Newyddion

Cyngor teithio i gêm Cymru yn erbyn Seland Newydd ar 5 Tachwedd yng Nghaerdydd
03 Tac

Cyngor teithio i gêm Cymru yn erbyn Seland Newydd ar 5 Tachwedd yng Nghaerdydd

Bydd Cymru'n herio Seland Newydd ddydd Sadwrn 5 Tachwedd yn Stadiwm Principality. Gyda chyfyngiadau llym ar y rhwydwaith trenau oherwydd streic, cynghorir pawb sy'n teithio trwy'r ffordd i adael digon o amser i fynd i mewn i Gaerdydd ac i mewn i Stadiwm Principality.
Rhagor o wybodaeth
Darparu gwasanaeth coets i gefnogwyr rygbi
03 Tac

Darparu gwasanaeth coets i gefnogwyr rygbi

Gall cefnogwyr rygbi sy'n mynd i Gaerdydd ar gyfer gêm Cymru yn erbyn Seland Newydd ddydd Sadwrn archebu tocyn ar gyfer taith goets ddwyffordd gan Trafnidiaeth Cymru (TrC) neu Big Green Coach, mewn cydweithrediad ag Undeb Rygbi Cymru (URC).
Rhagor o wybodaeth
Wythnos Hinsawdd Cymru 2022
31 Hyd

Wythnos Hinsawdd Cymru 2022

Digwyddiad blynyddol yw Wythnos Hinsawdd Cymru sy’n dod ag unigolion, cymunedau, grwpiau amgylcheddol, academyddion, busnesau a’r sector cyhoeddus ynghyd i drafod y newid yn yr hinsawdd.
Rhagor o wybodaeth
Gwasanaethau 303 a 304 Adventure Travel yn newid yn dilyn adborth gan gwsmeriaid
12 Hyd

Gwasanaethau 303 a 304 Adventure Travel yn newid yn dilyn adborth gan gwsmeriaid

Mae Adventure Travel wedi ymateb i adborth gan gwsmeriaid ac wedi addasu ei wasanaethau bws 303 a 304 er mwyn darparu cysylltiadau gwell rhwng y ddau lwybr a chynnwys Gorsaf Caerdydd Canolog.
Rhagor o wybodaeth
11 Hyd

"Rydym bellach yn teimlo'n fwy diogel wrth gerdded i'r ysgol" yw neges disgyblion ysgol Cil-y-coed i’r Dirprwy Weinidog

Pan ymwelodd y Dirprwy Weinidog Newid Hinsawdd, sy’n gyfrifol am drafnidiaeth, Lee Waters â'u hysgol yn gynharach heddiw roedd plant yn Ysgol Gynradd Durand, yng Nghil-y-coed, yn gyffrous i ddweud wrtho sut mae'r terfyn cyflymder newydd o 20mya yn eu tref wedi rhoi mwy o ryddid iddynt gerdded, beicio neu fynd ar eu sgwteri i'r ysgol.
Rhagor o wybodaeth
Teithwyr, grwpiau trafnidiaeth, y llywodraeth a chyrff anllywodraethol yn cefnogi Mis Dal y Bws
10 Hyd

Teithwyr, grwpiau trafnidiaeth, y llywodraeth a chyrff anllywodraethol yn cefnogi Mis Dal y Bws

Mae’r Mis Dal y Bws cyntaf i’w gynnal gan Bus Users wedi dod i ben, pan ddaeth grwpiau ledled y DU o hyd i ffyrdd cyffrous a chreadigol o annog pobl i ddefnyddio bysiau.
Rhagor o wybodaeth
Cau'r llinell rhwng Abercynon a Merthyr Tudful
09 Hyd

Cau'r llinell rhwng Abercynon a Merthyr Tudful

Mae Trafnidiaeth Cymru (TrC) yn parhau i symud ymlaen gyda’r gwaith o adeiladu Metro De Cymru gyda gwaith mawr yn cael ei wneud ar draws Llinellau Craidd y Cymoedd (CVL).
Rhagor o wybodaeth
Gweithredu diwydiannol i effeithio ar wasanaethau TrC
26 Med

Gweithredu diwydiannol i effeithio ar wasanaethau TrC

Bydd y rhan fwyaf o wasanaethau Trafnidiaeth Cymru (TrC) ar draws rhwydwaith Cymru a’r Gororau yn cael eu hatal am ddau ddiwrnod ym mis Hydref oherwydd y gweithredu diwydiannol cenedlaethol parhaus.
Rhagor o wybodaeth
Trafnidiaeth Cymru yn lansio ap newydd TrawsCymru
25 Med

Trafnidiaeth Cymru yn lansio ap newydd TrawsCymru

Mae Trafnidiaeth Cymru wedi lansio ap newydd ar gyfer ei rwydwaith bysiau pellter hir Traws Cymru a fydd yn ei gwneud yn haws i bobl deithio ar drafnidiaeth gyhoeddus.
Rhagor o wybodaeth
Stagecoach yn dathlu Mis Dal y Bws 2022 drwy hyrwyddo manteision dechrau teithio ar fysiau
20 Med

Stagecoach yn dathlu Mis Dal y Bws 2022 drwy hyrwyddo manteision dechrau teithio ar fysiau

Mae Stagecoach yn dathlu #MisDalYBws 2022 drwy hyrwyddo manteision dechrau teithio ar fysiau a thrwy fuddsoddi llawer o arian mewn bysiau di-allyriadau newydd yn rhan o’i Strategaeth Gynaliadwyedd.
Rhagor o wybodaeth
Mwy o ddiffibrilwyr sy’n achub bywydau ar gyfer gorsafoedd ledled Cymru a’r gororau
05 Med

Mwy o ddiffibrilwyr sy’n achub bywydau ar gyfer gorsafoedd ledled Cymru a’r gororau

Mae Trafnidiaeth Cymru yn parhau i gyflwyno diffibrilwyr sy’n achub bywydau mewn gorsafoedd ar draws rhwydwaith rheilffyrdd Cymru a’r Gororau.
Rhagor o wybodaeth
Stagecoach Yn Ne Cymru Yn Buddsoddi Mewn Depo Newydd Yng Nghwmbrân
01 Med

Stagecoach Yn Ne Cymru Yn Buddsoddi Mewn Depo Newydd Yng Nghwmbrân

Mae Stagecoach Yn Ne Cymru wedi symud i ddepo newydd a mwy cynaliadwy yng Nghwmbrân, lle ceir cilfachau gwefru ar gyfer cerbydau trydan, system wresogi glyfar, paneli solar, a mwy.
Rhagor o wybodaeth
Gwasanaethau TrC i gael eu heffeithio gan weithredu diwydiannol
16 Aws

Gwasanaethau TrC i gael eu heffeithio gan weithredu diwydiannol

Bydd y rhan fwyaf o wasanaethau Trafnidiaeth Cymru (TrC) ar draws rhwydwaith Cymru a’r Gororau yn cael eu hatal am ddau ddiwrnod yr wythnos hon (Awst 18 a 20) oherwydd y gweithredu diwydiannol cenedlaethol parhaus.
Rhagor o wybodaeth
Newport Bus yn cefnogi #PrideinthePort drwy gynnig teithiau am ddim ar fysiau i bawb
15 Aws

Newport Bus yn cefnogi #PrideinthePort drwy gynnig teithiau am ddim ar fysiau i bawb

Fel prif weithredwr bysiau dinas Casnewydd ac fel cwmni sy’n cefnogi ei gymuned gyfan, mae’n bleser gan Newport Bus gyhoeddi ei gefnogaeth o’r newydd i Pride, a’i gefnogaeth eleni’n benodol i’r digwyddiad Pride in the Port y bu disgwyl mawr amdano.
Rhagor o wybodaeth
Cynllun fflecsi peilot Casnewydd wedi dod i ben
11 Aws

Cynllun fflecsi peilot Casnewydd wedi dod i ben

Darparodd prosiect peilot Trafnidiaeth Cymru a Llywodraeth Cymru, a gefnogwyd gan Gyngor Casnewydd a Newport Transport, ddata sylweddol a fydd yn awr yn cael ei ddadansoddi a’i ddefnyddio i wella cynllunio llwybrau trafnidiaeth gyhoeddus yn yr ardal yn y dyfodol.
Rhagor o wybodaeth
Bws Fflecsi i lansio yn ardal Bwcle
10 Aws

Bws Fflecsi i lansio yn ardal Bwcle

Mae Trafnidiaeth Cymru yn cymryd cam arall ymlaen drwy ehangu’r gwasanaeth bws fflecsi a’i gyflwyno i ran arall o Sir y Fflint.
Rhagor o wybodaeth
Tarfu ar Awst 13 oherwydd gweithredu diwydiannol
09 Aws

Tarfu ar Awst 13 oherwydd gweithredu diwydiannol

Nid yw Trafnidiaeth Cymru (TrC) yn rhan o weithredu diwydiannol dydd Sadwrn gan aelodau o undeb y gyrwyr trenau ASLEF, ond mae rhai o’i wasanaethau’n debygol o fod yn hynod o brysur o ganlyniad i’r amserlen gyfyngedig iawn a roddwyd ar waith gan weithredwyr eraill.
Rhagor o wybodaeth
TrC a Cadw yn cydweithio i gynnig mynediad 2 docyn am bris 1
02 Aws

TrC a Cadw yn cydweithio i gynnig mynediad 2 docyn am bris 1

Gall pobl sy'n teithio ar y trên i dirnodau hanesyddol Cymru gael 2 docyn am bris 1, diolch i bartneriaeth newydd rhwng Trafnidiaeth Cymru a Cadw.
Rhagor o wybodaeth
Teithiau am ddim ar fysiau yn Abertawe – mis Gorffennaf a mis Awst 2022
28 Gor

Teithiau am ddim ar fysiau yn Abertawe – mis Gorffennaf a mis Awst 2022

Mae’n bleser gan Adventure Travel gynnig teithiau am ddim i chi ar fysiau yn Abertawe yn ystod yr haf eleni, drwy garedigrwydd Cyngor Abertawe.
Rhagor o wybodaeth
Stagecoach yw’r gweithredwr bysiau cyntaf yn y DU i gwblhau rhaglen genedlaethol i osod technoleg newydd ar ei fysiau ar gyfer rhybuddio ynghylch pontydd
26 Gor

Stagecoach yw’r gweithredwr bysiau cyntaf yn y DU i gwblhau rhaglen genedlaethol i osod technoleg newydd ar ei fysiau ar gyfer rhybuddio ynghylch pontydd

Mewn partneriaeth â GreenRoad, Stagecoach yw’r gweithredwr bysiau cyntaf yn y DU i gyflwyno technoleg newydd sy’n adnabod pontydd isel ar ei fflyd gyfan o fysiau deulawr, sy’n cyfateb i dros 4000 o gerbydau.
Rhagor o wybodaeth