Maint y testun: A A A
Cyferbynnedd:
Gwrando: More about BrowseAloud

Newyddion

Latest Tweets

@TravelineCymru RT I nodi #WythnosYmwybyddiaethIechydMeddwl a #MisCenedlaetholCerdded, dyma weithgaredd hyfryd i chi ei wneud gyda’ch… https://t.co/nwmskPy8CD
@TravelineCymru RT As its #MentalHealthAwarenessWeek and #NationalWalkingMonth here’s a lovely activity to do with your little ones...… https://t.co/X5tBbNw4QO
@TravelineCymru RT Our paint shop has been busy working on the new training bus livery - well done, we love the new look 😄… https://t.co/yxC4qbOYb8
@TravelineCymru RT #Porth svc update: Due to indiscriminate parking we are currently unable to serve Concorde Drive in #Tonyrefail. Wi… https://t.co/KwU16VHT4O
@TravelineCymru RT Please be aware that due to a breakdown the 07.20 404 Pontypridd to Bridgend service is experiencing delays of up t… https://t.co/6Vz1Dv540t
local-lockdown-and-coronavirus-travel-guidance-pages-traveline-cymru
24 Med

Traveline Cymru yn parhau i ddarparu’r wybodaeth ddiweddaraf am deithio wrth i gyfnodau clo lleol gael eu cyflwyno

Mae pobl ledled Cymru yn cael eu hannog i gael gafael ar yr holl wybodaeth ddiweddaraf am deithio yn ystod y pandemig coronafeirws, ynghyd â phob math o ddiweddariadau a newyddion, drwy wasanaethau Traveline Cymru wrth i gyfnodau clo lleol gael eu cyflwyno o hyd.
Read More
nhs-test-and-trace-app-launches-wales-and-england-traveline-cymru
22 Med

Aelodau’r cyhoedd yn cael eu hannog i lawrlwytho ap Covid-19 y GIG er mwyn Profi, Olrhain a Diogelu yng Nghymru

Mae tafarnau, bwytai, siopau trin gwallt, sinemâu a lleoliadau eraill ledled Cymru a Lloegr yn cael eu hannog i lawrlwytho codau QR er mwyn paratoi ar gyfer cyflwyno’r ap newydd i’r cyhoedd.
Read More
adventure-coachlines-half-term-day-trips-traveline-cymru
10 Med

Adventure Coachlines yn cychwyn tripiau undydd newydd sy’n addas i’r teulu

Y nod yw adfer hyder pobl mewn teithio ar fysiau, a chynnig ffordd gyfleus a rhad i deithwyr weld rhannau eraill o’r DU.
Read More
stagecoach-south-wales-september-service-level-increase-traveline-cymru
04 Med

Cadarnhau cynlluniau i gynyddu gwasanaethau bws ar draws rhwydwaith Stagecoach yn Ne Cymru er mwyn cael olwynion y wlad i droi unwaith eto

Cadarnhau cynlluniau i gynyddu gwasanaethau bws ar draws rhwydwaith Stagecoach yn Ne Cymru er mwyn cael olwynion y wlad i droi unwaith eto.
Read More
south-west-wales-connected-rail-partnership-launch-traveline-cymru
01 Med

Partneriaeth Rheilffyrdd Cymunedol yn cael ei lansio ar gyfer de-orllewin Cymru

Erbyn hyn, mae gan ranbarth y de-orllewin ei Bartneriaeth Rheilffyrdd Cymunedol ei hun sy’n ceisio helpu cymunedau i gael y budd mwyaf o’u rheilffyrdd presennol.
Read More
stagecoach-south-wales-school-service-guidance-traveline-cymru
01 Med

Canllawiau gan Stagecoach yn Ne Cymru ynghylch gwasanaethau bws ar gyfer ysgolion a cholegau

Mae Stagecoach wedi cyhoeddi canllawiau ynghylch gwasanaethau bws ar gyfer ysgolion a cholegau yn ne Cymru er mwyn cynorthwyo disgyblion a myfyrwyr i ddychwelyd yn ddiogel i’w hysgolion a’u colegau ym mis Medi.
Read More
wales-transport-award-nomination-traveline-cymru
27 Aws

Traveline Cymru “yn falch iawn” o fod wedi cyrraedd y rhestr fer ar gyfer dwy o Wobrau Trafnidiaeth Cymru

Mae Traveline Cymru “yn falch iawn” o fod wedi cael ei ddewis ar gyfer y rownd derfynol mewn dau gategori yng Ngwobrau Trafnidiaeth Cymru eleni, sy’n wobrau o fri.
Read More
 Croeso i Fyfyrwyr Newydd! Teithio yn eich dinas newydd gyda MyndiBobManfelMyfyriwr
21 Aws

Croeso i Fyfyrwyr Newydd! Teithio yn eich dinas newydd gyda MyndiBobManfelMyfyriwr

Gall dechrau ar gyfnod hollol newydd, gyda llwyth o bobl newydd mewn sefyllfa anghyfarwydd, fod yn brofiad brawychus iawn. Er na allwn wneud llawer i’ch helpu i dorri’r garw gyda’ch cyd-fyfyrwyr yn y brifysgol, gallwn yn bendant eich helpu i deithio o le i le yn eich tref neu’ch dinas newydd. 
Read More
Cyfle i gwrdd a'r Rheolwr Traws Cymru
14 Aws

Cyfle i gwrdd a'r Rheolwr Traws Cymru

Mae 'Bus Users Cymru' yn falch o gyhoeddi ein bod wedi trefnu cyfres o ddigwyddiadau arbennig ar lein dros yr wythnosau nesaf i drafod 'Eich Materion Bws' gyda'r rheolwyr sy'n gyfrifol am gynllunio a ddarparu rhwydwaith Llywodraeth Cymru TrawsCymru. 
Read More
transport-for-wales-sensmaker-customer-survey-traveline-cymru
31 Gor

Trafnidiaeth Cymru yn lansio arolwg i’r cyhoedd

Mae Trafnidiaeth Cymru yn gofyn i’r cyhoedd gymryd rhan mewn arolwg a all helpu gyda chynlluniau trafnidiaeth yn y dyfodol.
Read More
new-bus-service-cardiff-nat-group-traveline-cymru
27 Gor

NAT Group yn bwriadu lansio gwasanaeth bws newydd ar gyfer Caerdydd ac ymestyn llwybr gwasanaeth X8

Bydd llwybr bysiau newydd sbon, a fydd yn cysylltu Parc Manwerthu Capital a Stadiwm Dinas Caerdydd â Phengam Green (Tesco) ac a fydd yn teithio ar hyd Ocean Way a thrwy Grangetown, yn cael ei lansio ym mis Medi ac yn cael ei weithredu gan NAT Group.
Read More
face-coverings-public-transport-wales-welsh-government
24 Gor

Canllawiau Llywodraeth Cymru ynghylch gorfod defnyddio gorchudd wyneb ar drafnidiaeth gyhoeddus o ddydd Llun 27 Gorffennaf ymlaen

O ddydd Llun 27 Gorffennaf 2020 bydd yn rhaid gwisgo gorchudd wyneb ar drafnidiaeth gyhoeddus yng Nghymru.
Read More
south-wales-metro-railway-works-transport-for-wales
19 Gor

Dechrau ar waith hanfodol i drawsnewid rheilffyrdd ar gyfer rhwydwaith newydd Metro De Cymru

Ddechrau mis Awst bydd Trafnidiaeth Cymru yn bwrw ymlaen â’i gynlluniau i wireddu Metro De Cymru. Bydd y datblygiad yn ei gwneud yn haws, yn gynt ac yn fwy cyfleus i bobl deithio yn y de.
Read More
cardiff-central-station-redecoration-transport-for-wales
06 Gor

Gwaith ailaddurno helaeth yn dechrau yng ngorsaf Caerdydd Canolog yn rhan o Weledigaeth Gwella Gorsafoedd Trafnidiaeth Cymru

Trio Building Contractors fydd yn cyflawni’r gwaith a fydd yn cynnwys mesurau diogelwch ychwanegol er mwyn helpu i ddiogelu teithwyr rhag Covid-19.
Read More
bus-capacity-checker-app-stagecoach
03 Gor

Stagecoach yn lansio dangosydd ‘Bysiau Prysur’ newydd ar gyfer ffonau clyfar er mwyn helpu cwsmeriaid i gynllunio teithiau

Mae’r nodwedd newydd yn rhan o ystod o fesurau diogelwch ychwanegol i helpu cwsmeriaid i deimlo’n hyderus wrth deithio ar wasanaethau Stagecoach.
Read More
capacity-tracking-feature-cardiff-bus
01 Gor

Bws Caerdydd yn ychwanegu nodwedd am gapasiti at system ei wefan a’i ap ar gyfer tracio bysiau mewn amser real

Bws Caerdydd yn ychwanegu nodwedd am gapasiti at system ei wefan a’i ap ar gyfer tracio bysiau mewn amser real.
Read More
Cynllun Trafnidiaeth Seiliedig ar Alw cyntaf Caerdydd yn dechrau ar 29 Mehefin
26 Meh

Cynllun Trafnidiaeth Seiliedig ar Alw cyntaf Caerdydd yn dechrau ar 29 Mehefin

Bydd Caerdydd yn treialu ei gynllun Trafnidiaeth Seiliedig ar Alw cyntaf erioed lle bydd teithwyr yn gallu archebu teithiau bws, o bell, a lle bydd amserlenni’n cael eu haddasu’n ôl y galw.
Read More
Gweledigaeth Transform Cymru ar gyfer trafnidiaeth gynaliadwy i Gymru ar ôl llacio’r cyfyngiadau symud
25 Meh

Gweledigaeth Transform Cymru ar gyfer trafnidiaeth gynaliadwy i Gymru ar ôl llacio’r cyfyngiadau symud

Mae Transform Cymru yn hybu gweledigaeth gynhwysol lle caiff cymunedau ledled Cymru eu cysylltu â’i gilydd gan rwydwaith trafnidiaeth sy’n gynaliadwy, yn fforddiadwy ac yn ddiogel ac sy’n diwallu anghenion teithwyr o bob oed, cefndir a gallu.
Read More
 Cau ffordd Road - Canol Dinas Caerdydd - Heol y Castell a Lôn y Felin
22 Meh

Cau ffordd Road - Canol Dinas Caerdydd - Heol y Castell a Lôn y Felin

Bydd Heol y Castell a Lôn y Felin ar gau i bob math o draffig o 12 canol dydd ddydd Sul 21 Mehefin hyd nes y clywir yn wahanol.
Read More
Gwasanaeth Newydd X7, Cas-gwent i Fryste yn wedi cychwyn Dydd Llun, 15 Mehefin 2020
18 Meh

Gwasanaeth Newydd X7, Cas-gwent i Fryste yn wedi cychwyn Dydd Llun, 15 Mehefin 2020

Mae NAT Group, mewn partneriaeth â TrawsCymru a Chyngor Sir Fynwy, wedi cyhoeddi cynlluniau i barhau â gwasanaeth bws y ‘Severn Express’, sef gwasanaeth bws sy’n gweithredu rhwng Cas-gwent a Bryste ac sy’n mynd drwy Cribbs Causeway a Clifton.
Read More