Newyddion

Latest Tweets

@TravelineCymru RT 🚍 We are looking for trainee and fully qualified bus drivers to join our team in Caerphilly depot We offer a rang… https://t.co/dZRmzD7c2Z
@TravelineCymru RT 🛠️Engineering Work. 🚍Buses replace trains between: Shrewsbury-Wolverhampton Saturday 25 March - Monday 27 March (a… https://t.co/AluCjYkYjh
@TravelineCymru RT 🛠️Gwaith peirianyddol 🚍Bysiau yn rhedeg yn lle trenau rhwng Amwythig-Wolverhampton Sadwrn 25 - Llun 27 Mawrth (drw… https://t.co/f8dIbotb0m
@TravelineCymru RT #caerphilly Due to an internal issue the 17:46 C Caerphilly to Penyrheol + return is not running
@TravelineCymru RT Signing off now, back at 7 am.
14 Aws

Ymgynghoriad ar Orsaf Fysus Ganolog Caerdydd 2014

Mae Cyngor Dinas Caerdydd yn cydweithio’n agos â phartneriaid i gyflawni ‘cyfnewidfa drafnidiaeth’ newydd o’r radd flaenaf i’r ddinas.
Rhagor o wybodaeth
07 Aws

Lansio gwasanaeth bws T1 newydd

Ar 4 Awst 2014, lansiodd y Gweinidog Trafnidiaeth Edwina Hart y gwasanaeth bws T1 newydd rhwng Caerfyrddin, Llanbedr Pont Steffan ac Aberystwyth ym Mhrifysgol Llambed.
Rhagor o wybodaeth
09 Gor

Gwaith datblygu systemau a chyfle i gymryd rhan mewn arolwg ynghylch ein ap

Ar ôl llawer o gynllunio ac ymchwilio, mae ffurfiau modwlar newydd ar yr holl systemau wedi’u harchebu a dylent fod ar waith yn llawn erbyn mis Chwefror 2015.
Rhagor o wybodaeth
30 Mai

Mapiau Google yn cynnwys gwybodaeth am drafnidiaeth gyhoeddus

Mae Google wedi diweddaru ei wefan fapiau drwy ychwanegu gwybodaeth am drafnidiaeth gyhoeddus ar gyfer Prydain Fawr i gyd.
Rhagor o wybodaeth
30 Mai

Cwmni Bysiau Padarn yng Ngwynedd yn cau nos Wener 30 Mai 2014

Bydd cwmni Bysiau Padarn, sy’n rhedeg gwasanaethau bws o Fangor, Caernarfon, Llanberis a draw i Fiwmares ar Ynys Môn, yn cau am hanner nos, nos Wener 30 Mai. Mae’n debyg y bydd hynny’n golygu rhai newidiadau i wasanaethau bws lleol yn ardaloedd Arfon ac Ynys Môn yn ystod yr ychydig ddiwrnodau nesaf.
Rhagor o wybodaeth
14 Mai

Traveline Cymru yn cipio un o wobrau cenedlaethol y Sefydliad Siartredig Logisteg a Thrafnidiaeth (CILT) ar gyfer 2014

Ddydd Gwener 9 Mai, roeddem yn bresennol yn y seremoni ar gyfer cyflwyno Gwobrau Cenedlaethol Trafnidiaeth a Logisteg 2014 CILT yn Neuadd y Ddinas, Caerdydd. Rydym yn falch iawn o fod wedi ennill y wobr ar gyfer Rhagoriaeth mewn Gwella Profiadau Cwsmeriaid, ar ôl i ni gyflwyno ein gwasanaeth gwybodaeth am brisiau tocynnau.
Rhagor o wybodaeth
08 Mai

Wythnos Cerdded i’r Ysgol

Rydym yn annog teuluoedd o bob cwr o Gymru i roi cynnig ar gerdded i’r ysgol yn rhan o’r Wythnos Cerdded i’r Ysgol, gan annog rhieni ac athrawon plant ysgol i adael y car gartref a cherdded rhan o’r ffordd neu’r holl ffordd i’r ysgol.
Rhagor o wybodaeth
01 Mai

Gwasanaethau trên newydd rhwng Aberystwyth ac Amwythig

Ym mis Ebrill, cafwyd cyhoeddiad ynghylch gwasanaethau trên newydd rhwng Aberystwyth ac Amwythig, ac mae’r rhai a fu’n ymgyrchu dros y gwasanaethau newydd yn dweud y byddant yn rhoi hwb i economi’r canolbarth, sydd i’w groesawu’n fawr.
Rhagor o wybodaeth
15 Ebr

Map ardal newydd Bwcabus

Bellach, gallwch weld map ardal newydd Bwcabus, y ceir cip ohono isod, sy’n cynnwys dolenni cyswllt i amserlenni gwasanaethau bysiau er mwyn eich helpu i gynllunio eich taith.
Rhagor o wybodaeth
07 Ebr

Arolwg Bysiau Lleol Gwynedd 2014

Rhwng y 1af Ebrill a’r 31ain o Fai 2014 fe fydd Cyngor Gwynedd yn ymgymryd ag arolwg i fesur bodlonrwydd teithwyr gyda gwasanaethau bws lleol yn y Sir.
Rhagor o wybodaeth
04 Ebr

Cymerwch ran yng nghystadleuaeth Llythyr Newyddion y Pasg Traveline Cymru!

I ddiolch i bob un ohonoch sydd wedi tanysgrifio i’n e-lythyr newyddion misol, rydym wedi penderfynu lansio Gwobrau Llythyr Newyddion y Pasg!
Rhagor o wybodaeth
27 Maw

Stagecoach yn cyflwyno cerdyn disgownt newydd i bobl ifanc dan 19 oed

Mae Stagecoach yn ne Cymru ar fin lansio cynllun disgownt newydd sbon i deithwyr dan 19 oed.
Rhagor o wybodaeth
21 Maw

Cystadleuaeth Sul y Mamau Bws Caerdydd

Mae Bws Caerdydd wedi lansio cystadleuaeth unigryw er mwyn talu teyrnged i famau ar draws Caerdydd.
Rhagor o wybodaeth
13 Maw

Panel Cynghorol Defnyddwyr Trafnidiaeth Gyhoeddus

Yn dilyn adolygiad o'r Pwyllgor Defnyddwyr Trafnidiaeth Gyhoeddus presennol yn 2013, penderfynodd Gweinidog yr Economi, Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth sefydlu trefn newydd i roi cyngor iddi ar faterion sy'n effeithio ar ddefnyddwyr trafnidiaeth gyhoeddus.
Rhagor o wybodaeth
25 Chw

Bws Caerdydd yn gwerthu tocynnau o’r Ganolfan Groeso

Mae Bws Caerdydd wedi cyhoeddi y bydd yn gwerthu tocynnau o’r Ganolfan Groeso sydd yng nghanol y ddinas.
Rhagor o wybodaeth
25 Chw

Metro Caerdydd: Cynllun i annog pobl i ‘adael eu ceir gartref’

Mae cynlluniau ar waith i gyflwyno system drafnidiaeth ranbarthol y bwriedir iddi wella cysylltiadau trafnidiaeth rhwng Caerdydd a de-ddwyrain Cymru.
Rhagor o wybodaeth
18 Chw

Adroddiad ar welliannau i brif reilffordd y Cambrian a rheilffordd arfordir y Cambrian yn cael ei gyflwyno i’r Gweinidog Trafnidiaeth

Mae grŵp a ddaeth ynghyd i ystyried cynigion i wella prif reilffordd y Cambrian a rheilffordd arfordir y Cambrian yn y canolbarth wedi cyflwyno ei adroddiad i’r Gweinidog Trafnidiaeth, Edwina Hart.
Rhagor o wybodaeth
14 Chw

Bysiau newydd ar gyfer Pen-y-bont ar Ogwr yn cael croeso swyddogol

Ymunodd Carwyn Jones, yr Aelod Cynulliad dros Ben-y-bont ar Ogwr, â chynrychiolwyr Bus Users Cymru, Cymdeithas Cŵn Tywys y Deillion a Chyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yr wythnos diwethaf i groesawu’r buddsoddiad a wnaed gan First Cymru mewn gwasanaethau bysiau lleol ym Mhen-y-bont ar Ogwr a’r cyffiniau.
Rhagor o wybodaeth
10 Chw

Cwmni bws yn penodi rheolwr cyffredinol cyntaf, newydd

Mae cwmni teuluol Express Motors, Penygroes, Caernarfon newydd apwyntio rheolwr cyffredinol cyntaf newydd.
Rhagor o wybodaeth
03 Chw

Y Cynllun Waled Oren Yn Helpu'r Sawl Sy'n Teithio Ar Fysiau Bws Casnewydd

Mae Bws Casnewydd yn ymfalchïo yn y ffaith bod y cwmni wedi ymuno â’r Cynllun Waled Oren.
Rhagor o wybodaeth