Newyddion

Latest Tweets

@TravelineCymru RT #Blackwood- Due to a technical fault the 151 from Blackwood at 08:36 has not run, a fitter is working on it now and… https://t.co/kjAL45dWga
@TravelineCymru RT The below trips cannot operate due to driver availability and relief cover. 101 service (08:22) Pontypridd to Sain… https://t.co/fhUT0HkeAn
@TravelineCymru RT 901 Service (08:31) Ystrad Mynach to Blackwood (08:52) has a technical issue; an alternative bus will be arranged t… https://t.co/9jztpwccTL
@TravelineCymru RT Am gyfnod cyfyngedig, gallwch arbed 40% i ffwrdd o docynnau Advance, yn ein sêl tocynnau 🥳 Arbedwch ar deithiau be… https://t.co/y9jRANCmcw
@TravelineCymru RT For a limited time only, get 40% off Advance tickets in our train ticket sale 🥳 Save on long-distance journeys bet… https://t.co/5Feepun3lg
Stagecoach yn ymestyn teithiau am ddim ledled y DU i gyn-filwyr ac aelodau’r fyddin, gan gynnwys cadetiaid, ar Ddydd y Cadoediad a Sul y Cofio
08 Tac

Stagecoach yn ymestyn teithiau am ddim ledled y DU i gyn-filwyr ac aelodau’r fyddin, gan gynnwys cadetiaid, ar Ddydd y Cadoediad a Sul y Cofio

Mae Stagecoach wedi cadarnhau ei ymrwymiad parhaus i’r lluoedd arfog drwy ymestyn ei bolisi newydd o deithiau am ddim ar gyfer cyn-filwyr ac aelodau’r fyddin fel ei fod yn cynnwys cadetiaid sy’n dymuno mynychu gwasanaethau coffáu. Bydd teithiau am ddim ar gael ar wasanaethau bws a thram y cwmni ar draws y DU ar Ddydd y Cadoediad a Sul y Cofio. 
Rhagor o wybodaeth
Bysiau trydan newydd i TrawsCymru
07 Tac

Bysiau trydan newydd i TrawsCymru

Yr wythnos hon, datgelodd Trafnidiaeth Cymru ei fysiau trydan newydd sbon cyntaf yn yr Euro Bus Expo yn yr NEC, Birmingham.
Rhagor o wybodaeth
Cau llinellau rhwng Pontypridd a Threherbert ym mis Tachwedd
04 Tac

Cau llinellau rhwng Pontypridd a Threherbert ym mis Tachwedd

Ni fydd gwasanaethau rheilffordd ar gael rhwng Pontypridd a Threherbert ar ddau achlysur gwahanol ym mis Tachwedd wrth i Trafnidiaeth Cymru barhau i uwchraddio Llinellau Craidd y Cymoedd (CVL) ar gyfer Metro De Cymru. 
Rhagor o wybodaeth
Cyngor teithio i gêm Cymru yn erbyn Seland Newydd ar 5 Tachwedd yng Nghaerdydd
03 Tac

Cyngor teithio i gêm Cymru yn erbyn Seland Newydd ar 5 Tachwedd yng Nghaerdydd

Bydd Cymru'n herio Seland Newydd ddydd Sadwrn 5 Tachwedd yn Stadiwm Principality. Gyda chyfyngiadau llym ar y rhwydwaith trenau oherwydd streic, cynghorir pawb sy'n teithio trwy'r ffordd i adael digon o amser i fynd i mewn i Gaerdydd ac i mewn i Stadiwm Principality.
Rhagor o wybodaeth
Darparu gwasanaeth coets i gefnogwyr rygbi
03 Tac

Darparu gwasanaeth coets i gefnogwyr rygbi

Gall cefnogwyr rygbi sy'n mynd i Gaerdydd ar gyfer gêm Cymru yn erbyn Seland Newydd ddydd Sadwrn archebu tocyn ar gyfer taith goets ddwyffordd gan Trafnidiaeth Cymru (TrC) neu Big Green Coach, mewn cydweithrediad ag Undeb Rygbi Cymru (URC).
Rhagor o wybodaeth
Wythnos Hinsawdd Cymru 2022
31 Hyd

Wythnos Hinsawdd Cymru 2022

Digwyddiad blynyddol yw Wythnos Hinsawdd Cymru sy’n dod ag unigolion, cymunedau, grwpiau amgylcheddol, academyddion, busnesau a’r sector cyhoeddus ynghyd i drafod y newid yn yr hinsawdd.
Rhagor o wybodaeth
Gwasanaethau 303 a 304 Adventure Travel yn newid yn dilyn adborth gan gwsmeriaid
13 Hyd

Gwasanaethau 303 a 304 Adventure Travel yn newid yn dilyn adborth gan gwsmeriaid

Mae Adventure Travel wedi ymateb i adborth gan gwsmeriaid ac wedi addasu ei wasanaethau bws 303 a 304 er mwyn darparu cysylltiadau gwell rhwng y ddau lwybr a chynnwys Gorsaf Caerdydd Canolog.
Rhagor o wybodaeth
12 Hyd

"Rydym bellach yn teimlo'n fwy diogel wrth gerdded i'r ysgol" yw neges disgyblion ysgol Cil-y-coed i’r Dirprwy Weinidog

Pan ymwelodd y Dirprwy Weinidog Newid Hinsawdd, sy’n gyfrifol am drafnidiaeth, Lee Waters â'u hysgol yn gynharach heddiw roedd plant yn Ysgol Gynradd Durand, yng Nghil-y-coed, yn gyffrous i ddweud wrtho sut mae'r terfyn cyflymder newydd o 20mya yn eu tref wedi rhoi mwy o ryddid iddynt gerdded, beicio neu fynd ar eu sgwteri i'r ysgol.
Rhagor o wybodaeth
Teithwyr, grwpiau trafnidiaeth, y llywodraeth a chyrff anllywodraethol yn cefnogi Mis Dal y Bws
11 Hyd

Teithwyr, grwpiau trafnidiaeth, y llywodraeth a chyrff anllywodraethol yn cefnogi Mis Dal y Bws

Mae’r Mis Dal y Bws cyntaf i’w gynnal gan Bus Users wedi dod i ben, pan ddaeth grwpiau ledled y DU o hyd i ffyrdd cyffrous a chreadigol o annog pobl i ddefnyddio bysiau.
Rhagor o wybodaeth
Cau'r llinell rhwng Abercynon a Merthyr Tudful
10 Hyd

Cau'r llinell rhwng Abercynon a Merthyr Tudful

Mae Trafnidiaeth Cymru (TrC) yn parhau i symud ymlaen gyda’r gwaith o adeiladu Metro De Cymru gyda gwaith mawr yn cael ei wneud ar draws Llinellau Craidd y Cymoedd (CVL).
Rhagor o wybodaeth
Gweithredu diwydiannol i effeithio ar wasanaethau TrC
27 Med

Gweithredu diwydiannol i effeithio ar wasanaethau TrC

Bydd y rhan fwyaf o wasanaethau Trafnidiaeth Cymru (TrC) ar draws rhwydwaith Cymru a’r Gororau yn cael eu hatal am ddau ddiwrnod ym mis Hydref oherwydd y gweithredu diwydiannol cenedlaethol parhaus.
Rhagor o wybodaeth
Trafnidiaeth Cymru yn lansio ap newydd TrawsCymru
26 Med

Trafnidiaeth Cymru yn lansio ap newydd TrawsCymru

Mae Trafnidiaeth Cymru wedi lansio ap newydd ar gyfer ei rwydwaith bysiau pellter hir Traws Cymru a fydd yn ei gwneud yn haws i bobl deithio ar drafnidiaeth gyhoeddus.
Rhagor o wybodaeth
Stagecoach yn dathlu Mis Dal y Bws 2022 drwy hyrwyddo manteision dechrau teithio ar fysiau
21 Med

Stagecoach yn dathlu Mis Dal y Bws 2022 drwy hyrwyddo manteision dechrau teithio ar fysiau

Mae Stagecoach yn dathlu #MisDalYBws 2022 drwy hyrwyddo manteision dechrau teithio ar fysiau a thrwy fuddsoddi llawer o arian mewn bysiau di-allyriadau newydd yn rhan o’i Strategaeth Gynaliadwyedd.
Rhagor o wybodaeth
Mwy o ddiffibrilwyr sy’n achub bywydau ar gyfer gorsafoedd ledled Cymru a’r gororau
06 Med

Mwy o ddiffibrilwyr sy’n achub bywydau ar gyfer gorsafoedd ledled Cymru a’r gororau

Mae Trafnidiaeth Cymru yn parhau i gyflwyno diffibrilwyr sy’n achub bywydau mewn gorsafoedd ar draws rhwydwaith rheilffyrdd Cymru a’r Gororau.
Rhagor o wybodaeth
Stagecoach Yn Ne Cymru Yn Buddsoddi Mewn Depo Newydd Yng Nghwmbrân
02 Med

Stagecoach Yn Ne Cymru Yn Buddsoddi Mewn Depo Newydd Yng Nghwmbrân

Mae Stagecoach Yn Ne Cymru wedi symud i ddepo newydd a mwy cynaliadwy yng Nghwmbrân, lle ceir cilfachau gwefru ar gyfer cerbydau trydan, system wresogi glyfar, paneli solar, a mwy.
Rhagor o wybodaeth
Gwasanaethau TrC i gael eu heffeithio gan weithredu diwydiannol
17 Aws

Gwasanaethau TrC i gael eu heffeithio gan weithredu diwydiannol

Bydd y rhan fwyaf o wasanaethau Trafnidiaeth Cymru (TrC) ar draws rhwydwaith Cymru a’r Gororau yn cael eu hatal am ddau ddiwrnod yr wythnos hon (Awst 18 a 20) oherwydd y gweithredu diwydiannol cenedlaethol parhaus.
Rhagor o wybodaeth
Newport Bus yn cefnogi #PrideinthePort drwy gynnig teithiau am ddim ar fysiau i bawb
16 Aws

Newport Bus yn cefnogi #PrideinthePort drwy gynnig teithiau am ddim ar fysiau i bawb

Fel prif weithredwr bysiau dinas Casnewydd ac fel cwmni sy’n cefnogi ei gymuned gyfan, mae’n bleser gan Newport Bus gyhoeddi ei gefnogaeth o’r newydd i Pride, a’i gefnogaeth eleni’n benodol i’r digwyddiad Pride in the Port y bu disgwyl mawr amdano.
Rhagor o wybodaeth
Cynllun fflecsi peilot Casnewydd wedi dod i ben
12 Aws

Cynllun fflecsi peilot Casnewydd wedi dod i ben

Darparodd prosiect peilot Trafnidiaeth Cymru a Llywodraeth Cymru, a gefnogwyd gan Gyngor Casnewydd a Newport Transport, ddata sylweddol a fydd yn awr yn cael ei ddadansoddi a’i ddefnyddio i wella cynllunio llwybrau trafnidiaeth gyhoeddus yn yr ardal yn y dyfodol.
Rhagor o wybodaeth
Bws Fflecsi i lansio yn ardal Bwcle
11 Aws

Bws Fflecsi i lansio yn ardal Bwcle

Mae Trafnidiaeth Cymru yn cymryd cam arall ymlaen drwy ehangu’r gwasanaeth bws fflecsi a’i gyflwyno i ran arall o Sir y Fflint.
Rhagor o wybodaeth
Tarfu ar Awst 13 oherwydd gweithredu diwydiannol
10 Aws

Tarfu ar Awst 13 oherwydd gweithredu diwydiannol

Nid yw Trafnidiaeth Cymru (TrC) yn rhan o weithredu diwydiannol dydd Sadwrn gan aelodau o undeb y gyrwyr trenau ASLEF, ond mae rhai o’i wasanaethau’n debygol o fod yn hynod o brysur o ganlyniad i’r amserlen gyfyngedig iawn a roddwyd ar waith gan weithredwyr eraill.
Rhagor o wybodaeth