Newyddion

Free-Bus-Travel-In-Newport-During-December
01 Rha

Teithiau am ddim ar fysiau yng Nghasnewydd o 1 Rhagfyr tan 24 Rhagfyr 2021

Bydd Cyngor Dinas Casnewydd yn talu cost unrhyw deithiau sy’n dechrau ac yn gorffen o fewn terfynau’r ddinas.
Rhagor o wybodaeth
Traveline-Cymru-PTI-Cymru-Win-Welsh-Contact-Centre-Of-The-Year
22 Tac

Traveline Cymru/PTI Cymru yn ennill y wobr ‘Canolfan Gyswllt Fach y Flwyddyn’ yng Ngwobrau Fforwm Canolfannau Cyswllt Cymru

Cafodd y digwyddiad ei gynnal wyneb yn wyneb ac yn rhithwir dan arweiniad y comedïwr Russell Kane.
Rhagor o wybodaeth
Arriva-Buses-Wales-Copyright-Daily-Post
18 Tac

DIWEDDARIAD: Bydd gwasanaethau Bysiau Arriva Cymru yn ailddechrau ddydd Gwener 19 Tachwedd ar ôl cytundeb yn dilyn y streic

Disgwylir y bydd pob gwasanaeth yn gweithredu o amser y bws cyntaf ddydd Gwener 19 Tachwedd ymlaen.
Rhagor o wybodaeth
Nextbike-Service-Suspension-Due-To-Vandalism
11 Tac

Cynllun Nextbike yng Nghaerdydd wedi’i atal dros dro oherwydd bod beiciau’n cael eu dwyn a’u difrodi

Mae cynllun rhannu beiciau’n cael ei atal dros dro ar ôl misoedd pan welwyd beiciau’n cael eu dwyn a’u difrodi a staff yn cael eu bygwth.
Rhagor o wybodaeth
Transport-for-Wales-Launch-Customer-Panel
10 Tac

Trafnidiaeth Cymru yn lansio panel ar-lein newydd er mwyn helpu i lunio dyfodol ei rwydwaith trafnidiaeth

Gofynnir i aelodau’r cyhoedd gofrestru a rhannu eu barn drwy arolygon a thrafodaethau ar-lein.
Rhagor o wybodaeth
Traveline-Cymru-Marketing-Officer-Recruitment
10 Tac

Rydym wrthi’n recriwtio! Cyfle i gael swydd fel Swyddog Marchnata yn PTI Cymru (Traveline Cymru)

Ydych chi’n gyfathrebwr hyderus sy’n frwdfrydig ynghylch ymgysylltu â chwsmeriaid a rhanddeiliaid?
Rhagor o wybodaeth
Traveline-Cymru-Nominated-In-UK-Search-Awards-2021
28 Hyd

Traveline Cymru ar y rhestr fer mewn pedwar categori yng Ngwobrau UK Search Awards am ei ymgyrch ‘fynhaithiechyd’

Caiff seremoni wobrwyo UK Search Awards ei hystyried yn brif ddigwyddiad i glodfori’r gwaith a wneir ym maes Optimeiddio Peiriannau Chwilio, Talu Fesul Clic a marchnata cynnwys yn y DU.
Rhagor o wybodaeth
New-Community-Rail-Officer-For-South-West-Wales-Connected
24 Hyd

Swyddog Rheilffordd Cymunedol newydd wedi’I benodi ar gyfer rhwydwaith De Orllewin Cymru

Penodwyd Swyddog Rheilffyrdd Cymunedol newydd gan South West Wales Connected, Partneriaeth Rheilffyrdd Cymunedol a sefydlwyd i gefnogi'r cymunedau ar hyd y rheilffyrdd ledled Sir Gaerfyrddin, Sir Benfro, Castell-nedd Port Talbot ac Abertawe.
Rhagor o wybodaeth
Torfaen-Council-Public-Consultation-On-Active-Travel-Network-Map-Draft
21 Hyd

Dweud eich dweud: Cyngor Torfaen yn gofyn am farn y cyhoedd am Fap Rhwydwaith Teithio Llesol newydd er mwyn helpu i wella llwybrau cerdded a beicio

Cymerodd dros 1000 o bobl ran yn yr ymgynghoriad cychwynnol, sydd wedi helpu i lunio’r Map Rhwydwaith Teithio Llesol drafft.
Rhagor o wybodaeth
Transport-for-Wales-South-Wales-Metro-Works-Between-Merthyr-Tydfil-and-Pontypridd
19 Hyd

Gwaith ar Fetro De Cymru yn parhau rhwng Merthyr Tudful a Phontypridd rhwng 23 Hydref a 27 Hydref

Mae Trafnidiaeth Cymru (TrC) yn parhau i fwrw ymlaen â chynlluniau trawsnewidiol ar gyfer Metro De Cymru gyda gwaith rhwng Merthyr Tudful a Phontypridd.
Rhagor o wybodaeth
Stagecoach-South-Wales-Drivers-Strike-To-Cause-Service-Disruption
17 Hyd

Disgwylir y bydd streiciau gan yrwyr Stagecoach yn Ne Cymru yn amharu ar wasanaethau yng Nghoed-duon, Bryn-mawr, Pont-y-pŵl a Chwmbrân o ddydd Mawrth 19 Hydref ymlaen

Ni fydd y streiciau’n effeithio ar wasanaethau ar draws Aberdâr, tref Caerffili (ar wahân i wasanaeth 26), Merthyr Tudful a Rhondda Cynon Taf.
Rhagor o wybodaeth
Cardiff-Council-Launch-Public-Consultation-On-New-10-Year-Bus-Vision
17 Hyd

Dweud eich dweud: Cyngor Caerdydd yn lansio ymgynghoriad wyth wythnos ynghylch ‘Strategaeth Fysiau’ er mwyn gwella gwasanaethau bws yn y ddinas

O 18 Hydref ymlaen am wyth wythnos, gall aelodau’r cyhoedd rannu eu barn am strategaeth naw pwynt Cyngor Caerdydd i wella gwasanaethau yn yr ardal ar gyfer preswylwyr a chymudwyr.
Rhagor o wybodaeth
Traveline-Cymru-Launches-New-Multi-Modal-Travel-Map
11 Hyd

Traveline Cymru yn lansio ‘Map Teithio’ newydd sy’n cynnwys gwybodaeth am amryw ddulliau o deithio

Mae Traveline Cymru wedi lansio Map Teithio newydd a fydd yn disodli ei Chwiliwr Arosfannau Bysiau presennol. 
Rhagor o wybodaeth
Swansea-Free-Weekend-Bus-Initiative-Returns-For-October-Half-Term
04 Hyd

Menter Abertawe, sy’n galluogi pobl i deithio am ddim ar fysiau ar benwythnosau, yn dychwelyd ar gyfer gwyliau hanner tymor mis Hydref

Manteisiodd bron 220,000 o deithwyr ar y cynllun pan oedd ar waith yn ystod gwyliau’r haf ym mis Awst.
Rhagor o wybodaeth
Caernarfon-Flyover-Redevelopment-Public-Consultation
30 Med

Cyfle i chi ddweud eich dweud: Ymgynghoriad ynghylch dyfodol Ffordd Liniaru Fewnol Caernarfon

Bydd modd cyflwyno sylwadau i ymgynghoriad cyhoeddus tan 1 Tachwedd 2021.
Rhagor o wybodaeth
FOR-Cardiff-Launch-New-Scheme-To-Help-Keep-Women-Safe
26 Med

Ymgyrch newydd gan Caerdydd AM BYTH yn rhoi sylw i ddiogelwch menywod yn ystod Pythefnos y Glas

O 21 Medi tan 4 Hydref, bydd 35 o fyrddau hysbysebu digidol yn goleuo’r brifddinas er mwyn helpu menywod i deimlo’n fwy diogel yn ystod y nos.
Rhagor o wybodaeth
Transport-for-Wales-To-Expand-fflecsi-Services-With-Bwcabus-West-Wales
26 Med

Trafnidiaeth Cymru yn bwriadu gwella gwasanaeth Bwcabus yn y gorllewin drwy ehangu’r cynllun fflecsi

Bydd Trafnidiaeth Cymru, gan weithio mewn partneriaeth â chynghorau lleol, yn gwella’r gwasanaeth Bwcabus wrth iddo ddathlu ei ben-blwydd yn 12 oed.
Rhagor o wybodaeth
Traveline-Cymru-Welsh-Contact-Centre-Awards-Nomination
23 Med

Canolfan gyswllt yn y gogledd yn cyrraedd y rhestr fer yng Ngwobrau Canolfannau Cyswllt Cymru

Mae canolfan gyswllt Gymraeg ym Mhenrhyndeudraeth wedi cyrraedd y rhestr fer yng Ngwobrau Canolfannau Cyswllt Cymru eleni, sy’n wobrau o fri.
Rhagor o wybodaeth
Transport-for-Wales-Announce-3-Year-Service-Expansion-Plans
23 Med

Trafnidiaeth Cymru yn cyhoeddi cynllun 3 blynedd ar gyfer ehangu gwasanaethau ar draws rhwydwaith Cymru a’r Gororau

Bu’n rhaid adolygu rhai cynlluniau oherwydd effaith barhaus a phellgyrhaeddol Covid-19.
Rhagor o wybodaeth
 © Sustrans
21 Med

Cymerwch ran yn Wythnos Beicio i’r Ysgol 2021 gyda Sustrans

Caiff y digwyddiad hwn sy’n para wythnos ei drefnu gan Sustrans ac Ymddiriedolaeth Bikeability, ac mae’n annog teuluoedd i fynd i’r ysgol ar gefn beic a sgwter.
Rhagor o wybodaeth