Maint y testun: A A A
Cyferbynnedd:
Gwrando: More about BrowseAloud
Newyddion

Latest Tweets

@TravelineCymru RT Some of our timetables are being revised from next Monday 10th August: Services 122 &170 in the Rhondda and service… https://t.co/j10azQvBWO
@TravelineCymru Did you know that you can plan a journey by bike and foot using our Journey Planner tool? These active travel optio… https://t.co/6nt09YRHwc
@TravelineCymru Wyddech chi y gallwch ddefnyddio ein Cynlluniwr Taith i gynllunio taith os ydych am feicio neu gerdded? Mae’r dulli… https://t.co/cv4pVw1BgB
@TravelineCymru RT Gyda'r tywydd braf wedi ei rhagweld dros y penwythnos, rydym yn deall ei fod yn ddeniadol i deithio, ond plîs helpw… https://t.co/3iIF1L5Sfm
@TravelineCymru RT With warm weather forecast this weekend we appreciate it's tempting to travel, but please help us keep trains clear… https://t.co/UFPAfupqFn
transport-for-wales-sensmaker-customer-survey-traveline-cymru

Trafnidiaeth Cymru yn lansio arolwg i’r cyhoedd

31 Gor
Mae Trafnidiaeth Cymru yn gofyn i’r cyhoedd gymryd rhan mewn arolwg a all helpu gyda chynlluniau trafnidiaeth yn y dyfodol.
new-bus-service-cardiff-nat-group-traveline-cymru

NAT Group yn bwriadu lansio gwasanaeth bws newydd ar gyfer Caerdydd ac ymestyn llwybr gwasanaeth X8

27 Gor
Bydd llwybr bysiau newydd sbon, a fydd yn cysylltu Parc Manwerthu Capital a Stadiwm Dinas Caerdydd â Phengam Green (Tesco) ac a fydd yn teithio ar hyd Ocean Way a thrwy Grangetown, yn cael ei lansio ym mis Medi ac yn cael ei weithredu gan NAT Group.
face-coverings-public-transport-wales-welsh-government

Canllawiau Llywodraeth Cymru ynghylch gorfod defnyddio gorchudd wyneb ar drafnidiaeth gyhoeddus o ddydd Llun 27 Gorffennaf ymlaen

24 Gor
O ddydd Llun 27 Gorffennaf 2020 bydd yn rhaid gwisgo gorchudd wyneb ar drafnidiaeth gyhoeddus yng Nghymru.
south-wales-metro-railway-works-transport-for-wales

Dechrau ar waith hanfodol i drawsnewid rheilffyrdd ar gyfer rhwydwaith newydd Metro De Cymru

19 Gor
Ddechrau mis Awst bydd Trafnidiaeth Cymru yn bwrw ymlaen â’i gynlluniau i wireddu Metro De Cymru. Bydd y datblygiad yn ei gwneud yn haws, yn gynt ac yn fwy cyfleus i bobl deithio yn y de.
cardiff-central-station-redecoration-transport-for-wales

Gwaith ailaddurno helaeth yn dechrau yng ngorsaf Caerdydd Canolog yn rhan o Weledigaeth Gwella Gorsafoedd Trafnidiaeth Cymru

06 Gor
Trio Building Contractors fydd yn cyflawni’r gwaith a fydd yn cynnwys mesurau diogelwch ychwanegol er mwyn helpu i ddiogelu teithwyr rhag Covid-19.
bus-capacity-checker-app-stagecoach

Stagecoach yn lansio dangosydd ‘Bysiau Prysur’ newydd ar gyfer ffonau clyfar er mwyn helpu cwsmeriaid i gynllunio teithiau

03 Gor
Mae’r nodwedd newydd yn rhan o ystod o fesurau diogelwch ychwanegol i helpu cwsmeriaid i deimlo’n hyderus wrth deithio ar wasanaethau Stagecoach.
capacity-tracking-feature-cardiff-bus

Bws Caerdydd yn ychwanegu nodwedd am gapasiti at system ei wefan a’i ap ar gyfer tracio bysiau mewn amser real

01 Gor
Bws Caerdydd yn ychwanegu nodwedd am gapasiti at system ei wefan a’i ap ar gyfer tracio bysiau mewn amser real.
Cynllun Trafnidiaeth Seiliedig ar Alw cyntaf Caerdydd yn dechrau ar 29 Mehefin

Cynllun Trafnidiaeth Seiliedig ar Alw cyntaf Caerdydd yn dechrau ar 29 Mehefin

26 Meh
Bydd Caerdydd yn treialu ei gynllun Trafnidiaeth Seiliedig ar Alw cyntaf erioed lle bydd teithwyr yn gallu archebu teithiau bws, o bell, a lle bydd amserlenni’n cael eu haddasu’n ôl y galw.
Gweledigaeth Transform Cymru ar gyfer trafnidiaeth gynaliadwy i Gymru ar ôl llacio’r cyfyngiadau symud

Gweledigaeth Transform Cymru ar gyfer trafnidiaeth gynaliadwy i Gymru ar ôl llacio’r cyfyngiadau symud

25 Meh
Mae Transform Cymru yn hybu gweledigaeth gynhwysol lle caiff cymunedau ledled Cymru eu cysylltu â’i gilydd gan rwydwaith trafnidiaeth sy’n gynaliadwy, yn fforddiadwy ac yn ddiogel ac sy’n diwallu anghenion teithwyr o bob oed, cefndir a gallu.
 Cau ffordd Road - Canol Dinas Caerdydd - Heol y Castell a Lôn y Felin

Cau ffordd Road - Canol Dinas Caerdydd - Heol y Castell a Lôn y Felin

22 Meh
Bydd Heol y Castell a Lôn y Felin ar gau i bob math o draffig o 12 canol dydd ddydd Sul 21 Mehefin hyd nes y clywir yn wahanol.
Gwasanaeth Newydd X7, Cas-gwent i Fryste yn wedi cychwyn Dydd Llun, 15 Mehefin 2020

Gwasanaeth Newydd X7, Cas-gwent i Fryste yn wedi cychwyn Dydd Llun, 15 Mehefin 2020

18 Meh
Mae NAT Group, mewn partneriaeth â TrawsCymru a Chyngor Sir Fynwy, wedi cyhoeddi cynlluniau i barhau â gwasanaeth bws y ‘Severn Express’, sef gwasanaeth bws sy’n gweithredu rhwng Cas-gwent a Bryste ac sy’n mynd drwy Cribbs Causeway a Clifton.
Trenau trydan yn teithio o Lundain i Gaerdydd am y tro cyntaf

Trenau trydan yn teithio o Lundain i Gaerdydd am y tro cyntaf

12 Meh
Mae Network Rail wedi gorffen y gwaith o uwchraddio Twnnel Hafren, a bellach gall teithwyr deithio ar reilffordd drydan bob cam o Gaerdydd a Chasnewydd, drwy Dwnnel Hafren ac ymlaen i Fryste a Swindon, Dyffryn Tafwys a Gorsaf Paddington, Llundain.
Traveline Cymru yn noddi Gwobrau Trafnidiaeth Cymru 2020

Traveline Cymru yn noddi Gwobrau Trafnidiaeth Cymru 2020

10 Meh
Traveline Cymru yn falch o noddi Gwobrau Trafnidiaeth Cymru 
 Ymgyrch 'Teithio Mwy Diogel' Trafnidiaeth Cymru

Ymgyrch 'Teithio Mwy Diogel' Trafnidiaeth Cymru

05 Meh
Mae Trafnidiaeth Cymru wedi llunio 5 egwyddor allweddol yn ei ymgyrch ‘Teithio’n Saffach’ er mwyn cynghori teithwyr ynghylch y ffordd orau o gadw’n ddiogel yn ystod y pandemig COVID-19.
Traveline Cymru yn dathlu canlyniadau “neilltuol” am wasanaeth i’w gwsmeriaid

Traveline Cymru yn dathlu canlyniadau “neilltuol” am wasanaeth i’w gwsmeriaid

18 Mai
Roedd adborth gan gwsmeriaid yn awgrymu bod parodrwydd y staff i helpu, cywirdeb y wybodaeth a’r ffaith bod y cyfleusterau’n hawdd eu defnyddio ymhlith y rhesymau pam yr oedd defnyddwyr mor fodlon â’r gwasanaeth dwyieithog.
Transport for Wales reveals rainbow tribute to key workers on its services

Trafnidiaeth Cymru yn cyflwyno teyrnged ar ffurf enfys i weithwyr allweddol ar ei wasanaethau

13 Mai
  Mae Trafnidiaeth Cymru wedi cyflwyno ei drenau cyntaf sydd â sticeri enfys er mwyn rhoi teyrnged i’r holl weithwyr allweddol eraill sy’n helpu yn y frwydr yn erbyn Covid19.  
Aelod o fwrdd Traveline Cymru wedi cyrraedd y rhestr fer ar gyfer un o Wobrau Womenspire

Aelod o fwrdd Traveline Cymru wedi cyrraedd y rhestr fer ar gyfer un o Wobrau Womenspire

30 Ebr
Mae aelod o fwrdd Traveline Cymru wedi cael cydnabyddiaeth gan yr elusen cydraddoldeb rhywiol, Chwarae Teg, am ei ‘chyflawniadau nodedig’.
Stagecoach yn Ne Cymru yn dathlu pen-blwydd y Capten Thomas Moore yn 100 oed drwy roi teyrnged iddo fe, y GIG a gweithwyr allweddol

Stagecoach yn Ne Cymru yn dathlu pen-blwydd y Capten Thomas Moore yn 100 oed drwy roi teyrnged iddo fe, y GIG a gweithwyr allweddol

30 Ebr
Mae Stagecoach yn Ne Cymru wedi rhoi neges ‘Pen-blwydd Hapus Capten Tom’ a’r rhif gwasanaeth 100 ar flaen ei fysiau yn nepo Merthyr Tudful yn lle’r neges ‘dim gwasanaeth’.
Cynllun ‘rheilffordd i loches’ newydd yn caniatáu i fenywod sy’n ffoi rhag camdriniaeth ddomestig deithio am ddim ar drenau

Cynllun ‘rheilffordd i loches’ newydd yn caniatáu i fenywod sy’n ffoi rhag camdriniaeth ddomestig deithio am ddim ar drenau

13 Ebr
Gall menywod sy’n ffoi rhag camdriniaeth ddomestig wneud cais i deithio am ddim ar drenau er mwyn mynd i loches, a hynny drwy gynllun newydd Cymorth i Fenywod, sef ‘rheilffordd i loches’. Caiff y cynllun ei gefnogi gan Southeastern a Great Western Railway.
Traveline Cymru yn darparu gwybodaeth am deithiau hanfodol dros benwythnos y Pasg

Traveline Cymru yn darparu gwybodaeth am deithiau hanfodol dros benwythnos y Pasg

09 Ebr
Gall gweithwyr iechyd hollbwysig a phobl sy’n gwneud teithiau hanfodol ledled Cymru dros benwythnos y Pasg weld y wybodaeth ddiweddaraf am drafnidiaeth gyhoeddus, diolch i dudalen bwrpasol Traveline Cymru am y Coronafeirws.