Newyddion

2021

Cardiff-Bus-to-introduce-36-new-electric-buses-on-network
22 Ebr

Bws Caerdydd yn cyflwyno 36 o fysiau trydan newydd ar ei rwydwaith

Credir mai hon yw’r archeb unigol fwyaf o fysiau trydan sydd wedi’i chyflwyno y tu allan i Lundain hyd yma.
Rhagor o wybodaeth
How-to-travel-safely-on-public-transport-services-across-Wales
18 Ebr

Sut mae teithio’n ddiogel ar wasanaethau trafnidiaeth gyhoeddus ledled Cymru

Wrth i gyfyngiadau’r Coronafeirws barhau i gael eu llacio, mae’n bwysig bod pob un ohonoch yn dilyn yr holl reolau diogelwch wrth deithio a’ch bod yn ymwybodol o’r newidiadau diweddaraf i amserlenni gwasanaethau ledled Cymru.
Rhagor o wybodaeth
Train-operators-to-extend-lifesaving-Rail-to-Refuge-travel-scheme
04 Ebr

Gweithredwyr trenau’n ymestyn y cynllun teithio ‘Rheilffordd i Loches’ sy’n achub bywydau

Daw’r penderfyniad wrth i ffigurau ddangos bod cyfartaledd o bedwar goroeswr y dydd wedi bod yn defnyddio’r cynllun – sy’n achub bywydau – i deithio’n rhad ac am ddim ar drenau.
Rhagor o wybodaeth
Adventure-Travel-supports-Covid-19-vaccination-rollout-with-additional-services
31 Maw

Adventure Travel yn cynorthwyo’r rhaglen frechu genedlaethol ar gyfer Covid-19 drwy gyflwyno gwasanaethau ychwanegol

Mae Adventure Travel, sef NAT Group gynt, wedi cyflwyno gwasanaethau ychwanegol er mwyn cynorthwyo Canolfan Brechu Torfol newydd y Bae ar hen safle Toys R Us ym Mae Caerdydd.
Rhagor o wybodaeth
Transport-for-Wales-reminds-customers-to-check-before-they-travel-this-Easter
30 Maw

Trafnidiaeth Cymru’n atgoffa cwsmeriaid i wneud eu gwaith cartref cyn teithio dros y Pasg

Mae Trafnidiaeth Cymru’n atgoffa cwsmeriaid i wneud eu gwaith cartref cyn teithio dros benwythnos y Pasg, gan fod gwaith peirianyddol hollbwysig yn cael ei wneud ar draws rhwydwaith Cymru a’r Gororau.
Rhagor o wybodaeth
Job-Opportunity-Senior-Business-Development-Officer-Wales-Sustrans
22 Maw

Swydd Newydd: Uwch-swyddog Datblygu Busnes (Cymru) yn Sustrans

Mae Sustrans yn chwilio am Uwch-swyddog Datblygu Busnes sy’n frwdfrydig ynghylch cynaliadwyedd, er mwyn ein helpu i adnabod cyfleoedd o ran cyllid a datblygu cynigion a thendrau cystadleuol.
Rhagor o wybodaeth
Welsh-Government-Release-New-Sustainable-Transport-Strategy
19 Maw

'System drafnidiaeth sy’n addas ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol' – Llywodraeth Cymru yn pennu targedau uchelgeisiol yn ei gweledigaeth newydd ar gyfer trafnidiaeth

Mae adduned uchelgeisiol i gynyddu nifer y bobl sy'n defnyddio trafnidiaeth gyhoeddus, cerdded a beicio wrth wraidd Strategaeth Drafnidiaeth newydd Llywodraeth Cymru, a gyhoeddwyd ddydd Gwener.
Rhagor o wybodaeth
Stagecoach-bus-drivers-lead-the-way-in-safe-and fuel-efficient-GreenRoad-driving-scheme
18 Maw

Gyrwyr bysiau Stagecoach yn arwain y ffordd mewn cynllun i hybu gyrru’n ddiogel a defnyddio tanwydd yn effeithlon

Mae cyfanswm o 5,249 o yrwyr Stagecoach – gan gynnwys 130 o dde Cymru – wedi ennill statws ‘Fleet Elite’ a bathodyn arbennig.
Rhagor o wybodaeth
Adventure-Travel-Announce-Partnership-With-GreenRoad-To-Improve-Vehicle-Safety-And-Reduce-Emissions
17 Maw

Adventure Travel yn cyflwyno technoleg newydd ym maes telemateg ar ei gerbydau er mwyn gwella diogelwch a lleihau allyriadau

Mae’r darparwr trafnidiaeth Adventure Travel wedi cyhoeddi partneriaeth newydd â GreenRoad, sef darparwr atebion ym maes telemateg i wella diogelwch, lleihau allyriadau a sicrhau’r effeithlonrwydd gorau posibl wrth weithredu, ar draws ei fflyd sy’n cynnwys 150 o gerbydau.
Rhagor o wybodaeth
Network-Rail-And-Charity-Chasing-The-Stigma-Launch-New-Mental-Health-Awareness-Campaign
12 Maw

Network Rail a’r elusen Chasing the Stigma yn lansio’r ymgyrch ‘There is Always Hope’ er mwyn codi ymwybyddiaeth o iechyd meddwl

Mae’r ymgyrch wedi’i lansio wrth i ymchwil newydd ddangos cynnydd enfawr mewn problemau iechyd meddwl o ganlyniad i’r pandemig.
Rhagor o wybodaeth
Community-Transport-Association-Support-Parliamentary-Comittee-Calls-For-Long-Term-Funding
08 Maw

Y Gymdeithas Cludiant Cymunedol yn cefnogi argymhellion y Pwyllgor Seneddol ynghylch cyllid hirdymor ar gyfer gwasanaethau trafnidiaeth hanfodol

Mae Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau Senedd Cymru wedi cyhoeddi adroddiad yn dilyn ei ymchwiliad i adferiad tymor hir o’r pandemig COVID-19.
Rhagor o wybodaeth
Help-make-decisions-about-your-local-services-on-Census-Day-2021
26 Chw

Cofiwch helpu i wneud penderfyniadau am eich gwasanaethau lleol ar Ddiwrnod Cyfrifiad 2021

Pan fyddwch yn cwblhau eich cyfrifiad chi ar 21 Mawrth, byddwch yn helpu i wneud penderfyniadau am wasanaethau lleol gan gynnwys trafnidiaeth leol.
Rhagor o wybodaeth
Plan-your-essential-journeys-to-health-sites-across-Wales-using-new-Traveline-Cymru-myhealthjourney-website
18 Chw

Defnyddio gwefan newydd ‘fynhaithiechyd’ Traveline Cymru i gynllunio eich teithiau hanfodol i safleoedd iechyd ledled Cymru

Mae’r wefan ryngweithiol fynhaithiechyd yn darparu gwybodaeth fanwl am yr opsiynau gorau o ran trafnidiaeth gyhoeddus ar gyfer pobl sy’n mynychu apwyntiadau a staff sy’n teithio yn ôl ac ymlaen i’r gwaith.
Rhagor o wybodaeth
Bow-Street-Railway-Station-Opens-Ceredigion-February-2021-Transport-For-Wales-Traveline-Cymru
15 Chw

Trafnidiaeth Cymru yn darparu gorsaf newydd Bow Street

Mae’n bleser gan Trafnidiaeth Cymru gyhoeddi agor gorsaf newydd Bow Street.
Rhagor o wybodaeth
Stagecoach-South-Wales-Launch-New-Service-To-Support-Passengers-Travelling-To- Newbridge-Vaccination-Centre
12 Chw

Stagecoach yn Ne Cymru yn cynorthwyo teithwyr y mae angen iddynt deithio i ganolfan frechu newydd Trecelyn

Bydd gwasanaeth 28 yn gweithredu bob awr, o ddydd Llun i ddydd Sadwrn, o Gyfnewidfa Caerffili drwy Faesycwmer i Drecelyn er mwyn galluogi pobl i gyrraedd y ganolfan frechu.
Rhagor o wybodaeth
Yr-Wyddfa-Partnership-Sustainable-Parking-and-Transport-Strategy-Consultation-Have-Your-Say-Traveline-Cymru
08 Chw

Cyfle i chi ddweud eich dweud am yr Ymgynghoriad ynghylch Strategaeth Partneriaeth Yr Wyddfa ar gyfer Parcio a Thrafnidiaeth Gynaliadwy

Mae Partneriaeth Yr Wyddfa wedi datblygu strategaeth ddrafft er mwyn cyflwyno dull twristiaeth gynaliadwy o helpu i wella trafnidiaeth a pharcio ar draws Parc Cenedlaethol Eryri yn ystod y blynyddoedd sydd i ddod.
Rhagor o wybodaeth
Age-Cymru-project-to-bring-HOPE-to-older-people-in-Wales
05 Chw

Prosiect HOPE Age Cymru yn cynnig gobaith i bobl hŷn yng Nghymru

Mae prosiect HOPE Age Cymru (Helpu eraill i gymryd rhan ac ymgysylltu / Helping others participate and engage) yn helpu pobl hŷn (50+ oed) a gofalwyr i gael cymorth a medru byw eu bywydau i’r eithaf.
Rhagor o wybodaeth
Welsh-Government-Taken-Wales-And-Borders-Rail-Franchise-Into-Public-Ownership-As-Transport-For-Wales-Rail-Ltd-Traveline-Cymru
05 Chw

Masnachfraint rheilffyrdd Cymru yn awr yn eiddo i’r cyhoedd dan yr enw ‘Transport for Wales Rail LTD’

Mae Llywodraeth Cymru wedi trosglwyddo masnachfraint Cymru a’r Gororau i ddwylo cyhoeddus er mwyn diogelu gwasanaethau, gwarchod swyddi a gwella seilwaith yng ngoleuni heriau di-dor y coronafeirws.
Rhagor o wybodaeth
Sustrans-Cymru-Launch-New-Manifesto-For-2021-Senedd-Elections
01 Chw

Sustrans Cymru yn cyhoeddi maniffesto newydd ar gyfer Etholiadau’r Senedd yn 2021: Cymru Yfory, i Bawb

Mae’r maniffesto yn nodi 12 gofyniad sy’n galw ar Lywodraeth nesaf Cymru i sicrhau bod Cymru yn wlad o gymunedau cynhwysol sydd wedi’u cysylltu â’i gilydd.
Rhagor o wybodaeth
Have-Your-Say-On-Active-Travel-Consultations-In-Your-Area-Using-The-Welsh-Government-Commonplace-Consultation-Platform
29 Ion

Cyfle i chi gael gwybod am yr ymgyngoriadau teithio llesol sydd ar waith yn eich cymdogaeth a chyfle i chi ddweud eich dweud

Mae awdurdodau lleol yn defnyddio platfform Commonplace ar gyfer ymgyngoriadau, wrth iddynt greu cynlluniau ar gyfer gwella trefi a phentrefi er mwyn eu gwneud yn lleoedd gwell i fyw a gweithio ynddynt ac i ymweld â nhw.
Rhagor o wybodaeth