Newyddion

Latest Tweets

@TravelineCymru RT ⚠️SERVICE UPDATE - 70⚠️ The following services are unable to run - 15:45 Bridgend - Cymmer 16:54 Cymmer - Bridgend
@TravelineCymru RT * X1 diversion - this evening* Due to the dry weather, this diversion has now been confirmed to go ahead. Please se… https://t.co/I9ppjIvTMm
@TravelineCymru RT #Aberdare.Due to a Police incident in Pontypridd, we are unable to serve Pontypridd bus station until further notic… https://t.co/6fbzyP9eqU
@TravelineCymru We understand that not everyone has access to our digital information services. If your loved one needs assistance… https://t.co/wDoynP9IYO
@TravelineCymru Rydym yn deall nad yw pawb yn gallu defnyddio ein gwasanaethau gwybodaeth digidol. Os oes angen atebion i gwestiyna… https://t.co/vZybnpbFeR
07 Aws

Lansio gwasanaeth bws T1 newydd

Ar 4 Awst 2014, lansiodd y Gweinidog Trafnidiaeth Edwina Hart y gwasanaeth bws T1 newydd rhwng Caerfyrddin, Llanbedr Pont Steffan ac Aberystwyth ym Mhrifysgol Llambed.
Rhagor o wybodaeth
09 Gor

Gwaith datblygu systemau a chyfle i gymryd rhan mewn arolwg ynghylch ein ap

Ar ôl llawer o gynllunio ac ymchwilio, mae ffurfiau modwlar newydd ar yr holl systemau wedi’u harchebu a dylent fod ar waith yn llawn erbyn mis Chwefror 2015.
Rhagor o wybodaeth
30 Mai

Mapiau Google yn cynnwys gwybodaeth am drafnidiaeth gyhoeddus

Mae Google wedi diweddaru ei wefan fapiau drwy ychwanegu gwybodaeth am drafnidiaeth gyhoeddus ar gyfer Prydain Fawr i gyd.
Rhagor o wybodaeth
30 Mai

Cwmni Bysiau Padarn yng Ngwynedd yn cau nos Wener 30 Mai 2014

Bydd cwmni Bysiau Padarn, sy’n rhedeg gwasanaethau bws o Fangor, Caernarfon, Llanberis a draw i Fiwmares ar Ynys Môn, yn cau am hanner nos, nos Wener 30 Mai. Mae’n debyg y bydd hynny’n golygu rhai newidiadau i wasanaethau bws lleol yn ardaloedd Arfon ac Ynys Môn yn ystod yr ychydig ddiwrnodau nesaf.
Rhagor o wybodaeth
14 Mai

Traveline Cymru yn cipio un o wobrau cenedlaethol y Sefydliad Siartredig Logisteg a Thrafnidiaeth (CILT) ar gyfer 2014

Ddydd Gwener 9 Mai, roeddem yn bresennol yn y seremoni ar gyfer cyflwyno Gwobrau Cenedlaethol Trafnidiaeth a Logisteg 2014 CILT yn Neuadd y Ddinas, Caerdydd. Rydym yn falch iawn o fod wedi ennill y wobr ar gyfer Rhagoriaeth mewn Gwella Profiadau Cwsmeriaid, ar ôl i ni gyflwyno ein gwasanaeth gwybodaeth am brisiau tocynnau.
Rhagor o wybodaeth
08 Mai

Wythnos Cerdded i’r Ysgol

Rydym yn annog teuluoedd o bob cwr o Gymru i roi cynnig ar gerdded i’r ysgol yn rhan o’r Wythnos Cerdded i’r Ysgol, gan annog rhieni ac athrawon plant ysgol i adael y car gartref a cherdded rhan o’r ffordd neu’r holl ffordd i’r ysgol.
Rhagor o wybodaeth
01 Mai

Gwasanaethau trên newydd rhwng Aberystwyth ac Amwythig

Ym mis Ebrill, cafwyd cyhoeddiad ynghylch gwasanaethau trên newydd rhwng Aberystwyth ac Amwythig, ac mae’r rhai a fu’n ymgyrchu dros y gwasanaethau newydd yn dweud y byddant yn rhoi hwb i economi’r canolbarth, sydd i’w groesawu’n fawr.
Rhagor o wybodaeth
15 Ebr

Map ardal newydd Bwcabus

Bellach, gallwch weld map ardal newydd Bwcabus, y ceir cip ohono isod, sy’n cynnwys dolenni cyswllt i amserlenni gwasanaethau bysiau er mwyn eich helpu i gynllunio eich taith.
Rhagor o wybodaeth
07 Ebr

Arolwg Bysiau Lleol Gwynedd 2014

Rhwng y 1af Ebrill a’r 31ain o Fai 2014 fe fydd Cyngor Gwynedd yn ymgymryd ag arolwg i fesur bodlonrwydd teithwyr gyda gwasanaethau bws lleol yn y Sir.
Rhagor o wybodaeth
04 Ebr

Cymerwch ran yng nghystadleuaeth Llythyr Newyddion y Pasg Traveline Cymru!

I ddiolch i bob un ohonoch sydd wedi tanysgrifio i’n e-lythyr newyddion misol, rydym wedi penderfynu lansio Gwobrau Llythyr Newyddion y Pasg!
Rhagor o wybodaeth
27 Maw

Stagecoach yn cyflwyno cerdyn disgownt newydd i bobl ifanc dan 19 oed

Mae Stagecoach yn ne Cymru ar fin lansio cynllun disgownt newydd sbon i deithwyr dan 19 oed.
Rhagor o wybodaeth
21 Maw

Cystadleuaeth Sul y Mamau Bws Caerdydd

Mae Bws Caerdydd wedi lansio cystadleuaeth unigryw er mwyn talu teyrnged i famau ar draws Caerdydd.
Rhagor o wybodaeth
13 Maw

Panel Cynghorol Defnyddwyr Trafnidiaeth Gyhoeddus

Yn dilyn adolygiad o'r Pwyllgor Defnyddwyr Trafnidiaeth Gyhoeddus presennol yn 2013, penderfynodd Gweinidog yr Economi, Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth sefydlu trefn newydd i roi cyngor iddi ar faterion sy'n effeithio ar ddefnyddwyr trafnidiaeth gyhoeddus.
Rhagor o wybodaeth
25 Chw

Bws Caerdydd yn gwerthu tocynnau o’r Ganolfan Groeso

Mae Bws Caerdydd wedi cyhoeddi y bydd yn gwerthu tocynnau o’r Ganolfan Groeso sydd yng nghanol y ddinas.
Rhagor o wybodaeth
25 Chw

Metro Caerdydd: Cynllun i annog pobl i ‘adael eu ceir gartref’

Mae cynlluniau ar waith i gyflwyno system drafnidiaeth ranbarthol y bwriedir iddi wella cysylltiadau trafnidiaeth rhwng Caerdydd a de-ddwyrain Cymru.
Rhagor o wybodaeth
18 Chw

Adroddiad ar welliannau i brif reilffordd y Cambrian a rheilffordd arfordir y Cambrian yn cael ei gyflwyno i’r Gweinidog Trafnidiaeth

Mae grŵp a ddaeth ynghyd i ystyried cynigion i wella prif reilffordd y Cambrian a rheilffordd arfordir y Cambrian yn y canolbarth wedi cyflwyno ei adroddiad i’r Gweinidog Trafnidiaeth, Edwina Hart.
Rhagor o wybodaeth
14 Chw

Bysiau newydd ar gyfer Pen-y-bont ar Ogwr yn cael croeso swyddogol

Ymunodd Carwyn Jones, yr Aelod Cynulliad dros Ben-y-bont ar Ogwr, â chynrychiolwyr Bus Users Cymru, Cymdeithas Cŵn Tywys y Deillion a Chyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yr wythnos diwethaf i groesawu’r buddsoddiad a wnaed gan First Cymru mewn gwasanaethau bysiau lleol ym Mhen-y-bont ar Ogwr a’r cyffiniau.
Rhagor o wybodaeth
10 Chw

Cwmni bws yn penodi rheolwr cyffredinol cyntaf, newydd

Mae cwmni teuluol Express Motors, Penygroes, Caernarfon newydd apwyntio rheolwr cyffredinol cyntaf newydd.
Rhagor o wybodaeth
03 Chw

Y Cynllun Waled Oren Yn Helpu'r Sawl Sy'n Teithio Ar Fysiau Bws Casnewydd

Mae Bws Casnewydd yn ymfalchïo yn y ffaith bod y cwmni wedi ymuno â’r Cynllun Waled Oren.
Rhagor o wybodaeth
23 Ion

Lloyds Coaches Datganiad I'r Wasg

Ar ôl pedair blynedd fel rheolwr cyffredinol ar gwmni Lloyds Coaches, mae Richard Jones yn ffarwelio'n annwyl a'r cwmni er mwyn canolbwyntio ar ei deulu a phethau eraill.
Rhagor o wybodaeth