Newyddion

Latest Tweets

@TravelineCymru RT 🛠️Engineering Work. 🚍Buses replace trains between: Saturday 10 - Sunday 11 December (all day): Swansea - Carmarthe… https://t.co/swuofwfsbN
@TravelineCymru RT 🛠️Gwaith peirianyddol 🚍Bysiau yn rhedeg yn lle trenau rhwng Dydd Sadwrn 10 - Sul 11 Rhagfyr (drwy'r dydd): Abertaw… https://t.co/1gG6BDwSd7
@TravelineCymru RT Due to congestion the 17:20 C9 Caerphilly to Bargoed and the 18:06 Bargoed to Ystrad Hospital has not run
@TravelineCymru RT ⚠️Tarfu- Dydd Sul, 11 Rhagfyr (edefyn) ⚠️Disruption - Sunday, 11 December (thread) https://t.co/K2QDuCC7lT
@TravelineCymru RT ⚠️Dydd Sul 11, Rhagfyr 2022 - Tarfu Difrifol i'w disgwyl! Rydym yn disgwyl tarfu difrifol i wasanaethau ar draws y… https://t.co/xvKKzgPhB8
Proposal-to-reduce-speed-limit-to-20mph-on-residential-streets-in-Wales
16 Aws

Cyfle i chi ddweud eich dweud: Cynnig i ostwng y terfyn cyflymder i 20 milltir yr awr ar strydoedd preswyl yng Nghymru

Mae Llywodraeth Cymru am newid y terfyn cyflymder i 20 milltir yr awr mewn pentrefi, trefi a dinasoedd yng Nghymru.
Rhagor o wybodaeth
Work-begins-to-link-South-Wales-Metro-Control-Centre-to-the-rail-network
12 Aws

Gwaith yn dechrau i gysylltu Canolfan Reoli Metro De Cymru â’r rhwydwaith rheilffyrdd

Mae’r gwaith i gysylltu Canolfan Reoli Metro De Cymru â’r rhwydwaith rheilffyrdd yn dechrau fis nesaf, yn barod ar gyfer y fflyd newydd gwerth £150m o drenau tram Metro.
Rhagor o wybodaeth
New-Paths-to-Wellbeing-project-launched-by-Ramblers-Cymru
04 Aws

Ramblers Cymru yn lansio prosiect newydd ‘Llwybrau i Lesiant’ er mwyn helpu i sicrhau bod cerdded yn rhan annatod o gymunedau

Mae Ramblers Cymru wedi cael cyllid gwerth £1.2 filiwn er mwyn rhoi i gymunedau ledled Cymru yr adnoddau a’r hyfforddiant y mae arnynt eu hangen i gyflawni gwaith cynnal a chadw ymarferol ar lwybrau a chynefinoedd a gwella ansawdd yr amgylchedd!
Rhagor o wybodaeth
New-T10-Traws-Cymru-bus-service-from-Bangor-to-Corwen
03 Aws

Gwasanaeth bws newydd T10 TrawsCymru o Fangor i Corwen

Dros y 12 mis nesaf, bydd y gwasanaeth bws T10, a ariennir gan Trafnidiaeth Cymru, yn gweithredu rhwng Bangor a Corwen gan alw at yr holl arhosfanau ar hyd y ffordd. 
Rhagor o wybodaeth
Free-Travel-For-Children_Transport-For-Wales
02 Aws

Wyddech chi? Gall plant a phobl ifanc deithio am ddim gyda Trafnidiaeth Cymru os byddant yn teithio gydag oedolyn sy’n talu am docyn

Gall plant dan 11 oed sy’n teithio gydag oedolyn sy’n talu am docyn deithio am ddim gyda Trafnidiaeth Cymru, a gall pobl ifanc dan 16 oed deithio am ddim y tu allan i oriau brig.
Rhagor o wybodaeth
Isle-of-Anglesey’s-Active-Travel-Network-Map-Consultation
29 Gor

Ymgynghoriad ynghylch Map Rhwydwaith Teithio Llesol Ynys Môn: Cyfle i chi ddweud eich dweud am welliannau i lwybrau cerdded a beicio ar draws Ynys Môn

Mae ail gam y broses ymgynghori ar gyfer Map Rhwydwaith Teithio Llesol Ynys Môn wedi agor.
Rhagor o wybodaeth
New-fflecsi-bus-services-introduced-across-Newport-as-part-of-significant-expansion
28 Gor

Gwasanaethau bws fflecsi newydd yn cael eu cyflwyno ledled Casnewydd yn rhan o waith ehangu sylweddol

Mae Trafnidiaeth Cymru, ar y cyd â Chyngor Dinas Casnewydd a Bws Casnewydd yn cynyddu ardal y mae’r Gwasanaeth fflecsi yn ei wasanaethu yn sylweddol, sy'n golygu y bydd fflyd o 9 bws bach newydd sbon nawr yn gwasanaethu Casnewydd gyfan.
Rhagor o wybodaeth
Free-Friday-to-Monday-bus-travel-over-summer-months-announced-by-Swansea-Council
23 Gor

Cyngor Abertawe yn cyhoeddi y bydd modd i bobl deithio am ddim ar fysiau o ddydd Gwener i ddydd Llun yn ystod misoedd yr haf

Mae Cyngor Abertawe yn ariannu’r fenter er mwyn cynorthwyo teuluoedd a rhoi hwb i fusnesau manwerthu, hamdden a thwristiaeth wrth i Abertawe ddod allan o’r cyfnod clo.
Rhagor o wybodaeth
New-funding-project-launched-for-patient-transport-schemes-in-Gwent-South-Wales
21 Gor

Prosiect cyllido newydd wedi’i lansio ar gyfer cynlluniau cludo cleifion yng Ngwent

Mae prosiect newydd wedi’i sefydlu er mwyn hybu cludiant cymunedol i ysbytai a safleoedd eraill y GIG ar draws ardal Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan.
Rhagor o wybodaeth
New-1-Bws-Ticket-For-North-Wales-Services
15 Gor

Awdurdodau lleol a gweithredwyr bysiau’n cyflwyno tocyn 1Bws newydd ar gyfer gwasanaethau yn y gogledd

Bydd y tocyn yn cael ei gyflwyno ar y rhwydwaith bysiau ddydd Sadwrn 17 Gorffennaf.
Rhagor o wybodaeth
Traveline-Cymru-Contact-Centre-achieve-outstanding-customer-service-feedback-once-again
14 Gor

Canolfan Gyswllt Traveline Cymru yn cael adborth rhagorol unwaith eto am ei gwasanaeth i gwsmeriaid

Mae’r rownd ddiwethaf o adborth gan gwsmeriaid, a gasglwyd ar ran Traveline Cymru, yn dangos bod lefelau bodlonrwydd cwsmeriaid yn 98.4% o ganlyniad i barodrwydd y staff i helpu a’u gallu i ddeall anghenion cwsmeriaid a darparu gwybodaeth glir a chywir. 
Rhagor o wybodaeth
Nominations-open-for-Community-Transport-Awards-2021
01 Gor

Y cyfnod enwebu ar gyfer Gwobrau Cludiant Cymunedol 2021 ar agor

Bydd Gwobrau Cludiant Cymunedol 2021, a fydd yn cael eu cyflwyno ar 18 Tachwedd, yn cydnabod enghreifftiau o ragoriaeth ar draws y sector.
Rhagor o wybodaeth
Stagecoach-takes-major-step-forward-in-its-diversity-pledge-with-launch-of-new-employee-networks
25 Meh

Stagecoach yn cymryd cam mawr tuag at wireddu ei addewid ynghylch amrywiaeth, drwy lansio rhwydweithiau newydd i weithwyr

Mae chwe rhwydwaith newydd i weithwyr wedi’u creu er mwyn cynrychioli gwahanol grwpiau o weithwyr ar draws Stagecoach.
Rhagor o wybodaeth
Every-forward-facing-seat-on-buses-now-able-to-be-used-in-Wales
21 Meh

Pob sedd sy’n wynebu tuag ymlaen ar fysiau’n gallu cael eu defnyddio’n awr yng Nghymru

O ddydd Llun 21 Mehefin ymlaen bydd yn bosibl defnyddio pob sedd sy’n wynebu tuag ymlaen ar fysiau yng Nghymru. 
Rhagor o wybodaeth
£7.5-million-refurbishment-works-completed-at-Swansea-Railway-Station
18 Meh

Gwaith adnewyddu gwerth £7.5 miliwn wedi’i gwblhau yng Ngorsaf Reilffordd Abertawe

Mae gorsaf drenau Abertawe wedi derbyn gweddnewidiad dramatig ar ôl i Network Rail a Trafnidiaeth Cymru ddod at ei gilydd i ddarparu gwelliannau allweddol.
Rhagor o wybodaeth
Up-to-200-life-saving-defibrillators-to-be-installed-by-Transport-for-Wales-at-railway-stations-across-Wales-and-Borders-network
17 Meh

Trafnidiaeth Cymru yn gosod hyd at 200 o ddiffibrilwyr achub bywyd mewn gorsafoedd rheilffyrdd ar draws rhwydwaith Cymru a’r Gororau

Mae Trafnidiaeth Cymru ar fin gosod hyd at 200 o ddiffibrilwyr sy’n achub bywydau yn ei orsafoedd trenau ar draws rhwydwaith Cymru a’r Gororau.
Rhagor o wybodaeth
Clean-Air-Day-June-17-2021
09 Meh

Cadwch y dyddiad! Bydd ‘Diwrnod Aer Glân 2021’ Global Action Plan yn digwydd ddydd Iau 17 Mehefin

Y thema eleni yw ‘diogelu iechyd ein plant rhag llygredd aer’ ar ôl blwyddyn lle mae’r pandemig COVID-19 wedi amharu ar fywydau plant.
Rhagor o wybodaeth
Merthyr-Tydfil’s-£12m-bus-interchange-opening-next-week
04 Meh

Cyfnewidfa Fysiau £12 miliwn Merthyr Tudful ddydd Sul 13 Mehefin

Bydd y bysiau cyntaf yn gadael cyfnewidfa fysiau fodern, newydd Merthyr Tudful, Ddydd Sul 13 Mehefin.
Rhagor o wybodaeth
Adventure-Travel-extends-404-service-to-Porthcawl-in-response-to-rise-in-Welsh-staycations
03 Meh

Adventure Travel yn estyn gwasanaeth 404 i Borthcawl er mwyn ymateb i gynnydd yn nifer y bobl sy’n aros yng Nghymru i fynd ar eu gwyliau

Mae Adventure Travel, y gweithredwr trafnidiaeth blaenllaw yn y de, wedi ymateb i’r cynnydd yn nifer y bobl sy’n aros yng Nghymru i fynd ar eu gwyliau drwy ehangu ei wasanaethau i gynnwys bws traeth ar gyfer yr haf.
Rhagor o wybodaeth
Transport-for-Wales-to-expand-‘fflecsi’-bus-service-scheme-in-Blaenau-Gwent-on-Stagecoach-South-Wales-E2-and-E4-services
02 Meh

Trafnidiaeth Cymru yn bwriadu ehangu’r cynllun gwasanaethau bws ‘fflecsi’ ym Mlaenau Gwent ar wasanaethau E2 ac E4 Stagecoach yn Ne Cymru

Mae’r system archebu a reolir yn golygu bod teithwyr bws fflecsi yn sicr o gael sedd, sy’n helpu gyda mesurau cadw pellter corfforol.
Rhagor o wybodaeth