Newyddion

Cyfle i gwrdd a'r Rheolwr Traws Cymru
13 Aws

Cyfle i gwrdd a'r Rheolwr Traws Cymru

Mae 'Bus Users Cymru' yn falch o gyhoeddi ein bod wedi trefnu cyfres o ddigwyddiadau arbennig ar lein dros yr wythnosau nesaf i drafod 'Eich Materion Bws' gyda'r rheolwyr sy'n gyfrifol am gynllunio a ddarparu rhwydwaith Llywodraeth Cymru TrawsCymru. 
Rhagor o wybodaeth
transport-for-wales-sensmaker-customer-survey-traveline-cymru
30 Gor

Trafnidiaeth Cymru yn lansio arolwg i’r cyhoedd

Mae Trafnidiaeth Cymru yn gofyn i’r cyhoedd gymryd rhan mewn arolwg a all helpu gyda chynlluniau trafnidiaeth yn y dyfodol.
Rhagor o wybodaeth
new-bus-service-cardiff-nat-group-traveline-cymru
26 Gor

NAT Group yn bwriadu lansio gwasanaeth bws newydd ar gyfer Caerdydd ac ymestyn llwybr gwasanaeth X8

Bydd llwybr bysiau newydd sbon, a fydd yn cysylltu Parc Manwerthu Capital a Stadiwm Dinas Caerdydd â Phengam Green (Tesco) ac a fydd yn teithio ar hyd Ocean Way a thrwy Grangetown, yn cael ei lansio ym mis Medi ac yn cael ei weithredu gan NAT Group.
Rhagor o wybodaeth
face-coverings-public-transport-wales-welsh-government
23 Gor

Canllawiau Llywodraeth Cymru ynghylch gorfod defnyddio gorchudd wyneb ar drafnidiaeth gyhoeddus o ddydd Llun 27 Gorffennaf ymlaen

O ddydd Llun 27 Gorffennaf 2020 bydd yn rhaid gwisgo gorchudd wyneb ar drafnidiaeth gyhoeddus yng Nghymru.
Rhagor o wybodaeth
south-wales-metro-railway-works-transport-for-wales
18 Gor

Dechrau ar waith hanfodol i drawsnewid rheilffyrdd ar gyfer rhwydwaith newydd Metro De Cymru

Ddechrau mis Awst bydd Trafnidiaeth Cymru yn bwrw ymlaen â’i gynlluniau i wireddu Metro De Cymru. Bydd y datblygiad yn ei gwneud yn haws, yn gynt ac yn fwy cyfleus i bobl deithio yn y de.
Rhagor o wybodaeth
cardiff-central-station-redecoration-transport-for-wales
05 Gor

Gwaith ailaddurno helaeth yn dechrau yng ngorsaf Caerdydd Canolog yn rhan o Weledigaeth Gwella Gorsafoedd Trafnidiaeth Cymru

Trio Building Contractors fydd yn cyflawni’r gwaith a fydd yn cynnwys mesurau diogelwch ychwanegol er mwyn helpu i ddiogelu teithwyr rhag Covid-19.
Rhagor o wybodaeth
bus-capacity-checker-app-stagecoach
02 Gor

Stagecoach yn lansio dangosydd ‘Bysiau Prysur’ newydd ar gyfer ffonau clyfar er mwyn helpu cwsmeriaid i gynllunio teithiau

Mae’r nodwedd newydd yn rhan o ystod o fesurau diogelwch ychwanegol i helpu cwsmeriaid i deimlo’n hyderus wrth deithio ar wasanaethau Stagecoach.
Rhagor o wybodaeth
capacity-tracking-feature-cardiff-bus
30 Meh

Bws Caerdydd yn ychwanegu nodwedd am gapasiti at system ei wefan a’i ap ar gyfer tracio bysiau mewn amser real

Bws Caerdydd yn ychwanegu nodwedd am gapasiti at system ei wefan a’i ap ar gyfer tracio bysiau mewn amser real.
Rhagor o wybodaeth
Cynllun Trafnidiaeth Seiliedig ar Alw cyntaf Caerdydd yn dechrau ar 29 Mehefin
25 Meh

Cynllun Trafnidiaeth Seiliedig ar Alw cyntaf Caerdydd yn dechrau ar 29 Mehefin

Bydd Caerdydd yn treialu ei gynllun Trafnidiaeth Seiliedig ar Alw cyntaf erioed lle bydd teithwyr yn gallu archebu teithiau bws, o bell, a lle bydd amserlenni’n cael eu haddasu’n ôl y galw.
Rhagor o wybodaeth
Gweledigaeth Transform Cymru ar gyfer trafnidiaeth gynaliadwy i Gymru ar ôl llacio’r cyfyngiadau symud
24 Meh

Gweledigaeth Transform Cymru ar gyfer trafnidiaeth gynaliadwy i Gymru ar ôl llacio’r cyfyngiadau symud

Mae Transform Cymru yn hybu gweledigaeth gynhwysol lle caiff cymunedau ledled Cymru eu cysylltu â’i gilydd gan rwydwaith trafnidiaeth sy’n gynaliadwy, yn fforddiadwy ac yn ddiogel ac sy’n diwallu anghenion teithwyr o bob oed, cefndir a gallu.
Rhagor o wybodaeth
 Cau ffordd Road - Canol Dinas Caerdydd - Heol y Castell a Lôn y Felin
21 Meh

Cau ffordd Road - Canol Dinas Caerdydd - Heol y Castell a Lôn y Felin

Bydd Heol y Castell a Lôn y Felin ar gau i bob math o draffig o 12 canol dydd ddydd Sul 21 Mehefin hyd nes y clywir yn wahanol.
Rhagor o wybodaeth
Gwasanaeth Newydd X7, Cas-gwent i Fryste yn wedi cychwyn Dydd Llun, 15 Mehefin 2020
17 Meh

Gwasanaeth Newydd X7, Cas-gwent i Fryste yn wedi cychwyn Dydd Llun, 15 Mehefin 2020

Mae NAT Group, mewn partneriaeth â TrawsCymru a Chyngor Sir Fynwy, wedi cyhoeddi cynlluniau i barhau â gwasanaeth bws y ‘Severn Express’, sef gwasanaeth bws sy’n gweithredu rhwng Cas-gwent a Bryste ac sy’n mynd drwy Cribbs Causeway a Clifton.
Rhagor o wybodaeth
Trenau trydan yn teithio o Lundain i Gaerdydd am y tro cyntaf
11 Meh

Trenau trydan yn teithio o Lundain i Gaerdydd am y tro cyntaf

Mae Network Rail wedi gorffen y gwaith o uwchraddio Twnnel Hafren, a bellach gall teithwyr deithio ar reilffordd drydan bob cam o Gaerdydd a Chasnewydd, drwy Dwnnel Hafren ac ymlaen i Fryste a Swindon, Dyffryn Tafwys a Gorsaf Paddington, Llundain.
Rhagor o wybodaeth
Traveline Cymru yn noddi Gwobrau Trafnidiaeth Cymru 2020
09 Meh

Traveline Cymru yn noddi Gwobrau Trafnidiaeth Cymru 2020

Traveline Cymru yn falch o noddi Gwobrau Trafnidiaeth Cymru 
Rhagor o wybodaeth
 Ymgyrch 'Teithio Mwy Diogel' Trafnidiaeth Cymru
04 Meh

Ymgyrch 'Teithio Mwy Diogel' Trafnidiaeth Cymru

Mae Trafnidiaeth Cymru wedi llunio 5 egwyddor allweddol yn ei ymgyrch ‘Teithio’n Saffach’ er mwyn cynghori teithwyr ynghylch y ffordd orau o gadw’n ddiogel yn ystod y pandemig COVID-19.
Rhagor o wybodaeth
Traveline Cymru yn dathlu canlyniadau “neilltuol” am wasanaeth i’w gwsmeriaid
17 Mai

Traveline Cymru yn dathlu canlyniadau “neilltuol” am wasanaeth i’w gwsmeriaid

Roedd adborth gan gwsmeriaid yn awgrymu bod parodrwydd y staff i helpu, cywirdeb y wybodaeth a’r ffaith bod y cyfleusterau’n hawdd eu defnyddio ymhlith y rhesymau pam yr oedd defnyddwyr mor fodlon â’r gwasanaeth dwyieithog.
Rhagor o wybodaeth
Transport for Wales reveals rainbow tribute to key workers on its services
12 Mai

Trafnidiaeth Cymru yn cyflwyno teyrnged ar ffurf enfys i weithwyr allweddol ar ei wasanaethau

  Mae Trafnidiaeth Cymru wedi cyflwyno ei drenau cyntaf sydd â sticeri enfys er mwyn rhoi teyrnged i’r holl weithwyr allweddol eraill sy’n helpu yn y frwydr yn erbyn Covid19.  
Rhagor o wybodaeth
Aelod o fwrdd Traveline Cymru wedi cyrraedd y rhestr fer ar gyfer un o Wobrau Womenspire
29 Ebr

Aelod o fwrdd Traveline Cymru wedi cyrraedd y rhestr fer ar gyfer un o Wobrau Womenspire

Mae aelod o fwrdd Traveline Cymru wedi cael cydnabyddiaeth gan yr elusen cydraddoldeb rhywiol, Chwarae Teg, am ei ‘chyflawniadau nodedig’.
Rhagor o wybodaeth
Stagecoach yn Ne Cymru yn dathlu pen-blwydd y Capten Thomas Moore yn 100 oed drwy roi teyrnged iddo fe, y GIG a gweithwyr allweddol
29 Ebr

Stagecoach yn Ne Cymru yn dathlu pen-blwydd y Capten Thomas Moore yn 100 oed drwy roi teyrnged iddo fe, y GIG a gweithwyr allweddol

Mae Stagecoach yn Ne Cymru wedi rhoi neges ‘Pen-blwydd Hapus Capten Tom’ a’r rhif gwasanaeth 100 ar flaen ei fysiau yn nepo Merthyr Tudful yn lle’r neges ‘dim gwasanaeth’.
Rhagor o wybodaeth
Cynllun ‘rheilffordd i loches’ newydd yn caniatáu i fenywod sy’n ffoi rhag camdriniaeth ddomestig deithio am ddim ar drenau
12 Ebr

Cynllun ‘rheilffordd i loches’ newydd yn caniatáu i fenywod sy’n ffoi rhag camdriniaeth ddomestig deithio am ddim ar drenau

Gall menywod sy’n ffoi rhag camdriniaeth ddomestig wneud cais i deithio am ddim ar drenau er mwyn mynd i loches, a hynny drwy gynllun newydd Cymorth i Fenywod, sef ‘rheilffordd i loches’. Caiff y cynllun ei gefnogi gan Southeastern a Great Western Railway.
Rhagor o wybodaeth