Newyddion

Y gwyliau ysgol wedi dechrau a phlant yn cael teithio am ddim yn ystod yr haf
24 Gor

Y gwyliau ysgol wedi dechrau a phlant yn cael teithio am ddim yn ystod yr haf

Mae’n bleser gan Newport Bus gyhoeddi ei gynnig dros yr haf – sef y bydd plant yn cael teithio am ddim os ydynt yng nghwmni oedolyn.
Rhagor o wybodaeth
Cynnig bysus am ddim yn dychwelyd ar gyfer gwyliau'r haf
21 Gor

Cynnig bysus am ddim yn dychwelyd ar gyfer gwyliau'r haf

Mae menter bysus am ddim Cyngor Abertawe yn dychwelyd ar gyfer gwyliau'r haf, gan ddechrau ar 29 Gorffennaf.
Rhagor o wybodaeth
Gweithredu diwydiannol i effeithio ar wasanaethau ar 27ain a 30ain Gorffennaf
20 Gor

Gweithredu diwydiannol i effeithio ar wasanaethau ar 27ain a 30ain Gorffennaf

Cynghorir cwsmeriaid Trafnidiaeth Cymru (TrC) i gynllunio eu teithiau’n ofalus yr wythnos nesaf gan y bydd gwasanaethau’n cael eu tarfu gan ddau ddiwrnod o weithredu diwydiannol cenedlaethol.
Rhagor o wybodaeth
Trafnidiaeth Cymru yn cyhoeddi cyngor teithio oherwydd tywydd eithafol
14 Gor

Trafnidiaeth Cymru yn cyhoeddi cyngor teithio oherwydd tywydd eithafol

Mae Trafnidiaeth Cymru (TrC) a Network Rail yn gofyn i gwsmeriaid wirio cyn teithio gan y bydd tywydd poeth yn debygol o achosi tarfu ac effeithio ar amodau teithio.
Rhagor o wybodaeth
Adventure Travel yn caffael llwybrau newydd ym Mro Morgannwg
04 Gor

Adventure Travel yn caffael llwybrau newydd ym Mro Morgannwg

Mae disgwyl y bydd Adventure Travel yn cymryd dau lwybr bysiau allweddol ym Mro Morgannwg oddi ar Easyway of Pencoed, pan fydd y cwmni annibynnol hwnnw’n gorffen masnachu ddiwedd mis Gorffennaf.
Rhagor o wybodaeth
Mae yn ei ôl! Bydd ‘Mis Dal y Bws’ yn cael ei ail-lansio ar gyfer Medi 2022
26 Meh

Mae yn ei ôl! Bydd ‘Mis Dal y Bws’ yn cael ei ail-lansio ar gyfer Medi 2022

Mae Bus Users am i ‘Fis Dal y Bws’ ddathlu’r bws fel dull cynaliadwy, cynhwysol a hygyrch o deithio, sy’n lleihau tagfeydd traffig, yn gwella ansawdd yr aer ac yn darparu mynediad i gyfleoedd bywyd. 
Rhagor o wybodaeth
Grŵp Arriva yn cyhoeddi Sefydliad Dyfodol Di-allyriadau newydd
19 Meh

Grŵp Arriva yn cyhoeddi Sefydliad Dyfodol Di-allyriadau newydd

Mae’r cwmni trafnidiaeth teithwyr pan-Ewropeaidd, Grŵp Arriva, wedi cyhoeddi Sefydliad Dyfodol Di-allyriadau newydd a fydd yn cael ei arwain gan dîm o arbenigwyr ym maes cynllunio fflyd, er mwyn cyflymu siwrnai’r cwmni at sefyllfa sero net mewn partneriaeth â dinasoedd a rhanbarthau.
Rhagor o wybodaeth
Trafnidiaeth Cymru yn treialu gwasanaeth cyhoeddiadau wedi’u personoli ar gyfer teithwyr sy’n colli eu clyw
15 Meh

Trafnidiaeth Cymru yn treialu gwasanaeth cyhoeddiadau wedi’u personoli ar gyfer teithwyr sy’n colli eu clyw

Mae Trafnidiaeth Cymru wedi treialu gwasanaeth digidol newydd ar ei drenau, sy’n rhoi cyhoeddiadau wedi’u personoli am daith i deithwyr sy’n colli eu clyw.
Rhagor o wybodaeth
First Cymru yn lansio teithiau ar fysiau to agored yn ystod yr haf
09 Meh

First Cymru yn lansio teithiau ar fysiau to agored yn ystod yr haf

Mae First Cymru yn ail-lansio ei wasanaethau bysiau to agored Coaster yn y Mwmbwls a Phorthcawl ac yn cyflwyno DAU wasanaeth newydd ar gyfer haf 2022, yn Aberafan a Dinbych-y-pysgod.
Rhagor o wybodaeth
Stagecoach yn Ne Cymru yn edrych ymlaen at ddathlu Jiwbilî Blatinwm y Frenhines
31 Mai

Stagecoach yn Ne Cymru yn edrych ymlaen at ddathlu Jiwbilî Blatinwm y Frenhines

I anrhydeddu’r dathliad, mae Stagecoach yn Ne Cymru wedi dadorchuddio bws yn lliwiau’r jiwbilî, a fydd i’w weld mewn gwahanol ardaloedd ar draws y de.    
Rhagor o wybodaeth
Newyddion Diweddaraf Cyngor Sir Y Fflint
30 Mai

Newyddion Diweddaraf Cyngor Sir Y Fflint

Mae Trafnidiaeth Cymru yn cymryd cam arall ymlaen wrth ehangu'r gwasanaeth bws fflecsi, gan ei lansio mewn rhan arall o Gymru.
Rhagor o wybodaeth
Gwasanaeth bysus am ddim
24 Mai

Gwasanaeth bysus am ddim

  Mae'r cynnig bysus am ddim hynod boblogaidd yn y ddinas yn ôl am benwythnos olaf mis Mai a'r penwythnos gŵyl y banc hir ar ddechrau mis Mehefin.    
Rhagor o wybodaeth
Canfu bod tlodi trafnidiaeth yn effeithio pobl Cymru'n anghyfartal.
16 Mai

Pobl yng Nghymru'n wynebu gwirioneddau tlodi trafnidiaeth, medd adroddiad Sustrans

Mae adroddiad newydd wedi’ gyhoeddi gan Sustrans Cymru wedi darganfod bod pobl ar draws pob man o Gymru’n ddioddef o effeithiau tlodi trafnidiaeth. 
Rhagor o wybodaeth
Cynlluniau newydd i helpu ffoaduriaid a phobl o Wcráin i integreiddio yng Nghymru
08 Mai

Cynlluniau newydd i helpu ffoaduriaid a phobl o Wcráin i integreiddio yng Nghymru

Bydd Tocyn Croeso yn galluogi ffoaduriaid a phobl o Wcráin i deithio yn rhad ac am ddim ar fysiau a byddant hefyd yn cael mynediad rhad ac am ddim i safleoedd Cadw ar draws Cymru.
Rhagor o wybodaeth
Ymgyrch Ramblers Cymru yn ystod y gwanwyn i roi hwb i fyd natur
25 Ebr

Ymgyrch Ramblers Cymru yn ystod y gwanwyn i roi hwb i fyd natur

Drwy gydol mis Ebrill a mis Mai, bydd gwirfoddolwyr ledled Cymru yn ymuno â swyddogion rhanbarthol Ramblers Cymru, Ymddiriedolaethau Natur Cymru, Coed Cadw ac awdurdodau lleol i gynnal amryw weithgareddau megis diwrnodau gweithgareddau bywyd gwyllt, sesiynau hau hadau, sesiynau clirio llystyfiant, a llawer mwy.
Rhagor o wybodaeth
Adroddiad newydd gan Stagecoach yn egluro’r llwybr ar gyfer denu dros filiwn o deithwyr newydd i rwydweithiau bysiau’r DU drwy newid i fysiau di-allyriadau
12 Ebr

Adroddiad newydd gan Stagecoach yn egluro’r llwybr ar gyfer denu dros filiwn o deithwyr newydd i rwydweithiau bysiau’r DU drwy newid i fysiau di-allyriadau

Mae’r ymchwil yn dangos y byddai 22% o’r bobl a gafodd eu cyfweld yng Nghymru yn defnyddio bysiau’n amlach pe bai bysiau di-allyriadau yn cael eu defnyddio yn lle bysiau diesel lleol, a bod 73% o bobl yng Nghymru am weld eu cwmni bysiau lleol yn dechrau defnyddio bysiau di-allyriadau yn unig.
Rhagor o wybodaeth
Llywodraeth Cymru yn cyflwyno Cynllun Teithio am Ddim ar Fysiau i Ffoaduriaid - ‘Tocyn Croeso’
11 Ebr

Llywodraeth Cymru yn cyflwyno Cynllun Teithio am Ddim ar Fysiau i Ffoaduriaid - ‘Tocyn Croeso’

Mae’r cynllun ar gael i bob ffoadur sy’n teithio i Gymru i chwilio am loches, yn unol â gweledigaeth Llywodraeth Cymru ar gyfer creu Cenedl Noddfa, cyhyd â’u bod yn dangos prawf dilys eu bod yn gymwys fel y rhestrir yn nhelerau ac amodau’r cynllun.
Rhagor o wybodaeth
Trafnidiaeth Cymru yn llofnodi cytundeb i gymryd yr awenau gan Traveline Cymru
31 Maw

Trafnidiaeth Cymru yn llofnodi cytundeb i gymryd yr awenau gan Traveline Cymru

Gan adeiladu ar lwyddiant gwasanaeth poblogaidd Traveline Cymru, mae’r cwmni sy’n berchen arno, PTI Cymru, wedi cael ei drosglwyddo i Trafnidiaeth Cymru (TrC) mewn cytundeb y mae Llywodraeth Cymru wedi cytuno arno i greu canolfan wybodaeth integredig ar gyfer trafnidiaeth gyhoeddus sy’n addas ar gyfer y dyfodol.
Rhagor o wybodaeth
Un Rhwydwaith, Un Amserlen, Un Tocyn, Llywodraeth Cymru yn amlinellu cynlluniau i newid y ffordd rydyn ni'n teithio
30 Maw

Un Rhwydwaith, Un Amserlen, Un Tocyn, Llywodraeth Cymru yn amlinellu cynlluniau i newid y ffordd rydyn ni'n teithio

Bydd Llywodraeth Cymru nawr yn gweithio'n agos gyda llywodraeth leol, y diwydiant bysiau a theithwyr ar fodel masnachfreinio arfaethedig sydd â'r nod, yn y pen draw, o ddarparu Un Rhwydwaith, Un Amserlen ac Un Tocyn
Rhagor o wybodaeth
Lansio fflecsi yn Rhuthun
23 Maw

Lansio fflecsi yn Rhuthun

Bydd Cyngor Sir Ddinbych a Thrafnidiaeth Cymru yn cyflwyno cynllun cludiant cyhoeddus arloesol sy’n ymateb i’r galw yn ac o amgylch ardal Rhuthun.
Rhagor o wybodaeth