Blog

2014

19 Rha

Nadolig llawen gan Traveline Cymru. Crynodeb o 2014.

Ar drothwy’r Nadolig, hoffem ddymuno Nadolig llawen a blwyddyn newydd dda i chi i gyd! Cafwyd llawer o ddatblygiadau cyffrous ers y Nadolig diwethaf, ac rydym am rannu rhai o uchafbwyntiau 2014 â chi.
Rhagor o wybodaeth
17 Tac

Wythnos Diogelwch ar y Ffyrdd 2014

Mae’r wythnos hon yn berthnasol i bob un ohonom sy’n gyrru, yn beicio neu’n defnyddio’r ffyrdd mewn rhyw fodd arall, oherwydd mae’n Wythnos Diogelwch ar y Ffyrdd.
Rhagor o wybodaeth
27 Hyd

5 o gynghorion i’ch paratoi ar gyfer Nos Galan Gaeaf eleni

Mae wythnos Calan Gaeaf wedi cyrraedd, sy’n golygu bod pobl wedi dechrau heidio i’r siopau eleni eto i chwilio am wisg ffansi dda a phrynu melysion ar gyfer y plant a fydd yn galw heibio.
Rhagor o wybodaeth
12 Hyd

Ein taith yn ystod Wythnos y Glas – Ionawr 2014

Drwy gydol mis Medi roedd ein tîm Marchnata allan yn mynychu amrywiaeth o ffeiriau Prifysgol ar draws Cymru, yn rhoi gwybod i fyfyrwyr am Traveline Cymru ac am y modd y gallant ddefnyddio ein gwasanaethau er mwyn helpu i wneud y profiad o deithio o gwmpas eu trefi Prifysgol ychydig bach yn haws. 
Rhagor o wybodaeth
28 Med

Sut mae defnyddio’r cyfleuster darganfod amserlen

Ers lanlwytho ein blog ‘Sut mae defnyddio’r Cynlluniwr Taith’ roeddem yn teimlo y byddai’n ddefnyddiol i’r rheini ohonoch sy’n defnyddio ein cyfleuster darganfod amserlen gael canllaw cam wrth gam tebyg er mwyn eich helpu i fanteisio i’r eithaf ar y cyfleuster. 
Rhagor o wybodaeth
31 Aws

Gwneud yn fawr o drafnidiaeth gyhoeddus yn ystod gwyliau yng Nghymru

Mae Clare o holidaycottages.co.uk yma i rannu ambell gyngor ynghylch sut y gall trafnidiaeth gyhoeddus eich helpu i fanteisio ar y golygfeydd a’r gweithgareddau bendigedig sydd i’w cael yng Nghymru.
Rhagor o wybodaeth
14 Aws

Cyfle i ennill gwobrau wythnosol yn ein cystadleuaeth #UniTravelTips!

#UniTravelTipsYmunwch yn y sgwrs. Sicrhewch ei bod yn ddefnyddiol. Sicrhewch ei bod yn bwysig.
Rhagor o wybodaeth
29 Gor

Mwynhewch eich haf gan deithio’n gynaliadwy

Mae’n siŵr bod cynllunio ein gwyliau haf yn un o adegau mwyaf pleserus y flwyddyn, yn enwedig pan fydd yr haul yn gwenu a phan fydd y tywydd mor gynnes ag y mae wedi bod yn ystod yr wythnos diwethaf!
Rhagor o wybodaeth
10 Gor

Cyfle i ennill gwobrau yn llythyr newyddion yr haf!

Mae’n anodd credu mor gyflym y mae’r misoedd yn gwibio heibio, ond gan fod yr haul a’r tywydd cynnes wedi cyrraedd, rydym yn mwynhau holl hwyl yr haf.
Rhagor o wybodaeth
29 Meh

Sut mae defnyddio’r Cynlluniwr Taith

Gan mai’r Cynlluniwr Taith yw un o nodweddion amlycaf ein gwefan, rydym wedi penderfynu darparu canllaw cam wrth gam i chi ar sut i’w ddefnyddio, er mwyn eich galluogi i wneud yn fawr ohono.
Rhagor o wybodaeth
12 Meh

Digwyddiadau’r haf a chyfle i ennill iPod shuffle!

Mae Cymru yn hen gyfarwydd â thywydd gwlyb. Er hynny, mae tymor yr haf yn agosáu ac rydym yn fwyfwy parod i groesawu’r tywydd teg a’r haul braf.
Rhagor o wybodaeth
28 Mai

Traveline Cymru yn cipio un o wobrau cenedlaethol y Sefydliad Siartredig Logisteg a Thrafnidiaeth (CILT) 2014

Mae’r gwaith o gyflwyno ein prosiect gwybodaeth am brisiau tocynnau wedi cyrraedd pen ei daith o’r diwedd, ac mae wedi golygu llawer o waith caled gan ein tîm yn ogystal â chymorth gan gwmnïau bysiau ac awdurdodau lleol. 
Rhagor o wybodaeth
14 Mai

Wythnos Cerdded i’r Gwaith

‘Dewch i weld i ble y gallwch fynd wrth gerdded’. Mae’r Wythnos Cerdded i’r Gwaith wedi bod yn mynd rhagddi’r wythnos hon yn rhan o’r Mis Cerdded Cenedlaethol sydd wedi’i drefnu gan Living Streets. 
Rhagor o wybodaeth
01 Mai

Wythnos Dal y Bws

Mae’r sylw i gyd yr wythnos hon wedi bod ar Wythnos Dal y Bws. Nod yr ymgyrch cenedlaethol a lansiwyd gan Greener Journeys, y grŵp cludiant cynaliadwy, yw codi ymwybyddiaeth o fanteision teithio ar y bws, ac yn benodol annog pobl nad ydynt fel rheol yn teithio ar y bws i roi cynnig arni.
Rhagor o wybodaeth
24 Ebr

Ymgyfarwyddo â’r llythyr newyddion

Mae’r Pasg bellach ar ben yn swyddogol, ac rydym ni’n sicr wedi bod yn gwneud yn fawr o’r heulwen a welwyd dros benwythnos Gŵyl y Banc.
Rhagor o wybodaeth
30 Maw

Lansio Share Cymru, y Cynllun Rhannu Teithiau yng Nghymru

Cafodd Share Cymru, sef yr unig gynllun dwyieithog a’r cynllun cyntaf o’i fath ar gyfer rhannu teithiau yng Nghymru, ei lansio yn Stadiwm Liberty yn Abertawe ddydd Mawrth 18 Chwefror.
Rhagor o wybodaeth
18 Maw

Yn y fan a’r lle: dod o hyd i leoliadau ffilmio yng Nghymru a dod i wybod mwy amdanynt

Mae Cymru yn gartref i nifer fawr o wahanol gynyrchiadau ffilm a theledu, er nad yw hynny efallai’n amlwg i bawb, ac mae rhai o’n hoff raglenni, o Gavin and Stacey i Y Gwyll / Hinterland, sef y rhaglen dditectif a ddarlledwyd yn ddiweddar ar S4C a’r BBC, wedi’u ffilmio yn ein hardaloedd hardd ac unigryw.
Rhagor o wybodaeth
26 Chw

Crwydro Cymru a Darganfod Digwyddiadau

Mae Dydd Gŵyl Dewi yn agosáu ac rydym yn edrych ymlaen at y digwyddiadau a fydd yn cael eu cynnal ledled y wlad.
Rhagor o wybodaeth
21 Chw

Cael eich ysbrydoli i ddechrau cerdded

Mae’r Flwyddyn Newydd wedi hen ddechrau erbyn hyn, ac efallai fod rhai ohonom wedi gwneud addunedau i wneud mwy o ymarfer corff a sicrhau bod ymarfer corff yn rhan fwy amlwg o drefn arferol ein diwrnod.
Rhagor o wybodaeth
30 Ion

Cynnwys gweledol ar gyfer brandiau teithio – ai dyma’r dyfodol?

Ymddengys fod cynnwys gweledol a chynnwys ar ffurf fideo yn dod yn fwyfwy amlwg yn y modd yr ydym yn cyfathrebu. 
Rhagor o wybodaeth