Newyddion

cardiff-central-station-redecoration-transport-for-wales
06 Gor

Gwaith ailaddurno helaeth yn dechrau yng ngorsaf Caerdydd Canolog yn rhan o Weledigaeth Gwella Gorsafoedd Trafnidiaeth Cymru

Trio Building Contractors fydd yn cyflawni’r gwaith a fydd yn cynnwys mesurau diogelwch ychwanegol er mwyn helpu i ddiogelu teithwyr rhag Covid-19.
Rhagor o wybodaeth
bus-capacity-checker-app-stagecoach
03 Gor

Stagecoach yn lansio dangosydd ‘Bysiau Prysur’ newydd ar gyfer ffonau clyfar er mwyn helpu cwsmeriaid i gynllunio teithiau

Mae’r nodwedd newydd yn rhan o ystod o fesurau diogelwch ychwanegol i helpu cwsmeriaid i deimlo’n hyderus wrth deithio ar wasanaethau Stagecoach.
Rhagor o wybodaeth
capacity-tracking-feature-cardiff-bus
01 Gor

Bws Caerdydd yn ychwanegu nodwedd am gapasiti at system ei wefan a’i ap ar gyfer tracio bysiau mewn amser real

Bws Caerdydd yn ychwanegu nodwedd am gapasiti at system ei wefan a’i ap ar gyfer tracio bysiau mewn amser real.
Rhagor o wybodaeth
Cynllun Trafnidiaeth Seiliedig ar Alw cyntaf Caerdydd yn dechrau ar 29 Mehefin
26 Meh

Cynllun Trafnidiaeth Seiliedig ar Alw cyntaf Caerdydd yn dechrau ar 29 Mehefin

Bydd Caerdydd yn treialu ei gynllun Trafnidiaeth Seiliedig ar Alw cyntaf erioed lle bydd teithwyr yn gallu archebu teithiau bws, o bell, a lle bydd amserlenni’n cael eu haddasu’n ôl y galw.
Rhagor o wybodaeth
Gweledigaeth Transform Cymru ar gyfer trafnidiaeth gynaliadwy i Gymru ar ôl llacio’r cyfyngiadau symud
25 Meh

Gweledigaeth Transform Cymru ar gyfer trafnidiaeth gynaliadwy i Gymru ar ôl llacio’r cyfyngiadau symud

Mae Transform Cymru yn hybu gweledigaeth gynhwysol lle caiff cymunedau ledled Cymru eu cysylltu â’i gilydd gan rwydwaith trafnidiaeth sy’n gynaliadwy, yn fforddiadwy ac yn ddiogel ac sy’n diwallu anghenion teithwyr o bob oed, cefndir a gallu.
Rhagor o wybodaeth
 Cau ffordd Road - Canol Dinas Caerdydd - Heol y Castell a Lôn y Felin
22 Meh

Cau ffordd Road - Canol Dinas Caerdydd - Heol y Castell a Lôn y Felin

Bydd Heol y Castell a Lôn y Felin ar gau i bob math o draffig o 12 canol dydd ddydd Sul 21 Mehefin hyd nes y clywir yn wahanol.
Rhagor o wybodaeth
Gwasanaeth Newydd X7, Cas-gwent i Fryste yn wedi cychwyn Dydd Llun, 15 Mehefin 2020
18 Meh

Gwasanaeth Newydd X7, Cas-gwent i Fryste yn wedi cychwyn Dydd Llun, 15 Mehefin 2020

Mae NAT Group, mewn partneriaeth â TrawsCymru a Chyngor Sir Fynwy, wedi cyhoeddi cynlluniau i barhau â gwasanaeth bws y ‘Severn Express’, sef gwasanaeth bws sy’n gweithredu rhwng Cas-gwent a Bryste ac sy’n mynd drwy Cribbs Causeway a Clifton.
Rhagor o wybodaeth
Trenau trydan yn teithio o Lundain i Gaerdydd am y tro cyntaf
12 Meh

Trenau trydan yn teithio o Lundain i Gaerdydd am y tro cyntaf

Mae Network Rail wedi gorffen y gwaith o uwchraddio Twnnel Hafren, a bellach gall teithwyr deithio ar reilffordd drydan bob cam o Gaerdydd a Chasnewydd, drwy Dwnnel Hafren ac ymlaen i Fryste a Swindon, Dyffryn Tafwys a Gorsaf Paddington, Llundain.
Rhagor o wybodaeth
Traveline Cymru yn noddi Gwobrau Trafnidiaeth Cymru 2020
10 Meh

Traveline Cymru yn noddi Gwobrau Trafnidiaeth Cymru 2020

Traveline Cymru yn falch o noddi Gwobrau Trafnidiaeth Cymru 
Rhagor o wybodaeth
 Ymgyrch 'Teithio Mwy Diogel' Trafnidiaeth Cymru
05 Meh

Ymgyrch 'Teithio Mwy Diogel' Trafnidiaeth Cymru

Mae Trafnidiaeth Cymru wedi llunio 5 egwyddor allweddol yn ei ymgyrch ‘Teithio’n Saffach’ er mwyn cynghori teithwyr ynghylch y ffordd orau o gadw’n ddiogel yn ystod y pandemig COVID-19.
Rhagor o wybodaeth
Traveline Cymru yn dathlu canlyniadau “neilltuol” am wasanaeth i’w gwsmeriaid
18 Mai

Traveline Cymru yn dathlu canlyniadau “neilltuol” am wasanaeth i’w gwsmeriaid

Roedd adborth gan gwsmeriaid yn awgrymu bod parodrwydd y staff i helpu, cywirdeb y wybodaeth a’r ffaith bod y cyfleusterau’n hawdd eu defnyddio ymhlith y rhesymau pam yr oedd defnyddwyr mor fodlon â’r gwasanaeth dwyieithog.
Rhagor o wybodaeth
Transport for Wales reveals rainbow tribute to key workers on its services
13 Mai

Trafnidiaeth Cymru yn cyflwyno teyrnged ar ffurf enfys i weithwyr allweddol ar ei wasanaethau

  Mae Trafnidiaeth Cymru wedi cyflwyno ei drenau cyntaf sydd â sticeri enfys er mwyn rhoi teyrnged i’r holl weithwyr allweddol eraill sy’n helpu yn y frwydr yn erbyn Covid19.  
Rhagor o wybodaeth
Aelod o fwrdd Traveline Cymru wedi cyrraedd y rhestr fer ar gyfer un o Wobrau Womenspire
30 Ebr

Aelod o fwrdd Traveline Cymru wedi cyrraedd y rhestr fer ar gyfer un o Wobrau Womenspire

Mae aelod o fwrdd Traveline Cymru wedi cael cydnabyddiaeth gan yr elusen cydraddoldeb rhywiol, Chwarae Teg, am ei ‘chyflawniadau nodedig’.
Rhagor o wybodaeth
Stagecoach yn Ne Cymru yn dathlu pen-blwydd y Capten Thomas Moore yn 100 oed drwy roi teyrnged iddo fe, y GIG a gweithwyr allweddol
30 Ebr

Stagecoach yn Ne Cymru yn dathlu pen-blwydd y Capten Thomas Moore yn 100 oed drwy roi teyrnged iddo fe, y GIG a gweithwyr allweddol

Mae Stagecoach yn Ne Cymru wedi rhoi neges ‘Pen-blwydd Hapus Capten Tom’ a’r rhif gwasanaeth 100 ar flaen ei fysiau yn nepo Merthyr Tudful yn lle’r neges ‘dim gwasanaeth’.
Rhagor o wybodaeth
Cynllun ‘rheilffordd i loches’ newydd yn caniatáu i fenywod sy’n ffoi rhag camdriniaeth ddomestig deithio am ddim ar drenau
13 Ebr

Cynllun ‘rheilffordd i loches’ newydd yn caniatáu i fenywod sy’n ffoi rhag camdriniaeth ddomestig deithio am ddim ar drenau

Gall menywod sy’n ffoi rhag camdriniaeth ddomestig wneud cais i deithio am ddim ar drenau er mwyn mynd i loches, a hynny drwy gynllun newydd Cymorth i Fenywod, sef ‘rheilffordd i loches’. Caiff y cynllun ei gefnogi gan Southeastern a Great Western Railway.
Rhagor o wybodaeth
Traveline Cymru yn darparu gwybodaeth am deithiau hanfodol dros benwythnos y Pasg
09 Ebr

Traveline Cymru yn darparu gwybodaeth am deithiau hanfodol dros benwythnos y Pasg

Gall gweithwyr iechyd hollbwysig a phobl sy’n gwneud teithiau hanfodol ledled Cymru dros benwythnos y Pasg weld y wybodaeth ddiweddaraf am drafnidiaeth gyhoeddus, diolch i dudalen bwrpasol Traveline Cymru am y Coronafeirws.
Rhagor o wybodaeth
 © Copyright- Visit Cardiff Network
05 Ebr

Plannu blodau gwyllt ar ben arosfannau bysiau yng Nghaerdydd er mwyn helpu i ddenu gwenyn

Bydd yr "arosfannau gwenyn" yn cael eu gosod ar dros 10 o gysgodfannau ar draws canol Caerdydd.
Rhagor o wybodaeth
    Stagecoach yn Ne Cymru yn dangos negeseuon o gefnogaeth i weithwyr y GIG ar fysiau
27 Maw

Cymorth a mentrau gan y diwydiant trafnidiaeth yng Nghymru wrth ymateb i’r Coronafeirws

Yn awr, yn fwy nag erioed, mae’n bwysig tynnu sylw at rai o’r straeon gwych a chalonogol am newyddion da sy’n digwydd ar draws y diwydiant trafnidiaeth yng Nghymru wrth ymateb i COVID-19.
Rhagor o wybodaeth
Y diweddaraf am wasanaethau 5 ac X5 New Adventure Travel
11 Maw

Y diweddaraf am wasanaethau 5 ac X5 New Adventure Travel

Bydd y gwasanaethau hyn yn gweithredu am y tro olaf ddydd Sadwrn 2 Mai.
Rhagor o wybodaeth
Rheolwr Gyfarwyddwr Traveline Cymru wedi’i henwebu ar gyfer gwobr o fri i fenywod
02 Maw

Rheolwr Gyfarwyddwr Traveline Cymru wedi’i henwebu ar gyfer gwobr o fri i fenywod

Mae Rheolwr Gyfarwyddwr Traveline Cymru “yn falch dros ben” o fod wedi cyrraedd y rhestr fer ar gyfer Gwobrau Menywod Cymru eleni.
Rhagor o wybodaeth