Blog

Beth sydd ymlaen yng Ngŵyl Undod Hijinx
15 Meh

Beth sydd ymlaen yng Ngŵyl Undod Hijinx

Mae Gŵyl Undod Hijinx yn cael ei chynnal am y 10fed tro mewn tri lleoliad ar draws Cymru. Bydd rhai o’r digwyddiadau celfyddydol rhyngwladol gorau o safbwynt cynwysoldeb ac anabledd yn cyrraedd Caerdydd, Bangor a Llanelli ym mis Mehefin a mis Gorffennaf eleni.
Rhagor o wybodaeth
6-Nations-2022-Travel-Safety-Blog
03 Chw

Pencampwriaeth y 6 Gwlad 2022: Chwe chyngor ar gyfer teithio’n ddiogel o gwmpas Caerdydd ar ddiwrnod gêm

Bydd Cymru, Lloegr, Iwerddon, yr Alban, Ffrainc a’r Eidal yn brwydro mewn gemau ffyrnig yn erbyn ei gilydd dros gyfnod o 6 wythnos er mwyn ceisio cael eu coroni’n bencampwyr 2022.
Rhagor o wybodaeth
Zoe-Ramblers-Cymru-Path-To-Wellbeing-Project-Visit-Using-Public-Transport
20 Ion

Trafnidiaeth Gyhoeddus yn Cysylltu Cymunedau â’i Gilydd: Diwrnod ym mywyd Swyddog Rhanbarthol Ramblers Cymru ar gyfer y De-orllewin

Bu Zoe yn ymweld â thref farchnad hanesyddol Llanybydder, sef un o’r 18 o gymunedau sydd wedi’u dewis i gymryd rhan ym mhrosiect ‘Llwybrau i Lesiant’ Ramblers Cymru.
Rhagor o wybodaeth
Traveline-Cymru-COP26-Welsh-Transport-Industry-Blog
28 Hyd

COP26: Sut y gall y sector trafnidiaeth yng Nghymru a’n harferion teithio helpu i fynd i’r afael â’r argyfwng hinsawdd

COP26 yw 26ain gynhadledd y Cenhedloedd Unedig ynghylch y newid yn yr hinsawdd. Bydd yn cael ei chynnal yn Glasgow rhwng 31 Hydref a 12 Tachwedd 2021.
Rhagor o wybodaeth
Join-International-Walk-To-School-Month-October-2021-Living-Streets
30 Med

Ymunwch â Mis Rhyngwladol Cerdded i’r Ysgol ym mis Hydref eleni gyda Living Streets

Ym mis Hydref eleni, mae Living Streets yn gofyn i ni ystyried yr effaith y mae llygredd traffig yn ei chael ar y newid yn yr hinsawdd ac ar yr amgylchedd naturiol.
Rhagor o wybodaeth
Traveline-Cymru-Summer-Holiday-Kids-Activity-Pack-2021
12 Aws

‘Pecyn o Weithgareddau Traveline Cymru ar gyfer Gwyliau’r Haf’ yn cynnwys 10 o weithgareddau difyr i blant eu mwynhau yn ystod yr haf

O gemau geiriau a heriau darllen i ddyddiadur gwyliau a ryseitiau hawdd eu dilyn, bydd eich plant yn dwlu ar ein pecyn o weithgareddau difyr.
Rhagor o wybodaeth
Sustrans-Cymru-how-ditching-the-car-can-help-protect-the-environment
14 Gor

Sustrans Cymru yn trafod… sut y gall cefnu ar y car helpu i warchod yr amgylchedd

Wrth i bobl ddod yn fwyfwy ymwybodol o’r effaith y mae cerbydau modur yn ei chael ar yr argyfwng hinsawdd, gall newid y modd yr ydym yn teithio chwarae rhan bwysig o safbwynt helpu i warchod yr amgylchedd.
Rhagor o wybodaeth
A-walk-along-and-train-journey-to-the-Cambrian-Way-with-Ramblers-Cymru
24 Mai

Cerdded ar hyd llwybr Taith Cambria a’i gyrraedd ar y trên gyda Ramblers Cymru

Wrth i gyfyngiadau teithio Covid-19 gael eu llacio, mae llawer ohonom yn achub ar y cyfle i fynd allan i’r awyr agored unwaith eto a mwynhau’n ddiogel yr holl ryfeddodau naturiol sydd i’w cael yng Nghymru.
Rhagor o wybodaeth
5-top-tips-for-effectively-communicating-with-vulnerable-customers-from-Traveline-Cymru's-specialist-communications-training-with-Hijinx-Theatre
17 Mai

5 cyngor ynghylch cyfathrebu’n effeithiol â chwsmeriaid agored i niwed, yn dilyn hyfforddiant cyfathrebu arbenigol Traveline Cymru gyda chwmni theatr Hijinx

Ar 11 Mawrth 2021, buodd Traveline Cymru yn cymryd rhan mewn hyfforddiant cyfathrebu arbenigol gyda Hijinx, un o gwmnïau theatr cynhwysol mwyaf blaenllaw Ewrop.
Rhagor o wybodaeth
Sustrans-Cymru-On-The-Importance-Of-Active-Travel-Beyond-The-Pandemic
11 Mai

Sustrans Cymru yn trafod… rôl teithio llesol yn ystod y pandemig ac wedi hynny

Mae Sustrans Cymru am weld byd lle caiff pobl eu cysylltu trwy drafnidiaeth gynaliadwy a dulliau teithio llesol, a lle nad yw bod heb gar yn effeithio ar eich gallu i fod yn rhan o gymdeithas.
Rhagor o wybodaeth
Travel-to-your-Covid-vaccination-appointment-using-community-transport-Community-Transport-Association-Traveline-Cymru
17 Chw

Sut mae teithio i apwyntiad eich brechiad COVID-19 gan ddefnyddio cludiant cymunedol

Mae cludiant cymunedol yn sicrhau bod y gymuned wrth wraidd popeth a wna, ac mae’n llenwi’r bylchau mewn systemau trafnidiaeth gyhoeddus brif ffrwd ac yn cynnig gwasanaethau cludiant hygyrch a chynhwysol.
Rhagor o wybodaeth
New-Kids-Activity-Book-For-Coronavirus-Lockdown-Traveline-Cymru
04 Chw

Angen syniadau am weithgareddau i’ch plant yn ystod y cyfnod clo? Ewch ati’n awr i lawrlwytho Llyfr Gweithgareddau i Blant Traveline Cymru, sy’n newydd sbon!

Gweithgareddau ysgrifennu, mathemateg a thrafnidiaeth, ryseitiau pobi, adnoddau a llawer o bethau eraill i’ch helpu chi a’ch teulu i ddod o hyd i ffordd o ymdopi yn ystod y cyfnod anodd hwn!
Rhagor o wybodaeth
Role-Of-Women-In-The-Transport-Industry-Traveline-Cymru
09 Tac

Jo Foxall, Rheolwr Gyfarwyddwr Traveline Cymru, yn sôn am…Rôl Menywod yn y Sector Trafnidiaeth Heddiw

Er mai menywod yw 47 y cant o weithlu’r DU, nid ydynt yn cael eu cynrychioli’n ddigonol o bell ffordd o hyd yn y sector trafnidiaeth gan mai dim ond 20 y cant o weithwyr y sector hwnnw sy’n fenywod.
Rhagor o wybodaeth
Impact-of-Covid19-on-Public-Transport-Industry-Traveline-Cymru-Managing-Director-Jo-Foxall
02 Tac

Jo Foxall, Rheolwr Gyfarwyddwr Traveline Cymru, yn sôn am...Effaith Covid-19 ar y Diwydiant Trafnidiaeth

Heb os, mae effaith Covid-19 wedi arwain at lawer o heriau unigryw a pharhaus i’r diwydiant trafnidiaeth.
Rhagor o wybodaeth
Living-Streets-International-Walk-To-School-Month-Traveline-Cymru
11 Hyd

Ymunwch â Mis Rhyngwladol Cerdded i’r Ysgol ym mis Hydref eleni!

Mae Living Streets yn annog pawb i fwynhau manteision meddyliol, corfforol ac amgylcheddol cerdded.
Rhagor o wybodaeth
‘Pecyn o Weithgareddau Difyr i’r Teulu’ Traveline Cymru yn llawn cyfleoedd i fod yn greadigol!
20 Ebr

‘Pecyn o Weithgareddau Difyr i’r Teulu’ Traveline Cymru yn llawn cyfleoedd i fod yn greadigol!

Chwilair, gweithgareddau lliwio, helfa sborion, rysáit ‘rocky road’ a rhai o’n hoff adnoddau y gall eich plant roi cynnig ar eu defnyddio yn ystod yr ychydig wythnosau nesaf.
Rhagor o wybodaeth
Beth sydd ymlaen yng Nghymru yn ystod gwyliau hanner tymor Chwefror?
12 Chw

Beth sydd ymlaen yng Nghymru yn ystod gwyliau hanner tymor Chwefror?

Mae gwyliau hanner tymor Chwefror yn gyfle perffaith i chi a’r plant wisgo’n gynnes, mentro allan i’r awyr iach a chymryd rhan yn rhai o’r gweithgareddau gwych a gwahanol sy’n digwydd ledled Cymru.
Rhagor o wybodaeth
Pencampwriaeth y Chwe Gwlad 2020: 6 o gynghorion ar gyfer eich teithiau ar drafnidiaeth gyhoeddus!
28 Ion

Pencampwriaeth y Chwe Gwlad 2020: 6 o gynghorion ar gyfer eich teithiau ar drafnidiaeth gyhoeddus!

Cymerwch olwg ar ein cynghorion ar gyfer teithio ar drafnidiaeth gyhoeddus yn ystod Pencampwriaeth y Chwe Gwlad, er mwyn eich helpu i deithio’n hwylus yn ôl ac ymlaen i Gaerdydd ac o amgylch y ddinas ar ddiwrnodau gêm.
Rhagor o wybodaeth
07 Tac

Byddwch yn Amlwg, Byddwch yn Ddiogel: Cyngor ynghylch diogelwch wrth ddefnyddio’r trên

Yn yr erthygl olaf hon yn y gyfres, cewch gyfle i ddarganfod ein cynghorion ynghylch bod yn amlwg ac yn ddiogel wrth ddefnyddio’r trên.
Rhagor o wybodaeth
Byddwch yn Amlwg, Byddwch yn Ddiogel: Cyngor ynghylch diogelwch wrth feicio
06 Tac

Byddwch yn Amlwg, Byddwch yn Ddiogel: Cyngor ynghylch diogelwch wrth feicio

Yn y drydedd erthygl hon, cewch gyfle i ddarganfod sut y gall eich plentyn osgoi peryglon ar y ffyrdd wrth feicio.
Rhagor o wybodaeth