Newyddion

2016

21 Rha

Gorffen yn gynnar ar Noswyl Nadolig a Nos Galan

Mae llawer o weithredwyr yn bwriadu dod â’u gwasanaethau i ben yn gynnar ar Noswyl Nadolig a Nos Galan. O ganlyniad, efallai na fydd ein cynlluniwr taith yn rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf i chi, felly cofiwch fynd i’n tudalen ynghylch Teithio dros y Nadolig i gael y wybodaeth ddiweddaraf.
Rhagor o wybodaeth
05 Rha

Stagecoach yn troi’n aur yng Nghwm Rhondda!

Bydd y sawl sy’n teithio ar y bws rhwng Maerdy yng Nghwm Rhondda a Chaerdydd yn gallu teithio mewn mwy o steil a moethusrwydd wrth i Stagecoach yn Ne Cymru lansio ei fflyd ddiweddaraf o fysiau aur moethus yn swyddogol ddydd Gwener 2 Rhagfyr 2016.
Rhagor o wybodaeth
23 Tac

Bws Caerdydd yn gostwng prisiau tocynnau ar Ddydd Gwener Gwallgo

Mae’n debyg mai 25 Tachwedd – neu ‘Ddydd Gwener Gwallgo’ – fydd diwrnod siopa prysura’r flwyddyn, a bydd Bws Caerdydd yn eich helpu i arbed arian drwy ostwng prisiau ei docynnau dydd.
Rhagor o wybodaeth
14 Tac

TrawsCymru yn ailddechrau gwasanaeth bws rhwng Aberystwyth a Chaerdydd

Mae Llywodraeth Cymru wedi cadarnhau y bydd y gwasanaeth bws rhwng Aberystwyth a Chaerdydd yn ailddechrau’n nes ymlaen y mis hwn.
Rhagor o wybodaeth
11 Tac

Bws Caerdydd yn helpu teuluoedd â gostyngiadau wrth ‘Nesáu at y Nadolig’

Rydym yn helpu teuluoedd i ddechrau dathlu’r Nadolig ddydd Iau 10 Tachwedd drwy gynnig gostyngiadau arbennig iddynt.
Rhagor o wybodaeth
19 Hyd

Diwrnod Agored Bws Caerdydd i ddathlu Calan Gaeaf

Bydd cwmni Bws Caerdydd yn agor drysau ei ddepo ar Sloper Road er mwyn cynnal diwrnod dychrynllyd llawn hwyl, ddydd Sul 30 Hydref rhwng 12pm a 4pm, i ddathlu 30 mlynedd ers sefydlu Bws Caerdydd.
Rhagor o wybodaeth
18 Hyd

Dros 55 oed? Dyma gyfle i deithio i unrhyw le ar rwydwaith Trenau Arriva Cymru am gyn lleied â £24 am docyn dwyffordd Mae tocyn Clwb 55 Arriva ar gyfer teithio yn ystod oriau nad ydynt yn oriau brig yn ffordd wych o ymweld â lleoedd newydd a’ch hoff leoed

Prisiau isel arbennig a llawer o hyblygrwydd heb fod angen i chi brynu tocyn ymlaen llaw – gallwch gyrraedd yr orsaf a theithio’n syth. Mae’r cynnig arbennig hwn yn para tan 27 Hydref 2016.
Rhagor o wybodaeth
12 Hyd

Ap Newydd Stagecoach Ar Gyfer Ffonau Clyfar Yn Arbed Amser I'r Sawl Sy'n Teithio Ar Fysiau

Mae’r gweithredwr bysiau mwyaf ym Mhrydain wedi lansio ap newydd a fydd yn arbed amser i deithwyr drwy ddarparu cyfleuster tocynnau ar ddyfais symudol, gwybodaeth well a chyfleuster tracio bysiau amser-real.
Rhagor o wybodaeth
11 Hyd

Gweithwyr Stagecoach Yn Ne Cymru Yn Dathlu Wythnos Genedlaethol Gwasanaethau I Gwsmeriaid

Mae gweithwyr Stagecoach yn Ne Cymru wrthi’n paratoi i gymryd rhan yn Wythnos Genedlaethol Gwasanaethau i Gwsmeriaid eleni.
Rhagor o wybodaeth
03 Hyd

Cynllun sy’n cynnig teithiau rhatach ar fysiau wedi cael 7,000 o geisiadau yn ystod ei flwyddyn gyntaf

Mae cynllun sy’n cynnig teithiau rhatach ar fysiau i bobl ifanc yng Nghymru wedi cael dechrau llwyddiannus wrth i 7,000 o geisiadau ddod i law yn ystod blwyddyn gyntaf y cynllun.
Rhagor o wybodaeth
29 Med

Staff Bws Caerdydd yn rhedeg er budd Headway

Bydd grŵp o gydweithwyr sy’n gweithio i Bws Caerdydd yn cymryd rhan yn Hanner Marathon Caerdydd ddydd Sul i godi arian i Headway Caerdydd.
Rhagor o wybodaeth
28 Med

Traveline Cymru yn cyflwyno rhif rhadffôn 0800

Mae Traveline Cymru, sef gwasanaeth gwybodaeth Llywodraeth Cymru am drafnidiaeth gyhoeddus, wedi cyflwyno rhif rhadffôn er mwyn i gwsmeriaid allu defnyddio ei wasanaethau.
Rhagor o wybodaeth
25 Med

Ailfrandio Traveline Cymru: Yr arbenigwyr ar wybodaeth am drafnidiaeth gyhoeddus

Croeso i wyneb newydd Traveline Cymru! Ar ôl ystyried adborth gan ein cwsmeriaid a’n partneriaid, rydym wedi bod yn gweithio y tu ôl i’r llenni ar ailfrandio cyfres Traveline Cymru o wasanaethau, ac yn awr mae’n bleser gennym lansio ein delwedd newydd sbon!
Rhagor o wybodaeth
18 Med

Gwasanaeth gwybodaeth am drafnidiaeth Cymru yn penodi panel cwsmeriaid newydd

Mae Traveline Cymru, sef gwasanaeth gwybodaeth am drafnidiaeth gyhoeddus Llywodraeth Cymru, wedi penodi panel cwsmeriaid newydd sbon, a fydd yn cynnig adborth rheolaidd ynghylch gwasanaethau’r cwmni ac yn cyfrannu at unrhyw ddatblygiadau newydd y mae’r cwmni’n bwriadu eu cyflwyno.
Rhagor o wybodaeth
08 Med

Gwaith Trydaneiddio Rheilffyrdd

O fis Medi 2016 ymlaen, bydd Twnnel Hafren ar gau am chwe wythnos oherwydd gwaith trydaneiddio rheilffyrdd.
Rhagor o wybodaeth
08 Med

Amserlen T6 TrawsCymru, o ddydd Llun 12 Medi 2016

Bydd gwasanaeth T6 newydd yn cael ei lansio ddydd Llun 12 Medi.
Rhagor o wybodaeth
17 Aws

Cyfleusterau newydd a gwell i orsaf reilffordd Abergwaun ac Wdig

Mae caffi newydd a thoiledau cyfagos, ynghyd â mwy o leoedd parcio di-dâl, wedi sicrhau gwelliannau ychwanegol i orsaf reilffordd Abergwaun ac Wdig. 
Rhagor o wybodaeth
09 Aws

Lewis Coaches, Llanrhystud yn mynd i ddwylo’r gweinyddwyr o ddydd Gwener 12 Awst 2016

Bydd Lewis Coaches, Llanrhystud yn mynd i ddwylo’r gweinyddwyr a bydd yn rhoi’r gorau i weithredu ddiwedd y dydd, dydd Gwener 12 Awst 2016.
Rhagor o wybodaeth
03 Aws

Aelod o Fwrdd Ffocws ar Drafnidiaeth

Ffocws ar Drafnidiaeth yw’r corff cyhoeddus annibynnol sy’n cynrychioli buddiannau y rhai sy’n teithio ar drenau ym Mhrydain, y rhai sy’n defnyddio bysiau, coetsys a thramiau yn Lloegr (y tu allan i Lundain) a’r rhai sy’n defnyddio ffyrdd strategol Lloegr. Yn fwy fwy mae ein gwaith yn cwmpasu yr amrywiaeth o ddulliau teithio dros Brydain.
Rhagor o wybodaeth
31 Gor

Cyfle i deithio mewn steil ar drên stêm y Flying Scotsman

Bydd trên stêm enwog y Flying Scotsman yng Nghymru y flwyddyn nesaf ac yn cynnig dwy daith mewn un diwrnod.
Rhagor o wybodaeth