Newyddion

Latest Tweets

@TravelineCymru RT 🚧 Cardiff Bridge outbound closure and Castle Street bus stop suspension 📅 21:00 on Tue 6 Dec - 05:00 Weds 7 Dec 📅 2… https://t.co/hkDNglYN3l
@TravelineCymru RT #Aberdare, The following services have now been reinstated and will operate as normal. Svc 19:45 Aberdare - Merthyr… https://t.co/pdiVR2kC5y
@TravelineCymru RT #Cwmbran Due to a accident on the M4 all x3 and 23 services are running late.
@TravelineCymru RT #caerphilly Due to congestion the16:20 B Caerphilly to Senghenydd and the 16:45 Senghenydd to the Bowls will not be running.
@TravelineCymru RT Brecon Road in Hirwaun is closed. This may cause delays on services 7, 8 & 9 in the Aberdare area More info:… https://t.co/OcxJVUmXdv
First Cymru yn lansio teithiau ar fysiau to agored yn ystod yr haf
10 Meh

First Cymru yn lansio teithiau ar fysiau to agored yn ystod yr haf

Mae First Cymru yn ail-lansio ei wasanaethau bysiau to agored Coaster yn y Mwmbwls a Phorthcawl ac yn cyflwyno DAU wasanaeth newydd ar gyfer haf 2022, yn Aberafan a Dinbych-y-pysgod.
Rhagor o wybodaeth
Stagecoach yn Ne Cymru yn edrych ymlaen at ddathlu Jiwbilî Blatinwm y Frenhines
01 Meh

Stagecoach yn Ne Cymru yn edrych ymlaen at ddathlu Jiwbilî Blatinwm y Frenhines

I anrhydeddu’r dathliad, mae Stagecoach yn Ne Cymru wedi dadorchuddio bws yn lliwiau’r jiwbilî, a fydd i’w weld mewn gwahanol ardaloedd ar draws y de.    
Rhagor o wybodaeth
Newyddion Diweddaraf Cyngor Sir Y Fflint
31 Mai

Newyddion Diweddaraf Cyngor Sir Y Fflint

Mae Trafnidiaeth Cymru yn cymryd cam arall ymlaen wrth ehangu'r gwasanaeth bws fflecsi, gan ei lansio mewn rhan arall o Gymru.
Rhagor o wybodaeth
Gwasanaeth bysus am ddim
25 Mai

Gwasanaeth bysus am ddim

  Mae'r cynnig bysus am ddim hynod boblogaidd yn y ddinas yn ôl am benwythnos olaf mis Mai a'r penwythnos gŵyl y banc hir ar ddechrau mis Mehefin.    
Rhagor o wybodaeth
Canfu bod tlodi trafnidiaeth yn effeithio pobl Cymru'n anghyfartal.
17 Mai

Pobl yng Nghymru'n wynebu gwirioneddau tlodi trafnidiaeth, medd adroddiad Sustrans

Mae adroddiad newydd wedi’ gyhoeddi gan Sustrans Cymru wedi darganfod bod pobl ar draws pob man o Gymru’n ddioddef o effeithiau tlodi trafnidiaeth. 
Rhagor o wybodaeth
Cynlluniau newydd i helpu ffoaduriaid a phobl o Wcráin i integreiddio yng Nghymru
09 Mai

Cynlluniau newydd i helpu ffoaduriaid a phobl o Wcráin i integreiddio yng Nghymru

Bydd Tocyn Croeso yn galluogi ffoaduriaid a phobl o Wcráin i deithio yn rhad ac am ddim ar fysiau a byddant hefyd yn cael mynediad rhad ac am ddim i safleoedd Cadw ar draws Cymru.
Rhagor o wybodaeth
Ymgyrch Ramblers Cymru yn ystod y gwanwyn i roi hwb i fyd natur
26 Ebr

Ymgyrch Ramblers Cymru yn ystod y gwanwyn i roi hwb i fyd natur

Drwy gydol mis Ebrill a mis Mai, bydd gwirfoddolwyr ledled Cymru yn ymuno â swyddogion rhanbarthol Ramblers Cymru, Ymddiriedolaethau Natur Cymru, Coed Cadw ac awdurdodau lleol i gynnal amryw weithgareddau megis diwrnodau gweithgareddau bywyd gwyllt, sesiynau hau hadau, sesiynau clirio llystyfiant, a llawer mwy.
Rhagor o wybodaeth
Adroddiad newydd gan Stagecoach yn egluro’r llwybr ar gyfer denu dros filiwn o deithwyr newydd i rwydweithiau bysiau’r DU drwy newid i fysiau di-allyriadau
13 Ebr

Adroddiad newydd gan Stagecoach yn egluro’r llwybr ar gyfer denu dros filiwn o deithwyr newydd i rwydweithiau bysiau’r DU drwy newid i fysiau di-allyriadau

Mae’r ymchwil yn dangos y byddai 22% o’r bobl a gafodd eu cyfweld yng Nghymru yn defnyddio bysiau’n amlach pe bai bysiau di-allyriadau yn cael eu defnyddio yn lle bysiau diesel lleol, a bod 73% o bobl yng Nghymru am weld eu cwmni bysiau lleol yn dechrau defnyddio bysiau di-allyriadau yn unig.
Rhagor o wybodaeth
Llywodraeth Cymru yn cyflwyno Cynllun Teithio am Ddim ar Fysiau i Ffoaduriaid - ‘Tocyn Croeso’
12 Ebr

Llywodraeth Cymru yn cyflwyno Cynllun Teithio am Ddim ar Fysiau i Ffoaduriaid - ‘Tocyn Croeso’

Mae’r cynllun ar gael i bob ffoadur sy’n teithio i Gymru i chwilio am loches, yn unol â gweledigaeth Llywodraeth Cymru ar gyfer creu Cenedl Noddfa, cyhyd â’u bod yn dangos prawf dilys eu bod yn gymwys fel y rhestrir yn nhelerau ac amodau’r cynllun.
Rhagor o wybodaeth
Trafnidiaeth Cymru yn llofnodi cytundeb i gymryd yr awenau gan Traveline Cymru
01 Ebr

Trafnidiaeth Cymru yn llofnodi cytundeb i gymryd yr awenau gan Traveline Cymru

Gan adeiladu ar lwyddiant gwasanaeth poblogaidd Traveline Cymru, mae’r cwmni sy’n berchen arno, PTI Cymru, wedi cael ei drosglwyddo i Trafnidiaeth Cymru (TrC) mewn cytundeb y mae Llywodraeth Cymru wedi cytuno arno i greu canolfan wybodaeth integredig ar gyfer trafnidiaeth gyhoeddus sy’n addas ar gyfer y dyfodol.
Rhagor o wybodaeth
Un Rhwydwaith, Un Amserlen, Un Tocyn, Llywodraeth Cymru yn amlinellu cynlluniau i newid y ffordd rydyn ni'n teithio
31 Maw

Un Rhwydwaith, Un Amserlen, Un Tocyn, Llywodraeth Cymru yn amlinellu cynlluniau i newid y ffordd rydyn ni'n teithio

Bydd Llywodraeth Cymru nawr yn gweithio'n agos gyda llywodraeth leol, y diwydiant bysiau a theithwyr ar fodel masnachfreinio arfaethedig sydd â'r nod, yn y pen draw, o ddarparu Un Rhwydwaith, Un Amserlen ac Un Tocyn
Rhagor o wybodaeth
Lansio fflecsi yn Rhuthun
23 Maw

Lansio fflecsi yn Rhuthun

Bydd Cyngor Sir Ddinbych a Thrafnidiaeth Cymru yn cyflwyno cynllun cludiant cyhoeddus arloesol sy’n ymateb i’r galw yn ac o amgylch ardal Rhuthun.
Rhagor o wybodaeth
Transport-for-Wales-Announce-Installation-of-Defibrillators-February-2022
07 Chw

Diffibrilwyr sy'n achub bywydau bellach mewn gorsafoedd ledled Cymru a'r gororau

Mae gwaith wedi dechrau i osod mwy na 200 o ddiffibrilwyr achub bywyd yng ngorsafoedd rheilffordd Trafnidiaeth Cymru ar draws Cymru a’r gororau.
Rhagor o wybodaeth
Newport-Free-Travel-Scheme-March-2022
03 Chw

Dim tâl am deithio ar fws yng Nghasnewydd ym mis Mawrth

Bydd teithwyr ar fysiau yng Nghasnewydd ym mis Mawrth yn cael teithio am ddim, diolch i gynllun peilot newydd sy'n cael ei ariannu gan Lywodraeth Cymru.
Rhagor o wybodaeth
South-East-Wales-Sustainable-Transport-Consultations-Launched
01 Chw

Ymgynghori ar drafnidiaeth gynaliadwy yn Ne-ddwyrain Cymru

Gwahoddir aelodau’r cyhoedd i roi eu barn ar brosiectau i uwchraddio cysylltiadau teithio rhwng Caerdydd a Chasnewydd ac i wella mynediad i orsaf reilffordd Cyffordd Twnnel Hafren.
Rhagor o wybodaeth
Arriva-Buses-Wales-Tap-On-Tap-Off-Payment-Scheme
31 Ion

Cynllun talu digyffwrdd ‘Tapio Unwaith, Tapio Eilwaith’ ar gael yn awr ar fysiau Arriva yng Nghymru

Arriva yn lansio cynllun talu digyffwrdd ‘Tapio Unwaith, Tapio Eilwaith’ yn y gogledd – a fydd yn cynnig ffordd newydd hawdd a sydyn i gwsmeriaid dalu’r pris gorau am eu teithiau ar fysiau.
Rhagor o wybodaeth
TfW-175-Fleet-Refurbishment-Completion-January-2022
24 Ion

TrC yn dathlu cwblhau gwaith adnewyddu gwerth £40m ar drenau Class 175

Mae Trafnidiaeth Cymru (TrC) yn dathlu cwblhau gwaith i adnewyddu ei fflyd o drenau pellter hir – y Class 175.
Rhagor o wybodaeth
Transport-for-Wales-Launch-Ticket-Purchasing-Facilities-In-Convenience-Stores
23 Ion

Mwy o ddewis i gwsmeriaid rheilffyrdd wrth i storfeydd cyfleustra ddechrau gwerthu tocynnau TrC

O ddydd Llun 24 Ionawr 2022, bydd cwsmeriaid Trafnidiaeth Cymru, o fewn ardal Metro De Cymru, yn gallu prynu tocynnau trên dethol ar gyfer teithiau lleol mewn nifer o siopau cyfleustra.
Rhagor o wybodaeth
Community-Transport-Association-Appoints-New-Director-For-Wales
17 Ion

Y Gymdeithas Cludiant Cymunedol yn penodi Cyfarwyddwr parhaol yng Nghymru

Mae Gemma Lelliott wedi bod yn rhan o’r sefydliad ers 3 blynedd ac wedi bod yn Gyfarwyddwr Interim yng Nghymru yn ystod y 6 mis diwethaf.
Rhagor o wybodaeth
Cardiff-Bus-Electric-Vehicles-To-Launch-January-2022
14 Ion

Bws Caerdydd yn cyhoeddi y bydd yn lansio ei fysiau trydan y mis hwn

Bydd y 36 o fysiau trydan heb allyriadau yn helpu i greu system drafnidiaeth lân a chynaliadwy yn y brifddinas.
Rhagor o wybodaeth