Corwen

Gwasanaeth bws newydd T10 TrawsCymru o Fangor i Corwen

02 Awst 2021

Dros y 12 mis nesaf, bydd y gwasanaeth bws T10, a ariennir gan Trafnidiaeth Cymru, yn gweithredu rhwng Bangor a Corwen gan alw at yr holl arhosfanau ar hyd y ffordd.

Yn dilyn ei lansio Ddydd Sadwrn 31 Gorffennaf, bydd peilot y gwasanaeth bws newydd T10 Traws Cymru yn rhedeg o Fangor i Corwen gan ddarparu ffordd fwy cynaliadwy o deithio ym Mharc Cenedlaethol Eryri a’r cyffiniau. Enillodd y gweithredwyr bysiau lleol K&P Coaches a Llew Jones y contract i redeg y gwasanaeth newydd hwn.

Dros y 12 mis nesaf, bydd y gwasanaeth bws T10, a ariennir gan Trafnidiaeth Cymru, yn gweithredu rhwng Bangor a Corwen gan alw at yr holl arhosfanau ar hyd y ffordd. Bydd cysylltiadau â'r gwasanaeth T3 presennol yng Nghorwen yn caniatáu i deithwyr barhau â'u taith ymlaen i Llangollen a Wrecsam. Bydd y gwasanaeth newydd hwn nawr yn galluogi teithwyr i deithio o Fangor drwodd i Wrecsam mewn ffordd fwy cynaliadwy, gan leihau’r angen am deithiau ceir preifat o fewn ardaloedd o’r Parc Cenedlaethol.

Bydd y gwasanaeth T10 yn rhedeg yn ddyddiol o fore cynnar i ganol noswaith gyda'r obaith o annog preswylwyr a thwristiaid i adael eu ceir ar ôl a mynd ar y bws i ymweld â chyrchfannau gwledig poblogaidd fel Betws y Coed, Llyn Ogwen a Capel Curig. Bydd teithwyr hefyd yn gallu defnyddio'r tocyn diwrnod 1Bws newydd ar y gwasanaeth hwn, sy'n golygu y gallwch deithio ledled Gogledd Cymru trwy'r dydd am ddim ond £5.70 (i bob oedolyn, consesiynau ar gael).

I ddathlu lansiad y gwasanaeth newydd hwn, bydd Traws Cymru yn darparu teithiau am ddim yn ystod yr pythefnos gyntaf i annog cymaint o bobl â phosibl i weld buddion teithio ar fws ar gyfer eu hunain. Codir prisiau o Awst 15fed. Ni fydd teithwyr yn gallu gwneud siwrneiau lleol ar y T10 am yr wythnos rydd gyntaf rhwng Bangor a Bethesda.

 

Dywedodd Lee Robinson, Cyfarwyddwr Datblygu Canolbarth, Gogledd a Chymru Gwledig,

“Rwy'n falch iawn ein bod wedi gallu sicrhau'r cyllid ar gyfer y gwasanaeth bws newydd hwn, sydd nid yn unig yn darparu dull cludo mwy cynaliadwy, ond mae hefyd yn rhan o'r cynlluniau trafnidiaeth integredig ehangach rydym yn ceisio eu hadeiladu yma yng Ngogledd Cymru, fel rhan o'r Rhaglen Metro Gogledd Cymru. Mae'n wych gweld y cysylltiadau trafnidiaeth rydyn ni'n gallu dod i ardaloedd mwy gwledig Gogledd Cymru a chefnogi ein cymunedau trwy aros yn gysylltiedig. Hoffem ddiolch i Gyngor Sir Dinbych am dendro'r gwasanaeth hwn ar ein rhan. "

 

Ychwanegodd y Cynghorydd Brian Jones, Aelod Arweiniol dros Wastraff, Trafnidiaeth a'r Amgylchedd ar gyfer Cyngor Sir Dinbych,

“Mae'r T10 yn bwysig wrth bontio bwlch sylweddol yn y rhwydwaith bysiau presennol trwy ganiatáu i drigolion ac ymwelwyr wneud rhywbeth na allant ar hyn o bryd. Gyda chyflwyniad y tocyn holl-weithredwr newydd ‘1bws’ ym mis Gorffennaf 2021, mae hyn wir yn agor cyfleoedd teithio cynaliadwy i ac o Dde Sir Ddinbych a Dyffryn Dyfrdwy mewn ffordd nad ydym wedi’i mwynhau o’r blaen. ”

 

Dywedodd Emyr Williams, Prif Weithredwr Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri:

“Bydd y gwasanaeth bws newydd hwn yn darparu profiad teithio mwy cynaliadwy a hamddenol o amgylch Eryri yn enwedig yn ystod y tymor brig. Mae manteision mawr i ddefnyddio math mwy cynaliadwy o drafnidiaeth er enghraifft, lleihau ôl troed carbon, ac felly yn lleihau ein heffaith ar gynhesu byd-eang a newid yn yr hinsawdd. Gall hefyd fod yn gyfle i wella profiad eich ymweliad trwy eich galluogi i ymlacio a mwynhau'r golygfeydd heb straen ychwanegol traffig a pharcio."

 

Dywedodd y Cynghorydd Gareth Griffith, Aelod Cabinet dros Cyngor Gwynedd ar gyfer Amgylchedd:

“Fel Cyngor, rydyn ni am sicrhau bod opsiynau trafnidiaeth cynaliadwy a fforddiadwy i bobl leol a’r rhai sy’n ymweld â’r ardal i fwynhau awyr agored syfrdanol Gwynedd.

Rydym yn falch iawn o weld y datblygiad pwysig hwn a fydd yn cynnig opsiynau ychwanegol i bobl sy'n dymuno teithio yn yr ardal hon - i bobl leol a'r rhai sy'n ymweld â'r ardal sy'n dymuno gadael y car gartref. Bydd y gwasanaeth T10 newydd yn cynnig cyswllt trafnidiaeth o amgylch odre'r Wyddfa, gan gysylltu o orsaf reilffordd Bangor, â Llyn Ogwen, Betws y Coed a thu hwnt. ”

 

Dywedodd y Cynghorydd Philip Evans, hyrwyddwr Trafnidiaeth Gyhoeddus Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy:

“Bydd y llwybr newydd hwn yn gwella mynediad trafnidiaeth gyhoeddus i dde’r Sir ac yn cysylltu nifer o ganolfannau cyflogaeth allweddol sydd ddim yn cael eu gwasanaethu gan drafnidiaeth gyhoeddus ar hyn o bryd. Bydd hefyd yn gwella rôl Betws y Coed fel canolbwynt trafnidiaeth, gan ddarparu cysylltiad â'r system reilffordd. Rydym yn falch iawn bod Trafnidiaeth Cymru yn cyflwyno'r gwasanaeth hwn ac yn credu y bydd yn cael ei groesawu gan drigolion.”

 

I gael rhagor o wybodaeth am amserlen a phrisiau, ewch i www.trawscymru.info

 

Ffynhonnell y wybodaeth: Trafnidiaeth Cymru

Pob stori newyddion Rhannwch y neges hon