Newyddion

Latest Tweets

@TravelineCymru RT Mae'n rhaid gwisgo gorchudd wyneb yn ein gorsafoedd ac wrth ddefnyddio ein gwasanaethau (oni bai eich bod wedi’ch e… https://t.co/KMRRVDnNP6
@TravelineCymru RT Remember you must wear a face covering when in our stations and using our services (unless you are exempt).… https://t.co/eHorH92c9S
@TravelineCymru RT Have a good evening all! That's all from us today! We will be back at 7am tomorrow to answer any questions🙂 In the… https://t.co/kmSqz5rWXp
@TravelineCymru RT We're experiencing some problems with timetables not showing on our website journey planner & app. The team is work… https://t.co/X7nWrGGM1a
@TravelineCymru RT 💻We’ve created a new online community called Sgwrs to help us transform travel in Wales. We’ll ask you to help us… https://t.co/s0t0Ic9e00
 © Sustrans
22 Med

Cymerwch ran yn Wythnos Beicio i’r Ysgol 2021 gyda Sustrans

Caiff y digwyddiad hwn sy’n para wythnos ei drefnu gan Sustrans ac Ymddiriedolaeth Bikeability, ac mae’n annog teuluoedd i fynd i’r ysgol ar gefn beic a sgwter.
Rhagor o wybodaeth
Transport-for-Wales-Start-Improvement-Works-At-Cardiff-Central-Station
22 Med

Gwelliannau’n dechrau yng ngorsaf Caerdydd Canolog yn rhan o Weledigaeth Gwella Gorsafoedd Trafnidiaeth Cymru

Mae gwaith i wella cyfleusterau i gwsmeriaid yng ngorsaf Caerdydd Canolog wedi dechrau ers dydd Llun 27 Medi.
Rhagor o wybodaeth
Traveline-Cymru-Launch-New-Range-Of-Business-Services
17 Med

All Gwasanaethau Busnes newydd Traveline Cymru helpu eich sefydliad chi?

O hyfforddiant TravelineCymru+ ar-lein ynghylch sut mae defnyddio ein gwasanaethau gwybodaeth i Gynlluniwr Taith Aml-ddull newydd i’w roi ar eich gwefan.
Rhagor o wybodaeth
First-Cymru-bus-driver-shortage-sees-15-routes-suspended
14 Med

Prinder gyrwyr bysiau yn First Cymru yn arwain at roi’r gorau dros dro i weithredu 15 o lwybrau

Mae’r cwmni bysiau wedi gorfod rhoi’r gorau dros dro i weithredu 15 o lwybrau ledled y de oherwydd prinder gyrwyr.
Rhagor o wybodaeth
Cardif-Bay-Barrage-temporarily-closed-to-walkers-and-cyclists-for-4-evenings-of-concerts-at-Alexandra-Head
13 Med

Morglawdd Bae Caerdydd ar gau dros dro i gerddwyr a beicwyr ar gyfer pedair noson o gyngherddau ym Mhentir Alexandra

Bydd y morglawdd ym Mae Caerdydd ar gau gan mwyaf i gerddwyr a beicwyr o nos Iau 16 Medi tan ddydd Sul 19 Medi.
Rhagor o wybodaeth
Transport for Wales Rail encourage passengers to still plan ahead as services increase from September 13th
10 Med

Gwasanaethau Rheilffyrdd Trafnidiaeth Cymru yn annog teithwyr i barhau i gynllunio ymlaen llaw wrth i nifer y gwasanaethau gynyddu

Bydd y newidiadau’n golygu cynnydd cyffredinol o 8.5% yn nifer y gwasanaethau.
Rhagor o wybodaeth
Transport-For-Wales-Launch-Public-Survey-To-Help-Shape-Future-Of-Rail-Travel
30 Aws

Cyfle i chi ddweud eich dweud: Trafnidiaeth Cymru yn lansio arolwg cyhoeddus er mwyn helpu i lywio dyfodol teithio ar drenau

Mae Trafnidiaeth Cymru (TrC) am i'r cyhoedd gymryd rhan mewn arolwg a fydd yn helpu i gynllunio trafnidiaeth y dyfodol yn dilyn pandemig covid-19.
Rhagor o wybodaeth
Rail-Industry-Launch-New-Campaign-To-Tackle-Sexual-Harassment
25 Aws

Y diwydiant rheilffyrdd yn lansio ymgyrch newydd i fynd i’r afael ag aflonyddu rhywiol

Bydd ymgyrch y diwydiant rheilffyrdd yn codi ymwybyddiaeth o beth yw aflonyddu rhywiol, yn annog pobl i adrodd am achosion ac yn helpu i sicrhau nad oes unrhyw fannau anniogel ar y rhwydwaith rheilffyrdd.
Rhagor o wybodaeth
20 Aws

Bws Caerdydd wedi’i ailfrandio cyn pen-blwydd y cwmni yn 120 oed

Un elfen allweddol o’r gwaith ailfrandio yw’r cynllun lliw oren, sy’n rhoi teyrnged i ymgyrch poblogaidd iawn a gafodd ei arwain gan y gweithredwr yn yr 1970au a’r 1990au.
Rhagor o wybodaeth
Proposal-to-reduce-speed-limit-to-20mph-on-residential-streets-in-Wales
16 Aws

Cyfle i chi ddweud eich dweud: Cynnig i ostwng y terfyn cyflymder i 20 milltir yr awr ar strydoedd preswyl yng Nghymru

Mae Llywodraeth Cymru am newid y terfyn cyflymder i 20 milltir yr awr mewn pentrefi, trefi a dinasoedd yng Nghymru.
Rhagor o wybodaeth
Work-begins-to-link-South-Wales-Metro-Control-Centre-to-the-rail-network
12 Aws

Gwaith yn dechrau i gysylltu Canolfan Reoli Metro De Cymru â’r rhwydwaith rheilffyrdd

Mae’r gwaith i gysylltu Canolfan Reoli Metro De Cymru â’r rhwydwaith rheilffyrdd yn dechrau fis nesaf, yn barod ar gyfer y fflyd newydd gwerth £150m o drenau tram Metro.
Rhagor o wybodaeth
New-Paths-to-Wellbeing-project-launched-by-Ramblers-Cymru
04 Aws

Ramblers Cymru yn lansio prosiect newydd ‘Llwybrau i Lesiant’ er mwyn helpu i sicrhau bod cerdded yn rhan annatod o gymunedau

Mae Ramblers Cymru wedi cael cyllid gwerth £1.2 filiwn er mwyn rhoi i gymunedau ledled Cymru yr adnoddau a’r hyfforddiant y mae arnynt eu hangen i gyflawni gwaith cynnal a chadw ymarferol ar lwybrau a chynefinoedd a gwella ansawdd yr amgylchedd!
Rhagor o wybodaeth
New-T10-Traws-Cymru-bus-service-from-Bangor-to-Corwen
03 Aws

Gwasanaeth bws newydd T10 TrawsCymru o Fangor i Corwen

Dros y 12 mis nesaf, bydd y gwasanaeth bws T10, a ariennir gan Trafnidiaeth Cymru, yn gweithredu rhwng Bangor a Corwen gan alw at yr holl arhosfanau ar hyd y ffordd. 
Rhagor o wybodaeth
Free-Travel-For-Children_Transport-For-Wales
02 Aws

Wyddech chi? Gall plant a phobl ifanc deithio am ddim gyda Trafnidiaeth Cymru os byddant yn teithio gydag oedolyn sy’n talu am docyn

Gall plant dan 11 oed sy’n teithio gydag oedolyn sy’n talu am docyn deithio am ddim gyda Trafnidiaeth Cymru, a gall pobl ifanc dan 16 oed deithio am ddim y tu allan i oriau brig.
Rhagor o wybodaeth
Isle-of-Anglesey’s-Active-Travel-Network-Map-Consultation
29 Gor

Ymgynghoriad ynghylch Map Rhwydwaith Teithio Llesol Ynys Môn: Cyfle i chi ddweud eich dweud am welliannau i lwybrau cerdded a beicio ar draws Ynys Môn

Mae ail gam y broses ymgynghori ar gyfer Map Rhwydwaith Teithio Llesol Ynys Môn wedi agor.
Rhagor o wybodaeth
New-fflecsi-bus-services-introduced-across-Newport-as-part-of-significant-expansion
28 Gor

Gwasanaethau bws fflecsi newydd yn cael eu cyflwyno ledled Casnewydd yn rhan o waith ehangu sylweddol

Mae Trafnidiaeth Cymru, ar y cyd â Chyngor Dinas Casnewydd a Bws Casnewydd yn cynyddu ardal y mae’r Gwasanaeth fflecsi yn ei wasanaethu yn sylweddol, sy'n golygu y bydd fflyd o 9 bws bach newydd sbon nawr yn gwasanaethu Casnewydd gyfan.
Rhagor o wybodaeth
Free-Friday-to-Monday-bus-travel-over-summer-months-announced-by-Swansea-Council
23 Gor

Cyngor Abertawe yn cyhoeddi y bydd modd i bobl deithio am ddim ar fysiau o ddydd Gwener i ddydd Llun yn ystod misoedd yr haf

Mae Cyngor Abertawe yn ariannu’r fenter er mwyn cynorthwyo teuluoedd a rhoi hwb i fusnesau manwerthu, hamdden a thwristiaeth wrth i Abertawe ddod allan o’r cyfnod clo.
Rhagor o wybodaeth
New-funding-project-launched-for-patient-transport-schemes-in-Gwent-South-Wales
21 Gor

Prosiect cyllido newydd wedi’i lansio ar gyfer cynlluniau cludo cleifion yng Ngwent

Mae prosiect newydd wedi’i sefydlu er mwyn hybu cludiant cymunedol i ysbytai a safleoedd eraill y GIG ar draws ardal Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan.
Rhagor o wybodaeth
New-1-Bws-Ticket-For-North-Wales-Services
15 Gor

Awdurdodau lleol a gweithredwyr bysiau’n cyflwyno tocyn 1Bws newydd ar gyfer gwasanaethau yn y gogledd

Bydd y tocyn yn cael ei gyflwyno ar y rhwydwaith bysiau ddydd Sadwrn 17 Gorffennaf.
Rhagor o wybodaeth
Traveline-Cymru-Contact-Centre-achieve-outstanding-customer-service-feedback-once-again
14 Gor

Canolfan Gyswllt Traveline Cymru yn cael adborth rhagorol unwaith eto am ei gwasanaeth i gwsmeriaid

Mae’r rownd ddiwethaf o adborth gan gwsmeriaid, a gasglwyd ar ran Traveline Cymru, yn dangos bod lefelau bodlonrwydd cwsmeriaid yn 98.4% o ganlyniad i barodrwydd y staff i helpu a’u gallu i ddeall anghenion cwsmeriaid a darparu gwybodaeth glir a chywir. 
Rhagor o wybodaeth